Samtliga patienter i Follicums pågående fas IIa-studie med FOL-005 för behandling av håravfall har nu rekryterats. I studien, som genomförs på två kliniker i Tyskland, undersöks säkerheten och effekten av olika doser av läkemedelskandidaten som ges till patienterna som injektioner i hårbotten. I början av mars behandlades den första av 60 patienter och bolaget räknar med att ha de viktiga resultaten redo för presentation i höst, baserat på tidigare mycket lovande kliniska resultat.

Follicums huvudkandidat FOL-005 är en hårväxtstimulerande peptid baserad på det mänskliga proteinet osteopontin och är en potentiell ”first-in-class” behandling mot håravfall. Lovande effekt har setts i fas I/IIa då kandidaten studerats på frivilliga försökspersoners lår. Den nu fullrekryterade och konfirmerande fas IIa-studien på skalp på 60 patienter, förväntas leverera resultat under hösten 2018. Parallellt utvecklar bolaget en topikal formulering av sin kandidat, vilket bolaget förväntar sig kunna avslöja mer om under sommaren.

I en nyligen genomförd fas I/IIa-studie visade sig FOL-005 vara en effektiv och säker behandling och redan efter tre månaders behandling svarade tre av fyra patienter med ökad hårväxt.

I den pågående studien ges olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005 eller placebo, administrerad som injektioner på två separata områden i hårbotten. Varje patient behandlas tre gånger per vecka under totalt tre månader. Studien förväntas vara genomförd och rapporterad i slutet av 2018.

”Det är mycket glädjande att alla patienter nu är rekryterade och att studien därmed till och med ligger lite före plan. Vår avsikt med den aktuella studien är att bekräfta de intressanta resultaten från den nyligen genomförda studien, där vi såg både bra effekt och god säkerhet med FOL-005 samt en mycket hög patientrespons. Vi ser fram emot att kunna presentera resultaten i slutet av detta år” – Jan Alenfall, VD Follicum 

Marknadspotential för produkter mot håravfall
Marknaden för läkemedel mot håravfall spås nå ett värde om 5,9 miljarder USD år 2024. Befintliga behandlingar inom området har begränsad effekt och en låg andel patienter svarar på dessa. Då oönskat håravfall är förknippat med socialt stigma och psykisk ohälsa är efterfrågan på nya, effektiva behandlingar stor. Om Follicum kan bekräfta sina lovande resultat har behandlingen dels en effektfördel och dels en säkerhetsfördel jämfört med befintliga konkurrenter vilket torde möjliggöra ett betydande marknadsgenomslag.

Fullt säkerställd företrädesemission viks åt diabetesprojekt
Den 18 maj meddelade Follicum att man avser att genomföra en företrädesemission som ska ta in cirka 15,5 mkr som ska allokeras till bolagets diabetesprojekt. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent med teckningsåtaganden på 35 procent från vissa aktieägare, däribland bolagets huvudägare Swedish Growth Fund (15 procent) samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare. LMK Ventures AB garanterar 10,0 mkr motsvarande 65 procent av företrädesemissionen.

Ytterligare 15,5 mkr kan erhållas vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner under januari/februari 2019, och dessa emissionslikvider avser att täcka bolagets kapitalbehov för planerade aktiviteter till och med november 2019.

Läs även: Nulägesanalys Follicum – två kandidater med potential att förändra sina marknader, 14 maj 2018

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.