Immunovia har genomfört en riktad emission till en rad internationella och svenska institutioner på 324 miljoner kronor före transaktionskostnader. BioStock kontaktade VD Mats Grahn för att få veta bakgrunden till varför en så offensiv kapitalrunda sker nu och hur nettolikviden skall användas.

Målet är att hitta pankreascancer tidigare för att öka överlevnaden
Immunovia har utvecklat blodtestet IMMray PanCan–d som man menar skulle kunna fylla detta diagnostiska tomrum. Testet är utvecklat för att diagnosticera pankreascancer och genomförda studier har påvisat en 96-procentig träffsäkerhet hos patienter i sjukdomsstadie I och II, då sjukdomen fortfarande går att behandla. Studieresultaten förklarar företagets optimism kring teknologins potential då tidigare diagnoser skulle kunna skapa ett paradigmskifte inom behandling av pankreascancer. Vid fortsatta studieframgångar planerar bolaget att använda sin teknologiplattform IMMray för att utveckla blodbaserade diagnostiska tester även för andra cancertyper och autoimmuna sjukdomar. IMMray har – till skillnad från vätskebiopsier – förmågan att mäta immunförsvarets svar på begynnande sjukdom och eftersom immunförsvaret reagerar innan cancern utvecklats så långt att tumörerna släpper ut DNA-molekyler i blodbanan har IMMray en stor fördel när det gäller tidig detektion.

Mats Grahn, vd Immunovia

Mats Grahn, VD på Immunovia, 324 miljoner kronor får anses vara en offensiv emission. Vad ska pengarna användas till?

– Nyemissionen ska säkerställa Immunovias fortsatta utveckling genom (i) accelerering av tidigare kommunicerade lanseringsförberedelser, (ii) uppbyggnad av en försäljnings- och key-account-organisation i USA, (iii) marknadsföringskampanjer och övrigt försäljningsarbete, samt (iv) ytterligare investeringar i bolagets produktutvecklingsplattform, där bolaget planerar för en bredare och djupare utvecklingsportfölj under de kommande åren

Kan du utveckla vad ni avser med att accelerera tidigare kommunicerade lanseringsförberedelser?

– Vi har nu med denna starka finansiella ställning möjligheter att öka på planerade aktiviteter från nu och under de närmsta åren som är till för att göra det välkänt för våra målgrupper att testet finns, hur man får tag i det och vad det innebär för dem att använda det. Vi kan även se till att sälj och marknadsföringspersonal finns rekryterade och tränade tidigare än i den ursprungliga planen.

Vilka är målgrupperna för marknadsföringen och hur kommer ni att lägga upp detta arbete? 

– Målgrupperna är givetvis de relevanta läkarna men också direkt de personer som har en ökad risk för pankreascancer, nämligen de som har nära släktingar som drabbats av cancern och de som har vaga symptom som skulle kunna vara tidiga tecken på pankreascancer. Vi arbetar bland annat mycket tätt tillsammans med patientorganisationerna och integrerar våra aktiviteter i deras.

Ni ska expandera er pipeline, kan du kommentera detta?

– Som tidigare nämnts har IMMray-plattformen mycket stor potential att kunna användas för utveckling av diagnostiska tester som löser andra cancerproblem men även problem inom autoimmuna sjukdomar. Vi har tidigare annonserat att vi arbetar med retrospektiva studier inom autoimmunitet som kommer att leda till att vi under året fastställer vår produktstrategi inom det autoimmuna området, dvs. framförallt vilket som blir det första produktutvecklingsprojektet inom detta område.

– På cancersidan pågår som alltid tidiga forskningsprojekt inom akademin och när vi bedömer att något av dessa nått sådana resultat att de kan lyftas över till Immunovia för produktutveckling så gör vi det.

Emissionen genererade ett starkt intresse från ansedda institutioner i Sverige och internationellt, såsom Swedbank Robur, Handelsbanken Fonder, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Nyenburgh Investment Partners, Apus Capital och Bonit Capital. Vilken är din uppfattning kring dessa aktörers investeringshorisont i Immunovia?

– Generellt är det viktigt med ägare som har ett långsiktigt intresse då IMMray-plattformen har en mycket stor potential att lösa många kliniska problem där dagens diagnostiska möjligheter är begränsade eller helt saknas. Tidig upptäckt av pankreascancer är en fantastisk affärsmöjlighet och behovet att möjliggöra ökade överlevnadschanser är en otroligt viktig uppgift för oss, men IMMray-plattformen har en potential som på lång sikt kan generera lösningar och därmed affärsmöjligheter som går långt utöver detta första steg.

Nulägesanalys av Immunovia, 6 april 2018

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 11 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vad är skälet till att ni tog in pengar med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt?

– Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bland annat att diversifiera aktieägarbasen med ansedda, svenska och internationella institutionella investerare, vilket förväntas förbättra likviditeten i aktien samt öka bolagets kännedom bland framtida kunder och samarbetspartners. Vidare gör avvikelsen det möjligt för oss att på ett tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning till attraktiva villkor för att stödja en fortsatt expansion och utveckling av bolagets verksamhet

Nyligen meddelade ni att Universitetssjukhuset i Linköping kommer att medverka i PanFAM-1, den största prospektiva studien någonsin för tidig upptäckt hos riskgruppen med ärftlig risk för bukspottkörtelcancer. Vad är syftet med studien och hur många patienter kommer att inkluderas?

– Syftet är att visa att testet lämpar sig för tidig upptäckt av pankreascancer i den familjära och ärftliga riskgruppen så att vi kan få reimbursement för denna användning av försäkringsgivarna. Vi kommer globalt att totalt inkludera över 1000 riskpersoner

Omkring 80-85 procent av de som diagnostiseras med bukspottkörtelcancer har för långt framskriden sjukdom för att kunna behandlas. Bättre, säkrare och tidigare diagnoser skulle kunna öka överlevnaden markant. Hur mycket beräknar du att den prognostiserade överlevnaden kan öka med hjälp av er teknik?

– Det har visat sig att operationer gjorda i stadie I ger upp emot 50 procents femårsöverlevnad och vi hoppas givetvis att kunna öka antalet cancerfall som upptäcks i stadie I och II radikalt när vårt test används brett, dvs. att många fler upptäcks när de är opererbara och i bästa fall i stadie I med 50 procents femårsöverlevnadschans.

Läs även: Immunovias blodtest ska säkra tidigare cancerdiagnoser (15 maj 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev