Uppbackade av UBI, en av Europas 15 främsta inkubatorer inom biotech, EU Horizon 2020, Novo Seeds samt det nationella centret för molekylära biovetenskaper, Scilifelab, ångar Umeåbaserade Lipum på mot kliniska studier. Inom fem år hägrar ett nytt läkemedel mot en svårt handikappande och sällsynt form av barnreumatisk ledsjukdom som idag saknar behandlingsalternativ. Forskarna har identifierat en läkemedelskandidat vars verkningsmekanism dessutom har potential att behandla fler inflammatoriska sjukdomar. Men för att nå till klinik behövs externa finansiärer som ser potentialen och det unika i behandlingskonceptet.

Oväntad vetenskaplig upptäckt inom pediatrik blev startskottet
Lipum
utvecklar ett biologiskt läkemedel (antikropp) för behandling av kroniska autoimmuna inflammatoriska och autoinflammatoriska sjukdomar. Forskning vid Umeå universitet inom pediatrik kring näringsupptag hos spädbarn ledde till upptäckten av BSSL (Bile Salt-stimulated Lipase) och lite oväntat proteinets betydelse vid uppkomst av kronisk inflammation. Efter denna upptäckt grundade forskarna Lipum AB år 2010.

Teamet bakom Lipum (fr v): Ulf Björklund, styrelseordförande, Einar Pontén, vd, Lennart Lundberg, grundare, Susanne Lindquist, grundare, Olle Hernell, grundare

Med finansiellt stöd från NovoSeeds, den största investeraren i tidiga life-science projekt i Skandinavien, inleddes ett omfattande prekliniskt arbete som bekräftade upptäckten i väletablerade modeller för inflammatorisk artrit. Forskarna har sedan 2015 haft stöd från Science for Life Laboratory (Scilifelab) och deras Drug Discovery and Development Platform, ett arbete som ledde fram till valet av en läkemedelskandidat.

Bolaget är nu fokuserat på att verifiera denna i olika modeller och mot indikationer där det finns ett stort medicinskt behov av nya läkemedel.

Målsättningen är att kunna genomföra en fas I studie under år 2020 och dessförinnan etablera produktion (CMC) av läkemedelskandidaten. De tre grundarna tog in ägarkapital från Almi Invest under sommaren 2016 och anlitade därefter en extern styrelseordförande samt vd. Samma år erhölls bidrag från Horizon 2020 SME Instrument fas 1. Ytterligare finansiering togs in hösten 2017 från grundarna, företagsledning samt tre affärsänglar och bolaget fick därmed nio delägare. Lipum är sålunda och i dagsläget ett privatägt onoterat bolag.

Stort lidande för de drabbade barnen och höga samhällskostnader
Juvenil idiopatisk artrit (juvenil = barn drabbas, artrit = ledinflammation, idiopatisk = ingen känd orsak) är en autoimmun inflammatorisk sjukdom som drabbar barn och ger svullnad, smärta och stelhet i lederna. Det typiska förloppet växlar mellan goda och dåliga perioder. Ofta blir barnen irriterade och de skyddar lederna genom att vägra gå genom att halta eller undvika att använda leden. Barn som får barnreumatisk ledsjukdom medan de växer får ofta sämre tillväxt.

Utöver ett stort lidande för barnen ger sjukdomen en sämre livskvalité för hela familjen och förorsakar stora direkta och indirekta kostnader för samhället.

Stort medicinskt behov och särläkemedelsstatus
Vanligen är prognosen relativt god och sjukdomen går över under barn- eller ungdomstiden, men för vissa blir det en livslång sjukdom. JIA är egentligen en grupp av besläktade sjukdomar som drabbar 15 av 100,000 barn och den klassas därför som en sällsynt sjukdom, vilket innebär att nya läkemedel kan få särläkemedelsstatus. Det medicinska behovet av läkemedel utvecklade för behandling av JIA är mycket stort och i synnerhet gäller det de allvarligaste fallen där reumatologerna behöver nya behandlingsalternativ.

I den så kallade tredje linjens behandling använder man idag avancerade biologiska läkemedel egentligen utvecklade för vuxna och andra besläktade sjukdomar som t.ex. ledgångsreumatism. Vanligast är antikroppar som är TNF-alfa hämmare, men alla patienter svarar inte på dessa och de har dessutom bieffekten att immunförsvaret försvagas med ökad risk för andra sjukdomar främst infektioner.

Olika slags läkemedel kan dämpa inflammationen kraftigt och minska både besvären och skadorna på lederna. Vanligen får barnet ta flera olika läkemedel, varav en del är till för att bromsa immunförsvarets angrepp, medan andra minskar inflammationen och ytterligare några dämpar smärtan. Det finns dock inget läkemedel som gör att barnet blir helt friskt från sjukdomen, något som Lipum hoppas ändra på.

Einar Pontén, vd Lipum

Unik målmolekyl öppnar upp för en palett av inflammatoriska sjukdomar
Lipum har identifierat en tidigare helt okänd och unik målmolekyl (BSSL) för behandling av inflammatoriska sjukdomar. Verkningsmekanismen skiljer sig avsevärt från de immunosuppresiva läkemedel som idag används för avancerad behandling. Prekliniska resultat pekar på ett läkemedel med betydligt mindre negativ effekt på immunförsvaret, vilket även kan göra det möjligt med kombinationsbehandling av svåra sjukdomsfall.

Studier av patientprover från biobanker visar att patienter med såväl autoimmuna inflammatoriska och autoinflammatoriska sjukdomar har förhöjda halter av målmolekylen under skov, dvs hög sjukdomsaktivitet. Därför har bolaget gjort bedömningen att en terapeutisk antikropp som blockerar BSSL kan fungera som en säker behandling för en hel palett av inflammatoriska sjukdomar, varav ett flertal saknar effektiv behandling.

Den totala marknadspotentialen för ledgångsreumatism är 200 miljarder kronor  
Lipum har främst verifierat betydelsen av BSSL i väletablerade modeller för ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA), vilket drabbar drygt 1 procent av befolkningen globalt och världsmarknaden år 2018 är ca 200 miljarder kronor. Bolaget siktar dock i första hand på den sällsynta barnsjukdomen JIA och att få särläkemedelsstatus, vilket påskyndar processen att nå och genomföra fas II studier.

Av de barn som har JIA får ca 17 procent tredje linjens läkemedel och ca 7 procent har nått fjärde linjen där relevant behandling saknas. Det är främst dessa grupper som Lipum avser att adressera initialt, tillika ett marknadssegment värt cirka fem miljarder kronor. Lansering bedöms ske under år 2024.

Fler finansiärer ska fylla kapitalbehovet
I juni 2018 valde Lipum läkemedelskandidat och inledde en ny fas i utvecklingsarbetet för att fördjupa prekliniska studier och starta produktion av den terapeutiska antikropp som efter toxikologiska studier skall testas på människa i fas I och fas II studier fram till år 2021. Bolaget har mycket lyckosamt lyckats få finansiellt stöd för det fortsatta arbetet. I maj 2018 erhölls stöd med en miljon kronor från SWElife ”Projekt för bättre hälsa” och i juli 2018 beviljades stöd från Europeiska Unionens innovationsprogram Horizon 2020 SME Instrument fas 2 med 2.2 M€.

Alla europeiska bolag med färre än 250 anställda och <50 M€ i omsättning kan söka detta, men normalt beviljas endast 2-3% av ansökningarna. Parallellt med det fortsatta utvecklingsarbetet kommer Lipum att söka partners inom big pharma för att snabbare kunna studera fler indikationer inom inflammationsområdet. Även om bolaget har erhållit mycket välkomna bidrag så behövs fler finansiärer. Det totala kapitalbehovet för att nå och genomföra fas II studier är 150-200 miljoner kronor.

VD Einar Pontén introducerar behandlingskonceptet:

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.