I mars uppnåddes en viktig milstolpe i det lundabaserade bolaget Follicums historia. Den första patienten hade då behandlats i bolagets kliniska fas IIa-studie med den primära läkemedelskandidaten FOL-005 mot håravfall. I dagarna meddelade bolaget att hälften av studiens tilltänkta 60 patienter nu har rekryterats. Håravfall är ett tillstånd som idag behandlas med hög risk för biverkningar och ofta med mindre tillfredsställande resultat. BioStock har intervjuat Follicums vd Jan Alenfall som berättade om den kliniska studien, men också om de höga målsättningarna för bolagets Novo Nordisk-stödda projekt inom diabetes.

I fokus för Follicums utvecklingsarbete ligger en syntetisk peptid som bygger på proteinet osteopontin, en sedan över tjugo år känd regulator i många fysiologiska och patologiska processer. Hittills har bolagets behandling för att stimulera hårtillväxt testats på patienternas lår och nu skall slutsatserna, som visar att behandlingen är säker och har önskad effekt, verifieras i en fas IIa-studie på skalpen. Patientunderlaget är stort, globalt och det faktum att inga biverkningar hittills har kunnat konstateras gör att Follicum hoppas kunna erbjuda en ny typ av behandlingar mot håravfall, vars fördelar skall märkas tydligt jämfört med rådande tekniker.

Jan Alenfall, VD Follicum

Jan Alenfall, vd Follicum, kan du kortfattat beskriva vad som karakteriserar och särskiljer Follicum från andra mindre biotech-bolag? 

— Sedan starten 2011 har Follicum drivit ett hårprojekt, på ett mycket kostnadseffektivt sätt, och är idag i full gång med en andra klinisk fas IIa-studie. Vi har även etablerat ett nytt projekt inom diabetes. Grunden för våra båda projekt, hårreglering och diabetes, ligger i att båda behandlingarna utgår från strukturen hos kroppsegna proteiner. Proteinerna modifierar vi sedan, dels för att optimera de önskvärda behandlingseffekterna och dels för att göra dem mer lämpade som läkemedel. Bland annat kortas de relativt stora proteinerna ner till kortare sekvenser, s.k. peptider. Follicum arbetar på ett resurseffektivt sätt genom en liten, men mycket erfaren, organisation. I våra projekt väljer vi att samarbeta med erfarna och kunniga partners, såväl kontraktforskningsbolag och universitet som vetenskapliga och patentjuridiska rådgivare. Vi har sedan start levererat resultat och data i enlighet med uppsatta planer och kommunicerade mål, vilket vi anser är av stor vikt för våra aktieägare.

»Follicum levererar enligt plan, något vi gjort sedan starten 2011«- Jan Alenfall, vd Follicum

Ni genomför just nu en fas IIa-studie på 60 patienter med håravfall vid Clinical Research Center for Hair and Skin Science i Berlin och bioskin, Hamburg, Tyskland. Nyligen kom nyheten att ni nu rekryterat 30 av de 60 patienter som ska ingå i studien. Vad innebär det för er?

— Med de 30 patienterna har vi nått halvvägs i rekryteringen och vi håller därmed tidslinjerna vilket är mycket betydelsefullt. Det visar att de två kliniker vi samarbetar med har det patientunderlag som krävs för att genomföra rekrytering, behandling och utvärdering av patienterna på utsatt tid. Båda klinikerna är mycket erfarna inom hårforskningsområdet och är utvalda baserat på deras visade kompetens och studiekvalitet. För ett projekt i klinisk fas är kvaliteten alltid mycket viktig, men det är också av stor vikt med en snabb utvecklingstakt i projektet för att man inte ska förlora viktig tid till marknad. Det är också viktigt att vi kan visa för våra aktieägare, potentiella nya investerare och partners att Follicum levererar enligt plan, något vi gjort sedan starten 2011.

Ni har tidigare kommunicerat att den pågående studien ska vara klar i slutet av året. Påverkar den snabba rekryteringen av patienter studiens tidsramar åt något håll?

— Vi följer kontinuerligt rekryteringen och att vi meddelat att vi nått halvvägs till målet är en god indikation på att rekryteringen även framöver kommer att följa tidsplanen. Denna plan ligger till grund för vår bedömning att vi kan kommunicera resultat från studien redan under innevarande år.

Kan du berätta mer om om era hittillsvarande forskningsframsteg för ert hårstimulerande preparat FOL-005?

— Förra året avslutade vi framgångsrikt den första kliniska studien med FOL-005. Precis som för alla andra s.k. First-In-Man-studier var syftet i första hand att undersöka att substansen är säker att ge till människa. Med den mer omfattande studiedesignen vi valde, kunde vi också få resultat på den hårstimulerande effekten vilket gjorde att vi nu har data som visar både att FOL-005 är en säker substans och att behandling med denna substans ledde till en ökad hårväxt. Det visade sig att en av de lägre doserna gav bäst hårstimulerande effekt och vid denna dos fick så många som tre av fyra försökspersoner ökad hårväxt. Innan den första kliniska studien startades gjordes noggranna prekliniska studier både in vitro och in vivo för att undersöka de hårreglerande egenskaperna hos FOL-005. Dessutom genomförde vi ett omfattande toxicitets-program, vilket är ett krav från myndigheterna för att man ska få göra en studie på människa. De prekliniska studierna med FOL-005 såg alltså mycket bra ut och den kliniska studien fick godkänt att starta under 2016. Baserat på resultaten från den första studien pågår nu en andra kliniska studie med FOL-005.

Den andra kliniska studien som du nämner är en fas IIa-studie där FOL-005 för första gången testas på skalpen. Kan du säga något om hur den går till i praktiken? 

— Den nyligen startade kliniska studien i Tyskland är en spännande studie där vi undersöker effekten av FOL-005 på patienter med håravfall och vi planerar att kunna kommunicera resultat under senare delen av året. Målsättningen är att utvärdera säkerheten och effekten av 4 olika doser av vår kandidat FOL-005 på två separata test-ytor per skalp på män som har begynnande håravfall. Behandlingen pågår under 3 månader med en behandlingsfrekvens om 3 ggr per vecka. FOL-005 eller placebo injiceras i mycket små volymer på två olika ställen som särskilt och omsorgsfullt definierats på skalpen genom ett blindat förfarande. Det innebär att behandlande läkare, patient eller vi inte kommer att känna till vilken behandling som ges till patienterna. Det kommer att vara så till dess att alla patienter har avslutat behandlingen, all data har matats in i databasen och att kvalitetskontroll därefter har genomförts. Först när man vet att allt är korrekt bryts behandlingskoden och först då kan man göra slutanalysen. Detta är den gängse praxis som gäller för prövning av läkemedel.

»Fokus ligger på att ta fram en kosmetiskt elegant och tilltalande produkt som är lättanvänd för konsumenten«- Jan Alenfall

— Man ska också komma ihåg att 3 månader är en relativt kort behandlingstid i hårforskningsstudier. I senare kliniska studier behöver vi därför utöka tiden till minst 6 månader för att utvärdera den fulla potentialen hos preparatet, vilket blir viktigt inför registreringsprocessen. Vi arbetar också vidare med vårt topikala utvecklingsprogram där resultaten hittills ser mycket lovande ut. Fokus ligger på att ta fram en kosmetiskt elegant och tilltalande produkt som är lättanvänd för konsumenten. Vi ställer höga krav på denna nya formulering som kan vara antingen en kräm, en gel eller ett pulver. Utöver att produkten ska ha de attraktiva kosmetiska egenskaper som gör att man som patient fullföljer behandlingen måste den vara stabil och FOL-005 ska tränga ner i hårsäcken för att ge god effekt.

Vad händer när den pågående studien är klar och hur ser du på möjligheterna att FOL-005 blir en s.k. First-In-Class-behandling vid håravfall?

— Nästa steg är att genomföra ytterligare en klinisk studie, denna gång med en topikal formulering, d.v.s. någon form av kräm eller liknande för att bekräfta effekt, säkerhet och patientrespons (hur många patienter som svarar positivt på behandlingen). Denna studie räknar vi med att initiera under 2019. FOL-005 är ett läkemedel som har tagits fram för att öka hårväxt medan både minoxidil och finasteride ursprungligen var avsedda att behandla andra sjukdomar.

— First-In-Class är ett begrepp som ibland används lite ”slarvigt”, men mest korrekt betyder det ett läkemedel som verkar via en unik och ny mekanism jämfört med befintliga preparat. Idag finns det inga peptider registrerade för behandling av håravfall. Tidigare i år kunde vi presentera resultat från en omfattande studie där vi tillsammans med ett schweiziskt företag kartlagt vilka receptorer FOL-005 binder till. De mycket intressanta receptorer vi identifierat är relevanta inom hårreglering, men har tidigare inte rapporterats som verkningsmekanism för håravfall, vilket gör att FOL-005 har mycket goda chanser att bli en First-In-Class-behandling.

Hur såg processen ut när ni tog fram er läkemedelskandidat, FOL-005?

— Grundarna av bolaget undersökte effekter av ett stort kroppseget protein – osteopontin – inom ett helt annat forskningsområde, nämligen kärlbiologi. När detta protein gavs till försöksdjur så upptäcktes det oväntat att djuren fick en väldigt tjock och tät päls. Fynden låg så småningom till grund för att bilda Follicum. Det första steget blev att modifiera det stora proteinet. Dels genom att korta ner det och dels genom att ändra i aminosyrasekvensen så att peptider mer lämpade som läkemedel togs fram. Flera olika peptid-varianter testades och med FOL-005 såg vi en potent effekt på hårtillväxt som var betydligt kraftigare än med det ursprungliga, stora proteinet. FOL-005 har sedan genomgått en omfattande säkerhetstestning och då alla dessa studier föll väl ut kunde vi i början av 2016 inleda det kliniska programmet med FOL-005 för reglering av hårväxt.

Hur ser vägen till marknadsgodkännande ut för FOL-005?

— Vägen fram är helt enligt den klassiska läkemedelsutvecklingsprocessen. Detta innebär att vi behöver förstärka det prekliniska programmet med långtidssäkerhetsstudier och genomföra en topikal studie på skalp samt en större fas III-studie innan en registreringsansökan kan skickas till myndigheterna. Dessa omfattande studier avser vi inte att bedriva i egen regi. När Follicum visat effekt, patientrespons och säkerhet – då även med topikal administration – är avsikten att fortsätta utvecklingen mot färdigt läkemedel med en kommersiell partner.

Follicums arbete med kandidaten FOL-005. Copyright Follicum, 2017. Klicka för större bild.

Marknaden för håravfall beräknas vara värd 3 miljarder USD årligen. Hur ser dagens olika behandlingsalternativ ut och hur FOL-005 skiljer sig mot dessa?

— Det finns två dominerande registrerade produkter för håravfall idag; minoxidil och finasteride som i stort sett delar på den globala marknaden. Båda förlorade patenten för många år sedan och har till stor del ersatts av kopior (generiska produkter). Behandling med minoxidil och finasteride har egenskaper som begränsar användning både vad avser effekt, säkerhet och patientrespons. Vår målsättning med FOL-005 är att ta fram ett läkemedel som är säkrare, effektivare, enklare att använda och där fler patienter svarar på behandlingen. Vi har redan intressanta signaler på att vi är på rätt väg i den studie vi avslutade under 2017 där vi bl.a. såg att 3 av 4 patienter svarade med en ökad hårväxt.

Era partners i den pågående studien, CRC och bioskin, är experter inom hud- och hårforskning. Kan du berätta mer om dem och vilken betydelse det har att Follicum har knutit till sig de kanske främsta forskarna i världen inom denna specifika indikation?

— Båda klinikerna är mycket framstående och erfarna inom hår- och hud-indikationer. Clinical Research Center for Hair and Skin Science (CRC) är en del av hudkliniken vid Charité – universitetssjukhuset i Berlin. CRC bedriver experimentell forskning och erbjuder specialistkompetens inom området hud- och hårforskning. CRC har genomfört ett flertal kliniska studier inom olika hårindikationer och har gedigna kvalifikationer med specialisering på kliniska fas I- och II-studier. Bioskin i Hamburg är ett fullservice-CRO (Contract Research Organization) specialiserat på dermatologi som tillhandahåller tjänster för klinisk utveckling av dermatologiskt inriktade produkter speciellt när det gäller tidiga kliniska studier och så kallade Proof of Concept-studier men även för studier i senare faser. Bioskin har 25 års erfarenhet att utföra kliniska studier inom detta område. De har tidigare genomfört åtskilliga kliniska studier inom olika hårindikationer och har imponerande kvalifikationer. För Follicum är det en kvalitetsstämpel att samarbeta med så välrenommerade kliniker och vi får den stora fördelen att ta del av deras expertkunskap inom klinisk hårforskning. Detta är också av vikt för kommande kommersiella partners.

»Hårväxt är en biologiskt komplicerad process. Det finns, och har funnits, en hel del ansträngningar i att ta fram alternativ till de behandlingsmedel som erbjuds idag, men ingen har lyckats nå upp till förväntningarna. Det beror sannolikt på att man inte tillräckligt väl förstått hur hårsäcken och hårtillväxt fungerar«- Jan Alenfall

Hur kommer det sig, enligt din uppfattning, att det inte kommit några nya läkemedel för hårtillväxt på 30 år och vad talar för att FOL-005 kommer att ta sig ända fram till ett marknadsgodkännande?

— Hårväxt är en biologiskt komplicerad process. Det finns, och har funnits, en hel del ansträngningar i att ta fram alternativ till de behandlingsmedel som erbjuds idag, men ingen har lyckats nå upp till förväntningarna. Det beror sannolikt på att man inte tillräckligt väl förstått hur hårsäcken och hårtillväxt fungerar.

— FOL-005 har visat effekter i en rad olika experimentella försök och har även visat positiva effekter i den första kliniska studien. Dessutom är det en peptid som bygger på ett kroppseget protein vilket kan borga för en säker behandling. Det är också därför ett peptid-baserat läkemedel har en förenklad väg till marknaden jämfört med t.ex. ett småmolekylärt läkemedel. Det som talar för att vi kan nå ända fram är att vi hittills kunnat dokumentera effekt, säkerhet och patientrespons i den första kliniska studien och vi fortsätter vårt systematiska utvecklingsprogram i och med den pågående skalpstudien.

I den pågående kliniska studien injiceras FOL-005 i skalpen, vilket för slutkunderna kanske kan upplevas som en besvärlig administrering. Ni utvärderar nu olika alternativa formuleringar – vilken är enligt dig den optimala administrationsmetoden om vi talar om konsumentupplevelse, givet att de olika metoderna når hårsäcken på ett liknande sätt?

— Vi utvecklar nu tre olika alternativ. Kravet på dem är att de ska vara kosmetiskt attraktiva för användaren, att substansen levereras ner i hårsäcken och att formuleringen är stabil. För att behandlingen ska fullföljas och resultatet bli det förväntade är det mycket viktigt att användaren tycker att produkten är trevlig och enkel att använda. Vår produkt skall maximalt ges en gång om dagen och oavsett om den topikala lösningen blir en gel, kräm eller ett torrpulver skall den inte upplevas som fet, kladdig eller glansig. De formuleringslösningar vi nu arbetar med uppfyller dessa krav. Dessutom ska den vara enkel att applicera och fördela på behandlingsytan.

Vid sidan av ert primära fokusområde, stimulering av hårväxt, driver ni även FOL-014, ett projekt med inriktning mot diabetes. Kan du berätta hur långt ni har kommit inom detta område?

— Just nu arbetar vi med att förstärka vårt patent. Detta skall skickas in i början av maj 2018. I nuläget kan vi inte gå in på specifika detaljer men vi kan konstatera att resultaten är fortsatt entydigt positiva och indikerar en stor potential inom behandling av diabetes för den nya peptidklass vi utvecklat. Studierna är genomförda dels på insulinproducerande betaceller, dels på isolerade Langerhanska öar och i djurförsök. Bolaget har identifierat flera nya mycket potenta peptider som kommer att förstärka såväl patentet som projektets redan stora potential och bredd. Nästa steg i detta arbete är att välja kandidatpeptid och påbörja den prekliniska utvecklingen med syfte att förbereda projektet inför en klinisk studie.

I början av året rekryterades Susanne Scheele, PhD i Medical Sciences, som projektledare för diabetesprojektet. Hon har tidigare bl.a. varit Senior Scientist på Novo Nordisk A/S i Danmark där hon arbetat med utvecklingen av orala GLP-1 analoger inom diabetesområdet. Det ser på pappret ut som en klockren rekrytering. Vilket mål har ni med utvecklingen av FOL-014?

Bolagsöversikt. Copyright Follicum, 2017. Klicka för större bild.

— Diabetesbehandling idag handlar om så mycket mer än att öka frisättningen av insulin. Vårt mål är att ta fram och utveckla peptider som kan behandla diabetiska följdsjukdomar samtidigt som de har gynnsamma effekter på glukosmetabolism och insulinfrisättning. Med en sådan produkt kommer vi ha ett helt unikt First-In-Class-projekt med stora potentiella vetenskapliga och samhällsekonomiska värden. Vi har redan identifierat vilka receptorer som är delaktiga i detta och den kunskapen är mycket viktig inför det kommande utvecklingsprogrammet. Det är viktigt att förstå det industriella behovet tidigt i utvecklingsprocessen för att optimera erbjudandet till en större partner.

Vilka eventuella synergier får ni av att parallellutveckla FOL-005 mot håravfall och FOL-014 inom diabetes?

— Follicum har omfattande kompetens och erfarenhet inom forskning och utveckling av peptidläkemedel genom vårt arbete med framförallt FOL-005. Det finns många erfarenheter från vårt första projekt som vi använder för att optimera diabetesprojektet och därmed spara tid och pengar. Det innebär att vi kan ta diabetesprojektet snabbare till klinik eftersom vi redan har gått igenom utvecklingsprogrammet med FOL-005 och har alla kontakter och kompetenser på plats. Detta innebär alltså att vi vet hur vi skall driva utvecklingsprocessen på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.

»Det finns många erfarenheter från vårt första projekt som vi använder för att optimera diabetesprojektet och därmed spara tid och pengar. Det innebär att vi kan ta diabetesprojektet snabbare till klinik eftersom vi redan har gått igenom utvecklingsprogrammet med FOL-005 och har alla kontakter och kompetenser på plats«- Jan Alenfall

I höstas erhöll ni ett forskningsbidrag från en fond som har nära anknytning till Skandinaviens största läkemedelskoncern – Novo Gruppens utvecklingsfond Novo Nordisk Foundation. Bidraget var på 400 000 DKK. Vilka parametrar tror du avgjorde att ni fick detta stöd inom diabetes av just Novo Nordisk Foundation?

— Det var vår samarbetspartner, Professor Jan Nilsson vid Lunds universitet, som erhöll bidraget för att genomföra testning av Follicums peptider i diabetesrelaterade modeller. Jan Nilsson är också delaktig i det större diabetesprojektet som är finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning som drivs från Lunds universitet och där också Follicum är en part. Stödet från Novo Nordisk Foundation visar att de stora läkemedelsbolag som fokuserar på diabetes har stort intresse av att finna nya terapeutiskt intressanta molekyler för behandling av diabetes. Specifikt syftar stödet till att identifiera de mekanismer som våra peptider verkar genom.

Sedan tidigare ingår alltså Follicum i ett större diabetesprojekt tillsammans med Novo Nordisk, men också ett antal andra namnkunniga aktörer, däribland  Pfizer och Johnson & Johnson Innovation. Projektet är finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning med 100 miljoner kronor över ett antal år. Vilket är det övergripande syftet med projektet och vad betyder det för Follicum som bolag att ingå i ett sådant sammanhang?

— Syftet är att bygga ny kunskap om diabetes och klassificera diabetes i subgrupper för att optimera behandling, identifiera biomarkörer, och hitta nya terapeutiska viktiga ”targets” för nya behandlingsalternativ. Att vi finns med i detta sammanhang med över 300 forskare och stora resurser är extremt viktigt då vi får tillgång till världsledande expertis och till modeller och instrument, vilket möjliggör en optimering av vårt utvecklingsprojekt. Man skall inte heller underskatta möjlighet till att diskutera med de stora läkemedelsbolagen på ett tidigt stadium för att förstå vad de är intresserade av. På det hela taget ger det oss konkurrensfördelar och dessutom tillgång till ett stort nätverk.

Hur ser du på Follicums möjligheter att få till ett kommersiellt industriellt partnerskap eller licensavtal – pågår det sådana diskussioner och vilken typ av intressenter talar vi i så fall om?

— Follicum arbetar konsekvent med att utveckla våra kontakter med större internationella läkemedelsföretag som har intresse av hårväxtprodukter. Vi deltar regelbundet i partnermöten där vi träffar många intresserade företag och vi kommer att ha goda möjligheter till ett partnerskap när vi har positiva kliniska resultat från vår skalpstudie och kan visa av vi har en topikal formulering som fungerar på skalp.

Utveckling av läkemedel är kostnadskrävande och generellt kan man inte räkna med intäkter förrän en produkt antingen når marknad eller en utlicensiering sker, där eventuella förskotts- och milstolpesbetalningar kommer in. Ni har f.n. en uppskattad burn rate på drygt 1,5 mkr i månaden enligt BioStocks Börsbevakningsverktyg, vilket torde innebära att ni för närvarande har 17,5 mkr i kassan. Hur ser du på kommande finansieringsbehov?

— Bolaget kan komma att behöva optimera, driva och förstärka insatserna i de två projekten ytterligare, vilket kan innebära att ytterligare kapitalanskaffning kan bli nödvändig för att upprätthålla – eller till och med öka – den höga utvecklingstakten som bolaget har haft hittills. Vi vill hålla hög fart för att inte tappa värdefull patenttid och samtidigt positionera oss väl inför diskussioner med partners.

En fråga som brukar intressera investerare är insiders aktieinnehav. Du äger själv 269 834 aktier i Follicum via bolag, samt ytterligare 400 000 aktieoptioner. Det brukar heta att man ska ta rygg på insiders, så den naturliga följdfrågan blir såklart – vad anser du motiverar en investering i Follicum?

— Jag ser en stor potential för båda projekt. Om vi enbart tittar på hårprojektet är det en marknad med blockbusterpotential. Om vi lyckas med att ta fram ett effektivt och säkert preparat som är enkelt att använda kommer det snabbt att ta stora marknadsandelar och vi har egentligen inga starka konkurrenter. Dessutom är det bara 3 av 10 potentiella patienter som använder de befintliga preparaten vilket tyder på att ett bra preparat också kan expandera marknaden enormt.

— Vårt diabetesprojekt befinner sig förvisso i ett tidigt skede, men jag ser en unik chans att ta fram en helt ny klass av läkemedel inom diabetesbehandling som inte bara kan frisätta insulin utan även påverka diabeteskomplikationer positivt, vilket idag är en stor utmaning inom diabetes.

Avslutningsvis, vad är det viktigaste som händer Follicum under resten av 2018? 

— Vi hoppas kunna kommunicera en rad värdeskapande nyheter. Så snart vi förstärkt och breddat diabetespatentet kommer vi att presentera en del av de resultat vi genererat i denna process. Vi ser fram emot att annonsera vilken topikal beredningsform vi valt för FOL-005 och att avsluta patientrekryteringen till skalpstudien. De mest spännande nyheterna kommer under hösten då vi summerar studieresultatet för skalpstudien och förhoppningsvis också kan berätta vilken ”drug-candidate” vi valt i diabetesprojektet.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev