Sommaren kom redan i maj med rekord i både soltimmar och temperatur. Nu närmar sig skolavslutningar, midsommar, semestrar men också sommarförkylningar som kan sätta käppar i hjulet för planerna. Utöver personliga plågor medför förkylningar även höga samhällskostnader. Life Science-bolaget Enzymatica tog 2014, tillsammans med Nordeg, fram en folkhälsoekonomisk studie som visade att dessa kostnader uppgår till hela 3000 kronor per sjukskrivningsdag.

Sommaren förknippas främst med ledighet och återhämtning, men faktum är att det inte är helt ovanligt att drabbas av förkylning när man blir ledig, till exempel efter att ha suttit instängd i ett flygplan med virusbärare. För individen innebär en förkylning att dagarna kantas av symptom som snuva, halsont, hosta och feber.

Utöver individens nedsatta livskvalitet medför förkylningar dessutom stora konsekvenser för samhället genom sjukskrivning och förlorad produktion. År 2014 lät Enzymatica, som har utvecklat en medicinteknisk produktlinje mot förkylning, utvärderingsföretaget Nordeg – Nordig Evaluation Group – utföra en folkhälsoekonomisk studie över samhällskostnaderna relaterat till förkylning.

Förkylningar kostar 3000 per sjukskrivningsdag och 30 miljarder per år
I rapporten beräknades en dags sjukskrivning till följd av förkylning kosta samhället 3000 kronor, baserat på den genomsnittliga kostnaden för produktionsförlust till följd av sjukskrivning från arbete samt kostnader för sjuklön och sjukersättning.

Alla drabbas av förkylningar och mellan tummen och pekfingret sägs en vuxen person i Sverige i genomsnitt insjuknar mellan 1 och 4 gånger om året. I rapportens beräkningar antogs 1 till 2 förkylningar per vuxen och år, samt att sjukdomssymptomen i genomsnitt varade i 8 (mellan 3 och 14) dagar. Därigenom beräknades antalet förkylningsdagar hos Sveriges vuxna befolkning till mellan 60 och 120 miljoner dagar årligen. Man antog att 10 miljoner av dessa dagar var sjukskrivningsdagar som, givet en kostnad om 3000 kronor per sjukskrivningsdag, resulterar i en årlig samhällskostnad om 30 miljarder kronor.

Därtill kan adderas vårdens kostnader för vårdinsatser relaterade till förkylning, som för primär- och specialistvård inklusive läkemedelskostnader, vid allvarligare förkylningsfall.

Preventiva åtgärder viktiga
Individer kan själva vidta preventiva åtgärder både inför och under förkylningsinfektioner som kan minska antalet infektioner per år, antalet dagar per sjukperiod och antalet följdeffekter, såsom inflammationer i hals, öron eller bihålor. Preventiva åtgärder minskar även antalet virusbärare och ger därigenom ytterligare positiva samhällseffekter genom reducerad smittspridning. Åtgärder som kan minska antalet sjukskrivningsdagar till följd av förkylning skulle alltså spara samhället minst 3000 kronor per sjukskrivningdag.

Ett sätt att minska antalet förkylningsdagar och därmed sjukskrivningar och samhällskostnader för förkylning kan enligt Enzymatica vara att använda bolagets förkylningsspray ColdZyme. Upprepade vetenskapliga studier har visat att ColdZyme har kapacitet att både förhindra att förkylningsvirus får fäste i kroppen och förkorta tiden med symptom.

ColdZyme potential att minska antalet sjukskrivningsdagar
I en studie över antal sjukdagar bland personer som arbetade i äldrevården minskade antal sjukskrivningsdagar under förkylningssäsongen från 5,2 till 3,7 i genomsnitt (p=0,05), motsvarande 29 procent, när de använde ColdZyme jämfört med sjukskrivningsdagarna under samma period föregående år. I en liknande studie med förskolepersonal minskade sjukskrivningen med dramatiska 45 procent, från 7,4 till 4,1 dagar (p=0,04).

När effekten av ColdZyme jämfördes med placebo i friska frivilliga som inkluderades med förkylningsvirus visade ColdZyme-gruppen en 99-procentigt lägre virusbelastning (p=0,02) och ett minskat antal dagar med förkylningssymptom (3,0 vs 6,5 dagar; p=0,01).

Stora samhällskostnader för förkylning
Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) visade Arbetskraftsundersökningarna (AKU) från juni 2017 att 5 129 000 individer i åldern 15–74 år arbetade. Som ett räkneexempel innebär det att om alla arbetande individer i genomsnitt drabbas av förkylning 2 gång om året och att varje förkylning i genomsnitt medför en dags sjukskrivning, skulle det innebära en samhällskostnad om knappt 31 miljarder kronor om året.

Mycket att vinna av förkylningsbehandling
Om 100 000 heltidsarbetande använde ColdZyme, vilket skulle motsvara knappt 2 procent av Sveriges arbetande vuxna, och att det skulle minska denna grupps behov av sjukskrivning med 1 arbetsdag per år, skulle det medföra en potentiell besparing för samhället om 300 miljoner kronor.

År 1992 övertog arbetsgivarna utbetalningar av sjukersättning för de första 14 dagarna. Eftersom Försäkringskassan enbart samlar in data över den del av sjukförsäkringen som myndigheten står för, alltså den som är längre än 14 dagar, medförde det ett bortfall av statistiska data över förkylningsrelaterad sjukskrivning, som oftast varar under kortare perioder. Det är därför svårt att fastställa hur många sjukskrivningsdagar som kan relateras till förkylning. Vad som däremot är säkert är att de samhällsekonomiska kostnaderna för förkylning, och de potentiella vinsterna av att undvika detsamma, är betydande.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.