Aptahems CSO Luiza Jedlina och vd Mikael Lindstam berättar i dagens sommarintervju om den starka tilltron till Apta-1, Malmöbolagets läkemedelskandidat vars övertygande prekliniska data för behandling av sepsis man nu hoppas replikera i människa. Rationalen i att utveckla kandidaten baseras dock inte enbart på det vetenskapliga underlaget, utan även på det stora medicinska behovet: sepsis drabbar årligen 31 miljoner människor, varav 6 miljoner dör.

Luiza Jedlina, doktor i molekylär parasitologi och immunologi samt Aptahems forskningschef (CSO)

Luiza Jedlina, CSO på Aptahem, kan du berätta något om din yrkesmässiga bakgrund?

— Jag har en PhD i molekylär parasitologi och immunologi och det är i knytpunkten mellan dessa två områden som jag har hittat min nisch. Tidigt i min karriär fascinerades jag av den immunmodulation som parasiter under evolutionen har lyckats förfina till perfektion. Allt sedan dess har jag utforskat hur denna modulation påverkar värdkroppen.

— Denna unika expertis har bidragit till att lägga grunden till många vetenskapliga framsteg, som exempelvis utvecklandet av flera nya vaccin mot parasiter samt den plattform som Aptahems aptamerer bygger på.

— Totalt har jag 18 års erfarenhet av cellbiologi, immunologi, hematologi, epidemiologi och biokemi och har också arbetat som koordinator för ett antal EU-sponsrade forskningsprojekt fokuserade på att utveckla nya metoder för experimentell och analytisk biokemi.

»Att få uppleva hela förloppet av när uppfinningar blir konkretiserade från en idé till ett flygfärdigt kliniskt projekt på så nära håll är en fantastisk upplevelse« – Luiza Jedlina, CSO Aptahem

Vad talar enligt dig för att Apta-1 kommer att förändra landskapet inom sepsis?

— Vi befinner oss fortfarande i relativt tidig forskningsfas, men ända sedan uppfinnarna först upptäckte aptamerers potentiella förmåga att lösa upp de blodproppar som malariaparasiter skapar, för sin egen överlevnads skull, så har jag känt en stark tilltro till vår aptamer och dess attribut. När jag sedan fortsatte framåt med våra prekliniska studier såg jag indikationer på Apta-1s antiinflammerande, antikoagulerande och immunreglerande effekter, vilka har potential att adressera de ofta allvarliga och bestående vävnads- och organskador som sepsis kan orsaka, samt minska dödligheten till följd av sepsis.

— Oss veterligen har ingen annan inom forskningen att motverka sepsisförloppet fått lika positiva resultat som Apta-1 hittills har uppvisat, och vi får ofta höra från renommerat branschfolk hur imponerande dessa resultat är. Sammantaget ger detta oss en bra utgångspunkt när vi snart fortsätter framåt i den kliniska utvecklingen.

Hur behandlas sepsis idag och hur skiljer sig Apta-1 mot dessa behandlingar?

— Idag finns det ingen specifik behandling mot sepsis utan fokus ligger istället på att behandla de bakomliggande symptomen, det vill säga en infektion orsakad av bakterier, svampar, parasiter (som malaria) eller virus. Vanligtvis inleds behandlingen först med antibiotika och fortsätter senare med antikoagulerande läkemedel, adrenalin, vätska och stöttande behandling när kroppens respons på infektionen är utom kontroll, vilket medför risk för sviktande organfunktioner.

— Sepsis är egentligen ett symptom, och en andra eller tredjeeffekt av en infektion som kroppen har tappat kontrollen över genom att ha överkompenserat sin motverkande effekt. Till följd av detta så drabbas kroppen negativt av det egna immunsystemet. Bristen på specifika behandlingar är överraskande med tanke på att sepsis är det tillstånd som är allra dyrast för sjukhus att behandla enligt senaste rapporter, samtidigt som antalet fall av sepsis ständigt ökar.

— Dessutom väntar för många av de överlevande som inte fick behandling tidigt nog en framtid av bestående skador såsom leversvikt (46%), njurskador (64%) och någon form av hjärnskada eller nedsatt hjärnfunktion (87%), vilka i sin tur kräver ytterligare omvårdnad. Här ser vi att Apta-1 tack vare sin kombinerade verkningsprofil av antiinflammerande, antikoagulerande och immunreglerande effekter skulle kunna användas bland annat på intensivvårdsavdelningar för att förhindra utvecklingen av bestående vävnads- och organskador och för att minska dödligheten bland sepsisdrabbade.

 » Oss veterligen har ingen annan inom forskningen att motverka sepsisförloppet fått lika positiva resultat som Apta-1 hittills har uppvisat, och vi får ofta höra från renommerat branschfolk hur imponerande dessa resultat är« – Luiza Jedlina

Aptamerer är en klass av kemiskt framställda biomolekyler som har visat blodproppslösande funktioner. Kan du utveckla hur kopplingen till sepsis ser ut?

— Faktumet att vår aptamer är antikoagulerande, det vill säga blodförtunnande, var en av våra första stora upptäckter då vi började forska kring aptamerens kliniska tillämpning. Det fångade mitt intresse och genom fortsatt forskning och utveckling kunde vi konstatera att vår specifika aptamer, Apta-1, uppvisade en multifunktionell verkningsprofil genom att verka antiinflammerande, antikoagulerande och immunreglerande.

— När dessa multifunktionella egenskaper väl hade konstaterats så började vi, i samråd med våra kliniska experter, kartlägga vilken patientgrupp som sannolikt skulle gynnas bäst av Apta-1 samtidigt som den uppfyllde vår målbild kring marknadsstorlek, prissättning och andra kommersiella krav. Det förde vårt fokus till sepsis, ett tillstånd som drabbar miljontals människor i världen varje år, som är den dyraste för sjukhus att behandla och som i nuläget saknar specifik behandling.

— Sepsis och septisk chock följer av att kroppen har överreagerat på en infektion och därmed är i obalans. Det kan i sin tur resultera i att andra funktioner i kroppen också överreagerar, i en kraftig blodtryckssänkning på grund av att kärlen läcker och med det blir syresättningen av vitala organ låg eller obefintlig vilket leder till vävnadsdöd och organdysfunktion. En annan effekt kan vara en överdriven koagulation, vilket kan leda till massiv blodproppsbildning som in sin tur hindrar syretillförseln till vävnad och vitala organ. Förenklat beskrivet så är vår förhoppning att Apta-1 bland annat kommer att kunna motverka uppkomsten av dessa blodproppar och därmed förlänga behandlingsfönstret genom att hålla kroppens processer i schack under den mest kritiska fasen så att bestående skador kan undvikas eller att patienten avlider.

Vilken är din främsta drivkraft att föredra utmaningen att jobba på ett litet utvecklingsbolag jämfört med att vara akademiskt engagerad?

— Min största drivkraft är känslan av att bidra med någonting, att få vara där det händer och se min forskning förvandlas till någonting konkret. Just att få uppleva hela förloppet av när uppfinningar blir konkretiserade från en idé till ett flygfärdigt kliniskt projekt på så nära håll är en fantastisk upplevelse.

Mikael Lindstam, vd Aptahem

Mikael Lindstam, vd Aptahem.

Sepsis definieras numera som ett världshälsoproblem enligt WHO och drabbar fler människor än de tre vanligaste cancerformerna tillsammans. Mikael Lindstam, vd på Aptahem, hur tror du att detta påverkar marknadspotentialen för nya effektivare behandlingar?

— Genom att definiera sepsis som ett världshälsoproblem kastar WHO nytt ljus på området och behovet av en väl fungerande lösning och behandling. Årligen drabbas 31 miljoner människor av sepsis, och WHO beräknar att 6 miljoner av dessa avlider i sviterna av sjukdomen. Vissa patientgrupper såsom äldre, gravida, och redan sjuka, löper en större risk att drabbas av sepsis. Men rent konkret kan vem som helst som får en infektion drabbas. Det innebär att även unga och tidigare friska personer plötsligt kan insjukna och drabbas hårt.

— Genom att WHO nu belyser sepsis så kan fler göras uppmärksamma på dess allvar och på hur viktigt det är att både hitta effektiv behandling och att lära sig att tidigt diagnosticera tillståndet. Samtidigt finns det i nuläget mycket aktiviteter på att förstå och diagnostisera sepsis men överraskande lite forskning på att hitta potentiella behandlingar mot syndromet och dess mångfacetterade natur samt dess långsiktiga följder, vilket indikerar att det finns en enorm marknadspotential för en effektiv behandling.

— Behovet väntas inte heller minska, utan snarare har aktiva steg tagits för att stimulera marknaden ytterligare, exempelvis genom att den amerikanska läkemedelsmyndighetens krav på kliniska data inom sepsis har förenklats i syfte att möjliggöra just framtagandet av nya effektiva behandlingar. Marknaden påverkas givetvis av detta och den nya uppmärksamhet som riktats mot området öppnar potentiellt sett upp för nya möjligheter såsom bland annat partnerskap och vetenskapliga samarbeten.

»Under den följande tiden tror vi att kommer att se liknande positiva resultat som vi fått uppleva under de prekliniska testerna också i människa« – Mikael Lindstam, vd Aptahem

Ett huvudspår i er affärsstrategi är avyttring. Hur viktigt är ett internationellt kontaktnät för att hitta potentiella köpare eller licenstagare av bolagets projekt och hur jobbar ni för att skapa sådan samverkan?

— Ett internationellt kontaktnät är av stor vikt för all forskning och utveckling i dagens globala ekonomi och vi arbetar aktivt på ökad internationell exponering av bolaget och dess produkter. Bland annat arbetar vi med att bygga upp vårt internationella kontaktnät genom att närvara på industrievent och genom forskningssamarbeten med internationella nyckelaktörer. Ett exempel på detta var vår närvaro på BIO International i Boston nyligen. Detta industrievent satte i år Guiness World Record för ’the Largest Business Partnering Event’ och gav oss möjlighet att föra dialog med många om bland annat vår Apta-1-kandidat, dess utveckling och våra ambitioner.

— Utöver nätverkandet så strävar vi alltså också efter att initiera internationella forskningssamarbeten, som exempelvis det inom sepsis med Seattle Children’s Hospital, vilket ökar kännedomen om Aptahem internationellt. Sådana samarbeten är en viktig del av att positionera Aptahem som en nyckelaktör inom aptamerer som potentiella läkemedelskandidater, och ökar potentialen för att fånga framtida köpare och licenstagares intresse. Samtidigt som vi bygger upp vårt internationella kontaktnät så ligger dock vårt huvudfokus just nu på den kliniska utvecklingen av Apta-1.

Slutligen Mikael, var ser du att Aptahem står om 1, respektive 3 och 5 år?

— Som konsekvens av det stora patientbehovet av ett läkemedel mot sepsis så är vårt mål att så snabbt och säkert som möjligt nå ut till marknaden med Apta-1. Under nästkommande år är vårt huvudfokus därför att driva Apta-1 i klinisk fas I och under den följande tiden tror vi att vi kommer att se liknande positiva resultat som vi fått uppleva under de prekliniska testerna också i människa.

— Under tiden som Apta-1 nu förbereds för ansökan om att initiera klinisk utveckling utför vi också initiala tester med vår pipelinekandidat Apta-2. Målsättningen med Apta-2 är att utvärdera dess verkningsmöjligheter inom inflammationssjukdomar och vilken strategi som är rätt väg framåt för att på bästa sätt kunna gynna bolaget, våra aktieägare och slutligen patienter.

— Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det händer mycket i branschen just nu, och att det är viktigt att kunna vara anpassningsbar. Tack vare vår internationella kliniska expertis och vår starka antiinflammatoriska plattformsportfolio känner vi dock att vi har mycket goda möjligheter att anpassa oss och utvecklas.

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev