Under förra veckan presenterade Gabather, verksamma inom läkemedelsutveckling för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet, sin bokslutskommuniké för 2017. Bolaget uppvisade ökade förluster för 2017 men går in i 2018 med nya finansiella muskler efter en emission i december. BioStock kontaktade Gabathers vd Bert Junno för att få en kommentar kring resultatet och bolagets utsikter för året.

Gabather utvecklar läkemedel med antipsykotiska, antidepressiva, ångestdämpande, smärtstillande samt minnes- och kognitionsförbättrande egenskaper. Ett flertal välkända läkemedel inom dessa områden är nära patentutgång, vilket medför att generiska alternativ kommer att pressa prisnivåerna inom kort. Det innebär också att de stora läkemedelsbolagen nu söker efter nya, lovande kandidater att boosta sina R&D-pipelines med i jakten på nästa ersättare till de befintliga produkterna på marknaden.

Huvudkandidaten har bred potential
I ett första skede inriktar sig Gabather huvudsakligen på att utveckla antipsykotiska läkemedel, med huvudkandidaten GT-002 i spetsen. I tidiga studier har kandidaten både uppvisat god antipsykotisk verkan och kognitions- och minnesförbättrande kapacitet. Resultaten indikerar potential för tillämpningar inom schizofreni, depressiva sjukdomar och demenssjukdomar såsom Alzheimers.

Ökade förluster men utökad kassa för verksamhetsåret 2017
Bolagets bokslutskommuniké som presenterades förra veckan visade ökade förluster under fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2016 (-3,2 vs. -2,2 mkr). Även för helåret var förlusterna högre än 2016 (-9,9 vs. -7,9 mkr). Nettoomsättningen steg under året till 3,0 mkr (0,5). Bolagets intäkter bestod av bidrag från Eurostarsprojektet GASH02, via Vinnova, avseende bolagets huvudkandidat GT-002.

Nettobidraget från GASH02-projektet förväntas totalt bli omkring 10 mkr. Bolaget har hittills intäktsfört omkring 3,5 mkr i sin resultaträkning och inga ytterligare intäkter från projektet förväntas gå via bolagets resultaträkning. Kassa och bank var 36,7 mkr (28,0) per den 31 december 2017 efter en genomförd emission som tillförde bolaget 26,5 mkr före emissionskostnader.

BioStock kontaktade Bert Junno, vd för Gabather, för en kommentar till rapporten och det kommande årets framtidsutsikter.

Bert Junno, vd Gabather

Bert Junno, vd Gabather.

Vilka händelser anser du var de viktigaste milstolparna för Gabather under 2017?

– Leverans av GMP (klinik) certifierat material, GT-002, i september. Förbättrad formulering som gav en väsentligt högre biotillgänglighet. Identifiering av sex nya lovande substanser med potential för olika tillämpningar genom verkan på GabaA receptorn.

Kan du utveckla lite kring någon av dessa tillämpningar, det låter ju mycket spännande med sex lovande kandidater?

– Tillämpningarna som vi tror kan komma ifråga är ångest, depression, bipolär sjukdom, autism, alzheimers och andra sjukdomar som påverkar kognitions- och minnesfunktioner.

Intäkterna för helåret uppgick till drygt 3 mkr, samtidigt försämrades resultatet med ca 1 mkr under fjärde kvartalet, vilka parametrar bidrog till det?

– Ökade utgifter för GLP toxikologi tillsammans med kostnader för nyemissionen var det som påverkade mest, vilket var väntat. Kostnaderna följer bolagets budget.

I december slutförde ni en emission som tillförde Gabather 26,5 mkr före emissionskostnader. Kapitalet ska räcka till första steget i den kliniska utvecklingen av GT-002. Vad omfattar detta första steg mer konkret?

– Det är grunddelarna av ett klinisk fas I-program, såsom framförallt olika säkerhetsstudier med friska frivilliga.

Inledningen av klinisk fas I förväntas kunna ske efter halvårsskiftet 2018, samtidigt planeras den första studien med schizofreni-patienter kunna starta under 2019. Vilka moment ska ni ha genomfört innan ni kan inleda patientstudier?

– Den första delen av säkerhetsstudierna i fas I bör vara klart. De exakta detaljerna i vad som behöver göras innan beror på hur omfattande patientstudien blir.

Ni har kallat till en extra bolagsstämma i mars för beslut om en omvänd split med villkor 1:4, i syfte att uppfylla Nasdaq First Norths fasta krav om ett aktiepris om minst 0,5 Euro. Vilka andra krav måste uppfyllas för att ert planerade listbyte ska godkännas?

– Kraven är bl.a. ett av Nasdaq godkänt prospekt, en godkänd kommunikationspolicy och ett tillräckligt antal aktieägare, närmare bestämt fler än 300 st.

GLP-studierna som nu genomförs är finansierade sedan tidigare men blev något försenade på grund av problem med formuleringen av GT-002. Problemet ska vara löst nu, kan du gå in mer på hur?

– Nej, jag kan inte gå in på det p.g.a. en nyligen inlämnad men ej slutgiltigt definierad patentansökan kring detta. Dessutom önskar vi inte att eventuella konkurrerande verksamheter ska lära sig något av detta.

Ni skickade in en patentansökan rörande just formuleringen av GT-002 i december, hur värdefull är denna del av ert IP-skydd jämfört med t.ex. ett substanspatent?

– Givet att patentansökan blir godkänd kan den fungera som en förlängning av marknadsexklusiviteten med många år, vilket naturligtvis bygger på befintliga patent, men vilket då utökar tiden att generera intäkter väsentligt.

Gabather har en bred forskningsportfölj med patenterade substanser och ert forskarteam har alltså inte mindre än sex nya lovande kandidater som ska utvärderas vidare under året. Vilka kriterier ska dessa uppfylla för att ni ska ta dem vidare i utvecklingen, och hur ser era planer för detta ut?

– Vissa kriterier har de redan uppfyllt i och med att de blivit utvalda. Det viktigaste nästa steget blir effektstudier in vivo under våren, samt toxicitetsstudier. Vi tittar även på tillverkningsmetoder och kostnader för detta.

När i tiden kan det bli aktuellt att utifrån dessa sex möjliga välja ut en eller flera kandidater för fortsatt utveckling, hur ser tidsramarna för den processen ut?

– Det kan ske tidigast hösten 2018. Det tar minst sex månader till innan vi kan göra en första utvärdering.

Läs också: VD-intervju Gabather: »Vi har en helt unik marknadssituation om vi lyckas hela vägen« (29 november 2017)

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev