Nyligen gjordes ett stort avtryck i marknaden för stamcellsterapier då japanska Takeda Pharmaceuticals meddelade avsikten att förvärva belgiska TiGenix i en affär värd upp till 632 miljoner dollar. Den höga insatsen bekräftar att cellterapimarknaden tagit ordentlig fart och att Japan – där svenska Xintela har etablerat samarbete inom samma fält – är en fortsatt expansiv marknad inom regenerativ medicin. BioStock kontaktade Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund för att få en kommentar till affären.

Affären mellan Takeda och TiGenix bygger på ett partnerskap som ingicks 2016 mellan de två bolagen, genom vilket TiGenix överlät de globala licensrättigheterna, undantaget USA-marknaden, till läkemedelskandidaten Cx601 för behandling av fistlar hos vuxna med Crohns sjukdom i en uppgörelse värd totalt 355 miljoner euro och tvåsiffrig procentuell royalty på försäljning.

Nyligen stod det även klart att Cx601 blev den första allogena stamcellsterapin att erhålla en positiv bedömning från Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP), vilket förväntas leda till ett marknadsgodkännande under det första halvåret 2018 inom EU, en milstolpe som enligt villkoren i licensavtalet skulle utlösa en milstolpesbetalning om 15 miljoner euro till TiGenix.

Nya regulatoriska insatser främjar utvecklingen av cellterapier
Det medicinska området regenerativ medicin syftar till att reparera och återställa funktionen hos skadade vävnader och organ. Cellterapi, behandling med hjälp av stamceller, är en form av regenerativ medicin. Detta område genomgår just nu snabba förändringar såväl inom forskning och utveckling som affärsmässigt, vilket också har lett till ökat inflöde av riskkapital i sektorn.

En bidragande faktor till detta är också en kortfattad passus från det amerikanska läkemedelsverket FDAthe 21st Century Cures Act, vilket i ett slag ger flera modaliteter inom cell- och genterapi möjligheten att erhålla specifika regulatoriska genvägar fram till ett marknadsgodkännande. Här fastslås bl.a. att preliminär klinisk evidens som indikerar att en behandling fyller ett stort medicinskt behov, kan erhålla s.k. regenerative medicine advanced therapy (RMAT) designation.

Som antyds är det ett regulatoriskt grepp helt i paritet med andra liknande tidigare insatser som prioriterad granskning, genombrottsterapi, accelererat godkännande och fast track, som infördes av FDA för att påskynda utvecklingen av lovande läkemedel som adresserar allvarliga sjukdomar, i synnerhet när det gäller sådana där det tidigare saknats behandlingsalternativ eller om läkemedlet ifråga har fördelar jämfört med befintliga behandlingar.

Kraftig marknadstillväxt att vänta inom regenerativ medicin
Att läkemedelsmyndigheterna har börjat se på regenerativ medicin, d.v.s. cellterapier, genterapier och vävnadsregenerering, med nya ögon kommer högst sannolikt att få en betydande effekt på läkemedelsbolagens riskvilja att satsa på detta område. Rapporten Global Regenerative Medicine Market Analysis & Forecast to 2021 visar att den globala marknaden för regenerativ medicin värderades till 18,9 miljarder dollar 2016 och att den kommer att öka till över 53,7 miljarder dollar år 2021, med en årlig tillväxt på 23,3 procent.

Xintela siktar initialt på marknaden för artros
Artrosmarknaden värderades till 3,4 miljarder euro år 2014, och väntas öka till 8,7 miljarder euro till 2024 enligt GlobalData. Eftersom det för närvarande inte finns någon produkt som kan behandla sjukdomen så domineras artrosmarknaden fortfarande av inflammationsdämpande och smärtlindrande läkemedel. Därför förväntas också marknaden växa kraftigt när nya terapier för artros finns tillgängliga. Tills dess hänvisas patienterna till behandling av symptomen med hjälp av smärtlindrande och/eller inflammationsdämpande mediciner, eller som ett sista alternativ att byta ut leden mot en protes med knäoperationer och lång konvalescens som följd.

I en inledande preklinisk studie på hästar har Xintela visat att bolagets stamceller är säkra att använda och man har även sett tydliga indikationer på att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Bolaget förbereder nu inför kliniska studier på hästar och människa.

Xintela samarbetar med japanska CellSeed
I höstas slöt Xintela ett samarbetsavtal med japanska CellSeed som inledningsvis kommer att använda det svenska bolagets integrinmarkörer och kvalitetstestet XACT (Xintela Assay for Cell Therapy), för utvärdering och kvalitetskontroll av de broskceller man använder i utvecklingen av en produkt för behandling av broskskador i knäleden. Vid ett positivt utfall kan avtalet leda till ett långsiktigt samarbete och licensiering av Xintelas markörteknologi. Just Japan är en viktig marknad för Xintela då regelverket i Japan kring kliniska prövningar ligger långt fram jämfört med stora delar av världen.

»Xintela har en unik och intressant markörteknologi för att kontrollera kvalitet av broskceller och vi ser mycket fram emot att utvärdera markörerna för användning i vår produktutveckling« – Setsuko Hashimoto, vd på japanska CellSeed

CellSeed var först med att använda teknologiplattformen Cell Sheet Engineering inom regenerativ medicin och bolaget har påbörjat kliniska prövningar för att regenerera vävnad i matstrupen efter behandling av matstrupecancer, med målet att erhålla marknadsgodkännande under 2019. Bolaget har också nyligen påbörjat förberedelser för kliniska prövningar för behandling av skadat knäledsledbrosk med regenererande Chondrocyte Cell Sheets, bestående av allogena (donerade) broskceller.

Kan Xintelas markörteknologi användas framgångsrikt i samarbetet är det både ett viktigt erkännande för bolaget och ett sannolikt avstamp inför fler liknande samarbeten och därmed även viktiga licensintäkter.

Framgångsrik häststudie grund för kommande kliniska studier
Grunden i Xintelas verksamhet utgörs av den egenutvecklade och patenterade markörteknologin XINMARK, som man använder för att identifiera, selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling av broskskador och artros. Som nämnts har Xintela tidigare framgångsrikt genomfört en preklinisk studie i hästar, som förutom att bekräfta säkerheten hos bolagets stamceller, som selekterats och kvalitetssäkrats med XACT, även indikerade att de har en skyddande effekt och leder till positiva behandlingseffekter såsom reparation av sprickor i ledbrosket. Nästa steg i utvecklingen av Xintelas stamcellsbehandling av skadat ledbrosk och artros är att genomföra kliniska studier på hästar och människor.

Egen enhet för GMP-produktion av stamceller en viktig investering
I syfte att säkerställa GMP-produktion (Good Manufacturing Practice) av stamceller för både häst och människa i tillräckligt stor skala för kliniska studier, uppför bolaget en egen tillverkningsanläggning i Lund. Anläggningen som kommer att kunna användas även för framtida kommersiell produktion ger bolaget en stark position gentemot internationella konkurrenter.

BioStock kontaktade Xintela för att få en kommentar till den rådande utvecklingen inom regenerativ medicin, referensaffären mellan Takeda och TiGenix samt betydelsen av dessa händelser i relation till Xintelas egen utveckling.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd för Xintela, hur ser du på affären mellan Takeda Pharmaceuticals och TiGenix? Signalvärdet av en så stor affär inom ert område är ju uppenbar, men finns det några konkreta sätt på vilka Xintela kan dra nytta av den?

– Vi tror att detta banar väg för att fler stora läkemedelsbolag kommer att ta strategiska beslut att göra betydande investeringar inom regenerativ medicin och cellterapi. Detta kan i sin tur öka intesset för Xintelas stamcellsteknologi och positivt påverka Xintelas möjligheter att hitta samarbetspartners eller licensiera sina stamcellsprojekt och snabbare ta en stamcellsprodukt hela vägen till marknaden. TiGenix, liksom Xintela, utvecklar allogen stamcellsterapi, vilket visar att detta koncept är attraktivt för produktutveckling inom området.

Vilken roll tror du att avsnittet om RMAT i FDA:s 21st Century Cures Act kommer att spela för stamcellterapiers utveckling?

– Det visar att myndigheterna i USA arbetar för att förenkla och snabba på processerna för utveckling av nya läkemedel inom regenerativ medicin i likhet med myndigheterna i Japan, som är föregångare och nu ligger i framkant inom området. Att utveckla en stamcellsterapi skiljer sig på många sätt gentemot utveckling av konventionella mediciner, vilket innebär att befintliga lagar och riktlinjer på vissa sätt är hämmande för utvecklingen av dessa produkter. Nuvarande förändringar och uppmärksamhet kommer att påskynda utvecklingen av avancerade terapier och leda till fler godkännanden av produkter inom regenerativ medicin.

Kan du berätta något om CellSeed och om bakgrunden till ert partnerskap i Japan?

– CellSeed är ett Tokyo-baserat bolag som har positionerat sig starkt inom regenativ medicin på den Japanska marknaden. Bolaget är pionjärer inom området med sin teknologiplattform ”Cell Sheet Engineering” som används för regenerering av olika vävnader, och kommer att marknadslansera sin första produkt baserat på denna teknologi under 2019. CellSeed är intresserad av Xintelas markörteknologi och kvalitetstestet XACT för sin utveckling av en produkt baserad på allogena broskceller för behandling broskskador i knäleden. Under det inledande samarbetet kommer XACT att utvärderas för användning i utvecklingen av CellSeeds broskcellsprodukt. Målet är att CellSeed därefter tecknar en licens för att använda XACT i sin produktutveckling.

»De positiva resultaten från häststudien har lett till ett stort intresse från möjliga samarbetspartners«
– Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela

Japan ligger ju långt framme när det gäller stamcellsbehandlingar, men även Australien. Ser du några möjligheter för er att snabbare nå marknad genom att vända er mot sydostasien?

– Ja, här finns goda möjligheter. Det sedan år 2014 ändrade regulatoriska ramverket i Japan gällande utveckling av ATMP-produkter (Advanced Therapeutic Medical Products, reds anm.) är en viktig förklaring till detta, då man enligt detta regelverk kan få ett tillfälligt marknadsgodkännande i Japan redan efter positiva fas II-data. Det finns skäl att tro att fler länder i Asien kommer att anpassa sig till Japans nya regelverk, vilket kan öka Xintelas intresse för ännu fler marknader i Sydostasien.

Förra året genomfördes en studie på hästar vid Cornell University där Dr Lisa Fortier, en internationellt erkänd expert med lång erfarenhet av ledbroskskador och artros hos människor och hästar, menade att resultaten med Xintelas stamceller inte liknar något deras forskargrupp tidigare hade sett. Vilka är de viktigaste lärdomarna ni tagit med er från den studien i er fortsatta utveckling?

– Först och främst att behandlingen är säker, vilket är mycket viktigt i diskussioner med myndigheter inför kliniska studier på häst och människa. Dessutom kunde vi visa en skyddande effekt på både brosk och ben, och till och med indikationer på att stamcellerna bidrog till reparation av skadat brosk. Detta visar att vi har en mycket lovande stamcellsteknologi och att Xintelas stamcellsprodukter kommer att stå sig väl gentemot konkurrenter.

Vilken intresse har ni sett från andra aktörer i branschen efter att ni kunde visa dessa studieresultat?

– De positiva resultaten från häststudien har lett till ett stort intresse från möjliga samarbetspartners för utveckling av stamcellsprodukter både för djur och människor. Att Xintela dessutom har en stamcellsteknologi som skiljer sig från alla andra stamcellsbolag, samt att Xintela kommer att producera sina celler i egen GMP-anläggning positionerar Xintela mycket starkt i diskussioner med samarbetspartners.

»Vi planerar att söka tillstånd för kliniska studier under året.«

Hur ser tidsplanen ut för de kommande kliniska studierna?

– Vi har redan tagit fram en uppskalad process för produktion av stamceller och vi är nu mitt i uppbyggnaden av vår tillverkningsenhet. När godkännande från Läkemedelsverket är på plats kan vi börja producera material till kliniska studier. Parallellt med detta arbetar vi med att sätta ihop dokumentation för de kliniska studierna med data på effekt och säkerhet tillsammans med kvalitetsdokumentationen. Vi planerar att söka tillstånd för kliniska studier under året.

Ni har även ett utvecklingsprogram för den aggressiva hjärntumörformen glioblastom, där ni befinner er i prekliniska studier med ett s.k. antikroppskonjugat. Kan du kort förklara vad det innebär och säga något om var ni står i detta projekt?

– Vi har visat att en av våra integrinmarkörer finns på vissa tumörer, bl.a. den mycket aggressiva hjärntumören glioblastom, och utgör ett möjligt mål för riktad behandling av tumören. Därför utvecklar vi ett s.k. antikroppskonjugat, eller ”antibody-drug conjugate (ADC)”, som består av en antikropp riktad mot en av våra markörer, samt ett cellgift som man kopplar till antikroppen. Vi har visat att vår ADC specifikt avdödar glioblastomceller både in vitro och i en experimentell djurmodell. Vår nya terapi för denna svårbehandlade tumörform ser därför mycket lovande ut. Projektet är i preklinisk fas och vi licensierade nyligen in en human antikroppsteknologi för fortsatt utveckling av projektet. Intresset för projektet är stort och vi har identifierat flera möjliga samarbetspartners.

Slutligen, vilka är de viktigaste milstolparna du ser fram emot att nå under 2018?

– Det är ett flertal. Produktion av stamceller i vår egen GMP anläggning och tillstånd från läkemedelsverket för att producera stamceller för kliniska studier. Inlämnande av ansökan om tillstånd för att genomföra kliniska studier för behandling av artros. Utlicensiering av XACT för kvalitetssäkring av broskceller. En samarbetspartner för utveckling av ADC terapi för glioblastom, samt identifiering av möjlig samarbetspartner för utveckling av en stamcellsprodukt – det är med andra ord mycket på gång.

 


Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev