2cureX IndiTreat-teknologi generar tusentals små mikrotumörer från patientens primära tumör eller metastaser som sedan testas mot hundratals olika mono- och kombinationsbehandlingar. Syftet är att individanpassa alla cancerbehandlinger med potentiella vinster som ökad behandlingseffekt, minskad risk för både läkemedelsresistens och oförutsedda biverkningar. För BioStock berättar bolagets vd Ole Thastrup mer om tekniken, den hundraprocentiga träffsäkerheten i att kunna generera 3D-mikro-tumörer i äggstockscancer, produktens marknadspotential samt betydelsen av det EU-patent som nyligen erhölls.

Cancerforskningen går på högvarv och framstegen har avlöst varandra de senaste årtiondena, men så länge behandlingarna inte är individanpassade förblir utfallet suboptimalt. Efter en ställd cancerdiagnos ges idag vanligen samma behandling till alla patienter med samma cancertyp och sjukdomsstadium. Men eftersom responsen på molekylär nivå skiljer sig åt i olika människor, står vetenskapen just i detta avseende fortfarande och stampar på samma ställe som för 40 år sedan, nya och mer effektiva läkemedel till trots.

Danska 2cureX har tagit fasta på det faktum att många av dagens cancerterapier antingen inte fungerar, leder till sjukdomsåterfall eller till behandlingsresistens. Efter åratal av forskning och vetenskaplig validering närmar sig nu bolaget marknad, med det hägrande målet att individanpassa cancerbehandlingar utifrån patientens unika förutsättningar.

»Med IndiTreat kan vi erbjuda skräddarsydd behandling genom att kombinera läkemedel som redan finns tillgängliga på marknaden. När nya läkemedel introduceras kommer de att inkluderas i vår palett av behandlingar som vi testar mot mikrotumörer från den individuella patienten« – Ole Thastrup, vd 2cureX

IndiTreat förväntas nå marknad redan år 2020
IndiTreat är en metod som möjliggör för cancerläkare att välja den optimala behandlingen för varje enskild cancerpatient, kallat personalised therapy. Utifrån ett litet tumörprov från patienten skapas ett stort antal tredimensionella mikrotumörer som i praktiken är små kopior av patientens tumör. Mikrotumörerna screenas sedan mot en palett av både befintliga cancerläkemedel och experimentella terapier för att hitta den mest optimala behandlingen.

IndiTreat valideras för närvarande kliniskt i både kolorektalcancer och äggstockscancer och marknadslansering är planerad i Danmark, Tyskland, Sverige och Storbritannien under 2020.

»För patienterna är målet inte personalised medicine utan istället personalised therapy, en behandling som är skräddarsydd efter deras behov« – Ole Thastrup

Ole Thastrup, vd 2cureX

Ole Thastrup, vd 2cureX, ni har just erhållit ytterligare ett patentgodkännande. Berätta! 

– Ja, det stämmer. Vi är väldigt stolta över att kunna meddela att vår patentportfölj har utökats genom godkännandet av det europeiska patentet No. 3164709 “Identifying compounds modifying a cellular phenotype”. Patentet skyddar användningen av mikrotumörer som härstammar från patienten för utformning av cancerbehandling.

Europa är även er första målmarknad, påverkar detta betydelsen av det nu erhållna patentgodkännandet?

– Ja, det nya patentet i kombination med vår existerande patentportfölj ger ett brett skydd åt IndiTreat-teknologin på den europeiska marknaden. Vi undersöker även möjligheterna att få patentet godkänt utanför Europa, till exempel i USA.

Vilken betydelse kommer enligt dig området personalised therapy få för framtidens cancervård?

– Termen personalised medicine introducerades för mer än 25 år sedan och då var tanken att man i framtiden skulle utveckla nya läkemedel för att möta behoven hos en väldigt liten patientpopulation. Men för patienterna är målet inte personalised medicine utan istället personalised therapy, en behandling som är skräddarsydd efter deras behov.

Med IndiTreat kan vi erbjuda skräddarsydd behandling genom att kombinera läkemedel som redan finns tillgängliga på marknaden. När nya läkemedel introduceras kommer de att inkluderas i vår palett av behandlingar som vi testar mot mikrotumörer från den individuella patienten.

Läkemedelsresistens, oförutsedda biverkningar, långa försöksperioder samt onödigt många läkemedelsbyten och dosjusteringar är några tillkortakommanden som dagens cancervård brottas med. Kan du ge några konkreta exempel på hur du hoppas att IndiTreat ska förändra detta?

– Läkemedelsresistens är den viktigaste orsaken till ineffektiva cancerbehandlingar och IndiTreat kan med mycket hög precision förutse om en patient är resistent mot specifika behandlingar. Med IndiTreat kan man redan från början välja en effektiv behandling och minimera behovet av att byta behandling. Behandlingsbyten kan påverka patienten negativt och, i värsta fall, försena behandlingen så pass mycket att sjukdomen blir obotlig.

Detta leder till den naturliga följdfrågan: hur mycket är det sannolikt att marknaden är villig att betala för en metod som minskar dessa risker?

– Bland dagens cancerpatienter är det i genomsnitt 70 procent som inte svarar på den behandling de får. Detta innebär en tung börda för patienten, sjukvården och de som betalar för densamma. Onkologer ser ett behov av ett enkelt test som kan förse dem med information om både resistens och effektivitet gällande ett flertal behandlingsalternativ på en gång, gärna innan behandling påbörjas. IndiTreat ger dem precis den här informationen. Efter diskussioner med onkologer och hälsoekonomer har vi kommit fram till en prislapp som både kan accepteras av sjukvården och som är lönsam för 2cureX.

Med IndiTreat testas hundratals olika mono- och kombinationsbehandlingar på den individuella cancerpatientens tumöroider (det vill säga cancerceller som växer i 3 dimensioner likt riktiga tumörer). Hur unikt är detta för 2cureX?

– Användningen av 3D-mikrotumörer inom utformning av cancerbehandling har under många år testats inom den akademiska världen och det har publicerats många artiklar om ämnet i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Det som är unikt med vårt system är att vi, tack vare vår expertkunskap och våra immateriella rättigheter, har lyckats tillämpa 3D-teknologin i klinik.

Vilka är de viktigaste resultaten ni har kunnat visa med IndiTreat i kolorektalcancer respektive äggstockscancer?

– Efter att ha testat hundratals patienter är det uppenbart att alla patienter svarar olika på behandling. Det finns inte en enskild behandling som är optimal för alla patienter. Vi har också kunnat visa att en del patienter med kolorektalcancer svarar på läkemedel som vanligtvis inte ges mot den cancertypen. Med andra ord så borde det inte vara cancertypen som avgör vilket läkemedel som sätts in utan hur den individuella patientens tumör svarar på läkemedlet. Det är precis detta som IndiTreat kan göra och på så sätt ta oss ett steg närmare personalised therapy.

I maj inleddes ett samarbete med Universitetssjukhuset Rigshospitalet i Köpenhamn och tyska Medical Center Hamburg-Eppendorf gällande en klinisk studie inom äggstockscancer. Resultat väntas redan innan årsskiftet. Kan du kommentera hur studien fortlöper?

– Hittills har studien varit framgångsrik och vi är väldigt glada att förstudien fortskrider så snabbt.

Ni siktar på marknadslansering redan år 2020. Vad talar för att ni kommer nå marknad inom denna snäva tidsram?

– Vi har en utstakad plan som vi kommer att fortsätta följa för att nå marknad 2020. Tanken är att hålla tidsplanen för våra kliniska studier och försäkra oss om att vi kan nå våra mål för 2018, t.ex. att erhålla CE-IVD märkning. Vi kommer också att fortsätta ha en intensiv dialog med våra nyckelpersoner på de marknader där vi ämnar inleda lanseringen för att se till att vi har den bästa möjliga förståelsen av de olika subventionssystemen.

Vilken omsättning räknar eller hoppas du att IndiTreat kommer att generera 1 respektive 3 år efter lansering?

– Bolagets mål är en omsättning på 3,5 miljoner euro år 2021 och 12 miljoner euro under 2022.

Slutligen, vilka triggers ser du mest framemot under det kommande året?

– Vi tror att det våra investerare främst vill se är att vi kan uppnå våra mål gällande kliniska resultat och förberedelser inför kommersialisering. De milstolparna är inom räckhåll då vi hittills följt vår plan. Vi är säkra på att vi kan fortsätta framåt i samma takt och kommunicera våra framsteg till våra intressenter.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev