Omkring 80-85 procent av de som diagnostiseras med pankreascancer har för långt framskriden sjukdom för att kunna behandlas. Bättre, säkrare och tidigare diagnoser skulle kunna öka överlevnaden markant. ASCO, världens ledande onkologiorganisation, framhåller vätskebiopsier (”liquid biopsies”) som en av de mest intressanta teknikerna för att nå dit. Svenska Immunovia har en teknologi som mäter immunförsvarets svar på sjukdom och som potentiellt har förmågan att upptäcka cancer ännu tidigare än vätskebiopsier. Immunovia utvecklar nu blodtestet IMMray PanCan-d för tidig diagnos av pankreascancer och nyligen anslöt sig ännu en internationell institution till en pågående studie där blodtestet – som hittills visat en träffsäkerhet på 96 procent – ska valideras i patienter. 

Pankreascancer, eller cancer i bukspottskörteln, är en underdiagnostiserad och aggressiv sjukdom som om två år förväntas utgöra den andra vanligaste orsaken till dödsfall i cancer, efter lungcancer. Den höga dödligheten beror till stor del på att symptomen liknar många andra sjukdomar och att tumören ofta upptäcks i ett skede när sjukdomen inte längre går att behandla.

Svårtolkade symptom leder till för sena diagnoser
På grund av dessa svårtolkade symptom och de sena diagnoserna, har både acceptansen och intresset för vätskebiopsier inom pankreascancer ökat de senaste åren. En vätskebiopsi, eller liquid biopsy, är ett test som görs på t.ex. ett blodprov för att leta efter cancerceller eller DNA från en tumör som cirkulerar i blodet. Förekomst och frekvens av cirkulerande tumörceller analyseras för att få en nulägesbild av sjukdomen i hela kroppen och inte enbart på det misstänkta tumörstället.

Trots ett stort intresse för tekniken har vätskebiopsier ännu inte haft något markant genomslag inom cancervården. Att det dröjer beror troligtvis på att det fortfarande saknas beprövade biomarkörer och diagnostiska verktyg med bekräftad precision.

Potential att hitta pankreascancer i tid
Immunovia har utvecklat blodtestet IMMray PanCan–d som man menar skulle kunna fylla detta diagnostiska tomrum. Testet är utvecklat för att diagnosticera pankreascancer och genomförda studier har påvisat en 96-procentig träffsäkerhet hos patienter i sjukdomsstadie I och II, då sjukdomen fortfarande går att behandla. Studieresultaten förklarar företagets optimism kring teknologins potential då tidigare diagnoser skulle kunna skapa ett paradigmskifte inom behandling av pankreascancer. Vid fortsatta studieframgångar planerar bolaget att använda sin teknologiplattform IMMray för att utveckla blodbaserade diagnostiska tester även för andra cancertyper och autoimmuna sjukdomar. IMMray har – till skillnad från vätskebiopsier – förmågan att mäta immunförsvarets svar på begynnande sjukdom och eftersom immunförsvaret reagerar innan cancern utvecklats så långt att tumörerna släpper ut DNA-molekyler i blodbanan har IMMray en stor fördel när det gäller tidig detektion.

Över 80 procent av patienterna med pankreascancer diagnostiseras efter att sjukdomen har metastaserat (stadium III eller IV), vilket förklarar sjukdomens höga dödlighet. Att det samtidigt är svårare att nå lyckosamma behandlingsutfall i sena sjukdomsstadier indikerar att tidigare diagnoser kan rädda fler liv än nya behandlingsmetoder. Serumprover från blod kan enligt Immunovia öka chanserna för tidigare upptäckter och öka patienternas 5-årsöverlevnad till 50 procent, från dagens 5-8 procent.

Fördelar med ny teknologi såsom antikroppsarrayer och vätskebiopsier
Traditionellt används vävnadsbiopsi som diagnostiskt verktyg. Men vävnadsbiopsier svarar enbart på om det finns en tumör på den testade platsen i kroppen och utfallet är beroende av att man lyckas biopsera den rätta delen av tumören. Eftersom olika tumörställen kan ha olika genotyper och fenotyper kan vävnadsbiopsier därför ge missvisande svar. Dessutom har olika delar av tumören ofta genetiskt distinkta grupper av celler, inte minst i pankreascancer.

Sammantaget har vätskebiopsier potential att optimera behandlingsstrategier, möjliggöra övervakning av behandlingssvar i realtid, samt ge klarare besked om eventuell läkemedelsresistens och därmed en mer precis sjukdomsprognos. Vätskebiopsier kan å andra sidan misslyckas med att upptäcka viktiga mutationer som avslöjas av vävnadsbiopsi, varför en kombination av teknikerna kan vara att föredra i vissa fall.

En annan begränsning för vätskebiopsier är att det i tidiga cancerstadier bara finns ett fåtal DNA-molekyler från tumören i blodet och därför behövs det stora mängder blod för att kunna diagnosticera cancern i tidiga sjukdomsskeden. Det begränsar användbarheten av vätskebiopsier för tidig sjukdomsdetektion. Denna begränsning har inte IMMray som istället mäter immunförsvarets sjukdomsrespons genom ett mönster av proteiner i blodet som är specifika för olika sjukdomar, en respons som uppstår omedelbart när tumören bildas.

Dagens blodtester är otillförlitliga eller inte anpassade för tidig diagnostik
Det finns för närvarande inga tillförlitliga blodtest för att diagnos av pankreascancer på marknaden. Dock används två olika blodtester i dagsläget i klinisk vardag – ett test för höga halter av hormoner som kan tillämpas för att identifiera sällsynta former av bukspottkörtelcancer, såsom insulinom och gastrinom, och ett test för förhöjda nivåer av bilrubin och leverenzym som kan användas för att undersöka om cancern blockerar gallgången.

Därtill används idag två blodtester för att övervaka om en patient svarar på behandlingen, men de kan inte användas för diagnostiska ändamål eftersom inte alla patienter med pankreascancer får förhöjda nivåer av de aktuella biomarkörerna. Dessutom kan vissa andra hälsotillstånd som inte är cancer medföra höga nivåer av de aktuella biomarkörerna. Därför används dessa tester enbart för att övervaka behandling, inte för diagnostiska ändamål.

Lovande biomarkör identifierades efter sex kliniska studier
Immunovia har under de senaste tre åren drivit sex framgångsrika retrospektiva kliniska studier baserat på ca 2 500 patientblodprover i syfte att hitta en unik biomarkörsignatur för pankreascancer i alla sjukdomsstadier (I-IV), men med ett huvudfokus på tidiga stadium (I-II). Bolaget har inlett ett omfattande prospektivt studieprogram för att validera sin biomarkörsignatur och det egentutvecklade blodbaserade testet IMMray PanCan-d inom tre riskgrupper: ärftlig pankreascancer, nydiagnostiserad diabetes typ II efter 50 års ålder, samt tidiga, vaga symptom associerade med pankreascancer.

Ledande spansk klinik deltar i jättestudie inom familjär bukspottkörtelcancer
Den 4 maj meddelade Immunovia att ytterligare ett center har anslutit sig till PanFAM-1, den största prospektiva multicenterstudien någonsin avseende tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i en av de största riskgrupperna – familjer med sjukdomshistoria – nämligen universitetssjukhuset i spanska Navarra, Clínica Universidad de Navarra (CUN). I studien, där IMMray PanCan-d används som huvudverktyg, följs mer än 1000 individer under tre års tid på kliniska center i både USA och Europa som erbjuder screening inom pankreascancer. Målet med studien är att visa den sammantagna vinsten för sjukvården av att testa patienter med ärftlig pankreascancer.

Sedan tidigare deltar följande kliniker i PanFAM-1-studien: Mount Sinai, New York; Knight Cancer Institute vid Oregon Health and Sciences University, Portland, OR; University of Pittsburgh Medical Center Pittsburgh, PA; Massachusetts General Hospital, Boston, MA; NYU School of Medicine, New York; University of Liverpool, Storbritannien; Ramon y Cajal Institute for Health Research Madrid, Spanien; University Hospital of Santiago de Compostela, Spanien och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige. Immunovia för även långt gångna diskussioner med ett flertal andra övervakningsprogram av högriskgrupper i Europa och USA gällande deras medverkan.

Med andra ord skall Immunovias test valideras av en lång rad mycket välkända institutioner. Om testet uppfyller förväntad prestanda förväntas överlevnadsgraden visas kunna öka från tidigare nämnda 5-8 procent till åtminstone 50 procent. Studien förväntas generera data nästa år.

»Uppskattningsvis mellan 5-10 procent av de patienter med en bukspottskörtelcancerdiagnos har en familjär bakgrund, men symptomen är initialt vaga, som exempelvis ryggsmärta och viktminskning och kan dessutom hänföras till andra sjukdomar« — Dr Maite Herraiz ansvarig för studien vid Clinica Universidad de Navarra.

Parallellt med detta genomför Immunovia också studier för andra identifierade högriskgrupper, såsom personer som är över 50 år och nyligen diagnosticerats med diabetes typ-II och individer som uppvisar tidiga symptom på bukspottkörtelcancer. Rekryteringen till detta nätverk av cancercentra expanderar enligt plan och planeras slutföras i år.

»Hittills har vi saknat noggranna, icke-invasiva, tidiga diagnostiska verktyg och ett blodbaserat test som IMMray PanCan-d kan göra stor skillnad, särskilt eftersom kirurgiska ingrepp i de tidiga stadierna förbättrar överlevnadsgraden avsevärt« — doktor Mariano Ponz-Sarvisé, specialist på medicinsk onkologi vid Clinica Universidad de Navarra.

Bolaget räknar med att kicka igång försäljningen av IMMray PanCan-d under senare delen av 2018, då man i ett första skede kommer att sälja direkt till patienter.

Läs BioStocks Nulägesanalys av Immunovia (6 april 2018)

Immunovias vd Mats Grahn intervjuas på BioStock Live 20 mars 2018

Bolagspresentation på BioStock Live 20 mars 2018

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev