Neurovive har slutit ett licensavtal med ett potentiellt totalt värde om 60 miljoner dollar med det privatägda amerikanska bioteknikbolaget BridgeBio Pharma. Avtalet avser utvecklingen av en behandling av sjukdomen LHON som leder till kraftig synnedsättning. BioStock kontaktade bolagets vd Erik Kinnman för att få veta mer om avtalet. Det är tydligt att huvudfokus trots dagens positiva besked ligger på ännu en utlicensiering, nämligen av bolagets kandidat mot NASH eller fettlever, NV556.

NeuroVive har tecknat ett exklusivt licensavtal med det privatägda amerikanska bioteknikbolaget BridgeBio Pharma för en undergrupp succinatprodroger inom NeuroVives program NVP015. BridgeBio har parallellt med avtalet startat dotterbolaget Fortify Therapeutics för att utveckla dessa prodroger för lokal behandling av LHON, med ett inledande finansiellt åtagande om 20 miljoner USD.

Lebers hereditära (ärftliga) optikus (synnerv) neuropati (nervskada) (LHON) beskrevs redan 1871, men det var först över hundra år senare som orsaken till synskadan kunde härledas till mutationer i mitokondriens DNA (mtDNA). Sjukdomen drabbar främst unga vuxna, och leder till ett plötsligt insjuknande med progressiv och allvarlig synnedsättning.

De succinatmolekyler som Bridgebio nu har licensiserat från NeuroVive har valts ut för att de har egenskaper som gör dem lämpliga för användning i ögat, samt på grund av potentialen att behandla sjukdomen genom att kringgå den metabola dysfunktionen och erbjuda en alternativ energikälla för näthinnecellerna.

»Utlicensiering av NV556-projektet är vårt prioriterade fokus och det arbetet fortsätter med ett flertal affärsaktiviteter parallellt med BridgeBio-avtalet» – Erik Kinnman, vd NeuroVive

Erik Kinnman, vd NeuroVive

Erik Kinnman, vd NeuroVive.

Erik Kinnman, vd NeuroVive, kan du berätta något om bakgrunden till licensavtalet och om hur intresset kring er läkemedelskandidat landade i Palo Alto i Kalifornien hos just BridgeBio? 

– BridgeBio är ett välrenommerat och välfinansierat bolag som utvecklar tidiga projekt inom medfödda sjukdomar till klinisk fas. Vi såg en bra möjlighet att få ytterligare utväxling på vårt innovativa projekt genom detta samarbete inom en sjukdom LHON (Lebers hereditära optikusneuropati) där det finns stora medicinska behov.

Ni skriver i pressmeddelandet dels att BridgeBio har etablerat ett dotterbolag med ett inledande finansiellt åtagande om 20 MUSD, dels om ”begränsad initial finansiering” inom ramarna för ert avtal. Det totala värdet för avtalet anges till motsvarande cirka 530 miljoner kronor om alla milstolpar faller ut. Kan du förklara närmare hur den här dealen är uppbyggd och vad den innebär för NeuroVive ur ett finansiellt perspektiv?

– Vi har licensierat ut ett begränsat antal substanser till det nybildade dotterbolaget Fortify Therapeutics som kommer att utveckla dessa för lokal behandling av LHON. Fortify kommer att förse oss med begränsat finansiellt forskningsstöd för att möjliggöra hjälp med komma igång och detta handlar framför allt om kunskapsöverföring. Lyckas projektet tillkommer milstolpsbetalningar och royalties på försäljning. Avtalet ger begränsade intäkter i inledningsskedet. De exakta detaljerna kan inte meddelas av konkurrensmässiga skäl.

Ni skriver även att ert program NVP015 för andra mitokondriella sjukdomar kommer att fortsätta utan några förändringar gällande mål eller tidsramar. Kan du utveckla detta?

– De substanser och utvecklingen av dessa för lokal behandling av LHON inverkar inte på det program vi har tänkt för NVP015 utan är en ny separat möjlighet och utvidgning av NVP015-aktiviteterna. Vi fortsätter helt i enlighet med planerna i övrigt när det gäller att utveckla NVP015 som alternativ energikälla vid medfödda mitokondriella sjukdomar.

Utvecklingsprogrammet siktar in sig på ATP-produktionen i mitokondrierna, d.v.s. cellens eget kraftverk. Hur ser verkningsmekanismen i NVP015 ut och hur många liknande sjukdomar vid sidan av LHON skulle kunna vara potentiella mål inom ramarna för ert utvecklingsprogram?

– NVP015 är en läkemedelskandidat innehållande det kroppsegna ämnet bärnstenssyra (succinat) som görs tillgängligt inne i cellen genom en prodrogsteknologi. En prodrog är en inaktiv substans som aktiveras först när den kommer in i kroppen. De flesta medfödda mitokondriella sjukdomar innebär en bristande funktion i det första proteinkomplexet i mitokondrien, t.ex. vid Leighs syndrom och MELAS. NVP015 är ett substrat för det andra proteinkomplexet och utgör en alternativ väg att producera ATP i mitokondrierna vid sådana sjukdomar.

Marknaden hade kanske väntat sig att ett avtal för NV556 mot NASH (fettlever med leverskada) skulle nå en licenstagare före LHON. Kan du berätta något om hur detta projekt fortskrider?

– Utlicensiering av NV556-projektet är vårt prioriterade fokus och det arbetet fortsätter med ett flertal affärsaktiviteter parallellt med BridgeBio-avtalet.

»Som en riktad behandling av en genetisk sjukdom passar LHON-programmet bra ihop med BridgeBio-modellen. Vi har imponerats av förmågan hos de här substanserna att åtgärda specifika genetiska mitokondriella brister, och vi har satt ihop ett team av internationella experter för att vidareutveckla undergruppen av NVP015-kemin för att kunna behandla denna allvarliga sjukdom« – Neil Kumar, Ph.D., VD för BridgeBio

Tittar vi på NASH så finns det i dagsläget inga godkända läkemedel för behandling av sjukdomen, som kopplas samman med livsstilssjukdomar som fetma och diabetes. Andra kandidater inom detta fält har utlicensierats eller sålts med upfrontbetalningar på uppåt 100 miljoner dollar plus milstolpar och royalties. Vad är det unika med ert behandlingskoncept och vad talar för att ni kommer att nå ert mål med utlicensiering av även denna kandidat i år? 

– Vårt läkemedel har en unik profil då det förhindrar bindvävsbildning (fibros) vid NASH. Detta är ett förstadium till skrumplever som leder till fortsatt förlust av funktion i levern och ger en markant ökad risk för levercancer. NASH är nu den vanligaste orsaken till levertransplantation. Dessutom är verkningsmekanismen (cyklofillinhämning) unik.

Avslutningsvis, hur kommer ni att gå vidare i ert nya samarbete med BridgeBio härnäst, rent konkret?

– All FoU verksamhet kommer att utföras av Fortify Therapeutics. NeuroVive kommer att ha en mindre roll under första året av LHON-programmet för att förse Fortify med substanser och överföra kunskap kring dessa för att möjliggöra för dem att snabb komma igång och accelerera utvecklingen.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.