Cereno Scientific utvecklar en förebyggande behandling mot blodproppar, som faktiskt utgör den dominerande dödsorsaken i världen framför sjukdomar som till exempel cancer. Unikt med Cerenos koncept är att man arbetar utifrån kroppens eget intelligenta försvarssystem mot just blodproppar. Häromdagen stod det klart att bolaget via European High Growth Opportunities Securitization Fund säkrat finansiering till verksamheten över de närmaste 30 månaderna. Cereno har därmed kapital till sin planerade fas IIb-studie och stärker dessutom sin position inför potentiella partner- eller licensieringsdiskussioner. 

När Cereno Scientific stängde böckerna för det tredje kvartalet 2017 kunde bolaget bokföra ett intensivt utvecklingsarbete för att ta fram en ny formulering, som legat till grund för inledningen av en första klinisk studie med läkemedelskandidaten CS1 mot blodproppar. Ett godkännande om att att starta den kliniska studien med CS1 erhölls under hösten 2017 och de första doserade individerna kunde snart inrapporteras.

»Denna flexibla finansieringslösning, passar vårt nuvarande finansieringsbehov mycket bra. Det ger oss finansiell stabilitet de kommande 30 månaderna och säkrar finansiering för vår kommande Fas IIb-studie« – Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific

Sedan tidigare har bolaget kunnat påvisa en förebyggande effekt mot blodpropp i experimentella studier i djurmodell, och en indikation på att den ingående aktiva substansen i CS1 har kliniskt förebyggande effekt mot hjärtinfarkt har visats i två större epidemiologiska studier. Den aktiva substansen i läkemedelskandidaten har använts i över 40 år i stora patientgrupper och detta i sig indikerar normalt sett en låg risk för oönskade biverkningar – och därmed också en generellt lägre utvecklingsrisk.

Den nu inledda studien med den nya läkemedelskandidaten CS1 undersöker i ett första steg säkerhet och tolerabilitet samt de farmakokinetiska egenskaperna hos kandidaten. Effekten av CS1 på biomarkörer för risk för trombosrelaterade komplikationer förväntas också tillföra bolaget viktig information på vägen mot den kommande fas IIb-studien.

Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific

Sten R. Sörensen, Cereno Scientific.

Minskad blödningsrisk jämfört med marknadsförda läkemedel
CS1 bygger på och optimerar kroppens egna ”intelligenta” och kroppsegna propplösningsmekanism, det vill säga det fibrinolytiska systemet som sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) och sårläkning påbörjats efter att en kärlskada har inträffat. Konceptet är unikt i sitt slag då det idag inte finns något sådant optimerat system med samma verkningsmekanism. Tanken med utvecklingen av CS1 är att erbjuda ett alternativ som till skillnad från dagens behandlingar med blodförtunnande medel, kan bidra till en effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar.

Idag används blodförtunnande mediciner brett för att förebygga blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter (blodplättar). Dagens behandling är förknippad med relativt stor risk för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande förebyggande behandlingseffekt då inte de mest effektiva doserna kan användas. Detta i sin tur medför risk för patienterna att drabbas av nya blodproppar.

Tack vare det faktum att CS1 är en omformulering av en läkemedelssubstans med kända egenskaper, bedöms utvecklingstiden till färdigt läkemedel vara relativt kort. Det ökar också möjligheterna till ett samarbetsavtal med större läkemedelsbolag.

Verkningsmekanismen öppnar upp för behandling av flera folksjukdomar
Cereno Scientific menar att CS1 kännetecknas av ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Faktum är att trombosrelaterade sjukdomar i form av blockerande blodproppar är den vanligaste orsaken till sjukdom och död globalt, bland annat i hjärtinfarkt och stroke, vars effekter utöver ett högt dödstal även orsakar stort lidande och höga samhällskostnader.

»Nu när finansieringen av bolaget är säkerställd under en lång period kommer ledningen att kunna fokusera på att leverera de förväntade resultaten för att förebygga sjukdomar orsakade av trombos« – Pierre Vannineuse, CEO och grundare av Londonbaserade Alpha Blue Ocean Investment Group och chef över European High Growth Opportunities Securitization Fund

Luxemburgbaserad investmentfond säkrar Cerenos finansiering
Häromdagen kunde som nämndes inledningsvis Cereno Scientific meddela att man har fått möjlighet att säkra utvecklingen för den kommande fas IIb-studien via en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Finansieringslösningen innebär att bolaget kan erhålla 82 mkr och potentiellt ytterligare 24,6 mkr om samtliga medföljande teckningsoptioner utnyttjas.

Bakom upplägget står European High Growth Opportunities Securitization Fund SF och den finansiella rådgivaren Alpha Blue Ocean Inc, ett institutionellt investmentbolag med säte i Luxemburg som fokuserar på att finansiera innovativa företag i Europa som bedöms vara signifikant undervärderade. Fondens investeringsfilosofi lär inte ha undgått Cereno Scientific, vars bolagsvärde idag understiger 100 mkr – en förhållandevis låg värdering sett i förhållande till utvecklingsrisk och bolagets relativa närhet till marknad.

Finansieringsavtalet är villkorat av att årsstämma under relevanta perioder beslutar att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler och teckningsoptioner under dessa perioder, varvid det första bemyndigandet ska beslutas på extra bolagsstämma i bolaget den 19 april, 2018.

Läs mer om de fullständiga villkoren kring den nya finansieringslösningen här.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev