I dagens Söndagsintervju möter vi Martin Waleij, vd för rapportaktuella BrainCool som siktar på att slå sig in på världsmarknaden för medicinsk kylning. Här berättar han om utvecklingen inom bolagets fokusområden Brain Cooling och Pain Management samt inte minst om den stora PRINCESS-studien, där hjärtstoppspatienter behandlas med tidig kylning med bolagets produkt RhinoChill. Studien fullrekryterades i slutet av förra året och efter klinisk uppföljning av de sista patienterna ska all data analyseras, vilket beräknas vara klart under första halvåret i år. Resultaten förväntas därefter publiceras under hösten, vilket kan bli en rysare för BrainCool. 

Martin Waleij, vd BrainCool

Martin Waleij, vd BrainCool.

Martin Waleij, om vi börjar med PRINCESS-studien – Vilka är studiens primära endpoints, d.v.s. vilka mål är det som ska uppfyllas för att studien ska räknas som lyckad?

– Studien mäter dels ökad överlevnad, dels förbättrad återhämtning. Syftet är att studera huruvida tidig nedkylning under och efter återupplivning av hjärtstoppspatienter minskar antalet dödsfall och förbättrar patienternas återhämtning i högre grad än nedkylning som traditionellt påbörjas i ett senare skede, när patienterna vårdas på sjukhusets intensivvårdsavdelning.

Hypotermi vid hjärtstopp är ju idag en etablerad miljardmarknad, vad krävs egentligen för typ av studiedata för att kunna slå sig in på den? 

– Det är lite olika för våra olika produkter. Eftersom vi med BrainCool System inom hjärtstopp går in i en accepterad klinisk praxis, d.v.s. där kylning är en etablerad behandlingsmetod, är det lättare att visa evidens. Där är utmaningen att visa fördelar gentemot andra produkter på marknaden, alternativt att komma med ett bättre ekonomiskt erbjudande till kunderna. Även här krävs bra data men det är framför allt en organisatorisk utmaning, man måste arbeta med rätt referenser, opinionsbildare och bygga en effektiv säljorganisation med rätt ingångar till marknaden. Med nya riktlinjer i USA kommer alla sjukhus att erbjuda kylning av hjärtstoppspatienter som praxis, vilket innebär att ekonomiska parametrar – och att inkluderas i olika inköpsorganisationer – är av stor vikt, något vi arbetar intensivt med nu i USA.

– Inom neurologi handlar det om att etablera en ny kliniks praxis och då krävs tydlig evidens för förbättrad överlevnad och återhämtning, eller förkortad rehabilitering, vid behandling av både stroke och TBI (traumatisk hjärnskada). Det kräver ett aktivt deltagande i internationella sammanhang och faktiskt även att konkurrerande produkter också når framgång.

»Vår övertygelse är också att förutom tidigt insatt nedkylning även lägre måltemperaturer kommer vara essentiella för att nå framgång på marknaden« – Martin Waleij, vd BrainCool

RhinoChill

RhinoChill.

Så med bra studieresultat från PRINCESS i ryggen kommer BrainCool rimligen att ha en viktig ”edge” gentemot konkurrenterna på marknaden?

– Rhinochill och PRINCESS-studien handlar om att kunna visa på betydelsen av tidig nedkylning, i det här fallet vid hjärtstopp. Att bevisa det som alla djurstudier tyder på, att det är bättre att kyla ned så tidigt som möjligt – att det är bättre för patienten. Analysen och förståelsen är dock viktig, till exempel visade TTM 1-studien från 2013 som jämförde nedkylning mellan 33 och 36 grader ingen markant skillnad i överlevnad. En viktig invändning mot den studien är att patienterna började kylas i ett väldigt sent skede, och i och med att mortaliteten är så hög de första timmarna så blir underlaget i praktiken bara ”friska patienter ”. I PRINCESS-studien har man initierat nedkylning redan efter cirka 15 minuter och inte efter 5 – 6 timmar, och där erbjuder RhinoChill konkurrensfördel med snabb nedkylning. Vår övertygelse är också att förutom tidigt insatt nedkylning även lägre måltemperaturer kommer vara essentiella för att nå framgång på marknaden, där är BrainCool System en mycket viktig del.

Och om resultaten bara är okej, d.v.s. i paritet med vad tidigare studier visat eller t.o.m. sämre?

– Det är en komplex studie, dock ser vi en stor fördel med att kunna använda RhinoChill direkt från ett tidigt skede, och sedan koppla över till BrainCool System på akuten efter 1,5 – 2 timmar. Förutom att kunna börja kyla snabbt är den andra viktiga faktorn att kunna nå måltemperaturen snabbt, vilken vi med bägge våra produkter kan uppnå redan innan man börjar kyla på intensivvårdsavdelningar idag. Man skall vara medveten om att marknaden för pre-hospital kylning och s.k. in hospital är två olika segment och två affärsmöjligheter. Den pre-hospitala marknaden har stor tillväxtpotential och måste utvecklas då det idag råder en tydlig brist på lämpliga produkter.

The BrainCool System

The BrainCool System.

Ni vill differentiera er från konkurrenterna genom att erbjuda både snabb/tidig och kontinuerlig, kontrollerad kylning i 72 timmar med er kombination av RhinoChill och BrainCool System. Hur lång tid innan förvärvet av RhinoChill hade ni funderat på fördelarna med att kunna erbjuda snabb nedkylning vid hjärtstopp?

– Redan från starten. Tanken med PolarCap system var initialt att den skulle vara ett mobilt system för vård redan i ambulans som sedan skulle dockas in i BrainCool System. Dock, givet den korta tiden för vård i ambulans i universitetsstäder och större städer, valde vi att nedprioritera projektet initialt. Teknologin i PolarCap utnyttjades sedan till PolarCap för hjärnskakning och till en del till ett kylsystem för applikationer inom onkologi. När sedan förvärvet av RhinoChill genomfördes har den blivit det naturliga komplementet till BrainCool System.

Ni har sagt att utfallet av PRINCESS-studien med RhinoChill kan innebära ett paradigmskifte inom hypotermi, kan du utveckla det resonemanget?

– Det är den första produkten som kliniker kan implementera i ett tidigt skede och möjliggöra kylning snabbt efter en hjärnskada. Visar det på ökad överlevnad för patienter så kommer riktlinjerna att förändras och då har BrainCool ett helt unikt erbjudande, med snabb nedkylning kopplat till avancerad nedkylning i upp till 5-10 dygn.

Resultaten av studien kommer att presenteras i höst när dataanalysen är klar. Finns det någon chans att de kommer tidigare? 

– Vi styr inte när resultaten presenteras. Det är en stor klinisk studie som inte är finansierad av BrainCool och man måste ha förståelse för att man kommer att vilja lansera resultaten av denna studie vid ett stort möte eller branschkonferens och även säkerställa en publikation av studien i en vetenskaplig tidskrift med så hög impact som möjligt.

Vem kommer att publicera resultaten? 

– Det kommer att vara prövarna i studien, som i detta fall har letts av Hjärtstoppscentrum och Karolinska Institutet i Stockholm.

Ert affärsområde Brain Cooling rymmer förutom  hjärtstopp även stroke. Ni deltar i den stora multinationella strokestudien EuroHYP, när kommer marknaden att uppdateras om status där nästa gång, vet man t.ex. något om hur patientrekryteringen går?

– EuroHYP-1-studien är en komplex studie med väldigt många länder involverade, och varje land har dessutom haft en eget godkännandeförfarande, vilket har försvårat förenklingar av protokollet. Bland annat har Tyskland som driver studien definierat den som både en medicinteknisk studie och en läkemedelsstudie, vilket försvårat patientrekryteringen i Tyskland. Hittills har ca 100 patienter har rekryterats och uppdateringar görs av styrgruppen för EuroHYP-studien.

»Vi har behandlat flera patienter med stroke framgångsrikt och även erhållit finansiering från EU för vidareutveckling inom området med 12 MSEK.«

– Vi har behandlat flera patienter med stroke framgångsrikt och även erhållit finansiering från EU för vidareutveckling inom området med 12 MSEK. Vår starka tro på vår produktlösning bekräftades ytterligare genom EU-bidraget och har även fått bekräftelse i vårt samarbete med Dr Kollmar och Dr Roine, som är två av de starkaste namnen inom hypotermi.

– Man får komma ihåg att projekt inom stroke är generellt utmanande för såväl pharma- som medtech-bolag, men lyckas man innebär det samtidigt en blockbusterpotential. BrainCools produkt är utvecklad för kylning av vakna patienter, vilket ger en enorm marknadspotential.

Ni fick som sagt nyligen 12 miljoner kronor i EU-bidrag för ert projekt BrainSave, för att vidareutveckla era produkter för strokebehandling, underlätta kylbehandling av vakna patienter och utveckla två nya applikationer för strokemarknaden. Vilka är de två nya applikationerna, och hur ska pengarna fördelas i projektet

– Cirka 8 MSEK kommer att investeras i dels nya funktioner och applikationer i BrainCool System, samt i kostnadsreduktionsprojekt för systemet i samarbete med en global medicinteknisk producent. 2 MSEK är öronmärkta för kliniska studier av produkten med Tuurku Universitet i Åbo. Återstående 2 MSEK avser utveckling av två nya kompletterande produkter som inte är relaterade till BrainCool System. De är för närvarande i forskningsstadiet och utvecklingen drivs med ett forskningsinstitut i Frankrike. Jag kan i nuläget tyvärr inte ge mer information än så om detta.

– Stödet skall även ses som ett tillskott av medel för industrialisering och kommersialisering av produkten. I princip alla medtech-produkter kräver investeringar och uppskalning under processen från referenser och studier till kommersialisering. Man skall notera att marknadsledaren Arctic Sun lanserades på marknaden 2005 och att man var inne på 5:e generationen av produkten när den förvärvades in i Bard/Becton Dickinson.

Pain Management är ert andra affärsområde där ni bl.a. har utvecklat Cooral system för att motverka oral mukosit (OM) vid cancerbehandling. Ni utökade de kliniska prövningarna av produkten med en studie i Japan i oktober. När beräknas ni kunna ha resultaten från denna och övriga studier med Cooral?

– De båda pågående kliniska studierna inom OM skall avslutas inom 2018 och information kring resultaten kommer att ges först vid publikation som sig bör. Vi har dock genomfört ett antal fallstudier med patienter i Sverige och Storbritannien utom ramarna för dessa studier och ser goda resultat med produkten.

– I den svenska studien har en utmaning varit omfördelning av patientgrupper på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, och det faktum att neddragningar i vården gör att fler och flera patienter skrivs ut för uppföljning i hemmet, vilket försvårar studiens uppföljningstid på 28 dagar efter behandling. Emellertid är intresset stort från patienter, och för att ge ett exempel togs 8 patienter in vid KS Huddinge under januari.

»BrainCool har investerat 8,5 MSEK i OM-projektet och vi är väldigt nära marknaden – vi kan ha produkter på både Europa- och USA-marknaden redan 2018 /2019.«

– När vi talar om oral mukosit-projektet skall man även anlägga perspektivet att BrainCools konkurrenter är läkemedelsbolag som skall ta sig från fas II till fas III där man är långt från marknaden, och där kapitalbehovet kan vara mycket stort. Titta till exempel på Pledpharma, som gjorde en emission på 400 MSEK häromåret för att finansiera fas III-studier för att behandla perifer neuropati, en annan biverkan av cancerbehandling med stora ouppfyllda medicinska behov. BrainCool har investerat 8,5 MSEK i OM-projektet och vi är väldigt nära marknaden – vi kan ha produkter på både Europa- och USA-marknaden redan 2018 /2019.

I Pain Management ingår även CoolHead för behandling av migränpatienter, där ni har fått ett par miljoner i Vinnovabidrag och driver studier i både England och Holland. Dagens befintliga behandlingar av migrän är generellt inte särskilt effektiva och dras ofta med jobbiga biverkningar. Flera nya läkemedelsbaserade behandlingar är under utveckling internationellt, varav några förutspås bli blockbusters med en årlig försäljning på en miljard dollar eller mer. BrainCool siktar på att erbjuda en ”no drug option”. Kan en medtech-produkt konkurrera med de här nya läkemedlen som är på uppsegling? 

– Ja, vi tror att även dessa läkemedel, om de når marknaden, riskerar att dras med samma problem som nuvarande produkter på marknaden, d.v.s. mindre goda behandlingsresultat och oönskade biverkningar.

Hur värderar marknaden generellt tekniska devices jämfört med läkemedelsprojekt? 

– Det är naturligtvis inte helt lätt att svara på i generella termer, men vi ser ett större och större intresse för medicintekniska lösningar, produkter som kan generera samma eller bättre behandlingsresultat till lägre kostnader och utan biverkningar. För produkterna inom pain management kan en väg även att vara strategiska samarbeten med läkemedelsbolag som ”genererar biverkningar”. Ur ett regulatoriskt perspektiv ser vi tydligt att FDA ser positivt på medicintekniska alternativ både inom onkologi och migränapplikationerna .

Vilka milstolpar har ni att se fram emot under året på migränområdet? 

– Vi arbetar vidare med vidareutveckling av en produkt för hemvård med stöd av Vinnova, ett projekt som löper till 31 januari 2019, samt att vi har två studier igång med vår sjukhusprodukt. Vår målsättning är att driva projekten vidare med de resurser vi erhållit från Vinnova.

I rapporten hintar ni även om potentiella nya applikationer inom Pain Management och onkologi. Kan du berätta mer om detta? 

– Nej, inte i detta skede. Men generellt kan jag säga att BrainCool nu är inne in en fas där vi fokuserar och renodlar, och vi kommer inte att lägga till flera indikationer eller renodlade nya produkter. Dock kan nya applikationer som knyts till våra befintliga kylsystem vara intressanta och viktiga för bolaget på sikt om det utökar eller förstärker erbjudandet inom våra kärnområden.

Ett område som faller lite utanför både Brain Cooling och Pain Management är er satsning på idrottsmedicin, med hjärnskakningar och traumatiska huvudskador i fokus. Vad kan du berätta om detta fokusområde?

– Bolaget avser komma med en uppdatering och tydlig plan för dotterbolaget inom kort, och jag ber att få återkomma till idrottsområdet då. Generellt kan jag säga att projekten löper väl, men de kommer inte att ligga inom BrainCools huvudfokus eftersom slutkunden skiljer sig från de för våra övriga fokusområden.

BrainCool har en bred pipeline med produkter som tar sikte på ett flertal indikationer med stora medicinska behov och därmed även stor marknadspotential. Längst framme är ni inom hjärnkylning, där ni nu har gått in i en kommersialiseringsfas och även satsar hårt på USA-marknaden med ett amerikanskt dotterbolag samt en nyrekryterad, välmeriterad VP Global Sales i Bryan Nicholson. Hur har er nye försäljningschef kommit in i teamet, och vad händer just nu på plats i USA? 

– Bryan har kommit in mycket bra i BrainCool-teamet. Han kommer med bred erfarenhet i ryggen och öppnar upp för många nya kontakter samt har stor kompetens om befintliga produkter på marknaden. I USA ligger fokus just nu på presentationer och utvärderingar, men även presentationer för olika inköpsorganisationer där Bryan med sitt starka nätverk och erfarenhet ger oss en djup insikt i och bra ingång till USA marknaden.

När kommer försäljningen att ta fart på allvar och vilka ytterligare insatser krävs för att det ska hända?

– Vi arbetar med ett antal utvärderingar med BrainCool System som när de kan presenteras i form av abstract posters kommer underlätta kommersialiseringsfasen. Även PRINCESS-studien är avslutad, vilket kommer bli en vägdelare när den väl är publicerad.

I väntan på att försäljningsintäkterna ska börja trilla in har ni säkrat upp finansieringen med upp till 100 mer via ert avtal med L1 Capital. Vad betyder det för bolagets utveckling att verksamheten är finansierad och att ni inte ständigt tvingas fokusera på finansieringsfrågan?

– Det betyder mycket. Det skapar ett långsiktigt förtroende för företaget för samtliga intressenter i bolaget, från anställda till patienter. Upplägget passar även BrainCool, då det inte ligger något tvång i att avropa medel. Vi är idag likvida samt att vi har erhållit ännu ett EU-stöd om operativ finansiering om 12 miljoner kronor, och förutsättningarna för vidare non dilutive-finansiering inom andra områden finns ju också, där vi sedan tidigare har erhållit svensk finansiering inom både onkologi och migrän.

»Ytterligare en positiv aspekt med upplägget är att det inte innebär något hinder för andra finansieringsformer, t.ex. om en industriell partner önskar investera i bolaget.«

– Ytterligare en positiv aspekt med upplägget är att det inte innebär något hinder för andra finansieringsformer, t.ex. om en industriell partner önskar investera i bolaget. Med andra ord är vi är mycket nöjda.

Aktiekursen tar en del stryk när nya aktier från upplägget med konvertibler läggs ut till försäljning. Något som i och för sig också ofta blir fallet om man tvingas göra en nyemission. Ett val mellan pest eller kolera? 

– Det är naturligtvis vanskligt för mig som vd att kommentera aktiemarknadens reaktioner. Det viktigaste för bolaget och aktieägarna i längden är att vi fortsätter leverera milestones, bygga upp bolaget och skapa värden. Och där är en säker kapitalisering av bolaget en mycket viktig komponent, avslutar Martin Waleij, vd BrainCool.

Läs också: VD-intervju BrainCool: »Vi följer för närvarande vår plan mycket väl« (8 januari 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev