RhoVacs företrädesemission föll väl ut med en teckningsgrad på 196 procent, vilket ser ut att spegla ett ökat intresse för bolagets första läkemedelskandidat: ett terapeutiskt cancervaccin som ska förhindra eller begränsa de dödliga cancermetastaserna – med en potential som enligt bolaget omfattar 20 cancerformer. I dagens Söndagsintervju möter BioStock RhoVacs vd Anders Ljungqvist.

Fokus för svenska RhoVac är inte modertumörerna utan metastaserna, den primära orsaken till den höga dödligheten i cancer. Hela 9 av 10 cancerpatienter dör när cancerceller migrerar eller metastaserar till andra delar av kroppen där sekundärtumörer etableras. Trots detta är de flesta läkemedel under utveckling fokuserade på modertumörerna.

RhoVacs läkemedelskandidat RV001 siktar mot att initiera behandling av metastaserande cancer i en tidigare fas av sjukdomsutvecklingen än vad existerande behandlingar gör idag. Efter lovande data har bolaget anlitat en välmeriterad brittisk affärsutvecklare med bakgrund på bland annat läkemedelsjätten Shire för att hitta en köpare av bolaget.

»Överuttrycket av RhoC i metastatiska celler är bekräftat för ungefär 20 cancerindikationer och de blir fler för varje år« – Anders Ljungqvist, VD RhoVac

Behandlingskonceptet fokuserar på ett nyckelprotein i metastaser
Cancervaccinet RV001 verkar genom att stärka kroppens immunsystem för att bekämpa de metastaserande cancercellerna. Precis som med konventionella vacciner inducerar bolagets primära läkemedelskandidat RV001 en stark immunrespons, vilken attackerar cancercellerna som ses som inkräktare.

RV001 introducerar ett antigen som härmar de karakteristiska ”fingeravtryck” som återfinns på cancercellens yta. Immunsystemet lär sig att känna igen dessa fingeravtryck och påbörjar en immunrespons i kroppen varpå T-cellerna reagerar på fingeravtrycken och eliminerar cancercellerna.

En hög koncentration eller överuttryck av proteinet RhoC innebär att cellen är en cancercell som kan metastasera. Det är cancerceller med detta fingeravtryck av överuttryckt RhoC protein som T-cellerna, med hjälp av RhoVacs läkemedelskandidat RV001, kan skolas att känna igen och eliminera.

Avyttring eller utlicensiering aktuellt redan efter klinisk fas I/II
Under mars 2018 anlitades Colpman Consulting Ltd, Storbritannien, för att förstärka affärsutvecklingen av bolaget med syfte att identifiera potentiellt intresserade parter för försäljning eller licensiering av hela, eller delar av RhoVac tidigast efter avslutad klinisk fas I/II studie. David Colpman har bl.a. varit chef för Business Development och Senior Vice President för Business Development på Shire, vilket ledde till en rad strategiska fusioner, förvärv, licensieringar och avyttringsprogram.

»Om vi kan visa den effekt vi tror att RV001 har på metastaserade cancerceller, så har vi en mycket värdefull behandling som kommer att skapa intresse på marknaden« – Anders Ljungqvist

Anders Ljungqvist, VD RhoVac

Anders Ljungqvist, VD RhoVac, ert terapeutiska cancervaccin RV001 fokuserar på proteinet RhoC, hur väl etablerat är det inom cancerforskningen att detta protein spelar en huvudroll vid metastasering?

– Sedan Edwin A. Clark, Todd R. Golub, Eric S. Lander & Richard O. Hynes år 2000 först identifierade RhoCs roll i cancercellsmetastaser, har ett antal andra forskare bekräftat deras slutsatser och fördjupat förståelsen för RhoCs funktion och att det beskrivna överuttrycket av RhoC i metastatiska celler är tillämpligt på praktiskt taget alla cancerindikationer.

Hur ser patentsituationen ut för RV001?

– Vi har bra patentskydd i Europa, Japan och Australien till december 2028 och i USA till mars 2032. På alla marknader där patentet för närvarande är godkänt finns det också möjligheter till patentförlängning. Vi väntar just nu på svar från Kanada.

Nittio procent av alla dödsfall i cancer beror på att cancercellerna metastaserar. Vilka är de huvudsakliga orsakerna till att inte fler läkemedelsbolag fokuserar på sekundärtumörerna?

– De flesta bolag har fokuserat på ”första linjens” behandling och därmed på den primära tumören. Det är först under de senaste åren som fler aktörer har börjat fokusera på vad som kallas adjuvansbehandling i den tidiga fasen av sjukdomsförloppet. Tidigare behandlingar, såsom kemoterapi, var inte omedelbart effektiva i denna form av behandling på grund av biverkningar, men med nyare behandlingsmetoder, inklusive immunterapi där biverkningsprofilen är mer fördelaktig, öppnas möjligheten att förebygga metastaser. Jag tror därför att vi kommer att se fler bolag inom detta segment i framtiden.

Hur många olika cancersjukdomar menar du att ert behandlingskoncept kan appliceras på och vilka belägg finns för det?

– Vi vet inte med säkerhet, men överuttrycket av RhoC i metastatiska celler är bekräftat för ungefär 20 cancerindikationer och de blir fler för varje år. Det är också viktigt att påpeka att detta bekräftas i de flesta av de tunga indikationerna, till exempel lungcancer, melanom, bröstcancer och prostatacancer. Innan man har provat behandlingen i flera indikationer kan man inte säga säkert om det finns skillnader, men RhoCs funktion är bekräftade i alla dessa indikationer och sedan måste kliniska studier konfirmera effekten.

Er nyligen genomförda emission kan ses som ett kvitto att era hittillsvarande studieresultat har nått ut till investerarna, hur ska emissionslikviden användas?

– Likviden kommer i första hand att användas för affärsutveckling, inklusive David Colpmans arbete, för regulatorisk utveckling inför nästa kliniska studie och uppföljning av den första kliniska studien där vi ser hur länge det etablerade immunsvaret kvarstår efter avslutad behandling. Vi har nu rörelsekapital under den kommande 12-månadersperioden.

Vad kan du berätta om det EU-finansierade forskningsanslaget som ni tilldelats från Horizon 2020?

– Vi har fått ett fas 1-stöd, vilket i sig inte är så stort (50 000 euro) i förhållande till de aktiviteter vi jobbar med, men den rating som RhoVacs projekt har fått är högt och vi kan använda det till vår fördel när vi talar med potentiella partners och när vi söker ytterligare ”soft-funding”. Vi planerar att gå vidare med en ny ansökan där det finns möjlighet till större tilldelning.

I våras fick ni en mötesinbjudan till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för vidare diskussion om den kommande kliniska fas IIb-studien. Berätta mer om riktlinjerna för detta möte som vanligen inte är standard i en Scientific Advice procedur.

– Som tidigare nämnts är den typ av behandling vi utvecklar – förebyggande behandling mot metastaser, inte standard idag därför att det finns mycket få regulatoriska riktlinjer inom detta område. Det var därför i hög grad ett möte där syftet var att uppnå en gemensam förståelse för utveckling och dokumentation av denna typ av läkemedel. Vi har ännu inte fått EMAs rekommendationer från mötet, men jag tyckte att diskussionen var väldigt konstruktiv.

I mars lämnades det sista blodprovet från en prostatacancerpatient som ingår i den kliniska fas I/II-studien. Redovisning av top line-resultat beräknas komma under halvårsskiftet 2018. Vilka förhoppningar har du om resultaten?

– Förhoppningen är att dessa resultat bekräftar de indikationer vi såg under hösten 2017, dvs. att det är en behandling med få och lindriga biverkningar, och att det immunsvar vi såg bekräftas i dessa slutliga analyser. Det kommer att bli en mycket värdefull slutsats för denna studie.

Vad är en rimlig prissättning för en behandling med RV001 och vilken roll tror du rent allmänt att cancervaccin kommer att spela inom tio år?

– Priset på ett läkemedel är relaterat till de totala utvecklingskostnaderna, patenttid och marknadspotential, och det är därför svårt att säga något om detta så relativt tidigt i utvecklingsprocessen. Jag tror att en relevant bedömning kan göras först när resultaten från den kliniska fas IIb-studien är tillgängliga.

Slutligen, vad talar för att RV001 kommer att nå marknad?

– Vi är verksamma inom ett område där det för närvarande inte finns några behandlingsalternativ. Vi arbetar samtidigt med en läkemedelskandidat som ser ut att ha en mycket positiv säkerhetsprofil och om vi kan visa den effekt vi tror att RV001 har på metastaserade cancerceller, så har vi en mycket värdefull behandling som kommer att skapa intresse på marknaden. Rörande den sista av dessa tre parametrar, effekten, så måste vi invänta resultatet av den kommande fas IIb-studien.

Läs även: Nulägesanalys av RhoVac – en betydande målmarknad (5 april 2018)

Se Anders Ljungqvist presentera bolaget under BioStock Live 20 mars 2018 här samt en efterföljande vd-intervju här.

RhoVacs behandlingskoncept