I dagens sommarintervju träffar vi Gun-Britt Fransson som har varit forskningschef och axlat åtskilliga tunga styrelseuppdrag i över 30 år. Sedan i våras är hon styrelseordförande för Follicum som utvecklar peptidbaserade läkemedel för hårmodulering och diabetes. 

Gun-Britt Fransson, skulle du till att börja med kunna berätta om din professionella bakgrund och hur dessa erfarenheter kan bidra till jobbet som ny styrelseordförande i Follicum?

— Jag har ett genuint intresse av forskning, ny kunskap och av att omvandla nya rön till produkter som underlättar och förbättrar människors liv, ett intresse som också speglats i mitt yrkesverksamma liv. I över 30 år har jag verkat som forskningschef och vd för forskningsbaserade företag inom allt från läkemedel till livsmedel och bioteknik. Fram till i våras arbetade jag som ansvarig för forskning och utveckling på Probi AB och tidigare har jag bland annat varit vd på Alligator Bioscience AB, forskningsdirektör på Orkla Foods A/S samt haft ett antal ledande befattningar på Procordia Food AB och KabiPharmacia AB.

— Jag tycker att mina samlade erfarenheter har gett mig ett brett vetenskapligt kunnande och en stor kommersiell förståelse. Ska jag peka på något speciellt så tror jag att det jag fått med mig från mina 6 år som vd för Alligator Bioscience, tillsammans med min senaste anställning som ansvarig för F&U inom Probi, kommer att vara till stor nytta i arbetet med Follicum.

— I tillägg till de anställningar jag har haft, har jag under de senaste 25 åren också fått en omfattade erfarenhet av styrelsearbete och mentorskap inom både privata företag och stiftelser, liksom inom universitet och högskolor. Förhoppningsvis kommer även detta att bidra positivt till mitt arbete i Follicum. Som example på tidigare styrelseengagemang kan nämnas att jag varit styrelseledamot för Bioinvent, att jag suttit 11 år som ordförande för Teknikbrostiftelsen i Lund och 7 år i styrelsen för Malmö Högskola/Universitet, varav de sista 4 som ordförande.

— Sist, men kanske inte minst, så har jag under åren byggt ett stort nätverk inom många olika områden, vilket jag nog också kan ha nytta av i arbetet med att leda Follicums utveckling framåt.

Vad har du för uppdrag idag och hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

Gun-Britt Fransson, styrelseordförande Follicum

— I våras beslutade jag mig för att sluta mitt jobb som ansvarig för forskning och utveckling på Probi, för att få tid över till andra saker som tycker är roligt. Ärligt talat vet har jag inte om jag hunnit med så mycket av det jag tänkt mig ännu, men jag stormtrivs med mitt nya liv.

— Förutom en del konsultarbete och mentorskapsåtaganden jag gjort under våren, sitter jag nu i tre styrelser; Invent Medic Sweden AB, ett spännande bolag som utvecklar produkter med inriktning på kvinnors hälsa och som kommit långt i utvecklingen av en vaginal produkt mot kvinnlig inkontinens; MedicPen AB, ett medicintekniskt bolag som utvecklar integrerade system för tablettmedicinering, vilka genom att erbjuda rätt dos i rätt tid hjälper patienter att sköta sin medicinering; och Follicum AB.

— Förutom mina uppdrag har jag nu fått mer tid över för träning, vilket jag tycker om, och resor. Jag är just hemkommen från favoritlandet i Europa, Italien, där jag varit med make och vuxna barn. Tanken är också att jag ska få mer tid till att förkovra mig i det Italienska språket och återuppta mitt pianospelande.

Vad var det som gjorde att du accepterade uppdraget som styrelseordförande i Follicum?

— Det är faktiskt en väldigt bra fråga, för när jag slutade jobba på Probi sa jag mig själv att jag kanske skulle kunna åta mig något mer styrelseuppdrag, men inte som ordförande, eftersom det tar mycket tid och kraft.

— När jag först fick frågan om att ingå i Follicum styrelse, så kände jag bara till bolaget till namnet, men visste inte speciellt mycket om vad de gjorde. Efter att ha träffat några av styrelseledamöterna och vd Jan Alenfall, fått en ordentlig genomgång av företaget och dess möjligheter och dessutom själv försökt sätta mig in i verksamheten så insåg jag att Follicum är ett både trevligt och väldigt spännande bolag med en stor potential. Efter att sedan ha träffat övriga anställda i bolaget, och sett den stora kompetens och det stora engagemang som finns där, så blev jag än mer imponerad. Det har ju också redan burit frukt genom intressanta resultat inom de båda områden bolaget nu fokuserar på – främst hårväxt, men även diabetes.

— Detta gjorde att det var ett lätt beslut att säga ja till att ingå i Follicums styrelse. När jag sedan fick frågan om ordförandeskapet blev jag så överrumplad, men också glad över förtroendet, så att jag faktiskt genast tackade ja.

Vilken är den främsta lärdomen som du har med dig från din mångåriga erfarenhet av att arbete med läkemedelsutveckling på olika positioner i flera olika bolag?

— Mina många år i branschen har gett mig många lärdomar. Att varje projekt måste ha en idébärare, som stenhårt tror på möjligheterna. Att det gäller att planera så mycket som möjligt så tidigt som möjligt. Att det inte alltid finns en marknad för alla ”briljanta” idéer. Att forskningsresultat måste bekräftas och att resultat från kliniska studier inte kan förutsägas. Att man ändå måste våga satsa och vara uthållig och ödmjuk inför det faktum att det mesta ändå tar längre tid och kostar mer än vad man planerat för, men att man också vågar lägga ner projekt när de inte visar gynnsamma resultat.

Vad är, enligt dig, det viktigaste som hänt Follicum hittills under 2018?

— Det arbete som ledde fram till en identifiering av receptorer i mänskliga hårsäckar, som FOL-005 binder till, ser jag som väldigt viktigt för den fortsatta utvecklingen av produkter inom området. Detsamma gäller kartläggningen av receptorer i insulinproducerande celler, som binder till de peptider som används i diabetesprojektet, vilket även ledde till en förstärkt patentansökan.

— Det viktigaste som gjorts hittills i år tycker jag nog ändå är den lyckade utvecklingen av en topikal beredning av FOL-005, då jag ser den som en förutsättning för en kommersiell framgång av en produkt inom området.

— På diabetes-sidan ser jag naturligtvis de prekliniska studier som visat en oväntat god effekt av Follicums peptider på insulinfrisättning som mycket viktiga och av stor betydelse för det fortsatta arbetet.

Ni har nyligen valt topikal beredning av ert hårväxtstimulerande preparat FOL-005 . Vad betyder det för Follicums framtidsutsikter, enligt dig?

— Jag är övertygad om att en topikal beredning av FOL-005 är helt avgörande för en kommersiell framgång för en produkt inom detta område. Det gör att produkten blir lätt att använda och enkelt kan appliceras av den som har ett behov. Det är möjligt, eller rent av troligt, att det kan finnas en potential även för en injektionsprodukt, men den måste betraktas som betydligt mindre och mer ”exklusiv” då en sådan produkt kräver någon som upprepat injicerar produkten i hårbotten på den som ska behandlas.

Follicum deltar i LUDC-IRC, ett projekt inom diabetesforskning med fokus på individanpassad medicin som finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Övriga deltagare inkluderar Lunds Universitet, Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Probi, CardioVax, Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus och Pfizer. Med din erfarenhet i bagaget, vad tror du att det innebär för Follicum att vara del av LUDC-IRC?

— Jag tycker det är mycket positivt att Follicum valt att vara del av LUDC-IRC. Follicum är ett bolag med en väldigt få anställda, som redan arbetar i nära nätverk med akademin. På det här sättet kan man trots begränsade personella resurser befinna sig i kunskapsfronten och i det här fallet också få tillgång till statlig finansiering inom området. Dessutom ger nätverket goda kontakter till andra företag som är aktiva inom området, vilket också kan visa sig mycket värdefullt framöver.

Vilka milstolpar ser du framför dig för bolaget på 1 till 2 års sikt ?

— En viktig milstolpe inom hårprojektet blir förstås resultatet av den kliniska studie på patienter med håravfall som nu pågår och som förväntas bli klar under fjärde kvartalet i år. Efter denna studie planeras kliniska fas II och fas III-studier med den nya topikala beredningen.

Inom diabetesprojektet är planen att kunna välja en läkemedelskandidat vid årsskiftet 2018/19. Det blir en viktig milstolpe för projektet, då denna kandidat sedan skall studeras i en klinisk fas I-studie under början av 2020.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev