Förra veckan godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA Janssens Erleada (apalutamid), som därmed blev den första godkända behandlingen för patienter med icke-metastaserad CRPC, eller kastrationsresistent prostatacancer. CRPC är samma målindikation – dock med skelettmetastaser – som svenska DexTech Medical har med sin läkemedelskandidat OsteoDex. DexTechs vd Anders R Holmberg kommenterar här betydelsen av godkännandet, den egna pågående kliniska studien samt bolagets pågående utlicensieringsarbete.

Historiskt godkännande för Janssen
I mitten av februari, cirka sex veckor tidigare än beräknat, meddelade FDA att man godkänt Janssen Research & Developments läkemedelskandidat Erleada (apalutamide) som den allra första behandlingen för patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. Det vill säga patienter vars sjukdom inte längre svarar på medicinsk eller kirurgisk behandling tänkt att sänka testosteronhalten, men som ännu inte utvecklat tumörmetastaser. Detta är också första gången FDA har accepterat ”metastasfri överlevnad” som endpoint eller mätparameter.

Adresserar en mångmiljardmarknad – i dollar
Analytiker vid RBC Capital Markets förutspår nu att Erleada kommer att bli en megablockbuster likt konkurrerande cancerläkemedlen Zytiga, Imbruvica och Darzalex, med en prognostiserad årlig toppförsäljning år 2022 om hela två miljarder dollar. Analysföretaget GlobalData spår att marknadsvärdet för prostatacancer på de nio största marknaderna kommer att öka till cirka 8,3 miljarder dollar år 2023

Svenska DexTech siktar på att bromsa skelettmetastaser
Även DexTech Medical bedriver en fas IIb-studie inom kastrationsresistent prostatacancer (CRPC), med skelettmetastaser, i Sverige, Finland, Estland och Lettland. I studien med läkmedelskandidaten OsteoDex genomgår de deltagande patienterna skelettundersökning med skelettscintigrafi/datortomografi vid tre tillfällen, dels vid studiestart samt dels efter tre respektive fem månaders behandling med OsteoDex. Målsättningen med behandlingen är att i första hand bromsa sjukdomsförloppet i skelettet, dvs. att substansen skall fungera som bromsmedicin för prostatacancer med skelettmetastaser, i likhet med de befintliga sjukdomsbromsande läkemedlen.

Utlicensiering i år är målet
DexTechs uttalade målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera läkemedelskandidaten, och i samband med att studien nu börjar närma sig slutfasen har bolaget intensifierat arbetet med att finna en lämplig utvecklingspartner. Tidigare i höst anlitade man också konsultbolaget EY för att med hjälp av deras expertis med att scanna marknaden och identifera en ideal partner eller tagare av projektet.

Kritik för placebo-jämförelse
FDA-godkännandet av Janssens Erleada (apalutamid) har föregåtts av viss extern kritik kring upplägget för bolagets kliniska studie. Det specifika föremålet för denna kritik är användningen av placebo i studien, istället för att jämföra läkemedelskandidaten mot bikalutamid, en alternativ behandling som är en kemisk relaterad och strukturellt väldigt lik substans, en s.k ”me-too drug”, jämfört med apalutamid. Sådana substanser brukar vanligen avkrävas en bevisad överlägsenhet gentemot andra substanser i samma klass för att nå godkännande.

Anders R Holmberg, vd DexTech Medical.

Anders R Holmberg, hur ser du på godkännandet från FDA av Erleada – och har det några implikationer för DexTech Medical och er kandidat OsteoDex?

– När det gäller den här patientkategorin, dvs kastrationsresistent prostatacancer (CRPC), är nya verksamma läkemedel komplementerande till befintliga preparat. CRPC är i intressefokus när det gäller prostatacancer, bra för vårt projekt.

Godkännandet har föregåtts av kritik för man i Janssens studie jämfört Erleada med placebo. I er studie gjorde ni om studieprotokollet så att alla medverkande i studien skulle få behandling med OsteoDex och ingen skulle behöva lottas till placebo. Hur ser du på kritiken i Janssens fall?

– Bikalutamid tillhör inte de preparat som är livsförlängande och skulle därför inte vara någon skillnad mot placebo och håller därför inte med om kritiken.

Janssens studie är den första som använder metastasfri överlevnad och mäter under hur lång tid tumörerna inte sprider sig till andra delar av kroppen eller att patienten avlider. Vad säger du om upplägget för studiedesignen och hur har dialogen med läkemedelsmyndigheterna sett ut rörande er studiedesign och era mätpunkter/endpoints?

– Jag känner inte till detaljerna i Janssens studie. Här påbörjas behandlingen INNAN man har kunnat konstatera metastaser, ett helt annat upplägg än, som i vårt fall, behandling av befintliga skelettmetastaser.

Den uppmätta medianen i metastasfri överlevnad för patienter som behandlades med Erleada var 40,5 månader, jämfört med 16,2 månader för patienter som fick placebo. Skulle du säga att resultaten är att betrakta som ett revolutionerande genombrott i utvecklingen av läkemedel för den aktuella målgruppen?

– Resultaten pekar på möjligheten att förebygga/fördröja metastasutveckling genom behandling i ett tidigare skede. Här är mycket oprövat och där kan säkert finnas betydande möjligheter. En viktig faktor blir att identifiera vilka patienter som är lämpade för sådan behandling.

Säkerheten och effekten av Erleada baseras på en randomiserad studie i 1 207 patienter. Motsvarar det ungefär vad som kommer att krävas när OsteoDex ska genomgå fas III-studier eller kan deltagarantalet skilja sig mycket från studie till studie?

– En fas III studie behöver nog involvera 500-1500 patienter, exakt är svårt att säga och beroende på studiedesignen.

Ni har rapporterat genomgående positiva resultat i er pågående kliniska studie, kan du kommentera kort vad ni har sett hittills?

– Vi ser en tydlig och betydande effekt på de faktorer som driver den ”onda cirkeln” i skelettmetastaserna dvs progressiv tumörväxt och motsvarande progressiv nedbrytning av ben.

Erleada fick en s.k. priority review av FDA, vilket är utformat för att påskynda godkännande av droger som avsevärt skulle förbättra säkerheten eller effektiviteten vid behandling, diagnos eller förebyggande av ett allvarligt tillstånd. Kan motsvarande snabbspår bli aktuellt även för OsteoDex, i din bedömning?

– Det törs jag inte sia om utan att veta vilka skarpa kriterier FDA har för sådan priority.

Janssens läkemedel är behäftat med risk för biverkningar som trötthet, högt blodtryck, utslag, diarré, illamående, viktminskning, ledsmärta, fall, nedsatt aptit, frakturer och svullnader i benen. Hur ser säkerhetsprofilen ut för OsteoDex, i jämförelse?

– Vilket aktivt läkemedel man än jämför med har OsteoDex en mycket fördelaktig säkerhetsprofil, en mycket viktig faktor i sammanhanget.

Nästan alla män som dör från prostatacancer har metastaser främst i skelett och ibland även i lymfkörtlar, lungor och lever. Skelettmetastaser är associerade med smärta, patologiska frakturer och ryggmärgskompression. Att förebygga metastaser i ben och andra organ är därför av begripliga skäl ett viktigt behandlingsmål. Tror du att branschfokus på att ta fram fler förebyggande läkemedel mot metastaser kommer att förändras något sedan Janssen erhöll sitt FDA-godkännande?

– Mycket är oprövat och Janssens resultat kommer säkert att resultera i nya likartade studier med befintliga verksamma preparat och kombinationer därav. Resultaten kan komma att påverka rekomendationerna för behandlingen av ”högriskpatienter”.

Ni har rapporterat att era studier hittills har visat önskvärd effekt på skelettmetastaser hos merparten av de patienter som fått OsteoDex. Finns det något som talar för att kandidaten också skulle kunna ha förebyggande egenskaper, eller kommer ni uteslutande att fokusera på metastaserad CRPC?

– Vi tror att OsteoDex är mycket väl lämpad för förebyggande/underhållsbehandling inte minst genom sin fördelaktiga biverkningsprofil.

Slutligen, kan du berätta något om DexTech Medicals pågående utlicensieringsarbete och era övriga mål under 2018?

– Vi satsar på att färdigställa en studierapport för OsteoDex och säkra intresse från flera potentiella tagare.

Om prostatacancer och CRPC
Enligt the American Cancer Society beräknas cirka 165 000 nya fall av prostatacancer diagnostiseras under detta år, bara i USA. Det uppskattas också att fler än 29 000 av de drabbade kommer att avlida i sviterna av sjukdomen. Totalt beräknas 1 av 9 män få diagnosen prostatacancer under sin livstid. Patienter med icke-metastaserad prostatacancer behandlas som med hormondämpande terapier utvecklar förr eller senare resistens mot behandlingen och utvecklar då s.k. kastrationsresistent prostatacancer eller CRPC. Upp till en femtedel av alla män som diagnostiseras med prostatacancer utvecklar CRPC inom fem år.

Läs också: DexTech avslutar rekrytering till fas IIb-studie efter lovande resultat

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.