Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Ny tobakslag kan ge Enorama Pharma fördelar
» M&A-boom & lovande studieresultat i DexTechs favör
» Companion diagnostics får allt viktigare roll i värdekedjan
» Ellen rusade vidare, A1M rasade på emissionsbesked
» Söndagsintervjun: Fredrik Lindberg, vd Enzymatica »Vi levererar istället för att lova«

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 5 här

Isofol Medical har fått positiv återkoppling vid samråd med Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) angående bolagets läkemedelskandidat arfolitixorin (Modufolin), avsedd för behandling av avancerad kolorektal cancer. Därmed har bolaget uppnått en enighet med både EMA och FDA om de viktigaste parametrarna i utformningen och genomförande av den pivotala fas III-studien. Läs mer.

WntResearch har genomfört de avslutande dataanalyserna i en klinisk fas 1b-studie av Foxy-5 som utvecklas för att förebygga tumörmetastaser. De avslutande analyserna stödjer de tidigare meddelade resultaten, vilka visar att läkemedelskandidaten har en gynnsam säkerhetsprofil och ger en biologisk effekt i patienternas tumörvävnad. Läs mer.

Det amerikanska patentverket USPTO har meddelat sin avsikt att bevilja ytterligare en av Episurf Medicals patentansökningar. Patentet som beviljas är inom området för 3D-baserad bedömning av skador i leder och kompletterar det första USA-patentet som bolaget erhöll inom detta område 2017. Läs mer.

Vicore Pharma har förvärvat aktier i I-Tech av en befintlig aktieägare med lång ägarhistorik i bolaget. Vicore Pharma äger nu 26,5 procent av aktierna i I-Tech, en ökning från tidigare 21 procent ägarandel. Läs mer.

Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal för Singapore med den asiatiska distributören Transmedic. En utvärdering av bolagets blodläckagealarm för användning i samband med hemodialys förväntas kunna inledas under Q1 2018 vid Singapores största sjukhus, Singapore General Hospital. Läs mer.

Ellen har idag tecknat av tal med MedicaNatumin om samarbete om utveckling av en ny intimhälsoprodukt för både kvinnor och män. Produkten kommer att innehålla MedicaNatumins patenterade teknologi. Produkten planeras att lanseras före sommaren 2018. Läs mer.

Leveransen av PledPharmas studieläkemedel till fas III-programmet för PledOx har försenats. Patientinklusionen förväntas kunna påbörjas under andra halvåret 2018. Övriga förberedelser fortlöper enligt plan och studieupplägget har nyligen accepterats av FDA, den centrala etiska kommittén i USA, samt godkänts av Storbritanniens läkemedelsmyndighet MHRA. Läs mer.

Massachusetts General Hospital går med i Immunovias prospektiva studie PanFAM-1 för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer hos kända högriskgrupper. Läs mer.

Lidds meddelar att Liproca Depot-effekter på prostatacancer har godkänts för presentation vid Paris Symposium för Magnetic Resonance in Medicine i juni 2018. Läs mer.

Immune Pharmaceuticals avnoteras från Nasdaq Stockholm. Läs mer.

Rapporter/Kommunikéer:

AlphaHelix  BioGaia  AcuCort  Ortivus  Biotage  Vitrolife

En omfattande observationsstudie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i den ansedda tidskriften BMJ, visar att det nyfödda barnets poäng på den så kallade Apgarskalan kan förutsäga barnets risk att senare bli diagnostiserad med cerebral pares eller epilepsi. Risken ökar successivt ju lägre Apgarpoäng barnet har, men även lätt sänkta poäng kan kopplas till ökad risk för dessa diagnoser. Läs mer.

Forskning vid Region Örebro län visar att patienter som drabbas av förmaksflimmer i samband med hjärtoperation har åtta gånger högre risk att få det i framtiden. Hjärninfarkt, hjärtsvikt och för tidig bortgång är starkt associerade med förmaksflimmer. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

Regeringen har lämnat in en ny lagrådsremiss som avser att inskränka rätten att röka på uteserveringar och allmänna platser. Det skall också bli svårare att marknadsföra och sälja tobak och lagförslaget innefattar även motsvarande inskränkningar för e-cigaretter, vilket kan få intressanta konsekvenser för alternativ till hur folk intar sitt nikotin. En möjlig konsekvens är att användningen av nikotintuggummin kan komma att öka, vilket i så fall skulle gynna svenska Enorama Pharma vars första produkt nu närmar sig marknad. Läs mer.

Alzinova meddelar att initiala resultat från förstudie med vaccin ALZ-101, för behandling av Alzheimers sjukdom, bekräftar god säkerhetsprofil i icke-humana primater. Läs mer.

Sobi presenterar nya data på den kongressen anordnad av EAHAD, i Madrid 7–9 feb. Dessa data tydliggör företagets långsiktiga åtagande att förbättra hemofilivården och att utöka de kliniska evidensen för Elocta och Alprolix, samt att dagens syn på skydd behöver omprövas för att standarden på hemofilivården ska kunna förbättras och människor med hemofili A och B ska få möjlighet att leva ett rikt liv utan att behöva göra avkall på säkerheten. Läs mer.

ExpreS2ion offentliggör memorandum inför nyemissionen. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget 19,2 mkr före emissionskostnader och är via teckningsförbindelser garanterad till ca 57 procent av emissionsvolymen. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: WntResearch +9,2%, PExA +7,92%, DexTech Medical +7,38%, Hemcheck Sweden +6,67%, Eurocine Vaccines +6,58%, Redsense Medical +6,54%

Förlorare i lunchhandeln: PledPharma -14,29, Immune Pharmaceuticals -13,69%, ADDvise -11,76%, AcuCort -10,98%, Toleranzia -10,03%, Karessa Pharma -7,48%

Index: OMXS30 -1,17%, Hälsovård -0,4%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev