Han är före detta stridspilot i flygvapnet, doktor i farmaceutisk vetenskap, har en MBA från Handelshögskolan och har haft ledande positioner på AstraZeneca i 17 år. Hans Arwidsson styr numera spakarna i Solnabaserade Eurocine Vaccines, vars teknologiplattform har potential att rita om landskapet för hur vi vaccinerar oss. Trots högsommarvärmen och lockande stränder mötte BioStock en flitigt arbetande börs-vd som berättar mer om sin bakgrund, bolaget och framtiden.  

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. Om bolaget kan demonstrera överlägsenheten med teknikplattformen genom ett första godkänt vaccin, ser möjligheterna att gå vidare i större indikationer mycket lovande ut. Enligt vd Hans Arwidsson har bolaget regelbunden kontakt med industrins främsta aktörer, då nasal vaccinering är ett hett område där Eurocine Vaccines ligger i framkant.

Bolaget grundades 1999 där man inledningsvis studerade ett flertal sjukdomar innan valet föll på influensa som den första att förebygga. Sju år efter grundandet tog bolaget steget in på börsen och efter ytterligare ett decennium är bolaget nu rustat med positiva studieresultat för dess nasala kvadrivalenta influensavaccin, Immunose FLU, där man visat god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en stabil grund för produktkandidatens fortsatta utveckling.

Även om vaccinet kan lämpa sig för såväl vuxna, äldre och barn så är möjligheten att behandla barn under 2 år det som gör Immunose FLU unikt eftersom det idag saknas ett effektivt nasalt influensavaccin för så små barn.

»Jag kände direkt att här finns en möjlighet att åstadkomma något betydelsefullt när jag fick höra om Eurocine Vaccines idé. Samtidigt var projektet i tidig fas så det fanns gott om utrymme att forma det för att möta den växande efterfrågan.« -Hans Arwidsson, vd Eurocine Vaccines

Näsdroppsvaccinet mot influensa
Även en helt vanlig influensainfektion kan leda till allvarliga komplikationer hos barn, och givet att dagens vacciner har sämre skyddseffekt för barn än hos vuxna, finns ett stort behov skapats av ett nytt och effektivt influensavaccin som riktar sig till de allra minsta. Eurocine Vaccines utveckling av ett nasalt administrerat vaccin, sker mot bakgrund av det faktum att många smittämnen kommer in via slemhinnan i näsan, varför man menar att ett lokalt immunsvar därför bör ge ett skydd redan innan smittämnet tar sig igenom slemhinnebarriären.

Flockimmunitet. Klicka för större bild.

Därför behövs vacciner
Såväl världshälsoorganisationen WHO som oberoende experter har visat att vacciner är långt effektivare än terapeutiska läkemedel för att minska dödligheten i infektionssjukdomar. Vaccinationer kan uppnå så kallad flockimmunitet varför det har blivit vanligare med massvaccinationer för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar, exempelvis för att utrota smittkoppor 1977.

Vaccin används även mot influensa, en vanlig sjukdom som kan få dödligt utfall hos sköra individer såsom äldre, gravida och små barn som ännu inte utvecklat ett fullvärdigt immunförsvar. Vid allvarligare former av influensa kan massvaccination vara relevant, en metod som sannolikt hade kunnat hindra spanska sjukan-pandemin för 100 år sedan.

Enligt amerikanska Center for Disease Control and Prevention orsakar influensa mellan 9,2 och 35,6 miljoner sjukdomsfall och 12 till 56 tusen dödsfall varje år bara i USA. Det medför stora samhällskostnader i termer av sjukfrånvaro och vård av barn (VAB) som i sin tur resulterar i produktions- och inkomstbortfall. I kombination med en ökad belastning på sjukvården uppskattades den totala samhällskostnaden för influensa i USA till drygt 87 miljarder USD år 2003.

Spanska sjukan. Klicka för större bild.

Även om globala vaccinationskampanjerna har nått stora framgångar i att reducera dödligheten i infektionssjukdomar saknas fortfarande grundläggande vaccinationsprogram för cirka 20 miljoner spädbarn världen över.

Många potentiella fördelar med vaccin i singeldos-pipetter
Med Eurocine Vaccines nasal vaccinering Immunose FLU kan sannolikt vårdkostnaderna minska då avsikten är att vaccinet skall kunna tas av patienten själv. I västvärden ser bolaget möjligheter att eliminera en omfattande belastning på vården och möjliggöra snabb och billig distribution i otillgängliga områden i tredje världen.

Många smittämnen kommer in via slemhinnan i näsan och Eurocines nasala vaccin administreras alltså där infektioner uppstår. Det innebär att det viktigaste området i kroppen vaccineras först varefter vaccinet genererar nödvändiga antikroppar i hela kroppen. Eurocine Vaccine kallar detta för en dubbeleffekt då det lokala immunsvaret först hindrar att smittämnet tar sig igenom slemhinnebarriären medan det globala immunförsvaret är redo att hantera smittan om den väl sprids i kroppen.

»Vår teknologi bygger på naturliga och kroppsegna ämnen – ytterligare en faktor som tilltalar både bransch och allmänhet.« 

Därtill tycker många att nålstick är obehagligt, en aspekt som inte ska undervärderas om man vill att fler ska vaccinera sig. Bland andra menar Canadian Paediatric Society, en nationell sammanslutning av barnläkare i Kanada, att effekten mellan nasal administrering och injektion är likvärdiga. Detta är viktigt eftersom de flesta föräldrar sannolikt skulle föredra nässdroppar framför nålar då det är lättare att administrera och skapar mindre obehag för barnet.

Studieframgång under 2017
Under förra året fick Eurocine Vaccines tillgång till resultaten från den kliniska fas I/II-studien inom influensa, genomförd i unga vuxna. De immunologiska resultaten (antikroppar i slemhinna och serum) visade att Immunose FLU vara på en nivå jämförbar med Fluenz/FluMist, det enda nasala influensavaccinet i västvärlden just nu. Studieresultaten gav därmed stöd för bolagets fortsatta utveckling med målet att skydda små barn bättre än med de injicerade vacciner som finns på marknaden i dag.

»Både barn och äldre behöver bättre influensavacciner, fast av olika skäl. Barn behöver bättre vacciner för att deras immunsystem ännu inte är färdigutvecklat och inte har mött influensavirus ännu. Här har vi våra briljanta resultat i djurmodellen iller som ett starkt stöd. Äldre behöver bättre vacciner för att deras immunsystem har försvagats av ålder.« 

Hans Arwidsson, vd på Eurocine Vaccines, du har en minst sagt spännande bakgrund, bl.a. som stridspilot och 17 år av ledande positioner på Astra och AstraZeneca, samtidigt beskrivs du av vissa som konnässör. Kan du sammanfatta denna mångfacetterade bild och hur din bakgrund bidrar till att driva Eurocine framåt? 

— Med mina erfarenheter förstår jag vad de stora bolagen vill se som underlag i ett projekt som man vill licensiera in och jag förstår också helheten i att utveckla läkemedel. Vår målsättning är förstås i första hand att licensiera till ett större bolag för de största marknaderna. Konnässör, ja kanske det, både på fritiden och på jobbet – jag vill njuta av det jag jobbar med och jag vill jobba med det jag njuter av. Det är en förutsättning för att vara en bra ledare och en förutsättning för framgång tror jag.

Hans Arwidsson, vd Eurocine Vaccines

Du går alltså från ett av världens största läkemedelsbolag till ett nischat småbolag, och utifrån din tidigare karriär kan man få uppfattningen att stora utmaningar står i centrum. Vad lockade dig att greppa rodret i Eurocine Vaccines och ännu ett ”pilotprojekt”?

— Jag kände direkt att här finns en möjlighet att åstadkomma något betydelsefullt när jag fick höra om Eurocine Vaccines idé. Samtidigt var projektet i tidig fas så det fanns gott om utrymme att forma det för att möta den växande efterfrågan.

Kan du lyfta fram de viktigaste argumenten till varför marknaden skulle välja ett nasalt administrerat vaccin framför traditionella injektioner?

— Först och främst är det den immunitet som skapas i slemhinnorna av ett nasalt vaccin, de antikroppar som utvecklas direkt där sjukdomen tar sig in i kroppen. Det borde vara självklart att stoppa sjukdomen innan den kommer in i kroppen snarare än att bekämpa den när den redan släppts in. För det andra bygger vår teknologi på naturliga och kroppsegna ämnen, vilket är ytterligare en faktor som tilltalar både bransch och allmänhet. För det tredje så är ett nasalt vaccin lätt att administrera. Min vision är att de blir så tilltalande att många fler väljer att vaccinera sig, t.ex. med influensavaccin på hösten. På så sätt kan vi öka vaccintäckningsgraden och närma oss flockimmunitet. Jag hoppas få uppleva nasal vaccinering transformera industrin – det skulle vara den bästa framgången av dem alla.

Om du gör en benchmark mellan er produkt Immunose FLU och AstraZenecas FluMist (i USA och Kanada, Fluenz i Europa), vilka är likheterna respektive skillnaderna i egenskaper såsom mukosal och systemisk immunitet?

— För det första är FluMist baserat på levande försvagade influensavirus medan Immunose FLU tillverkas med inaktiverade och sönderdelade virus. Det är denna skillnad som jag tror är mest betydelsefull för att uppnå vår målsättning, att utveckla det första nasala influensavaccinet för barn under 2 års ålder. FluMist får inte ges till de allra minsta barnen, där behovet av ett bra skydd mot influensa är stort. Det kan innebära att vi kan komma att erbjuda ett vaccin för hela barngruppen, inte bara för dem över 2 år.

— För det andra har FluMist stora begränsningar när det gäller hållbarhetstid, även det beroende på att det innehåller levande virus. Vi räknar med att kunna erbjuda en betydligt längre hållbarhetstid, också det beroende på att vi använder ett inaktiverat vaccin. Detta kan vara en mycket betydelsefull egenskap när läkare och vårdcentraler bestämmer vilket vaccin de ska beställa inför influensasäsongen.

— Till sist kommer Immunose FLU med mycket stor sannolikhet att ha en lägre tillverkningskostnad, både p.g.a. skillnaden mellan inaktiverat och levande vaccin, men också eftersom vi avser att erbjuda produkten som näsdroppar i enkla och praktiska plastpipetter. Tänk om vi kan erbjuda ett bättre influensavaccin som dessutom kan nå fler till lägre kostnad utan att lönsamheten äventyras!

Hur ser du på partnersamverkan och utlicensiering/försäljning av delar eller hela bolaget till en större aktör efter genomförda fas I eller II-studier?

— Som ett litet nischat bolag måste vi hela tiden vara väl förberedda inför partnerskap/licensrelation, men även förvärv. Också värt att notera är att vi har en lång erfarenhet och data från flera kliniska och prekliniska studier, kompetens att designa studier och patentansökningar samt en egen teknologiplattform, Endocine, som möjliggör en breddning av portföljen.

Vilka är de främsta svårigheterna med att utveckla nasala vacciner?

— Det är ett mycket intressant område med stor utvecklingspotential, där vi idag ligger i framkant. Området är ännu i sin linda varför många är så intresserade av våra resultat. En av våra utmaningar är att skapa den perfekta balansen av effektiv dos utan att det kittlar eller irriterar slemhinnan så att det blir en behaglig administrering.

Injicerad vaccinering, ett minne blott i framtiden?

Ni har gjort er kända som utvecklare av ett nasalt influensavaccin för barn. Inom ramen för den pågående studien utreder ni dock samtidigt möjligheten att även använda Immunose FLU för äldre – ett drag som betraktas som ”djärvt” av de fem största vaccinbolagen. Berätta!

— Ja, men kanske inte ändå. Både barn och äldre behöver bättre influensavacciner, fast av olika skäl. Barn behöver bättre vacciner för att deras immunsystem ännu inte är färdigutvecklat och inte har mött influensavirus ännu. Här har vi våra briljanta resultat i djurmodellen iller som ett starkt stöd. Äldre behöver bättre vacciner för att deras immunsystem har försvagats av ålder. Tänk om nasal vaccinering med Immunose FLU är ett sätt att förbättra immuniteten för båda dessa grupper! Hur det ligger till med detta i äldre, det får vi veta senare i höst. Under alla omständigheter så skapar vi viktiga säkerhetsdata i studien på äldre. Det kommer att behövas innan vi studerar Immunose FLU i mindre barn.

Vad tror du gör er teknikplattform unik ur världens fem största vaccinbolagens perspektiv, eftersom de redan har visat intresse?

— Endocine, vår teknologi för nasal vaccinering, bygger på naturliga, till och med kroppsegna, fettsubstanser vilket upplevs som fördelaktigt från säkerhetssynpunkt. Teknologin kan även användas för andra vacciner, vilket några av dem har uttryckt intresse för. Sen har vi faktiskt byggt upp en gedigen erfarenhet och kunskap om nasal vaccinering under åren och det kan också bidra till intresset.

Enligt en artikel publicerad i PNAS 2017 finns ett brådskande behov av mycket mer forskning för att utveckla vacciner för globala sjukdomar där vacciner antingen saknas helt eller behöver förbättras. Om vi blickar framåt 3-5 år, vilka fler sjukdomsindikationer hoppas du att ni då har adderat till er pipeline?

— Som jag tidigare nämnt så betraktar vi Endocine som en plattformsteknologi, där flera andra tillämpningar är möjliga. I första hand tänker vi oss vacciner mot infektionssjukdomar som naturligt smittar via slemhinnorna. Spontant kan jag se tillämpningar inom t.ex. RS-virus och lunginflammation, där nasala vacciner med Endocine skulle kunna ge betydande fördelar. Detta är ett område där vi ständigt försöker hålla oss välinformerade inför kommande val av ytterligare produktkandidater.

— Vi håller också ögonen på sexuellt överförda infektionssjukdomar. Även här skulle lokal immunitet i slemhinnorna kunna bidra till ett bra skydd mot infektion. Det fina med mukosal immunitet är att den skapas i de flesta slemhinnorna, inte bara i andningsvägarna, vid nasal vaccinering.

Vad är bolagets och ditt fokus just nu och vilka värdedrivande milstolpar ser du framför dig det närmaste året?

— Förutom att vi ser fram emot resultaten från studien i äldre patienter så ska vi se över hur vi bäst kan förvalta/kapitalisera på Eurocine Vaccines samlade tillgångar.

— Säkerhetsresultaten förväntar vi oss under Q3. Under nästa kvartal förväntar vi oss sedan att kunna presentera de immunologiska resultaten från samma studie. Det kommer att vara mycket intressant, både med tanke på möjligheterna att utveckla en produkt för äldre och som säkerhetsunderlag inför framtida studier i barn. Med dessa resultat i ryggen räknar jag med att kunna bygga vidare på Eurocine Vaccines vision, att vara nummer ett när det gäller nasal vaccinering med dubbel effekt.

Utöver arbetet har vi förstått att Skärgöl är en plats som har spelat en stor roll i ditt liv. Kommer sommaren att spenderas där vid Iglasjön?

— Självklart blir det ett besök hos min bror som bor kvar på gården i Skärgöl, i södra Kalmar län. Det var ingen tvekan om att det var han som skulle ta över skogsgården. Samtidigt är jag oändligt tacksam för uppväxten där på gården. Lugnet, tryggheten, naturen – det har gett mig ett fundament i livet som är svårslaget. Och att växa upp som bondpojk i Småland – då får man lära sig att arbete och uthållighet ger resultat. Men inte nog med det, båda mina föräldrar var måna om att vi barn skulle utbilda oss – en inställning som inte var självklar i lilla Skärgöl men som är mer aktuell än någonsin.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev