Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar och marknadsför instrument och metoder som gör det möjligt för forskningen att kunna studera laboratorieodlade celler på ett mer naturtroget och medicinskt relevant sätt än vad som idag är möjligt med gängse metoder. Nu tar bolaget genom en företrädesemission in kapital för att utöka närvaron på nyckelmarknader och för att attrahera fler ledande branschaktörer. För BioStock berättar PHI:s vd Peter Egelberg mer om beslutet att stärka upp finanserna.

Bristen på medicinsk relevans inom den grundläggande medicinska forskningen är huvudorsaken till att läkemedelsutveckling är både riskfyllt och mycket kostsamt. Arbetssättet för hur celler används för att studera effekterna av nya läkemedel har i grunden inte förändrats sedan laboratorieodlade celler började användas inom den medicinska forskningen för snart 70 år sedan. Denna problematik är något som Lundabaserade Phase Holographic Imaging (PHI) tagit fasta på i utvecklingen av sin HoloMonitor-teknologi.

Till skillnad från konventionella mätmetoder medger PHI:s holografiska teknik kvantitativ långtidsanalys av levande celler. Bolagets huvudprodukt HoloMonitor mäter enskilda cellers beteende i den miljö där de odlas, utan genmanipulation eller toxisk infärgning som påverkar cellernas beteende och förvanskar mätresultaten.

Idag finns över 100 HoloMonitor-instrument i bruk hos ett stort antal forskningscentra världen över. Bolagets kunder och samarbetspartners representerar några av världens mest framstående universitet, där exempelvis Harvard Medical School och Boston Children’s Hospital utmärker sig. Institutionerna har oberoende av PHI publicerat ett 80-tal vetenskapliga publikationer som bygger på forskningsresultat från bolagets instrument. Dessa publikationer och omfattande feedback från kunder och samarbetspartners har lett till att bolaget nu har lagt den grund som man menar är helt avgörande för att nå en snabbt växande och lönsam försäljning.

Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging (PHI)

Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging (PHI).

Peter Egelberg, givet det ökande antalet välrenommerade institutioner som publicerar banbrytande resultat med hjälp av HoloMonitor, varför behöver ni i detta läge tillföra ytterligare kapital för att marknadsföra era produkter?

– Vi vill växa i betydligt snabbare takt än vad som annars skulle vara möjligt. Ett bolag med en stark kassa styr över sin egen tillväxt. Ett bolag med en svag kassa är hänvisad till att låta tillfälligheter bestämma tillväxten, eftersom bolaget inte har råd att investera i målmedveten marknadsbearbetning. Bolaget får då i mångt och mycket förlita sig på att kunderna på egen hand upptäcker bolagets produkter, i vårt fall via de vetenskapliga publikationerna.

– En målmedveten marknadsbearbetning där våra kunders publikationer lyfts fram möjliggör en betydligt snabbare tillväxt än vad de vetenskapliga publikationerna kan åstadkomma på egen hand. Våra kunder finns i uppskattningsvis 120 000 laboratorier. Den absoluta huvuddelen av våra presumtiva kunder känner varken till PHI eller HoloMonitor i dagsläget. Vår ambition är att nå huvuddelen dessa labb.

– Våra kunders publikationer har resulterat i att vår HoloMonitor-teknik nu har fått erkännande på marknaden och att forskare på eget initiativ kontaktar oss angående vårt produktkoncept. Kapitalanskaffningen görs därför helt rätt i tiden. Vi har bra moment i verksamheten och kommer genom kapitalanskaffningen att kunna ta tillvara på det växande intresset för våra produkter.

Under det två senaste kvartalen hade ni er högsta omsättning någonsin. Vad beror det på?

– Under 2017 övergick vi till direktförsäljning i Norden och utökade vår närvaro hos några distributörer, vilket har gett avtryck i försäljningen.

Som motiv till emissionen skriver ni ”Syftet med emissionen är att genom en utökad direktnärvaro på nyckelmarknader i kombination med främst digital marknadsföring nå positivt kassaflöde samt attrahera allt fler ledande branschaktörer”. Innebär detta att ni har ändrat er strategi och ska satsa på att bygga upp en egen säljorganisation?

– Nej, vår ursprungliga målsättning att avyttra verksamheten till en större branschaktör kvarstår. Kapitalanskaffningen genomförs för att vi under det senaste året har sett att vår närvaro vid demonstrationer leder till ökad försäljning. Huvuddelen av de demonstrationer vi gör själva eller tillsammans med våra distributörer leder till försäljning, vilket inte är fallet då distributörerna genomför demonstrationerna på egen hand.

– Utökad direktnärvaro innebär inte att vi avser att anställa en omfattande säljorganisation. Utökad direktnärvaro innebär att vi utökar vår kapacitet för att under en inledningsfas bistå våra distributörer på plats tills vi ser att distributören har förmågan att på egen hand sälja HoloMonitor framgångsrikt.

Ni planerar alltså att ha personal från bolaget som på plats utbildar distributörer under en längre period?

– Ja, just precis. Det handlar om att etablera HoloMonitor som huvudprodukten i distributörens produktsortiment. Genom att på plats hjälpa distributören sälja de första HoloMonitor-instrumenten utbildar vi distributörens säljare samtidigt som vi visar att de på ett enkelt sätt kan tjäna pengar på HoloMonitor. Vi har med utmärkt resultat jobbat på detta sätt med vår australienska distributör. När vi har etablerat HoloMonitor hos en distributör använder vi samma personal för att etablera HoloMonitor hos nästa distributör.

– I dagsläget är vår försäljning huvudsakligen begränsad av våra distributörers förmåga. Genom kapitalanskaffningen kommer vi dels att ha finansiella resurser att utöka vår direktnärvaro, dels utöka marknadsföringen av våra produkter och dels positionera bolaget bättre inför en framtida försäljning av verksamheten. Är vi framgångsrika i detta kommer det ofrånkomligen att väcka allt fler ledande branschaktörers intresse om att samarbeta och/eller förvärva delar av eller hela verksamheten, vilket har varit vårt mål sedan långt tid tillbaka.

Utöver direktnärvaron, vilket är den främsta flaskhalsen för att öka försäljningen och vilka investeringar bedömer du behövs för att få än högre utväxling?

– Allt fler försäljningar inleds med att kunden kontaktar oss. Men, det är fortfarande så att huvuddelen av våra presumtiva kunder inte känner till vare sig PHI eller HoloMonitor. Vi vill vara ”on top of their mind” när de tänker ny instrumentering för cellanalys, vilket gör att de kontaktar oss istället för det omvända. För att nå dit krävs utökad marknadsföring, vilket emissionen möjliggör.

Marknadsföring kan vara mycket. Kan du ge några konkreta exempel på vilken typ av marknadsföring ni tänker er?

– I huvudsak riktad digital annonsering i vetenskapliga tidskrifter och forum, men även utökat deltagande vid mässor och vetenskapliga konferenser. För att marknadsföringen skall vara effektiv behöver budskapet upprepas gång på gång, vilket är anledningen till att marknadsföring är dyrt men effektivt då det görs på rätt sätt.

»Ett bolag med en svag kassa är ett svagt bolag även i förhandling med potentiella köpare.« — Peter Egelberg, vd PHI

För en utomstående kan det tyckas märkligt att man inte fyller på kassan med ett mindre belopp, när ni avser att avyttra bolaget. Hur tänker ni där?

– Ett bolag med en svag kassa är ett svagt bolag även i förhandling med potentiella köpare. Vi kan inte diktera villkoren för en framtida försäljning genom att sina kassan och vara passiva. Vi måste driva verksamheten framåt, utveckla den och vara väl förberedda när rätt köpare dyker upp.

– Genom kapitalanskaffningen står vi väl förberedda för en framtida försäljning samtidigt som vi skapar utrymme för ytterligare verksamhetsutveckling. Vår syn är att detta kommer vara aktieägarna till gagn långsiktigt. Vi avser inte att avyttra verksamheten till första bästa branschaktör som visar intresse. Vi vill avyttra i en styrkeposition. Vår målsättning är därför att skapa en marknadsposition och ett forskningsunderlag som gör att flera aktörer visar intresse. Denna möjlighet skapar vi genom kapitalanskaffningen.

Hur ser villkoren ut i den stundande emissionen och för de vidhängande teckningsoptionerna?

– Företrädesemissionen är en emission av så kallade units. 18 befintliga aktier ger rätten att köpa en unit, vilken består av tre nya aktier och en teckningsoption. Priset per unit är 71,40 SEK, innebärande att varje ny aktie kostar 23,80 SEK. Teckningsoptionen som är gratis ger rätten att om drygt ett år köpa en ny aktie för 28,20 SEK. Fram till dess kan man sälja teckningsoptionen eller köpa fler, om man så vill. Teckningsoptioner handlas på samma sätt som aktier. Information om hur man tecknar units kommer att finnas i det prospekt som publiceras innan teckningstiden inleds.

Emissionen är garanterad till 62 procent. Förklara vad det innebär för eventuella icke insatta?

– Det innebär att emissionen under alla omständigheter kommer att tillföra bolaget minst 28,8 MSEK före emissionskostnader, givet att stämman accepterar den föreslagna emissionen. Garantin aktiveras i det fall emissionen inte fulltecknas av befintliga aktieägare och/eller allmänheten och då till högst 28,8 MSEK.

Förra året blev er konkurrent Essen BioScience uppköpt för 320 miljoner dollar. Hur ser du på detta?

– Deras resa är typisk för de bolag som lyckas i branschen. Långsiktigheten och feedbacken från den tidiga och blygsamma försäljningen gjorde att de efterhand lyckades få fram en produkt med rätt kvalité och funktionalitet. Den påföljande snabba försäljningsökningen tillsammans med de vetenskapliga publikationerna medförde att de större branschaktörerna fick upp ögonen för bolaget, vilket resulterade i att bolaget såldes.

»Det absolut viktigaste är vad kunderna tycker om vårt koncept och våra produkter. Det är det som bygger bestående värden och som skapar ett attraktivt bolag, ur alla perspektiv.«

Även om cancerforskningen dominerar kan era produkter användas inom all cellbaserad preklinisk forskning, t.ex. inom det framväxande området cellterapier. Vilka är HoloMonitors främsta styrkor jämfört med andra mer föråldrade analysmetoder?

– Styrkan med vårt HoloMonitor-instrument i förhållande till Essen BioScience instrument är att HoloMonitor mäter celler individuellt och inte enbart de kollektiva egenskaperna. Många kunder ser därför att instrumenten kompletterar varandra, snarare än att de konkurrerar.

– HoloMonitors styrka har också varit dess svaghet. Kunden blir lätt överväldigad av all den mätdata som HoloMonitor producerar. Feedbacken från de 100 HoloMonitor-instrument som är i drift har gjort det möjligt för oss att i vår nya mjukvara, HoloMonitor App Suite, anpassa och paketera mätdatat i mjukvaru-assays eller ”appar” så att instrumentet numera upplevs som lättanvänt, vilket inte alltid har varit fallet tidigare.

– Feedbacken har också lett till att vi kunnat åtgärda de barnsjukdomar som tidigare har hämmat försäljningen och driftsättandet av instrument. Detta tillsammans med den nya och betydligt mer lättanvända mjukvaran gör att vi nu äntligen har den produktlinje som skall leda till den försäljningsökning som HoloMonitor-konceptet så väl förtjänar.

Nyligen har forskare i Australien använt HoloMonitor i samband med en uppmärksammad upptäckt, berätta!

– Vårt åldrande är ingen naturlag. Med HoloMonitor har forskare vid Queensland University of Technology i Brisbane Australien lyckas se hur deras substans föryngrar celler. Ytterligare ett nyhetsinslag om upptäckten sändes häromdagen i australiensisk TV. Resultaten är så lovande att forskarna nu avser att inleda patientförsök för att bromsa åldrandet. (Se länkar nedan för mer info, reds anm)

Som aktieägare kan man naturligtvis ha olika åsikt om vad bolaget är värt i dagsläget, inte minst baserat på den egna investeringshorisonten. Vilka parametrar anser du bör väga tyngst när man sätter värdet på ett bolag som PHI?

– Det absolut viktigaste är vad kunderna tycker om vårt koncept och våra produkter. Det är det som bygger bestående värden och som skapar ett attraktivt bolag, ur alla perspektiv.

Avslutningsvis, er bokslutskommuniké släpps inom kort. Kommer det mer information om emissionen i den?

– Ja, definitivt! Jag tänker bl.a. berätta lite mer om det utvecklingsarbete vi bedriver och avser att bedriva. Emissionen ger oss resurser att göra det vi inte har kunnat göra tidigare.

Läs även: Alla nyhetsinslag om de australiensiska forskarnas fynd kring cellernas åldrande finns samlade här. En VD-kommentar av PHI:s Peter Egelberg som tar upp forskningsframgångarna kan läsas här.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev