Universitetssjukhuset Rigshospitalet i Köpenhamn och tyska Medical Center Hamburg-Eppendorf har inlett en klinisk studie inom äggstockscancer tillsammans med 2cureX. Bakgrunden till samarbetet, som initierats av sjukhusen och där kostnader och risker delas lika, är lovande studiedata som visar att bolagets IndiTreat-test screenar läkemedel mot äggstockscancer lika bra som den initiala inriktningen kolorektalcancer. Studien på 40 frivilliga beräknas vara klar redan i år. BioStock kontaktade 2cureX vd Ole Thastrup för en kommentar.

Det danska bolaget 2cureX screeningmetod IndiTreat utvecklas initialt för behandling av kolorektalcancer, den tredje vanligaste cancerformen hos män och kvinnor efter bröstcancer och prostatacancer. I pågående kliniska studier visades emellertid att IndiTreat på ett enkelt sätt kunde appliceras även på äggstockscancer, en sjukdom som ibland benämns som ”bukens tysta tumör” eftersom de initiala symtomen oftast är vaga och svåra att diagnosticera. Denna problematik leder ofta till mycket sena diagnoser där sjukdomen har hunnit metastasera, d.v.s. spridas i kroppen, varpå omfattande kirurgi och kemoterapi är de enda återstående behandlingsalternativen.

Utöver detta utvecklar upp till 80 procent av patienterna läkemedelsresistens, vilket innebär att behandlingen med läkemedlet slutar visa effekt. Sammantaget ger detta en bild av en sjukdom där tidiga diagnoser är helt grundläggande för att i högre grad kunna säkerställa framgångsrik behandling. Detta faktum sammanfaller med 2cureX uttalade strategi, oavsett cancerindikation.

Nu inleds alltså en ny studie inom äggstockscancer i Köpenhamn och Hamburg, där parterna samfinansierar utvecklingen. Syftet med studien är att utvärdera IndiTreats förmåga att förutsäga läkemedelskänslighet och läkemedelsresistens hos patienter med äggstockscancer i sent stadium (II-IV).

»Vi hoppas att IndiTreat-testet kommer att göra det möjligt för oss att undvika behandling med ineffektiv cytostatika och istället göra det möjligt för oss att erbjuda patienterna effektiva individuella behandlingar« – Professor Claus Høgdall, undersökningsledare Rigshospitalet

Hundraprocentig träffsäkerhet i äggstockscancer
2cureX har i en patientpopulation på tolv patienter med äggstockscancer visat en hundraprocentig träffsäkerhet i att kunna generera 3D-mikro-tumörer från både primärtumörer och metastaser. Därmed ser förutsättningarna goda ut för att kunna etablera metoden även inom denna cancerindikation.

De aktuella mikro-tumörerna skall med hjälp av IndiTreat testas mot standardbehandlingar och substanser under utveckling, för att identifiera de läkemedel som passar de individuella patienterna bäst och därmed öka effektiviteten av cellgiftsbehandlingar. Förstudien på 40 patienter förväntas färdigställas redan under innevarande år och om den faller väl ut väntar en prospektiv randomiserad studie.

»Jag är entusiastisk över de preliminära kliniska resultaten som observerats i äggstockscancer. Det är av särskild vikt att välja rätt läkemedel när standardalternativen är uttömda. Med en teknik som IndiTreat får vi till och med möjlighet att ifrågasätta standardbehandlingarna för individuella patienter, om den specifika tumören visar sig svara mycket bättre mot ej ännu godkända läkemedel« – Andreas Block, Medical Center Hamburg-Eppendorf

Samarbetspartners sponsrar studien
Studien är prövarinitierad och sponsras av de involverade sjukhusen, vilket i många fall är en optimal strategi där kostnaderna delas mellan parterna. Sjukhusen och 2cureX kommer tillsammans att publicera studieresultaten som ska ligga till grund för marknadslansering av testet inom äggstockscancer. BioStock kontaktade 2cureX vd Ole Thastrup för att få veta mer om upplägget för studien och vad de positiva studieresultaten innebär för bolagets planer.

Ole Thastrup, redan efter ett halvår som noterat bolag levererar ni starka data som tyder på att ni kan använda IndiTreat-metoden utanför ert inititala fokusområde kolrektalcancer. Berätta vad detta kan få för implikationer för 2cureX?

– Vi började med att initialt utveckla teknologin inom tjocktarmscancer, där den idag utvärderas i en stor multinationell klinisk studie. Det är otroligt viktigt för 2cureX att vi nu kan visa att IndiTreat-testet även kan användas inom äggstockscancer. Kvinnor som drabbas av äggstockscancer diagnosticeras ofta mycket sent i sjukdomsförloppet, vilket innebär att 75 procent har metastaserad cancer när diagnos ställs – det är därför helt avgörande att en korrekt och effektiv behandling sätts in omgående, för att behandlingen ska bli framgångsrik. För 2cureX betyder detta att vi nu har kunnat visa på IndiTreats breda användningspotential.

Ni har haft en hundraprocentig träffsäkerhet i att kunna generera 3D-mikro-tumörer i äggstockscancer. Finns det någon existerande teknik i världen som har lyckats med denna bedrift?

– Vi känner inte till att några andra har kunnat visat lika hög träffsäkerhet.

Den nu initerade studien är en clinical feasibility study som om den utfaller positivt kommer att följas av ytterligare en, randomiserad studie. Kan du kortfattat förklara skillnaden mellan de olika studieuppläggen?

– Vi delar in våra kliniska studier i två faser där den första, feasibility-fasen, ska visa att teknologin fungerar i den specifika cancertypen: t.ex. att 3D mikrotumörer kan etableras från både primärtumören och metastaser, samt testning av den förväntade läkemedelspanelen, d.v.s. de cancerläkemedel som ska screenas. I den andra och avslutande fasen behandlas patienterna efter testet. Om IndiTreat i denna fas visar på en förbättrad behandling så kan testet användas i klinisk praxis.

Ni skriver i er pressrelease att den initiala studien kan vara klar redan i år. Är det inte lite optimistiskt att räkna med att ni kan rekrytera 40 patienter och leverera data på så kort tid?

– Både vi och de deltagande klinikerna tror att det är möjligt – vi kommer att ha fullt upp men testerna och logistiken runt dessa rullar på i högt tempo.

Studien är prövarinitierad. Innebär det att era samarbetspartners vid Rigshospitalet och Medical Center Hamburg-Eppendorf har sett en lovande potential i IndiTreat och därför har velat sponsra utvecklingen?

– Det är viktigt för oss att våra kliniska partners verkligen tror på IndiTreat och det bästa kvittot på detta är att de kliniska studierna initieras på initiativ av sjukhusen, som dessutom bär delar av kostnaderna. Då vet vi att vi samarbetar med mycket engagerade kliniker och läkare.

Slutligen, går det att utifrån framstegen med IndiTreat inom kolorektal- och äggstockscancer dra några slutsatser om chanserna för att ni kommer att kunna utvidga ert fokus till att omfatta ytterligare cancerindikationer?

– Utvidgningen till äggstockscancer har helt klart gett oss blodad tand för att gå vidare in i andra solida tumörindikationer. Tjocktarms- och äggstockscancer är dock mycket stora områden, så det är viktigt för 2cureX att vi nu säkrar en stark position inom dessa indikationer.

Läs pressreleasen från Rigshospitalet här

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev