BioStock har intervjuat Jan Nilsson, vd för CombiGene, som häromdagen kunde meddela marknaden att man har beviljats EU:s Horizon 2020-stöd om 3,36 miljoner euro för bolagets genterapiprojekt med fokus på svårbehandlad epilepsi.

Tips: Du kan även lyssna på telefonintervjun med Jan Nilsson här.

Jan Nilsson, vd CombiGene

Jan Nilsson, vd CombiGene.

Jan Nilsson, först och främst gratulerar till det positiva beskedet från Horizon. Utöver själva kapitaltillskottet – hur viktigt är det för CombiGene att ni får ett sånt här kvitto på att ert koncept har passerat nålsögat och godkänts i bedömningen av Horizons oberoende specialister inom ert specifika område?

– Ända sedan jag kom till CombiGene som VD för 2 år sedan har jag haft ett enda fokus: att utveckla bolagets förmåga att ta vår spjutspetsteknologi, som verkligen ligger i forskningens framkant, från forskning och utveckling till klinisk användning. Detta är ett i vissa delar komplext och tids- och kapitalkrävande arbete. Min personliga övertygelse att vi kommer att lyckas har aldrig sviktat. Att nu Horizon visar att de delar min optimistiska syn på CombiGenes verksamhet innebär mycket. Bilden av CombiGene som ett företag med unik kompetens och med framtiden för sig kommer med stor sannolikhet nu att delas av fler människor. För att sammanfatta det väldigt kort kan man säga att CombiGenes varumärke får en väldig boost. Jag vill gärna passa på att nämna den betygsättning vi fick av Horizon. Alla bolag som söker pengar bedöms enligt en 15-gradig skala. Vår samlade poängsättning uppgick till 13,95.

»Vår ambition är att med kapitaltillskottet från Horizon och externt kapital skapa resurser som gör att vi kan ta vårt epilepsiprojekt fram till klinisk prövning« — Jan Nilsson, vd CombiGene

Innan ni får några pengar måste ett antal villkor uppfyllas. Ni måste bland annat säkra egen delfinansiering av projektet om 30 procent av de 3,36 miljoner euro som stödet utgör. Vilka olika alternativ bedömer du att ni har för att lösa det?

– CombiGenes bolagsledning och styrelse arbetar med denna fråga just nu. Vi har redan en ganska klar uppfattning om vilken väg vi vill gå, men jag avvaktar med att kommunicera det till vi kommit till ett slutgiltigt avgörande.

Ni genomförde en emission mitt under det tillfälliga börsraset i februari som får betecknas som mindre lyckad. Teckningsgraden uppgick till endast 22,5 procent vilket innebar ett kapitaltillskott om ca 2 mkr. Vad talar för att en företrädesemission i detta läge skulle få ett bättre utfall?

– Om vi skulle välja att genomföra en företrädesemission menar jag att det allra mesta talar för ett väsentligen bättre utfall. Det första är så klart kapitaltillskottet från Horizon, som ju innebär att bolaget kommer att tillföras mer kapital än vad emissionen ger. Den exakta relationen är det för tidigt att säga så mycket om nu, men jag har svårt att se att det inte skulle vara ett attraktivt erbjudande. För det andra menar jag att CombiGene som bolag blivit betydligt intressantare för investerare i och med den fantastiska bedömning vi fått.

Givet utfallet i förra emissionen måste beskedet om EU-stöd ha kommit som en frälsarkrans – hur ser bolagets finansiella situation ut i dagsläget?

– Jag ser inte EU-stödet som en frälsarkrans eftersom det skulle antyda att vi inte klarat verksamheten utan detta kapitaltillskott, vilket inte är sant. Som vi kommunicerat tidigare innebar det svaga utfallet av den senaste emission inget för vår verksamhet på kort sikt. Vi har hela tiden fortsatt att driva verksamheten enligt våra ursprungliga planer. EU-stödet innebär framför allt två saker: CombiGene blir ett attraktivare bolag att investera i och vi har därmed bättre förutsättningar att under 2018 skapa en långsiktigt stabil finansiell situation.

Förutsatt att ni löser er delfinansiering om 30 procent av EU-stödet, hur långt tar 3,36 miljoner euro CombiGene i utvecklingen?

– Vår ambition är att med kapitaltillskottet från Horizon och externt kapital skapa resurser som gör att vi kan ta vårt epilepsiprojekt fram till klinisk prövning.

Avslutningsvis, vad är det viktigaste som händer i bolaget just nu och ett halvår framåt?

– Två saker: dels vårt samarbete med Catapult där de skall ta fram den slutgiltiga processen för att kunna producera vår läkemedelskandidat i den kvalitet som krävs för att vi skall kunna göra de avslutande prekliniska studierna och därefter initiera den första studien i människor. Vårt andra fokus blir självklart att på ett framgångsrikt sätt hantera den kapitalanskaffning vi står inför.

Läs även: Söndagsintervju med Jan Nilsson (från 25 februari 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev