I dagens sommarintervju träffar vi Annette Agerskov som är vice vd på Enorama Pharma, ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som genomgått alla nödvändiga studier med positiva resultat och förväntas lanseras redan 2019.

Annette Agerskov, skulle du till att börja med vilja berätta om din professionella bakgrund och hur dessa erfarenheter kan bidra till jobbet som vice vd för Enorama?

— Jag har en masterexamen i företagsekonomi med inriktning på internationella affärer och marknadsföring från Aarhus universitet och mångårig arbetslivserfarenhet inom dansk livsmedels- och läkemedelsindustri innan jag började på Enorama i Sverige 2014.

— Bortsett från 3 år som marknadschef för läskprodukter har jag jobbat med tuggummi under större delen av mitt arbetsliv. Först som International Brand Manager för konfektyr-tuggummin hos Stimorol och sedan 1998 med medicinska tuggummin. Jag har haft ett antal ledande positioner hos Fertin Pharma i Vejle, Danmark. Mitt arbete har alltid varit internationellt och inriktat på den globala marknaden. Fertin är en stor och kompetent aktör inom nikotintuggummi-segmentet och, tillsammans med Nicorette, den klart största tillverkaren av nikotintuggummi i världen.

— Naturligtvis har mina erfarenheter från Fertin Pharma stor betydelse för mitt arbete på Enorama. Jag har ett etablerat kontaktnät bland branschens aktörer – både gällande kunder, tillverkare, leverantörer, etc. Jag känner till samtliga aspekter av medicinska tuggummin och vet hur komplicerad produkten är. Jag har erfarenheter som funktionschef för ett flertal funktioner hos Fertin vilket underlättar vårt arbete på Enorama idag. Jag har bland annat varit Vice President för distributionskedja och kvalitetssäkring och under de sista åren på bolaget tjänstgjorde jag som Senior Vice President på avdelningen för försäljning och affärsutveckling.

— Som vice vd på Enorama är jag ansvarig för vår operativa verksamhet. Jag hanterar de kommersiella avtalen med våra partners, kunder och leverantörer och har dessutom personalansvaret.

»Vi är mycket snabbare än de andra bolagen i branschen. Det beror i stor utsträckning på vår bolagsstruktur, där vi i köper in de flesta resurser och kompetenser på den globala marknaden.« Annette Agerskov, vice vd, Enorama

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

— En vanlig kontorsdag innebär en blandning av interna möten, telefonmöten med våra internationella partners och skrivbordsarbete.

— Men mitt jobb medför också en hel del reseaktiviteter. Bland annat har jag varit i Indien minst varannan månad under de senaste åren, men numera har vi en skicklig projektledare som hanterar samarbetet med våra indiska partner vilket innebär att jag framöver bara kommer att åka dit för kvartalsvisa styrgruppsmöten. Jag har aldrig haft något emot att resa i arbetet och har snarare gjort det i så många år att jag inte vet om jag skulle kunna vara utan det.

— Eftersom Enorama är ett virtuellt, internationellt bolag, så kan jag i princip arbeta var som helst. I teorin skulle jag inte behöva spendera särskilt mycket tid på kontoret i Malmö eftersom det är när man är ute i världen som idéer kommer fram och kontakter skapas. Med det sagt måste jag erkänna att det är svårt att klara sig utan fysiska möten, ansikte mot ansikte, både internt och externt. Därför tror jag att jag även framöver kommer att dela min tid mellan resor och Malmökontoret.

»Det görs för få, och små, marknadsföringsinsatser. Men detta tror jag kommer att förändras, vilket skulle gynna både samhället och rökares hälsa, och i slutändan även Enorama.«

Annette Agerskov, vice vd Enorama Pharma

Annette Agerskov, vice vd Enorama Pharma.

Mot bakgrund av din mångåriga erfarenhet av att arbeta med medicinska tuggummin, vad är det som enligt dig gör Enorama till ett intressant bolag?

— Vi är mycket snabbare än de andra bolagen i branschen. Det beror i stor utsträckning på vår bolagsstruktur, där vi i köper in de flesta resurser och kompetenser på den globala marknaden. Vi har en bolagsstruktur och partneravtal som gör att vi kan anpassa oss efter marknaden mycket snabbare än andra aktörer. Dessutom har vi från början haft mycket fokus på konsumenten och dennes önskemål om rökavvänjningsprodukter. Därför använder vi en annan produktionsteknik som ger ett antal produktfördelar för konsumenten, men också fördelar vid tillverkningsprocessen.

Hur skulle du beskriva marknaden för medicinska tuggummin och hur ser du på dess framtid?

— Jag skulle tro att nikotintuggummin står för mer än 90 procent av marknaden för medicinska tuggummin. Den globala marknaden för nikotintuggummin fortsätter att växa och vi kommer att se en ännu större tillväxt framöver, i takt med att allt fler aktörer behärskar tekniken för medicinska tuggummin. Det finns nämligen fortfarande flera marknader där enbart ett varumärke säljs. Dessa saknar således konkurrens och därför görs för få, och små, marknadsföringsinsatser. Men detta tror jag kommer att förändras, vilket skulle gynna både samhället och rökares hälsa, och i slutändan även Enorama.

— Tuggummin har ett antal fördelar som läkemedelsleverantör. För att bara nämna några så behöver de inte sväljas, de kräver inget vatten, läkemedlet tas snabbt upp i kroppen och för vissa aktiva substanser behövs inte lika höga doser. De många fördelarna gör att det kommer att lanseras fler medicinska tuggummin allt eftersom fler aktörer behärskar tekniken. Men som jag tidigare kommunicerat är det en ganska komplex medicinsk leverans som kräver specifik kompetens för att lyckas.

»Som bekant är det nikotinet som rökare är beroende av, men det är innehållet i själva röken som är skadligt för rökarnas hälsa. Därför tror jag att vi kommer att se förändringar i framtiden, inte minst från myndighetshåll i försök att stävja rökningens negativa hälsoeffekter. Rökavvänjningsprodukter kommer troligtvis att bli mycket mer tillgängliga för konsumenterna.«

Er primära produkt är nikotintuggummin för vilken ni för närvarande förbereder material för ansökan om marknadsgodkännande och dessutom nyligen har lämnat in ansökan om partihandelstillstånd. Hur tror du att marknaden för just nikotintuggummin kommer att utvecklas inom överskådlig framtid?

— Jag förväntar mig att det kommer att bli mycket aktivitet inom nikotinsegmentet. Det finns 1,3 miljarder rökare i världen i dag och enligt en konferens i Warszawa som jag varit på i sommar så kommer siffran år 2025 – alltså om 7 år – fortfarande vara 1,3 miljarder rökare. Som bekant är det nikotinet som rökare är beroende av, men det är innehållet i själva röken som är skadligt för rökarnas hälsa. Därför tror jag att vi kommer att se förändringar i framtiden, inte minst från myndighetshåll i försök att stävja rökningens negativa hälsoeffekter. Rökavvänjningsprodukter kommer troligtvis att bli mycket mer tillgängliga för konsumenterna. Jag tycker att det är olyckligt att det idag, i de allra flesta länder, är betydligt lättare att hitta och konsumera cigaretter än nikotintuggummin.

Vad innebär det i praktiken att ni ansöker om partihandelstillstånd och vilka fördelar kan ett sådant tillstånd ge er i det fortsatta lanseringsarbetet för ert nikotintuggummi?

— Innan man som bolag kan skicka in en registreringsansökan i Europa för en medicinsk produkt krävs att man följer GDP-reglerna (Good Distribution Practice). Enorama har därför utarbetat ett system för kvalitetsstyrning som beskriver hur vi hanterar exempelvis audits, utbildning, kvalificering av leverantörer och mycket annat, och skickat in en ansökan till de svenska läkemedelsmyndigheterna. Myndigheten kommer nu att inspektera oss för att se att kvalitetssystemet är heltäckande – och om de är nöjda med vårt upplägg, så erhåller vi partihandelsgodkännande.

— Vi kunde också ha låtit våra kunder skicka in ansökan i eget namn, men vi har valt att Enorama Pharma självt ska äga våra produktregistreringar i Europa. Vi bedömer att det kommer att stärka bolagets position ytterligare i förhållande till potentiella nya kunder, ge oss mer flexibilitet i förhållande till eventuella framtida ändringar i registreringen samt en rad andra fördelar.

Vad är, enligt dig, det viktigaste som hänt Enorama Pharma hittills under 2018?

— Det är utan tvekan att vi lyckades färdigställa hela det kliniska paketet för våra nikotintuggummin, både med mint- och fruktsmak. Vi håller på att sammanställa registreringsansökan som kommer vara klar att skickas in inom kort. Som jag tidigare nämnde har Enorama introducerat en annan produktionsteknik än marknadens övriga aktörer, så det var ingen självklarhet att vi skulle passerade de kliniska prövningarna med positiva resultat. Naturligtvis är vi väldigt stolta över att vi lyckades.

Ni har nyligen meddelat att ni kommer att arbeta med att utveckla ett medicinskt tuggummi med cannabis som aktiv substans. Kan du berätta lite om hur utvecklingsplanen för detta nya projekt ser ut? 

— Vi har följt cannabis-segmentet under en längre tid. Marknaden är mycket stor och kommer att växa i takt med att lagstiftningen träder i kraft. Vi ser fram emot att komma igång ordentligt med produktutvecklingen. Vi har påbörjat de första studierna och håller på att bygga upp vårt nätverk inom området. I nuläget kan jag inte gå in på några detaljer om utvecklingsplanen, men vi kommer att kommunicera mer så snart som möjligt.

Vad innebär det för bolaget att ha en nästan marknadsklar produkt (nikotintuggummin) och två produkter i sin linda – medicinskt tuggummi mot allergisk rinit och medicinskt cannabistuggummi?

— Det har stor betydelse för oss eftersom vi på sikt vill ha flera ben att luta oss på och inte vara ett enproduktsbolag. Vi har utvecklat en teknologiplattform för medicinska tuggummin som vi kallar ChewMed. Den plattformen vill vi använda och kommersialisera för flera aktiva substanser, inte bara nikotin, eftersom vi ser en stor potential inom medicinska tuggummin baserat på dess fördelar som läkemedelsleverantör som jag nämnde tidigare.

Vilka viktiga milstolpar ser du framför dig för Enorama?

— På kort sikt är det huvudsakliga målet att lämna in registreringsansökan och få produkterna marknadsgodkända. Oavsett var vi ska sälja vår produkt i världen krävs det någon form av godkännande. Det tar inte lika lång tid överallt, men det är ett krav för att vi ska kunna komma igång med försäljningen. Att få ut våra produkter på marknaden är såklart det ultimata målet. När man har arbetat intensivt med en produkt – först med att definiera och beskriva vilken produkt man vill ha, sedan utveckla och genomföra nödvändiga kliniska prövningar, och slutligen genomföra en registreringsprocess – så är den ultimata belöningen att lansera produkten och få ut den på butikshyllorna. Det ser vi fram emot.

— Vi har även mycket viktiga milstolpar för Dr. Reddy-projektet framför oss. Dr. Reddy är en en stor och kompetent aktör på den internationella spelplanen och vi hade inte kunnat önska oss en bättre partner. De ställer stora krav på oss vilket håller oss skarpa. Det är bland annat via Dr. Reddy-avtalet som vi kommer få tillträde till de stora, och lukrativa, nordamerikanska marknaderna. Därför är det viktigt att vi når de milstolpar som är uppsatta för både i år och nästa år.

— Därutöver arbetar vi mot de intressanta asiatiska marknaderna. En stor andel av världens rökare finns i Asien, så det är mycket viktigt att vi förbereder oss för försäljning där.

— Milstolparna för cannabisprojektet är ännu inte fastställda, men vi arbetar med att utforma dem tillsammans med våra partners och återkommer med besked så snart de är klubbade.

 Förutom att arbeta för att driva Enorama mot dessa mål, vad har du för planer för sommaren 2018?

— Min man och jag ska göra ett par bilresor i Danmark och Sverige. Det var länge sedan vi var i Skagen, så det är ett av de planerade resmålen. Sverige bjuder på mycket vacker natur och spännande städer och byar. Jag vet fortfarande inte riktigt var de olika orterna mina kollegor pratar om ligger rent geografiskt, vilket jag tänker råda bot på under semestern. Men Sverige är ett stort land så tiden kommer knappast räcka till allt!

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev