Branschorganisationen SwedenBIO som representerar den svenska life science-industrin med nära 250 medlemsbolag inom allt från läkemedel, bioteknik och medicteknik till diagnostik, har gjort en första kartläggning av svenska företag verksamma inom precionsmedicin. Utvecklingen inom detta område är ett typexempel på hur forskning, vård och kringliggande strukturer behöver samverka och anpassa sig för att nya tekniker ska nå patienterna.

Den helt färska 56-sidiga rapporten från SwedenBIO omfattar 76 företag som utvecklar innovativa produkter och tjänster som har potential att driva utvecklingen framåt inom precisionsmedicin, ett snabbväxande område som har tagit fart genom ökade kunskaper kring biologiska processer men även nya teknologiska genombrott. 72 procent av de svenska bolagen i rapporten är spin-offs från akademin och 50 procent är kopplade till inkubatorer eller vetenskapsparker.

Samtliga företag utom två har mindre än 50 anställda 26 företag grundades under de senaste fyra åren. Företagen – som b.la. utvecklar exempelvis avancerad diagnostik, nya sekvenseringsmetoder, ”omics-analyser”, biomarkörer, bildanalys och beslutsstödsystem – representerar tillsammans mer än 200 projekt eller lanserade produkter.

»Vår ambition med rapporten är att skapa en överblick över detta spännande life science-segment, samt att exponera svenska företag inom området för globala aktörer. Vi vill stimulera till fler samarbeten och investeringar i Sverige« – Sara Gunnerås, redaktör och analyschef, SwedenBIO.

Precisionsmedicin – bättre matchning mellan patient och läkemedel 
Det finns idag många exempel på hur så kallad precision medicine dramatiskt har förändrat prognosen för flera cancerindikationer. Skräddarsydda och individuellt anpassade behandlingar medför positiva effekter inte bara för patienterna, utan även för de behandlande klinikerna och för läkemedels- och den diagnostiska industrin i stort.

Precisionsmedicin definieras som behandlingar skräddarsydda för en patientgrupp baserat på exempelvis prediktiva biomarkörer som indikerar vem som kan dra nytta av ett visst läkemedel eller en specifik behandling, eller baserat på patienternas unika genetiska profil eller status, såsom ålder och kön.

Genom precisionsmedicin stratifieras patienter i grupper baserat på den ökande mängd biologisk information och molekylära biomarkörer som blir tillgänglig som ett resultat av vår ökade förståelse av sjukdomsvägar genom framsteg inom fälten genomik, proteomik, metabolomik, epigenomik och farmakogenomik. Detta gör att läkare med förbättrad precision kan matcha en patient till det mest lämpliga läkemedlet och därigenom uppnå ett bättre behandlingsresultat.

»Ett särskilt intressant fynd är att kopplingen till landets universitet är mycket stark, menar Gunnerås. Sifforna visar att mer än 2/3 av de 76 företag som identifierades är spin-offs från den akademiska världen och hälften av företagen är knutna till inkubatorer och science parks« – Sara Gunnerås

Med en lång tradition inom proteinvetenskap och avancerad bildteknik, som matchas av en stark innovationsanda, befinner sig Sverige i framkant när det gäller utveckling av nya metoder inom diagnostik, prevention och monitorering, fastslår branschorganisationen.

[Bolagens] produkter och tjänster har potential att göra direkt skillnad för patienter och i vården genom att bidra till mer individanpassade behandlingsbeslut. De är också viktiga verktyg för att forska fram nya effektiva behandlingar, menar Sara Gunnerås.

Utvecklingen sker över hela landet
Företagen finns i fem större regioner. Stockholm-Uppsala är hemvist för nästan 50 procent av företagen. Mer än en fjärdedel av företagen ligger i Malmö-Lund-regionen, följt av 14 procent i Göteborgsregionen och 7 procent i Umeå. I Linköping finns 5 procent av företagen, främst inom bildteknik.

Övrigt noterbart i rapporten

  • En omfattande lista över 76 svenska företag som är verksamma inom precision medicine och deras 200 projekt och produkter, inklusive utvecklingsfas och partnerskapsstatus.
  • Sjukdoms- och teknikområden som särskilt lyfts fram inkluderar onkologi, infektionssjukdomar, bildbehandling och liquid biopsies.
  • Rapporten beskriver även nationella resurser och plattformar: Science for Life Laboratory, Human Protein Atlas, nationella biobanker och kvalitetsregister.

Rapporten kan hämtas här: www.swedenbio.se/reports

Not: Följande bolag deltog inte i SwedenBIOs webbaserade frågeformulär, men då deras verksamheter berör precisionsmedicin omnämns de därför också i rapporten: Alpha Biotech, Apodemus, BiBBInstruments, Cavidi, Chromalytica, Hermes Medical Solution, ImaGene-iT, Molecular Fingerprint Sweden, Phase Holographic Imaging, Sensabues samt SyntheticMR. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev