Home Nyheter Lovande potential för behandling av hjärtinfarkt med Annexin A5

Lovande potential för behandling av hjärtinfarkt med Annexin A5

Lovande potential för behandling av hjärtinfarkt med Annexin A5

4 juni, 2018

Annexin A5, det kroppsegna protein som Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV är baserad på, har visat hjärtskyddande effekt i en holländsk preklinisk studie. Den nyligen publicerade studien visade att behandling med rekombinant humant (rh) Annexin A5 som påbörjats kort efter en hjärtinfarkt leder till minskad omfattning av hjärtinfarkten och en kraftig förbättring på hjärtfunktionen. BioStock kontaktade bolagets vd Jamal El-Mosleh och Anna Frostegård, Chief Scientific Officer för en kommentar.

De prekliniska studieresultaten, som publicerats av en holländsk forskargrupp som är helt oberoende av Annexin Pharmaceuticals, styrker den terapeutiska roll som proteinet Annexin A5, som även utgör basen för Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV, kan ha inom hjärt- och kärlsjukdomar genom att minska de långsiktigt skadliga konsekvenserna av hjärtinfarkt på hjärtats funktion.

I ett pressmeddelande konstaterar Anna Frostegård, bolagets Chief Scientific Officer att resultaten innebär en viktig validering av potentialen för proteinet Annexin A5 i stora hjärt- och kärlsjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, inte minst baserat på att den modell som använts i studien är anpassad till en relevant klinisk situation med tidsmässiga förutsättningar som liknar de som är aktuella vid behandling av hjärtinfarktspatienter ute på klinikerna.

BioStock kontaktade bolaget för att få veta mer om betydelsen av de publicerade studieresultaten för Annexin Pharmaceuticals och huruvida de påverkar bolagets utvecklingsstrategi i någon utsträckning.

Anna Frostegård, CSO/CMO Annexin Pharmaceuticals.

Anna Frostegård, de här studieresultaten ser onekligen ut som en positiv värdemätare för Annexin A5 som en potentiell behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Hur stora växlar kan ni dra på dem då det fortfarande rör sig om prekliniska försök i djurmodell?

– Annexins utvecklingsprogram bygger ju från början på vår studie från 2005 som för första gången visade på Annexin A5:s möjliga roll som behandling vid hjärt-kärlsjukdomar, som vi senare har vidareutvecklat i olika studier med fokus på humana system men även i djurmodell. Konceptet med användning av Annexin A5 i behandlingssyfte vid hjärtkärlsjukdom har sedan validerats och reproducerats av flera forskningsgrupper i Annexin A5-fältet i ett antal relevanta  modeller. Denna nya oberoende och utomordentligt väl genomförda studie bekräftar egentligen återigen den terapeutiska potentialen hos Annexin A5 i hjärt-kärlsjukdomar som vi redan är övertygade om finns, och den tillför även ny kunskap.

– Generellt sett ger prekliniska studier i lämpliga djurmodeller utan tvekan värdefull information om läkemedelskandidatens förväntade effekter och de kan vara nyckeln till att kunna översätta prekliniska data till kliniken. Dock får man aldrig glömma att en modell är en enkel representation av den komplexa humana sjukdomen.

– Mångårig pre-klinisk forskning har redan svarat på flera klinisk relevanta frågor i relation till Annexin A5 och hjärt-kärlsjukdomar. Alla studier pekar konsekvent på att Annexin A5 kan vara ett nytt sätt att hjälpa patienter. Nu har vi fått ytterligare bevis på att Annexin A5 fungerar och att den tydligt kan differentiera sig från tillgängliga läkemedel och läkemedelskandidater som är under utveckling.

– Jag anser att ännu en studie av hög kvalitet som denna är, sluter den prekliniska cirkeln för så kallat Proof of Concept i relation till behandling av hjärtinfarkt med Annexin A5. Detta minskar risken i den framtida utvecklingen med läkemedelskandidaten i de stora hjärt- och kärlsjukdomarna, som exempelvis hjärtinfarkt.

I den aktuella studien har forskarna inducerat hjärtinfarkt i möss genom att klämma åt blodkärlen med kraftiga skador på vävnad och celler i hjärtmuskeln som följd. När man sedan släppte på blodflödet igen – så kallad reperfusion – har man samtidigt behandlat med Annexin A5. Vad är det viktigaste man sett i form av behandlande effekt?

– De holländska forskarna tittar ju på ett väldigt speciellt område, nämligen möjligheterna att skydda och reparera hjärtat efter en till synes framgångsrik behandling av hjärtinfarkt när tidigare tilltäppta blodkärl öppnas och blodflödet till den skadade hjärtmuskeln återställs. Överraskande nog leder det återställda blodflödet till förvärrade hjärtskador genom aktivering av både inflammation och celldöd. Det kallas för ”ischemia – reperfusion damage” och är ett väldigt hett intresseområde i läkemedelsindustrin. Inga framgångsrika behandlingar mot en sådan skada finns.

– Det viktigaste man sett i denna studie är bevis på att tidig Annexin A5-behandling med sikte på att begränsa och reparera just ”ischemia -reperfusion”-skador leder till slående resultat. Inte nog med att infarktstorleken minskar med en tredjedel, även ärrvävnaden minskar med ca 40 procent och viktigast av allt: Annexin A5-behandling förbättrade hjärtfunktionen, d.v.s. man har påvisat effekter som skulle kunna minska utvecklingen av fruktad hjärtsvikt.

I samband med hjärtinfarkter får cirka 30 procent av patienterna hjärtsvikt, d.v.s. att hjärtmuskeln blir försvagad och har ärrvävnad efter infarkten. Vilka behandlingsalternativ finns för detta på marknaden idag?

– Behandling av akut hjärtsvikt fokuserar mest på symtombehandling och är ett terapeutiskt område med ”high unmet medical need”. Trots det anses akut hjärtsvikt efter hjärtinfarkt vara ett högriskområde från ett utvecklingsperspektiv. Flera tunga biotech- och läkemedelsbolags kandidater, som till exempel Novartis serelaxin eller Cardiorentis ularitide, har misslyckats med att visa fördelar vid behandling av patienter med akut hjärtsvikt. Nu fokuserar industrin mer på patienter med kronisk hjärtsvikt. Där testar exempelvis Amgen ett nytt tillvägagångssätt att aktivera myosinet i det redan försvagade hjärtat.

– Ingen av de kandidaterna som är under utveckling har potential att minska och reparera ”ischemia-reperfusion”-skador som orsakar hjärtsvikt på ett sätt som Annexin A5 kan förväntas göra.

Var ser ni den potentiella nyttan av Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV i detta sammanhang?

– Den typ av data som presenteras i studien kan även reflektera en potentiell nytta vid andra indikationer. Organskador orsakade av ischemi / reperfusion är förödande inte bara vid hjärtinfarkt utan också vid sicklecellsanemi och perifer vaskulär sjukdom, vilka båda är indikationer som är av intresse för Annexin.

Forskarna vid universitetet i Leiden i Holland som har publicerat resultaten i tidskriften Nature/Scientific Reports kallar behandlingseffekterna för slående. Hur förvånade är ni över resultaten?

– Jag tycker att deras modell är intressant i och med att de orsakar en omfattande infarkt där en tredjedel av hjärtmuskeln skadas. Det är just därför man kan kalla Annexin A5:s hjärtskyddande och reparerande effekter för slående, eller som de också säger, en ”huge therapeutic effect”.

Jamal El Mosleh, vd Annexin Pharmaceuticals.

Jamal El-Mosleh, har ni tidigare sett något externt intresse från potentiella partners för att samarbeta kring denna indikation och är detta något som du tror påverkas positivt av den publicerade studien?

– Ja, det finns bolag som har visat intresse för ANXV i just denna indikation och absolut bör intresset för eventuellt samarbete stärkas av publikationen.

Ert primära fokus är i dagsläget ögonsjukdomen retinal venocklusion (RVO) som drabbar ca 16 miljoner patienter världen över. Hur ser kopplingen ut mellan denna ögonsjukdom och hjärt-kärlsjukdomar?

– Det är just detta som är så spännande med vår läkemedelskandidat, att den har flera olika verkningsmekanismer med potential för effekt inom olika terapiområden. Det finns egentligen ingen tydlig koppling mellan RVO och hjärtinfarkt vad gäller ANXV:s verkningsmekanism. Vid behandling av RVO löser ANXV upp den blockering i ögats ven som orsakar ögonsjukdomen medan ANXV vid behandling av hjärtinfarkt framför allt verkar reparerande och långsiktigt antiinflammatoriskt. Vi talar alltså om olika verkningsmekanismer.

Föranleder de här resultaten att ni kommer att se över er utvecklingsstrategi inom hjärta-kärl med ANXV?

– Nej, egentligen inte. Resultaten är mycket uppmuntrande men inte förvånande då de bekräftar den potential vi talat om länge för ANXV vid behandling av exempelvis hjärtinfarkt. Strategin kvarstår att utveckla ANXV vid behandling av större indikationer inom hjärta-kärl tillsammans med en partner, men publikationen stärker naturligtvis caset.

Den vetenskapliga artikeln om Annexin A5:s hjärtskyddande egenskaper kan läsas i sin helhet här.

Läs även: Söndagsintervjun: Jamal El-Mosleh, vd Annexin Pharmaceuticals (13 maj 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev