Medfödda mitokondriella sjukdomar drabbar cellernas energiomsättning, debuterar i tidiga barnår och kan leda till mycket svåra livslånga symptom. Igår kunde Lundabaserade NeuroVive och sydkoreanska Yungjin Pharm meddela positiva resultat från en klinisk fas I-studie med KL1333, en ny behandling i klinisk utveckling för ovanliga medfödda mitokondriella sjukdomar. BioStock vände sig till Erik Kinnman, vd NeuroVive för att få en kommentar till de nu offentliggjorda topline-resultaten.

Mitokondriella sjukdomar är ämnesomsättningssjukdomar som ger upphov till allvarliga symptom i många olika organ och leder till att patienterna ofta lever mycket kortare liv än friska individer. Det finns ett också stort icke-tillgodosett behov av mediciner för att behandla genetiska mitokondriella sjukdomar.

Idag är behandlingsalternativen mycket begränsade, vilket gör att ett godkänt läkemedel sannolikt skulle betinga en hög prislapp och stor marknadspotential för den substans som först når marknad. Detta faktum har gjort området till ett attraktivt utvecklingsområde, samtidigt som det faktum att det saknas behandlingar visar på svårigheterna och utmaningarna med att utveckla läkemedel för denna utsatta patientgrupp, som främst utgörs av barn och unga.

Att NeuroVive nu rapporterar att man tillsammans med sin koreanska samarbetspartner Yungjin Pharm har sett positiva övergripande topline-dataresultat för läkemedelskandidaten KL1333 är således högintressanta nyheter, såväl ur ett patient- som ur ett investerarperspektiv.

KL1333 beskrivs som en kraftfull reglerare av nivåerna av cellulärt NAD+, ett ko-enzym centralt för cellens energimetabolism. KL1333 har i prekliniska studier visats öka mitokondriens energiproduktion, minska ansamlingen av laktat, motverka bildandet av fria radikaler och förmedla långsiktiga positiva effekter på energimetabolismen. Topline-data från fas I-studien visar att KL1333 har en gynnsam och mycket tydlig dosproportionerlig farmakokinetisk profil, samt endast milda gastrointestinala biverkningar – och då enbart vid högre doser.

Grundat på de positiva farmakokinetik- och säkerhetsresultaten planerar NeuroVive nu snabbt att gå vidare för att initiera nästa studie i Europa, som kommer att omfatta upprepad dosering (Multiple Ascending Dose, MAD) hos friska frivilliga och patienter. En detaljerad analys av den kompletta databasen pågår också, enligt bolaget. BioStock tog kontakt med NeuroVives vd Erik Kinnman för att få mer information.

Erik Kinnman, vd NeuroVive

Erik Kinnman, vd NeuroVive.

Erik Kinnman, hur högt rankar du betydelsen av de första kliniska data för KL1333 som ni nu har presenterat?

– Betydelsen är mycket stor eftersom vi nu kommit förbi den första risken i läkemedelsutveckling, d.v.s. att ett läkemedel ska orsaka allvarliga biverkningar. Vidare är det viktigt att vi kunnat se att läkemedlet KL1333 beter sig som förväntat i friska frivilliga. Slutligen gör de positiva resultaten att vi med full fart kan ta vårt viktiga projekt vidare.

»När läkemedlet KL1333 gavs till försökspersonerna i studien så uppförde det sig som förväntat.« — Erik Kinnman, vd NeuroVive

Vad innebär ”en tydlig dosproportionerlig farmakokinetisk profil” i förenklade ordalag?
– När läkemedlet KL1333 gavs till försökspersonerna i studien så uppförde det sig som förväntat. Det togs upp i kroppen och försvann ur kroppen som de experimentella studierna förutsåg. En högre dos av KL1333 betedde sig också på förväntat sätt och gav motsvarande högre koncentration i blodet.

Läkemedelskandidaten är avsedd för oral behandling av medfödda mitokondriella sjukdomar såsom MELAS, KSS, PEO, Pearson och MERRF. Vad kännetecknar dessa sjukdomar?

– Dessa sjukdomar beror alla på en genetisk defekt som drabbar mitokondrierna. Beroende på var de defekta mitokondrierna framför allt finns, drabbas olika organsystem och graden av svårighet av sjukdom kan variera. Vanliga symptom beror på att muskler, hjärta och njurar inte fungerar som de ska. Symptomen som kan göra att personerna blir rullstolsburna, förlorar pumpförmåga hos hjärtat, och förlorar njurfunktion. Sjukdomen ökar i grad av allvarlighet successivt så länge patienterna lever med dessa sjukdomar.

Hur skiljer sig verkningsmekanismen i KL1333 jämfört med andra substanser under utveckling mot samma indikationer?

– Våra egna substanser för dessa indikationer har helt andra och kompletterande verkningsmekanismer. De finns bolag som har substanser med andra verkningsmekanismer men ingen annan substans som modulerar NAD+ på det sätt som KL1333 gör.

Nästa viktiga steg är den kliniska fas I MAD-studien. Vad är målet med denna studie?

– Målet är att visa säkerhet, tolerabilitet, och farmakokinetik, d.v.s. hur läkemedlet beter sig i kroppen, när KL1333 ges i upprepade och successivt högre doser i friska frivilliga och patienter.

Hur ser vägen framåt ut där ni så småningom siktar mot att lansera ett marknadsgodkänt läkemedel mot mitokondriella sjukdomar?

– Undersökande effektstudier i patienter kommer att göras efter MAD-studien, för att sedan följas av en slutgiltig bekräftande studie.

»Den enda existerande behandlingen för en medfödd mitokondriell sjukdom (LHON) kostar  drygt 540 000 kronor per år för ett års behandling i Sverige.« — Erik Kinnman, vd NeuroVive

Uppskattningsvis 12 personer per 100 000 har en mitokondriell sjukdom. Hur ser prissättningen av läkemedel generellt ut för denna typ av ovanliga sjukdomar?

– Genomsnittpriset för ett års behandling av en patient med ett särläkemedel är 1,2 miljoner kronor. Den enda existerande behandlingen för en medfödd mitokondriell sjukdom (LHON) kostar  drygt 540 000 kronor per år för ett års behandling i Sverige.

Om vi rent hypotetiskt tänker oss ett försäljnings- eller utlicensieringsscenario, om och i så fall när skulle ni kunna tänka er att avyttra KL1333?

– Vi ser kontinuerligt över strategin vad gäller vår framtida affär. De framtida möjliga läkemedlen för medfödd mitokondriell sjukdom är projekt vi vill ta hela vägen till patienterna och marknaden samt bygga ett framgångsrikt företag utifrån. Att delvis utlicensiera något eller några av projekten är möjligt att göra under de närmaste åren för att möjliggöra planerna.

Vi har tidigare sett värderingar och affärer med stora belopp med läkemedelskandidater inom mitokondriell medicin i relativt tidiga utvecklingsfaser, exempelvis när Astellas köpte Mitobridge och deras tidiga forskningsprojekt i en affär med ett totalt värde på 450 miljoner dollar. Ett annat exempel är Reata, också ett forskningsbolag inom mitokondriell medicin, som värderades till 620 miljoner dollar innan de tog in 115 miljoner dollar i en kapitalanskaffning. Vad är en rimlig värdering av KL1333 i nuvarande fas och med särläkemedelsstatus på plats?

– Exemplen på värderingar gäller bolag med liknade projekt och i liknande utvecklingsfas som NeuroVive.

Hur stora kunskaper bedömer du att allmänheten har kring dessa sjukdomar som framförallt drabbar barn och kan leda till allt från utvecklingsstörningar till hjärtsvikt, demens, blindhet, dövhet etc?

– Medfödda mitokondriella sjukdomar är ovanliga och de allra flesta har inte kommit i kontakt med drabbade. Därför är förståelsen för hur viktigt det är att utveckla läkemedel inom detta området begränsad.

Vad har samarbetet med det sydkoreanska bolaget Yungjin Pharma inneburit för NeuroVive som bolag? 

– Vi har nu tillsammans med Yungjin tagit ett stort kliv i KL1333 projektet. Vi har ett gott samarbete i detta lovande projekt och det bådar gott för den fortsatta utvecklingen.

Idag finns nästan inga behandlingsalternativ mot mitokondriella sjukdomar vilket i sig är rätt anmärkningsvärt. Vilka har varit de största utmaningarna med att utveckla läkemedel inom detta fält och hur skiljer sig er approach mot andra satsningar?

– Utmaningarna är gemensamma för de som är aktiva inom detta område då det inte är självklart hur effekt ska dokumenteras vad gäller mått och patientgrupper. Vidare är diagnostiken av patienterna underutvecklad och det är vanligt att det kan ta år till dess att patienterna hamnar hos rätt specialister. Genom de särläkemedelsklassificeringar vi erhållit i USA och Europa för KL1333 underlättas myndighetskontakterna och de är öppna för att diskutera olika och innovativa sätt att utveckla läkemedel för dessa sjukdomar där inga behandlingar finns sedan tidigare.

Läs också: VD-intervju NeuroVive: »Inom ett år räknar vi med att ha åtminstone ytterligare ett utlicensieringsprojekt.« (17 april 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev