I dagens Söndagsintervju möter vi Fredrik Lindberg, vd för Enzymatica som fokuserar på behandling av sjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. Bolagets primära produkt, ColdZyme, är ett munspray mot förkylning som baseras på bolagets patenterade teknologi med enzymer från djuphavstorsk. Produkten, som kan förhindra att förkylning bryter ut samt förkorta och lindra förkylningssymtom, har funnits på den svenska marknaden i fem år och hittills visat en stabil försäljningstillväxt. Under 2017 fick bolaget ett internationellt genombrott när man tecknade avtal med det tyska läkemedelsbolaget STADA för försäljning av ColdZyme i Tyskland, Belgien och Österrike. Nedan berättar Fredrik Lindberg mer om Enzymatica, ColdZyme och bolagets patenterade enzymteknologi.

Fredrik Lindberg, vd på Enzymatica, du har en bakgrund både som läkare och docent i farmakologi vid Lunds universitet. Du grundade även medicinteknikbolaget BoneSupport där du sedan var vd i 12 år. Vad gör Enzymatica till ett intressant bolag att arbeta i?

– Även om vi just nu lägger allt fokus på ColdZyme så bygger Enzymatica på en spännande plattformsteknologi med möjligheter att ta fram helt nya produktidéer mot åkommor som inte har optimal behandling idag. Det är något som kittlar både min kommersiella aptit och min forskningsådra. Sedan är ju konsumentmarknaden som en vulkan; kan man bara hitta de rätta nycklarna, så kan en produkt som ColdZyme rullas ut globalt med explosiv framgång, vilket förstås är både spännande och utmanande.

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica. Foto: Enzymatica AB.

Kan du kort beskriva hur er primära produkt, ColdZyme munspray mot förkylning, fungerar?

– ColdZyme består av en flytande glycerolbarriär som skapar en skyddande hinna mot förkylningsvirus i munhåla och svalg, där virus annars tar sig in i slemhinnecellerna och förökar sig. Barriären har dessutom förstärkts genom att den innehåller ett enzym från djuphavstorsk, som klipper av dockningsproteiner på virusytan vilket gör att virus inte kan ta sig in i slemhinnan. Detta gör att ColdZyme primärt verkar mot orsaken till sjukdomen, till skillnad från enbart symptomlindrande produkter som exempelvis nässpray, halstabletter eller hostmedicin.

– Att enzymet kommer just från djuphavstorsk är viktigt eftersom torsken har samma temperatur som sin omgivande miljö, och enzymet därför måste fungera ända ner till 4° C. När torskenzymet sedan kommer i kontakt med den betydligt högre temperaturen i vår munhåla blir det hyperaktivt p.g.a. temperaturhöjningen. Denna egenskap är unik för vår patenterade teknologi, och bidrar till produktens egenskaper.

Forskningsbakgrunden till er produkt är ganska originell. Kan du berätta om hur den isländska fiskindustrin hänger ihop med ColdZyme munspray?

– Grunden till produkten går tillbaka 30 år i tiden på Island. När man rensade torsk i fiskindustrin förblev huden på händerna i perfekt kondition trots att man inte använde handskar och trots att förhållandena var besvärliga. En isländsk forskargrupp spårade då upp att förklaringen var ett enzym från djuphavstorskens bukspottkörtel, som blev superaktivt när det värmdes upp till kroppstemperatur, 37 grader. Laboratoriestudier har bekräftat att enzymet deaktiverar alla vanliga förkylningsvirus upp till 99 procent, och också vissa bakterier, vilket bidrar till att stärka kroppens egen barriär. Detta har följts upp med patientstudier som har påvisat enzymets förmåga att reducera mängden förkylningsvirus i halsen.

Djuphavstorsk-enzymet har potential även inom andra användningsområden än förkylningsvirus. Kan du ge exempel?

– Det isländska bolaget Zymetech, som Enzymatica förvärvade 2016, har utvecklat hudvårdsprodukter och kosmetika baserat på den ursprungliga och patenterade enzymteknologin. Enzymatica har också en egen pipeline, som för närvarande är ”on hold” tills vi säkerställt att ColdZyme blir en kommersiell succé. När vi har etablerat ColdZyme internationellt kommer vi att utvärdera vilka andra produkter som kan utvecklas under de kommande åren.

ColdZyme munspray kan både förhindra att förkylning bryter ut och förkorta och lindra förkylningssymtom. Hur kommer det sig att produkten är dubbelverkande? 

– Barriären som bildas i halsen vid användning av ColdZyme fungerar osmotiskt och fångar in förkylningsvirus, för att sedan deaktiverar viruspartikeln och minska dess förmåga att infektera celler. På så sätt bidrar produkten till att stärka kroppens egen barriär i munhåla och svalg. ColdZyme Munspray reducerar risken för förkylning (kan förebygga) och kan förkorta sjukdomsförloppet om den används i ett tidigt stadium av infektionen. Detta har visats i vår kliniska studie COLDPREV och i en rad marknadsstudier. Att barriären förebygger förkylning om man behandlar sig i utsatta situationer, t.ex. i möte med förkylda personer eller i tunnelbana eller flygplan, är inte så svårt att förstå. Det exakta verkningsförloppet om man behandlar sig vid tidiga symptom är däremot inte helt klarlagt. Men under de första 24-48 timmarna efter att man har infekterats får man tidiga symptom från svalget och sjukdomskänsla, som en reaktion på att virus invaderat och förökar sig i våra slemhinneceller. Om man då använder ColdZyme varannan timme, kan man troligen fånga upp nyproducerade virus och avbryta den lokala spridningen i svalg och övre luftvägar, med en lindrigare förkylning som resultat.

Vilka ser du som er produkts främsta styrkor och svagheter jämfört med konkurrerande produkter?

– Styrkorna består i att ColdZyme är en av få produkter på marknaden som angriper orsaken till förkylningen, viruset, medan nästan alla andra förkylningsprodukter på apotekshyllan är symptomlindrande. Produkten är också väl studerad i jämförelse med andra medicintekniska produkter. En annan väldigt viktig iakttagelse är att ColdZyme fortfarande, fem år efter lanseringen i Sverige, har tvåsiffrig försäljningstillväxt. Detta indikerar att våra kunder upplever en tydlig nytta av produkten, vilket också bekräftats i stora marknadsundersökningar.

– Som svaghet kan nämnas att medicintekniska produkter, per definition, inte påverkar processer inne i kroppen, vilket dock även medför att biverkningarna är betydligt mildare och mindre vanliga än för läkemedel – vilket i sin tur medför lägre myndighetskrav gällande patientstudier för medicintekniska produkter. Även om vi under 2017 presenterade ett flertal studier med tydliga positiva resultat med ColdZyme, behöver vi stärka den kliniska dokumentationen ytterligare för att kunna bredda användningen och spetsa till marknadsföringen.

Ni har nyligen publicerat en in vitro-studie som bekräftar att ColdZyme munspray kan stoppa de vanligaste virusslagen som orsakar förkylning hos människor. Kan du kort berätta vad en in vitro-studie är och vad dessa resultat innebär?

– Till skillnad från en in-vivo studie som utförs på människa utförs en in-vitro-studie i laboratoriemiljö. Den aktuella in-vitro-studien, som utfördes på ett oberoende och respekterat laboratorium i USA, visade att flertalet vanliga förkylningsvirus deaktiveras med mellan 99 och 60 procent efter att ha kommit i kontakt med ColdZyme, vilket resulterade i att viruspartiklarna inte kan invadera celler.

Hur skulle du beskriva den eller de målgrupper som ni riktar er mot och vad karaktäriserar dem som använder ColdZyme?

– ColdZyme riktar sig egentligen till alla som riskerar förkylning eller just har blivit förkylda – den kan användas av vuxna och barn över fyra år. En särskilt målgrupp är vissa utsatta grupper som exempelvis barnfamiljer, förskolepersonal, idrottare som utövar hög belastning på kroppen m.fl.

Vid en marknadsundersökning, där så kallade ”mystery shoppers” utgav sig för att vara konsumenter och beskrev förkylningssymtom för apotekspersonal, var ColdZyme munspray den mest rekommenderade produkten för att förebygga och förhindra förkylning. Varför tror du att det var så?

– Det beror nog på en kombination av flera saker. Apotekspersonalen är välutbildad och uppskattar den forskning och de patientstudier vi har genomfört med ColdZyme. Därför känner de en trygghet i att rekommendera produkten. Därutöver tar de förstås intryck av kunderna. ColdZyme har en hög återköpsfrekvens, kunderna är trogna produkten eftersom de har goda erfarenheter av att använda den. Sedan gör våra säljare ett mycket bra jobb med utbildning om hur man använder produkten och håller sig tillgängliga för att svara på apotekspersonalens frågor.

Vad gör sjukdomsområdet hosta och förkylning till en spännande marknad, enligt dig?

– Det är en global marknad med ett stort behov av behandling där det saknas effektiva behandlingsalternativ. Globalt säljer apotek, hälsofackhandeln och dagligvaruhandeln årligen receptfria förkylningsprodukter för cirka 56 miljarder USD i konsumentledet. Enbart i Sverige uppgick apotekens försäljning av förkylningsvaror till 862 MSEK under förkylningssäsongen 2017.

– Det finns också stora samhällsvinster och besparingar att göra genom att minska antalet sjukdagar på arbetsplatser, minskad frånvaro i skolan etc. Enligt en undersökning utförd av Nordeg, på uppdrag av Enzymatica, skulle samhället spara 1,4 miljarder kronor om året enbart till följd av en minskad sjukdomsdag, beräknat på 10 procent av alla 4,7 miljoner heltidsarbetande personer.

Utöver ColdZyme munspray har inga nya produkter lanserats inom marknadssegmentet hosta och förkylning sedan 1970-talet. Två generika-produkter tillkom 1990 respektive år 2000. Hur ser du på det och vad innebär det för Enzymatica?

– Det här innebär stora kommersiella möjligheter för Enzymatica. Fler och fler upptäcker att ColdZyme angriper orsaken till förkylning, viruset, till skillnad från de flesta andra förkylningsprodukter som är symptomlindrande.

– Lanseringen av ColdZyme är en av de mest framgångsrika på den svenska förkylningsmarknaden under de senaste 30 åren. Per den sista oktober 2017, då den senaste kvartalsrapporten publicerades, hade ColdZyme ökat sin marknadsandel i värde till 4,9 procent med fortsatt tvåsiffrig försäljningstillväxt. Detta resultat avser alltså fem år efter lansering, vilket återigen visar att kunderna upplever en tydlig nytta av produkten. Försäljningsutvecklingen av ColdZyme i Sverige är viktig eftersom den visar potentiella partners, utanför Skandinavien, vilken stor potential ColdZyme har.

»ColdZyme är den enda originalprodukten som tagit sig in på apotekens 10-i-topp listan över bäst sålda förkylningsprodukter sedan 1960-talet« – Fredrik Lindberg, vd Enzymatica

Som du nämnde har ni idag en marknadsandel omkring 5 procent. Är det i linje med era förväntningar, gör ni aktiva ansträngningar för att öka er marknadsandel och i så fall vilka?

– ColdZyme är den enda originalprodukten som tagit sig in på apotekens 10-i-topp listan över bäst sålda förkylningsprodukter sedan 1960-talet. För närvarande är båda våra förpackningsstorlekar av ColdZyme med på topp 10-listan i Sverige. Försäljningen stöds av TV-reklam, aktiviteter i sociala medier, och sedan förra året även av så kallad ”influencer marketing”. Vi har en aktiv ”line extension”-strategi och kommer att fortsätta växa så länge det är möjligt.

Ni har hittills fokuserat mestadels på den europeiska marknaden. Ni säljer själva ColdZyme i Sverige, Danmark, Norge och på Island. Produkten finns också till försäljning via distributionsavtal i Finland, Tyskland, Österrike, Belgien, UK, Spanien, Grekland samt i Nya Zealand och Australien. Hur ser ni på lansering av ColdZyme på ytterligare internationella marknader, såsom exempelvis USA?

ColdZyme munspray. Foto: Enzymatica AB

– Enzymatica har en tydlig internationell tillväxtstrategi som går ut på att ha samarbetspartners, som bär kostnaderna för försäljning och marknadsföring, utanför våra hemmamarknader. Ett första stort genombrott kom i samband med avtalet med det tyska läkemedelsbolaget STADA för försäljning av ColdZyme i Tyskland, Belgien och Österrike. Därutöver för vi diskussioner med ett flertal stora internationella läkemedelsbolag och distributörer om försäljning av ColdZyme på andra marknader, både i Europa och för andra marknader.

Enzymatica har visat positiv tillväxt under 15 kvartal i rad, jämfört med samma kvartal tidigare år, och en tvåsiffrig årlig intäktstillväxt sedan 2013. Hur ser er strategi ut för att säkerställa en fortsatt positiv trend?

– Exekvera och fullfölja vår tillväxtstrategi samt stärka det vetenskapliga underlaget för ColdZyme.

Som du nämnde tidigare förvärvade Enzymatica det isländska bolaget Zymetech 2016. Vad var bakgrunden till förvärvet och vad har det inneburit för Enzymatica?

– Zymetech förvärvades 2016 för att få kontroll på patent och produktion av enzym, samt för att stärka vår forskningskompetens. Sammantaget har förvärvet medfört att vi blivit en mer intressant aktör som kan erbjuda patentskydd för enzymbaserade produkter, och därmed exklusivitet för våra partners, samtidigt som avancerad enzymtillverkning och unik know-how har skapat en teknisk plattform som medger expansion inom nya produktområden.

Under 2017 ingick ni ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsföretaget STADA, med huvudkontor i Tyskland. Vad innebär avtalet för er verksamhet?

– Vi fick vårt stora internationella genombrott genom avtalet med STADA, som är marknadsledande inom förkylningssegmentet på en rad stora marknader såsom Tyskland och England. Att få ett distributionsavtal med ett stort internationellt läkemedelsbolag är en kvalitetsstämpel för vår produkt och verksamhet som bekräftar vårt strategiska arbete. Avtalet med STADA har också bidraget till den försäljningstillväxt som vi presentade under det tredje kvartalet.

Förra året rekryterade ni även flera nyckelpersoner till bolaget, bland annat Therese Filmersson som Chief Financial Officer, Johan Lindvall som Chief Operating Officer och Claus Egstrand som Global Chief Commercial Officer. Vad var bakgrunden till dessa rekryteringar, och vad tillför de till Enzymatica?

– Dessa personer bidrar med viktig internationell erfarenhet, något som är värdefullt och nödvändigt för vår fortsatta expansion och i förhandlingar och samarbete med sofistikerade internationella partners.

Kommer ni att behöva utöka personalstyrkan ytterligare inom en snar framtid?

– Vi genomförde ett flertal strategiska rekryteringar under 2017, varav ett par har börjat nu i januari. För närvarande har vi inga ytterligare behov av rekryteringar.

Du vill helst inte kommentera bolagets pågående insatser såsom eventuella diskussioner med potentiella partners, kliniska studier etc. Hur kommer det sig?

– Vi har en policy i bolaget som innebär att vi berättar om vad vi faktiskt åstadkommer, istället för vad vi hoppas åstadkomma. ”Leverera istället för lova”. Jag tror mer att en sådan hållning skapar förtroende, än om man bygger upp förväntningar över något som kanske kan ske i framtiden.

Kan du ändå säga något om vad marknaden har att vänta från er under 2018, utöver nu närmast er årsrapport för verksamhetsåret 2017?

– Tillväxt kommer att stå i fokus, i övrigt får du vänta och se tills rapporten släpps den 14 februari, avslutar Fredrik Lindberg, vd Enzymatica.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev