Phase Holographic Imaging står inför sitt kommersiella genombrott sett till försäljningstrenden från maj 2017 till dagens datum. Efter många år av förfinad teknikutveckling, internationell uppmärksamhet och en tillströmning av välrenommerade forskningsinstitutioner ser ett uppsving ut att närma sig. Speciellt imponerande för ett litet bolag som PHI är de etablerade samarbetena med University of California i San Francisco, Harvard Medical School och världens kanske främsta barnsjukhus Boston Children’s Hospital.

Phase Holographic Imaging (PHI) grundades redan 2004 av nuvarande vd Peter Egelberg. Fjorton år senare ser det ut som att det börjar lossna på allvar för det lundabaserade bolaget, nu högaktuella med ett cancerprojekt med University of California i San Francisco och spännande projekt innefattande maskininlärning. Utmaningar saknas dock inte – den senaste delårsrapporten (12 mars) visar att resultatet försämrades jämfört med samma period förra året, vilket enligt intervjun med Peter Egelberg längre ned, beror på ökade kostnader för marknadsbearbetning. I intervjun kommenterar Egelberg även den nuvarande utvecklingen och strategin som skall garantera svarta siffror för PHI på sista raden.

PHI har utvecklat en banbrytande instrumentering och mjukvara för kvantitativ långtidsanalys av levande celler, så kallad time-lapse cytometri. Bolagets HoloMonitor-teknik har lyckats kringgå nackdelarna med traditionella mätmetoder som kräver toxisk infärgning, vilket enkelt uttryckt innebär att cellerna påverkas, skadas och dör. Den avancerade tekniken kan användas inom så skilda områden som cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier. Bland bolagets kunder återfinns också Lunds universitet, Imperial Collage London, Northeastern University i Boston, University of Tokyo, Chinese Academy of Sciences, German Cancer Research Center och University of Sydney m.fl.

Internationell gratisexponering – ”killer potential”
Förra månaden uppmärksammades PHI och tekniken quantative phase imaging (QPI) – ett samlingsnamn för holografisk mikroskopi och andra liknande avbildningstekniker – i en artikel med den iögonfallande titeln ”Killer potential: time to raise the profile of QPI”. Artikel publicerades av arrangörerna i samband med att bolaget inbjudits att presentera sin teknik vid världens största optikkonferens SPIE Photonics West i San Francisco. Artikeln som finns att läsa här lyfte även fram PHI:s konkurrenter inom området holografisk mikroskopteknik, men PHI har några avgörande konkurrensfördelar jämfört med kollegorna.

I praktiken är bolagen nischade inom olika områden, och till skillnad mot de dyra och avancerade mikroskop som konkurrenterna marknadsför, så är PHI:s HoloMonitor inte avsedd för mikroskopister utan är snarare en cytometer avsedd att användas av bl.a. cellbiologer, vilka främst är intresserade av att mäta hur celler reagerar på olika former av behandlingar på ett enkelt och avsevärt mer överkomligt sätt.  På samma sätt som förbränningsmotorn är en grundteknik som används i olika typer av fordon och i motorverktyg, används holografisk mikroskopteknik inom olika tillämpningsområden och marknader.

Nyhet för cancerforskningen presenteras i Chicago
I mitten av april väntar en intressant potentiell katalysator för PHI i och med deltagandet vid årsmötet för American Association for Cancer Research. AACR är den äldsta och största vetenskapliga organisationen i världen fokuserad på alla aspekter av högkvalitativ innovativ cancerforskning. Se AACR:s ordförande Michael Caligiuri, MD, och programkommitténs ordförande DR Elaine Mardis diskutera några viktiga höjdpunkter under denna konferens som äger rum i Chicago, här.

Under kongressen kommer PHI att presentera sin nya modulära mjukvara HoloMonitor App Suite som möjliggör för cellbiologer att helautomatiskt utföra en rad olika försök eller s.k. assays på samma levande cellprov, vilket enligt vd Peter Egelberg saknar motstycke i branschen.

Samarbete inom maskininlärning tillsammans med University of California i San Francisco
Under februari etablerade PHI ett andra Center of Excellence vid Helen Diller Family Comprehensive Cancer CenterUniversity of California i San Francisco. Förra året fick University of California i San Francisco en jättedonation från just Helen Diller Foundation, vilket BioStock skrev om här.

Genom att kombinera HoloMonitor med maskininlärning har dr Judson-Torres och hans forskargrupp vid universitetet lyckats klassificera cancerceller utan den skadliga infärgning som rutinmässigt används för att klassificera celler.

»My team has worked closely with PHI scientists for over three years to develop the strategies needed for our research, permitting us to ask questions previously closed to us« – dr Robert Judson-Torres, forskningsledare vid Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center i San Francisco.

Det nya centret har nu som mål att vidareutveckla dessa lovande resultat. Konventionella metoder för att identifiera cancerceller som främjar bildandet av tumörblodkärl är komplicerade, arbetskrävande och kräver i allmänhet dyra reagenser. För lite drygt två år sedan inledde PHI också ett samarbete med forskare vid Harvard Medical School och Boston Children’s Hospital. Samarbetet har lett till en ny och enkel metod för att icke-invasivt identifiera tumörceller som främjar tillväxten av blodkärl.

Peter Egelberg, vd PHI

Peter Egelberg, vd PHI, ni publicerade nyligen delårsrapport 3 som visar en ökad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt försämrades resultatet. Vilka är de tongivande orsakerna till detta?

– Vårt omfattande kvalitetssäkringsarbete under 2016 medförde att vi först i inledningen av 2017 intensifierade vår marknadsbearbetning. Den utökade marknadsbearbetningen har inneburit ökade kostnader under året som först nu i tredje kvartalet ger resultat i form av ökade intäkter.

Er nuvarande orderbok är imponerande sett till vilka kunder ni lyckas knyta till er. Vilka är de största utmaningarna för att sälja in era produkter till ett större läkemedelsbolag?

– Där finns egentligen inga utmaningar i detta. Läkemedelsbolagen bedriver samma typ av forskning som bedrivs inom akademin. Universiteten ligger dock före läkemedelsindustrin vad gäller att införa ny teknik. I takt med att vår HoloMonitor-teknik blir allt mer etablerad kommer antalet kunder inom bioteknik- och läkemedelsbolag att successivt öka i förhållande till antalet universitetskunder.

I januari 2017 anställdes en särskild försäljningsrepresentant för att hantera den inhemska nordiska marknaden. Hur har detta påverkat försäljningen?

– Med ett flertal sålda instrument bär nu direktförsäljningen på den nordiska marknaden sina egna kostnader. Huvuddelen av våra demonstrationer på den nordiska marknaden leder till försäljning, vilket tydligt visar hur avgörande säljpersonalens kunnande är för att kunden skall förstå HoloMonitor-teknikens möjligheter.

Ser du framför dig liknande upplägg för andra marknader?

– Framgången på den nordiska marknaden har föranlett oss att överväga direktförsäljning även på andra utvalda marknader i Europa.

Samarbetet med University of California ser på pappret ut som ett mycket spännande projekt. Kan du berätta lite mer ingående om detta?

– I grunden handlar det om att göra preklinisk forskning mer fysiologiskt relevant genom att minska användningen av den giftiga infärgning som idag används för att klassificera celler. Forskarna vid University of California i San Francisco har med HoloMonitor mätt hur ett större antal morfologiska egenskaper förändras hos celler över tid. Dessa mätvärden har de använt för att träna en dator att känna igen celltyper utan infärgning, för att på så sätt göra prekliniska försök mer verklighetstrogna. Bristande fysiologisk relevans är ett stort problem inom preklinisk forskning och är en av grundorsakerna till att läkemedelsutveckling är alltför riskfyllt och kostsamt, vilket jag berörde i min VD-kommentar “The label-free promise”.

Maskininlärning och artificiell intelligens, hur väl kan dessa tekniker implementeras med HoloMonitor?

– Jag har tidigare talat om Big Data. Möjligheten att hantera stora datamängder är det som ligger bakom den senaste tidens framsteg inom maskininlärning och artificiell intelligens. HoloMonitor producerar stora datamängder som idag enkelt kan hanteras av en vanlig laptop, vilket ger möjligheten att med exempel lära en dator att klassificera celler. Principen är enkel. Datorn förevisas ett antal mätvärden från ett stort antal celler. Inledningsvis kommer datorn att klassificera de flesta celler felaktigt. Men, efter varje felaktigt svar justeras ett antal inlärningsparametrar som gör att datorn svarar lite mer rätt då den nästa gång ombeds att klassificera samma cell. Denna process upprepas tills datorn klassificerar samtliga celler på ett korrekt sätt. Om inlärningsexemplen valts med omsorg och är tillräckligt många kommer datorn även att klassificera celler som den tidigare inte har ”sett” på ett korrekt sätt.

Om vi ställer samma fråga rörande Harvard Medical School och Boston Children’s Hospital, hur kom dessa samarbeten till stånd och vad är förhoppningen att de ska leda till?

– Samarbetet kommer av att vi har en banbrytande teknik som helt enkelt intresserar spetsforskare. Den övergripande målsättningen är densamma som för samarbetet med University of California i San Francisco, att göra preklinisk forskning mer fysiologiskt relevant. Något som intresserar både oss och Bostonforskarna är att utveckla analys- och cellodlingsmetoder som är mer naturtrogna. Celler odlas idag 2-dimensionellt på botten av ett plastkärl. HoloMonitor är väl lämpad för att analysera celler odlade i en 3-dimensionell miljö, som mer efterliknar den naturliga miljön i människa.

Slutligen, kan du utveckla vad du menar med att helautomatiken i HoloMonitor App Suite saknar motstycke i branschen?

– De bildanalyssystem som idag finns tillgängliga kräver att användaren ställer in ett antal mer eller mindre kryptiska parametrar för att programvaran skall kunna identifiera cellerna på ett korrekt sätt. Till skillnad från konventionell mikroskopteknik skapar HoloMonitor en topografisk bild av cellerna där varje kulle är en cell. HoloMonitor App Suite bygger på att identifiera cellerna genom att enbart identifiera toppen av dessa cellkullar. Detta förenklar bildanalysen dramatisk och gör att analysen helt kan automatiseras. I manuskriptet till min presentation vid SPIE Photonics West beskrivs detta i mer detalj.

Fotnot: Peter Egelbergs presentation vid SPIE finns att ta del av här.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev