Aptahems läkemedelskandidat Apta-1 utvecklas som en lovande potentiell akutbehandling av sepsis (blodförgiftning). Kandidaten genomgår just nu prekliniska studier och med kommande fas I-studier hägrande har bolaget fått möjligheten att nå ut till en kunnig internationell publik genom en artikel i ”Biopharma Dealmakers”, en specialutgåva av den vetenskapliga tidskriften Nature.

I en s.k. advertorial med titeln Mining parasite evolution to create inflammatory disease drugs som publicerats i den välrenommerade tidskriften Nature:s kommersiella specialutgåva Biopharma Dealmakers idag den 4 juni, beskrivs bland annat bakgrunden till Aptahems läkemedelskandidat Apta-1, hur bolagets aptamerteknologi kan bidra till behandlingen av sepsis samt hur man ser på utveckling och applicering av sin läkemedelskandidat inom akutvården.

Malmöbaserade Aptahem grundades 2014 men har sina rötter i 17 års forskning bedriven på bland annat Lunds universitet i samarbete med Smittskyddsinstitutet. Denna forskning fokuserade på utveckling av en ny klass av kemiskt framställda biomolekyler, s.k. aptamerer. Aptamerer är oligonukleotider, korta RNA-sekvenser som binder till en specifik målmolekyl och imiterar antikroppar, men de har särskilda egenskaper som gör dem speciellt intressanta inom läkemedelsforskningen. Dessa egenskaper är låg immunogenicitet och en relativt enkel, och billig, produktionsprocess.

Möjligheten att ersätta antikroppar med ett säkrare och effektivare alternativ, ledde forskarna till att undersöka kliniska användningsområden för aptamerer. Man fokuserade särskilt på malaria och resultaten indikerade att aptamerer har förmågan att upplösa blodproppar bildade av malariaparasiter i hjärnan. Detta innebär att blodet i hjärnan kan flyta obehindrat vilket i sin tur potentiellt kan förhindra stroke.

Med läkemedlet som utgångspunkt
Luiza Jedlina, som numera är Aptahems CSO, insåg vilken potential som låg i resultaten – en blodproppslösande aptamer skulle kunna användas för att behandla en mängd olika koagulationssjukdomar. Under Jedlinas ledning valde Aptahem en något okonventionell väg framåt. Istället för att ha letat efter en molekyl som interagerar med ett speciellt mål tog de läkemedelskandidaten Apta-1 som sin utgångpunkt och arbetade mot att förstå hur en redan existerande, men tidigare outforskad, molekyl kunde appliceras. Tillvägagångsättet grundade sig i hur Plasmodium falciparum, en parasit som orsakar malaria, producerar proteiner och använder dem för att försvaga kroppens försvar.

Dessa proteiner påverkar t.ex. koagulation, inflammationsförsvar och immunsystem negativt vilket hjälper parasiten att överleva. Denna multi-effekt inspirerade Aptahems pipeline av läkemedelskandidater som precis som ovan nämnda protein ska verka på flera aspekter av människokroppen, men istället för att ha en negativ inverkan så ska aptamerer stärka koagulation, inflammationsförsvar och immunsystem. Den av dessa kandidater som kommit längst i utvecklingen är sepsisläkemedlet Apta-1.

Statistik rörande sepsis

Statistik: sepsis-incidens, dödlighet, ekonomi, mm. (Klicka för större bild)

Att möta ett stort omättat kliniskt behov
Sepsis, allmänt även kallat blodförgiftning, är Aptahems primära fokus. Det är ett potentiellt dödligt tillstånd med generell inflammatorisk reaktion, systemiskt inflammatoriskt responssyndrom, som orsakas av en infektion. Dödligheten är hög; varje år avlider nästan 400 000 personer i USA till följd av sepsis vilket innebär att tillståndet är lika dödligt som bröst-, kolon- och lungcancer tillsammans.

Idag behandlas sepsispatienter med antibiotika mot infektionen och adrenalin för att kontrollera blodtrycksfallet som leder till septisk chock. Men dagens behandling motverkar inte alla de reaktioner som sepsispatienter uppvisar. Tidiga data gällande Apta-1 indikerar dock att läkemedlet har en multi-effekt-profil och skulle kunna erbjuda en behandling som omfattar hela sepsisspektrumet.

Nästa steg – kliniska studier
Med utgångspunkt i den tidiga forskning som har visat att Apta-1 har anti-inflammatoriska, antikoagulerande och immunsignalerande egenskaper har Aptahem testat läkemedlet i prekliniska sepsismodeller i djur. De lovande resultaten visar att behandling med Apta-1 korrelerar med förbättrad överlevnad hos försöksdjuren och de tidiga toxikologi-studierna visar också att säkerhetsprofilen är gynnsam.

Apta-1 genomgår just nu prekliniska studier och nästa steg är kliniska prövningar på människor. Aptahem understryker att bolaget är väl rustat för att genomföra fas I på egen hand men då man önskar att utveckla Apta-1 så snabbt som möjligt söker bolaget nu efter potentiella externa partners för att påskynda processen. Aptahems ledning har tydligt kommunicerat att man är öppna för olika former av samarbeten där licensavtal och co-development är några möjliga lösningar.

Läs mer: Artikeln om Aptahem i Biopharma Dealmakers kan läsas i sin helhet här.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev