Cline Scientific stärker krigskassan med en företrädesemission om ca 8 MSEK. Det nya kapitalet skall användas för att accelerera marknadsetableringen av bolagets egenutvecklade produkter för cancerdiagnostik och stamcellsterapiutveckling. För BioStock berättar vd Patrik Sundh mer om bolagets planer och emissionen, vars teckningsperiod inleddes i veckan.

Stärkta av positiva studieresultat skapas just nu, i samarbete med Liv Diagnostics, förutsättningarna för att Clines patenterade nanoteknologi ska leta sig in till läkemedelsbolagens FoU-verksamhet. Cline har nyligen tecknat ett licensavtal med Liv för utvecklandet av en diagnostikmetod baserad på Clines gradientteknologi. Vidare licensintäkter skall inledningsvis komma när tekniken används för tidig eller preventiv behandling mot tumörspridning – den främsta orsaken till den höga dödligheten i cancer.

Bolaget signalerar även i presentationer att man ämnar skapa liknande samarbeten inom stamcellsterapiutveckling. BioStock har träffat vd Patrik Sundh och ställt några frågor om den pågående emissionen och Cline Scientifics planer.

Patrik Sundh, vd Cline Scientific

Patrik Sundh, vd Cline Scientific.

Patrik Sundh, vd på Cline Scientific, först och främst – vad ska emissionslikviden användas till rent konkret?

– Vi ska kvalitetssäkra produktionen enligt CE, vilket krävs om vi skall leverera en komponent till en klinisk diagnostikprodukt. Dessutom har vi planer på att vara del i ett nytt utvecklingsprojekt inom stamcellsterapi.

– Vi planerar genomförandet av en stamcellstudie på våra gradient-ytor i eget lab för att påskynda uppvisandet av forskningsresultat som stärker vår marknadsföring mot forskningsmarknaden. Relaterat till detta kommer vi även att låta utföra en oberoende studie av Clines teknologi för vidare referenser via erkända aktörer inom området.

– Naturligtvis krävs dessutom mer kontinuerlig marknadsföring och vår patentportfölj innehåller också ansökningar som ska behandlas.

Inför emissioner brukar en värdemätare vara huruvida bolagets ledning och insynspersoner själva väljer att teckna sin andel, kan du säga något om detta rörande er pågående företrädesemission?

– Vi är idag ca 850 ägare i Cline och vår ambition är att vi under denna emission skall dubbla detta antal. Chalmers Stiftelse är en storägare och tecknar sin del och mer därtill. Jag själv tar också en del i emissionen. Övriga nyckelpersoner är med efter förmåga.

»Vi har alltid varit väldigt noga med vår ekonomi och vill att varje investerad krona gör maximal nytta och skapar värde i Cline.« – Patrik Sundh, vd Cline Scientific

Är emissionen garanterad i någon utsträckning?

– Vi har valt att inte använda oss av garanter, vilket kanske idag är ovanligt, men garantikostnader har idag antagit proportioner som är orimliga vid en emission i den storleksordning vi gör nu. Vi har alltid varit väldigt noga med vår ekonomi och vill att varje investerad krona gör maximal nytta och skapar värde i Cline.

Clines största intäktspotential kan sägas ligga i licensintäkter och royalties för er plattformsteknologi, men ni har redan nu intäkter från försäljning av era produkter. Kan du bena upp er affärsmodell, i korta drag?

– Det är egentligen väldigt enkelt. Vi säljer forskningsprodukter till tidiga utvecklingsskeden. För de projekt som når kommersiell fas licensierar vi sedan ut teknologin. Ett exempel på detta förfarande är Liv Diagnostics, som började som en kund på Karolinska Institutet och är idag ett kommersiellt bolag som skall bygga vidare på vår teknologi. Detta skall vi upprepa inom fler områden.

Ni tecknade nyligen ert första licensavtal och tog in en order värd 700 000 kronor från Liv Diagnostics som sysslar med just cancerdiagnostik, vad kan du berätta om nuvarande status i ert samarbete och vad ni har uppnått hittills?

– Liv Diagnostics har ökat takten på sitt arbete sedan de flyttade sin verksamhet till AstraZenecas BioVenturehub. Ordern är en början på ett mer kommersiellt samarbete där Cline skall leverera produkter under utvecklingsfasen.

»Liv Diagnostics är idag ett kommersiellt bolag som skall bygga vidare på vår teknologi. Detta skall vi upprepa inom fler områden.«

– Liv har än så länge arbetat med humana bröstcancer-cellinjer och nästa steg är att påbörja tester med celler från klinik, vilket blir ett stort steg i rätt riktning mot en klinisk produkt. De söker samarbetspartners inom både kliniker och industri, så går allt som det är tänkt kommer Cline få mycket att göra den kommande tiden.

Liv Diagnostics initiala fokus är bröstcancer. Hur ser du att ert samarbete kan komma att förändras avseende ytterligare sjukdomsindikationer de kommande åren?

– Clines teknologi som används är en plattform och likaså är Livs diagnostikprodukt tänkt att vara en plattform för fler cancerindikationer. Bröstcancer är en start och tanken är givetvis att produkten skall kunna användas på fler cancerformer. Ur ett kommersiellt perspektiv är det mycket attraktivt att kunna använda en produkt inom flera sjukdomsområden, vilket kan skapa möjligheter för ett flertal samarbeten eller exits till större aktörer.

Tidig eller preventiv behandling mot tumörspridning, d.v.s. metastasering som är den främsta orsaken till den höga dödligheten i cancer, har hittills gäckat läkemedelsindustrin. Vilken roll spelar tidig upptäckt av spridningsrisken och hur ser ni på potentialen för att Clines nanoteknologi kan bidra till bättre diagnostik och effektivare cancerbehandling?

– Tidig och noggrann bestämning av tumörcellers invasivitet, eller aggressivitet, är helt avgörande för att minska dödligheten i cancer. Att predicera om en tumör kommer att eller håller på att sprida sig kan göra det möjligt att anpassa behandlingen och öka chansen för överlevnad.

Har ni själva eller tillsammans med Liv Diagnostics sett intresse från några större aktörer inom läkemedelsindustrin för er grundläggande teknologi bakom Livs diagnostikkoncept?

– Vi kan inte detaljerat kommentera detta i nuläget, men vi kan bekräfta att det finns intresse från potentiella partners. När det utvecklat sig till något mer konkret kan vi berätta mer.

Hanne Evenbratt i labbet

Clines Hanne Evenbratt i labbet.

Cancerdiagnostik är ett hett område inom läkemedelsutveckling och allt mer fokus läggs på individanpassad behandling och betydelsen av att analysera varje patients unika förutsättningar för att svara på olika behandlingar. På vilket sätt gynnar den utvecklingen Cline Scientific?

– För att möjliggöra individanpassade behandlingar behövs diagnostik som kan visa på patienters olika behov. En teknologi som bygger på hög noggrannhet gör det möjligt att skilja på olika patienters behov. Den typen av särskiljning är idag inte möjlig eller görs på högst godtyckliga grunder. Nanoteknologi gör det möjligt att vara så noggrann varför Clines teknologi passar för dessa syften.

En annan viktigt trend just nu är Companion Diagnostics där godkännande av läkemedel kräver att en viss typ av diagnostik föregår behandling med läkemedlet. Hur gynnar detta Cline Scientific?

– Trenden med Companion Diagnostics innebär att läkemedelsutveckling och diagnostikutveckling kommer gå hand i hand. För Clines del innebär det att vi kommer närmare ett antal läkemedelsprojekt som inte behöver vara cellbaserade, på grund av att vår teknologi kan användas i olika diagnostiska produkter, d.v.s. ytterligare ett marknadssegment öppnas för oss.

Cline siktar de kommande åren också på att bli en viktig aktör inom utveckling och tillverkning av stamcellsterapier för tex artros, diabetes typ 1, Alzheimers, Parkinsons etc. Kan du utveckla hur dessa mål skall uppnås?

– Många forskar idag på stamcellsterapier inom dessa sjukdomsområden. Vår taktik är att sälja forskningsprodukter som stödjer dessa forskare i sitt arbete att lyckas. Det är en bra grundverksamhet för oss.

»Till skillnad från många andra forskningsprodukter på marknaden så ser vi en unik skalbarhet i vår teknologi, strategi och affär.«

– Vi räknar dock med att några av våra kunder kommer bli väldigt framgångsrika och vill fortstätta använda vår teknologi då de är i behov av produktion av celler för terapi, eller i vissa fall diagnostik. Till skillnad från många andra forskningsprodukter på marknaden så ser vi en unik skalbarhet i vår teknologi, strategi och affär.

Er nanoteknologi kan uppfattas som komplicerad, kan du kort förklara för den oinvigde hur den fungerar och hur era produkter kan komma att förändra hur celler kan styras och odlas för diagnostik och terapi?

– Syftet med vår teknologi är att förenkla både utvecklandet av stamcellsterapier och cancerdiagnostik genom att öka möjligheterna för att exponera celler för biomolekyler på ett kontrollerat sätt.

– Genom att utnyttja en kontinuerlig nanogradient är det möjligt att genomföra hundratals experiment med en och samma yta. Detta spar mycket tid och ökar nogrannheten radikalt. Denna noggrannhet är avgörande för att hitta och/eller styra cellreaktioner med repeterbarhet vilket hittills inte varit möjligt.

– Vi tror generellt att nanoteknologi är nyckeln till flera genombrott inom dessa områden, där skall vi vara en pionjär.

Ni är i princip mitt i en flytt av Cline Scientifics verksamhet till AstraZenecas BioVenture Hub i Mölndal. Vad är syftet bakom denna omlokalisering och vad hoppas du att den skall leda till på sikt?

– Flytten ger oss närhet till en innovativ miljö i en dynamisk Life Science-omgivning. Vi tror detta är en bra plats i vår region för att skapa fler kommersiella samarbeten med andra bolag inom området. Det viktigaste skälet är dock att vi får tillgång till bättre labb-faciliteter med högre standard för produktion, utveckling och arbete med levande celler. Denna flytt kommer kort och gott att rusta oss för tillväxt.

»Det kommer naturligtvis att krävas tid och pengar för att nå dessa mål, men det kommer att leda till stora licensintäkter framöver.« 

Avslutningsvis, var ser du att Cline befinner sig inom tre år och vilka anser du är de starkaste argumenten för att man som befintlig eller nytillkommande aktieägare ska teckna sig i emissionen?

– Vi har stora planer för Cline som man konkret kan koka ner till följande: 2 globala kommersiella licenstagare inom diagnostik, 1 global licenstagare inom stamcellsprojekt. Erbjuda tjänsteförsäljning för cellodlingsstudier, etablerad verksamhet i USA för försäljning, ökad produktförsäljning.

– Det kommer naturligtvis att krävas tid och pengar för att nå dessa mål, men det kommer att leda till stora licensintäkter framöver. Men framför allt: när vi når dessa mål har även cancerdiagnosticering och stamcellsterapier tagit jättekliv framåt till förmån för drabbade patienter.

Läs mer om Cline Scientific och den pågående emissionen här.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev