Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Internationellt genombrott grunden för Enzymaticas resultat
» DexTech avslutar rekrytering till fas IIb-studie efter lovande resultat
» Omtumlande vecka för BioStocks Läsarportfölj
» Ny tobakslag kan ge Enorama Pharma fördelar
» M&A-boom & lovande studieresultat i DexTechs favör

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 6 här

För Enzymatica har 2017 inneburit ett internationellt genombrott som i kombination med framsteg på hemmaplan resulterat i stark tillväxt. Under gårdagen presenterade bolaget sin bokslutskommuniké för 2017 som för det fjärde kvartalet visade ökad försäljning, positivt kassaflöde och minskade förluster. BioStock kontaktade Enzymaticas vd Fredrik Lindberg som är nöjd med fjolåret, men siktar ännu högre för 2018. Läs mer.

Phase Holographics grundare och vd Peter Egelberg kommenterar sin presentation vid SPIE 2018 i San Francisco “The evolution of Phase Holographic Imaging from a research idea to publicly traded company”. Läs mer.

AstraZenecas läkemedelskandidat selumetinib har beviljats särläkemedelsstatus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av den sällsynta sjukdomen neurofibromatos, en genetiskt ärftlig sjukdom där den vanligaste formen även är känd som Recklinghausens sjukdom. Läs mer.

NeuroVive Pharmaceuticals styrelse har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande (22 mars), om en emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs bolaget cirka 78,5 mkr före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna emitterade i företrädesemissionen tillförs bolaget ytterligare cirka 37,3 mkr. Emissionen är till 70 procent garanterad genom garantiförbindelser. Läs mer.

Promore Pharma, ett biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelade att bolaget övertar ansvaret för tillverkning av försöksprodukt för den kliniska fas III-studien avseende PXL01 i Europa och Asien och samtidigt återfår de globala tillverkningsrättigheterna för den kommersiella produkten. Läs mer.

SenzaGen har tecknat ett globalt licensavtal med kontraktslaboratorieföretaget Eurofins BioPharma Product Testing Munich  för marknadsföring av GARD till sina kunder. GARD är ett genombaserat test som ger kunderna viktig säkerhetsinformation om risken att kemiska ämnen orsakar allergier hos människor. Läs mer.

Danska Zealand Pharmas dasiglukagon fas 2a-resultat kommer att presenteras vid 11th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, i Wien 14-17 feb. Läs mer.

Elos Medtech utser Sören Olesen, vd för Elos Medtech Pinol, som Dental Business Director med ansvar att leda bolagets globala dentala strategi inom affärssegmentet Dental Implant Systems. Läs mer.

AcuCort meddelar att det amerikanska patentverket har tillkännagivit en ”Notice of Allowance” för bolagets patentansökan för medicinska formuleringar innehållande glukokortikoider för självbehandling i akuta situationer, ”Acute Glucocorticoid Therapy”. Läs mer.

WntResearch presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium den 7 mars. Läs mer.

Styrelsen för Active Biotech har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 48 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgaranti motsvarande cirka 61 procent av emissionen. Läs mer.

Science Translational Medicine publicerar forskningsresultat från Oblique Therapeutics och Karolinska Institutet kring en ny cancerbehandling som visar att en ny klass småmolekyler selektivt inhiberar thioredoxin reduktas 1 – ett redoxenzym som är överuttryckt i cancervävnad – och effektivt minskar tumörtillväxten.. Läs mer.

Integrum kommenterar avseende pågående utredning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Läs mer.

Boule Diagnostics offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden jan – dec 2017 den 16 feb. I samband med bokslutskommunikén håller bolaget en telefonkonferens för press och aktiemarknad. Läs mer.

Rapporter/kommunikéer:

Gabather  PharmaLundensis  Eurocine Vaccines  Idogen  Intervacc  Alteco Medical  Immunovia  RaySearch Laboratories  Enorama Pharma  Camurus  Medivir  Karolinska Development  2cureX  Aptahem  Doxa  Ellen  Active Biotech  Prolight Diagnostics

Små molekyler som specifikt hämmar ett viktigt seleninnehållande enzym verkar kunna användas som cancermedicin, visar en studie i Science Translational Medicine. När forskare vid Karolinska Institutet behandlade cancer hos möss med molekylerna såg de snabba tumördödande effekter. Nu hoppas forskarna att den nya principen för cancerbehandling så småningom ska kunna utvecklas även för människor. Läs mer.

Trots att sjukdomar i hjärnans blodkärl hör till de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden är kunskapen om dessa blodkärl begränsad. Forskare från Uppsala universitet och Karolinska Institutet kan nu i tidskriften Nature presentera en detaljerad molekylär kartläggning av cellerna som bygger upp hjärnans blodkärl och den livsviktiga blod-hjärnbarriären. Kartan ger ny kunskap om cellernas och barriärens funktioner och ledtrådar till vilka celltyper som är inblandade vid olika sjukdomstillstånd. Läs mer.

Forskare vid Karolinska Institutet har testat en immunterapi baserad på så kallade NK-celler på patienter med svår behandlingsresistent leukemi. Studien som publiceras i tidskriften Clinical Cancer Research visar att den nya terapin är effektiv mot flera olika former av leukemi. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

Det amerikanska patentverket, meddelar att HemChecks patentansökan gällande bolagets teknik för hemolysdetektion kommer att beviljas i USA. Läs mer.

Styrelsen för Sprint Bioscience offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av units som beslutades av extra bolagsstämma den 6 feb 2018. Prospektet har har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I ett första steg beräknas emissionen tillföra bolaget ca 37,9 mkr. Läs mer.

Pharmacolog kallar till årsstämma den 15 mars 2018. Läs mer.

GHP bjuder in till webbsänd telefonkonferens den 21 feb med anledning av bokslutskommuniké 2017. Läs mer.

Recipharm utser Bernard Pluta till att leda en ny global organisation för utvecklingstjänster. Den nyetablerade rollen är en del av en pågående omvandling av bolagets utvecklingsverksamhet, där totalt 400 anställda i sex länder förenas för att leverera ett omfattande tjänsteutbud. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: AcuCort +17,24%, Hemcheck Sweden +17,02%, SenzaGen +15,86%, RaySearch +11,66%, Cereno Scientific +9,71%, Integrum +9,38%

Förlorare i lunchhandeln: NorInvent -21,72%, NeuroVive Pharmaceutical -20,75%, Ellen -13,68%, LifeAssays -12,5%, Emotra -11,4%, Immune Pharmaceuticals -9,1%

Index: OMXS30 +0,92%, Hälsovård -0,14%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.