I dagens sommarintervju möter vi Evy Lundgren-Åkerlund, vd på bioteknikbolaget Xintela som utvecklar behandlingar inom regenerativ medicin och cancer baserat på den patenterade integrinmarkörtekniken XINMARK, med särskilt fokus på ledbroskskador och hjärntumörer.

Evy Lundgren-Åkerlund, skulle du till att börja med vilja berätta om din professionella bakgrund och hur du drar nytta av dina tidigare erfarenheter i jobbet som vd för Xintela?

— Jag började min karriär som forskare inom cell- och molekylärbiologi och har en docentur vid Lunds Universitet. Det var vid universitetet som jag upptäckte den markörteknologi som Xintelas verksamhet bygger på. Intresset för affärsverksamhet inom Life Science började för nästan 20 år sedan då jag startade bolaget Cartela där jag som vd och forskningschef utvecklade bolaget med huvudinriktning på antikroppar för behandling av artros och rheumatoid artrit. Det var under den här tiden som vi upptäckte att vår integrinmarkör finns på stamceller och som nu Xintela använder i sitt utvecklingsarbete.

— Innan jag drog igång verksamheten på Xintela, som grundades 2009, så tog jag mig an Life Science inkubatorn i Lund för att hjälpa tidiga bolag att utveckla och kommersialisera sina idéer. Som vd finansierade, utvecklade och expanderade jag inkubatorn och den blev en viktig del i etableringen av verksamhen på Medicon Village. Under 2013 så var det dags att lägga allt fokus på Xintela som har kunnat dra nytta av mina erfarenheter både från att leda forskning inom akademi och industri, samt att finansiera och driva affärsverksamhet.

Hur skulle du säga att en typisk arbetsdag ser ut för dig?

— Som både vd och forskningschef så är mina dagar väldigt innehållsrika och varierande. Det enda som är typiskt är att det är full fart hela tiden. Dagarna är långa och oftast fulltecknade med möten. Både interna möten kring forskning, utveckling, affärsutveckling och finansiering samt telefonkonferenser med olika externa kontakter. Jag skriver också mycket, jag tycker det roligt och skriver fortfarande det mesta av våra pressreleaser, nyhetsbrev och övrig kommunikation. Mina arbetsdagar är alltså intensiva och fantastiskt stimulerande.

»När vi upptäckte att vår markör integrin α10β1 finns i hög grad på glioblastomceller och dessutom i alla glioblastomtumörer vi analyserade så förstod vi att vi hade fått upp spåret på något mycket spännande.«
— Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela

Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och onkologi baserad på er unika markörteknologi XINMARK. Kan du beskriva i korta drag hur er teknologi fungerar och vad som gör den så speciell?

XINMARK är en teknologiplattform som bygger dels på upptäckten från universitetet och dels på det utvecklingsarbete som utfördes i Cartela. Det består av två specifika cellyteproteiner, integrin α10β1 och integrin α11β1, som fungerar som markörer eller igenkänningsflaggor för vissa celler som broskceller och stamceller. Vi har framställt antikroppar som binder till markörerna och som vi använder i vårt utvecklingsarbete. I stamcellsprojektet använder vi antikropparna för att selektera och optimera stamceller som expanderas och används för cellterapi. I onkologiprojektet har vi framställt ett antikroppskonjugat (ADC) där vi har kopplat ett cellgift till en antikropp som binder till markören integrin α10β1 på vissa tumörceller.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.

I ert onkologiprojekt utvecklar ni en antikroppsbaserad behandling mot tumörer med primär inriktning på den aggressiva hjärntumörformen glioblastom. Vad är det som fått er att välja just den indikationen och vad visar de data som ni hittills kunnat se?

— Glioblastom är en väldigt aggressiv och elakartad tumörform och det finns ingen effektiv behandling för drabbade patienter. Ett problem som utvecklingsprojekt inom glioblastom brottas med är stora variationer både inom en glioblastomtumör och mellan olika tumörer, vilket gör att det är svårt att ta fram en effektiv behandling. När vi upptäckte att vår markör integrin α10β1 finns i hög grad på glioblastomceller och dessutom i alla glioblastomtumörer vi analyserade så förstod vi att vi hade fått upp spåret på något mycket spännande. Våra prekliniska resultat både från cellstudier och från djurmodell har konfirmerat att integrin α10β1 är en lovande target för behandling av höggradig gliom inklusive glioblastom.

Ni har beskrivit det som att den här cancerbehandlingen har en målsökande effekt – kan du utveckla vad det innebär?

— Målet är vår integrinmarkör som finns på ytan av glioblastomceller och som sitter som en igenkänningsflagga på cellerna som vi vill rikta behandlingen mot. Antikroppskonjugatet kan söka upp och binda till tumörcellerna och leverera cellgiftet till tumörcellen för att avdöda tumören. Våra prekliniska resultat från både studier på celler och i djurmodell visar att konceptet fungerar.

Hur stor uppskattar ni att marknaden är för den här typen av behandling inom just glioblastom, och hur behandlas den här typen av tumörer idag?

— Varje år diagnosticeras ca 30 000 individer i USA, Japan samt de viktigaste marknaderna inom EU för glioblastom. Det finns i dag endast tre godkända läkemedel globalt för behandling av glioblastom;Temozolomide, Avastin och Gliadel. De flesta patienter svarar dåligt på dessa behandlingar och behovet av nya mer effektiva behandlingar är därför mycket stort. Den globala marknaden för läkemedelsbehandlingar mot glioblastom växer snabbt och beräknas vara ca 3,3 miljarder USD år 2024. Vi tror att Xintela kan ta en betydande del av denna marknad.

Ni har under året aviserat planer på att knoppa av onkologidelen av Xintela i ett eget bolag, vilket bl.a. kan underlätta möjligheterna att ingå partnerskap. Hur går arbetet med att identifiera samarbetspartners för projektet och kan du berätta vilka krav ni ställer på potentiella partners?

— Eftersom vi är inriktade på att utveckla en ADC så söker vi en partner som har mycket erfarenhet inom det området. Xintela bidrar med unika targets samt specifika antikroppar för att rikta en ADC-behandling till tumörcellerna. Genom en samarbetspartner kan utvecklingsarbetet effektiviseras och riskerna för projektet minskas.

»Vi utvärderar några olika tumörformer med marknader som är betydligt större än glioblastom.«
— Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela

Ni har hintat om att ert onkologiprojekt har potential inom fler cancertyper än glioblastom, kan du avslöja något om vilka övriga indikationer ni tittat på?

— Vi utvärderar några olika tumörformer med marknader som är betydligt större än glioblastom. Vi arbetar just nu med att söka patent för att skydda våra upptäckter och kommer med mer information längre fram.

Huvudspåret i Xintelas utvecklingsverksamhet är ju dock att utifrån er teknologiplattform framställa och kvalitetssäkra stamceller för behandling av ledsjukdomen artros – kan du berätta kort om statusen i dagsläget för ert artrosprojekt?

— Den senaste tiden har det varit mycket arbete med GMP-anläggningen. Det är förstås mycket fokus på GMP-produktionen och förberedelser för kliniska studier. Vi kommer att söka produktionstillstånd under hösten med målet att ha licensen för att producera stamceller för kliniska studier på plats i slutet av året. Parallellt så arbetar vi med att förbereda för kliniska studier. Vi kommer att starta en ny häststudie bl.a. för att få fram mer information om stamcellernas verkningsmekanismer. Vi kommer också att starta en biodistributions- och toxikologistudie för att få fram dokumentation som krävs av regulatoriska myndigheter inför en klinisk studie på människa.

Nyligen meddelade ni marknaden att ni har tecknat ett avsiktsavtal med tyska CO.DON om just utveckling av en stamcellsprodukt för behandling av artros. Kan du utveckla vad det innebär?

— Det innebär att vi har ett gemensamt intresse av att samarbeta och att vi nu har initierat förhandlingar om att tillsammans utveckla en stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador, inklusive artros, för de europeiska och nordamerikanska marknaderna.

Enligt ert pressmeddelande diskuterar ni ett joint venture-upplägg med CO.DON, där de bland annat skulle finansiera utvecklingen av en stamcellsprodukt. Skiljer sig ett sådant upplägg från ”vanliga” utlicensieringsaffärer, och vad innebär det för Xintela i form av möjliga intäkter?

Vi har inlett diskussioner om ett joint venture-upplägg där Xintela kommer att tillhandahålla sin markör- och stamcellsteknologi samt GMP-produktionskapacitet. CO.DON kommer att tillföra all finansiering samt kompetens inom klinisk utveckling och kommersialisering. Planen är att vi bildar ett nytt bolag som vi deläger på lika villkor. Det nya bolaget kan välja att efter kliniska studier utlicensiera till en partner alternativt att själv ta produktutvecklingen hela vägen till marknaden. CO.DON har redan tagit en cellbaserad produkt för behandling av broskskador genom hela utvecklingen till den europeiska marknaden och är därför en intressant partner för Xintela.

»Vår unika teknologi för att ta fram högkvalitativa stamceller, i kombination med egen produktion, är ett vinnande koncept i samarbetsdiskussioner.«
— Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela

En annan viktig händelse för Xintela i år är som sagt att ni har etablerat en egen GMP-anläggning för tillverkning av stamceller. Vad betyder den här anläggning för Xintela på sikt, och har detta haft någon betydelse för era diskussioner med t.ex. CO.DON eller andra potentiella samarbetspartners?

— Vi identifierade en besvärlig flaskhals och betydande risk i att använda andra producenter och tog beslutet att bygga en egen GMP-anläggning för produktion av stamceller för kliniska studier. Genom att vi själva står för tillverkningen av stamceller får vi full kontroll över produktutvecklingen, ökad flexibilitet och en kostnadseffektiv produktionslösning. Att Xintela kan producera egna stamceller ökar bolagets värde och leder till stort intresse från möjliga samarbetspartners. Vår unika teknologi för att ta fram högkvalitativa stamceller, i kombination med egen produktion, är ett vinnande koncept i samarbetsdiskussioner. Det öppnar också upp för möjligheten att i framtiden verka som kontraktstillverkare åt andra bolag för produktion av stamceller, och där uppstår nya intäktsmöjligheter.

Ni har beskrivit den japanska marknaden som extra intressant på grund av dess regelverk. Kan du utveckla vad ni menar med det och samtidigt berätta lite om ert befintliga samarbete med japanska CellSeed?

— Genom ändrade regulatoriska regelverk i Japan är det möjligt att erhålla marknadsgodkännande för en cellbaserad produkt redan efter klinisk fas II. Detta innebär att man inom regenerativ medicin numera kan lansera en produkt på den japanska marknaden flera år tidigare jämfört med andra marknader. CellSeed utvecklar bland annat en broskcellsbaserad produkt för behandling av broskskador i knäleden. I samarbetet utvärderas Xintelas integrinmarkörer och kvalitetstestet XACT (Xintela Assay for Cell Therapy) för kvalitetskontroll av broskceller som CellSeed använder i sin produktutveckling. Samarbetet syftar till att genomföra experimentella analyser och undersöka förutsättningar för ett långsiktigt samarbete och licensiering av Xintelas markörteknologi.

Hur ser er strategi ut – hur pass prioriterat är det att etablera Xintela på den japanska marknaden och vilka andra marknader anser du är viktigast för bolaget?

— På grund av ovan nämnda regulatoriska fördelar i Japan och det ökade intresset bland större japanska läkemedelsbolag att utveckla cellterapier så ser vi den japanska marknaden som strategiskt intressant för Xintela. Det ger oss möjligheten att sätta en produkt på marknaden och få försäljningsintäkter betydligt tidigare jämfört med de andra större marknaderna. Andra marknader i Asien inklusive Kina samt Europa och USA är också viktiga marknader för Xintela.

Ytterligare en positiv nyhet som tillkommit under sommaren är att ni har erhållit så kallad MUMS-status för behandling av degenerativ ledsjukdom, inklusive artros, hos hästar. Vad innebär det i korta drag, och vilka fördelar ger det Xintela?

— MUMS-status är den veterinärmedicinska motsvarigheten till särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) inom humanmedicin. MUMS-status kan erhållas för läkemedel som är avsedda för en säker och effektiv behandling, diagnostisering eller prevention av antingen sällsynta sjukdomstillstånd för djur (minor use) eller i mer ovanliga djurslag (minor species).

— MUMS-status för en hästprodukt ger betydande lättnader i dokumentationskraven inför registrering av läkemedlet. Dessutom får Xintela ta del av administrativ hjälp för registrering av produkten inom EU. MUMS-statusen både underlättar och skyndar på utvecklingsarbetet och ger Xintela en viktig konkurrensfördel i utveckling av en stamcellsprodukt för behandling av degenerativ ledsjukdom hos hästar.

Utöver det intensiva arbete du gör på Xintela så är ju sommaren också till för återhämtning och energipåfyllning. Kommer du själv ha någon semester och vad ska du i så fall hitta på?

— Det ska bli härligt med lite avkopplande semester. Jag håller mig i Sverige och ska njuta av salta bad på västkusten och så förstås fjälluft och förhoppningsvis lite fiskelycka i Jämtlandsfjällen.

 

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev