BioStock följer idag upp förra årets djupanalys av bioteknikbolaget Idogen, vars innovativa teknologiplattform för cellterapi har potential att omdefiniera behandling av autoimmuna sjukdomar och förhindra avstötning av organ vid t.ex. njurtransplantation. Sedan höstens analysuppdatering (Läs mer) har läkemedelsjätten Roche banat vägen på marknaden för antikroppsbehandlingar mot hemofili A genom FDA-godkännandet av emicizumab, och därigenom skapat förutsättningar för marknadsacceptans och premiumpris även för Idogens cellterapibehandling. Ett stort investeringsintresse syns också bland andra läkemedelsjättar i syfte att bibehålla sina marknadspositioner vid intåget av nästa generations behandlingar av hemofili A (blödarsjuka), vilket sätter Idogen i en attraktiv förhandlingsposition. Bolaget, som står finansiellt stärkt efter fjolårets kapitalanskaffning och forskningsbidrag, förväntas dessutom ta steget in i klinisk verksamhet under 2018 vilket borde motivera ett lyft på börsen.   

BioStock analys Idogen

Länk till BioStocks tidigare analys av Idogen.

Hemofili A är en medfödd sjukdom som kännetecknas av en ökad risk för blödning på grund av brist på en koagulationsfaktor, känd som faktor VIII (FVIII). Idag har de flesta hemofili A-patienter god tillgång till FVIII-ersättningsbehandling, vilken utgör ”golden standard” som förstahandsbehandling.

Utsatt patientgrupp utvecklar antikroppar mot hemofilibehandling
En besvärlig komplikation som kan uppstå vid behandling med FVIII-läkemedel är dock att vissa patienter utvecklar inhibitorer (antikroppar). Antikropparna resulterar i suboptimal behandlingseffekt för den utsatta patientgruppen vilket medför en ökad risk för livshotande blödningar eller upprepade nya blödningar som kan orsaka permanenta skador. Denna intolerans gör att många patienter i praktiken har mycket begränsade eller obefintliga behandlingsalternativ, varför investeringsintresset är högt för att hitta en lösning.

Lundabaserade Idogen utvecklar en tolerogen cellterapiprodukt som är avsedd att behandla patienter med svår hemofili A som har utvecklat antikroppar mot faktor VIII. Nyckelkomponenten utgörs av en cellterapi som omprogrammerar kroppens immunförsvar för att motverka skadliga reaktioner och få immunsystemet att tolerera den specifika molekyl som behandlingen utgörs av. Med hjälp av Idogens behandling kan antikroppsutvecklingen förebyggas och neutraliseras och därigenom effektiviseras behandlingen med FVIII-läkemedel.

Marknadstillväxt inom hemofili A banar väg för nya kandidater
Idogen är emellertid inte utan konkurrens inom produkter som motverkar antikroppsutveckling, som klassas som nästa generations hemofilibehandlingar. En nyckelspelare är den schweiziska läkemedelsjätten Roche vars bispecifika monoklonala antikropp emicizumab blev först ut i klassen när den godkändes av det amerikanska läkemedelsverket FDA i november 2017.

Emicizumab, som är en profylaktisk behandling av hemofili A, spås uppnå nya försäljningshöjder och förändra marknaden som för närvarande domineras av billiga generiska FVIII-läkemedel. Analytiker hos Datamonitor prognostiserar att introduktionen kommer att boosta tillväxten på hemofilimarknaden från 10,97 till 13,78 miljarder USD mellan 2016 och 2024, motsvarande en årlig tillväxttakt om 2,57 procent. Den förväntade lanseringen kommer dessutom bana vägen för högre prissättning på hemofilimarknaden, vilket därigenom statuerar ett fördelaktigt exempel för Idogens tolerogena cellterapi vid en framtida lansering.

Oklar säkerhetsprofil och aggressiv prissättning hos huvudkonkurrent
Samtidigt som FDA gett sitt godkännande återstår flera osäkerheter kring Roches nya behandling emicizumab. Bland annat har den belagts med en så kallad black box warning, en etikettmärkning utformad för att uppmärksamma allvarliga eller livshotande risker. För emicizumab avser varningssymbolen en ökad risk för trombotisk mikroangiopati och tromboembolism (blodpropp) med potentiellt dödligt utfall.

En annan begränsande faktor är att inköpspriset är satt till 482 000 USD för det första behandlingsåret och därefter 448 000 USD per år, vilket innebär en markant kostnadsökning för förskrivande läkare och kliniker jämfört med förhållandevis billiga generika.

Åtgärder som försvarar marknadspositioner att vänta
Även om emicizumab kan medföra ett marknadsskifte kommer redan etablerade marknadsaktörer med all säkerhet att agera för att bibehålla sin marknadsposition. Ett alternativ för nyckelaktörer som exempelvis Shire och Novo Nordisk, är att komplettera sina portföljer genom samarbetsavtal eller licensiering av innovativa produkter. En produkt som kan vara  intressant för sådana avtal är Idogens tolerogena behandling som inriktar sig specifikt mot den betydande patientgrupp som utvecklar antikroppar mot FVIII och därmed inte är hjälpta av dagens standardbehandling. Därmed skulle etablerade aktörer kunna bevaka sin marknadsposition genom att dels bibehålla försäljningen av sina FVIII-läkemedel, dels erbjuda ett långtidsverkande alternativ till den kostsamma och korttidsverkande behandling med FVII som idag står till buds för dessa patienter.

Vita och röda blodkroppar.

Vita och röda blodkroppar.

Förväntad hög säkerhet hos Idogens tolerogena cellterapi
Säkerhetsprofilen för Idogens tolerogena cellterapi ännu okänd. Men det faktum att behandlingen använder patientens egna celler (vita blodkroppar) minskar potentiellt risken för immunogenicitet, d.v.s. ett antigens förmåga att stimulera utveckling av specifika antikroppar mot antigenet. Det medför sannolikt att behandlingen blir säkrare och har färre biverkningar. Om förväntningarna infrias kan det vara ett starkt argument för dess användning istället för Roches emicizumab, som inte kan titreras, d.v.s. läkarna kan inte stegvis öka dosen för att hitta optimal dosnivå för patienten vilket ökar risken för genombrottsblödningar, och som enligt FDA:s påbjudna black box-varning också medför allvarlig risk att utveckla blodproppar.

Etablerade aktörer behåller dominans genom licensiering och samarbetsavtal
Det finns redan tydliga tecken på att etablerade marknadsaktörer strävar efter att behålla marknadsdominans. Framförallt speglas detta av stora investeringar på att förbättra befintliga FVIII-läkemedel och utveckla eller licensiera kompletterande behandlingar. Ett exempel är Shire, som i början av december 2017 meddelade att det inlett ett samarbetat med Kalifornien-baserade Rani Therapeutics för att utveckla möjligheten att administrera hemofililäkemedel genom tarminjektion. Avtalet ger Shire exklusiva licensrättigheter att utveckla och kommersialisera tekniken för indikationen efter genomförda lämplighetsstudier.

Ett annat exempel är att Bioverativ, ett biotechbolag verksamt inom hemofiliområdet som nyligen knoppades av från Biogen, har ingått avtal med brittiska Bicycle Therapeutics. Forskningssamarbetet fokuserar på upptäckt, utveckling och kommersialisering av innovativa terapier för hemofili och sickelcellsjukdom. Bicycle kommer att få en förskottsbetalning motsvarande 10 miljoner USD och kortfristig forsknings- och utvecklingsfinansiering på 4,2 miljoner USD. Bicycle är dessutom berättigat att få upp till 410 miljoner USD i milstolpsbetalningar för utvecklings-, regulatoriska- och kommersialiseringsframsteg samt försäljningsbaserade royalties. Affären belyser väl det fortsatta betydande ekonomiska intresset för att investera i nya behandlingsalternativ för sällsynta blodsjukdomar.

Det ekonomiska intresset i läkemedelsindustrin är också stort för cellterapier generellt, där Idogens portfölj av cellbaserade terapier ingår. Den japanska läkemedelsgiganten Takeda släppte nyligen bomben att man planerar att förvärv det belgiska cellbaserade bolaget TiGenix för hisnande 520 miljoner euro. Affären är en tydlig signal på en ökad acceptans för cellbaserade terapier.

Agneta Edberg, styrelseordförande Idogen

Ledning och aktieägare visar stort engagemang i Idogen
Idogens ledningsgrupp och styrelsen har uppvisat ett engagemang i bolaget som kan sägas överskrider deras förpliktelser. Exempelvis har styrelseordförande Agneta Edberg och CFO Ingvar Karlsson nyligen återinvesterat en del av sin ersättning i bolagets aktier, ett handlade som tyder på att man ser stort potential i bolagets koncept för behandling av immunologiska störningar. En stark tro och engagemang hos ledningen är nödvändiga faktorer för att ett forskningsbaserat bolag ska lyckas i ett affärsområde med hög osäkerhet och relativt lång tid till marknaden.

Även den stora investeraren HCN Group visar ett stort förtroende för bolaget genom att ständigt öka sitt ägande. Under de första veckorna i 2018 utökade HCN sitt ägande med ytterligare 21 300 aktier (ca 95 850 kronor) och äger numera 11 procent av Idogen. Samtidigt sålde en annan huvudägare, Tipajumanica AB, nästan hälften av sina 5,3 procent. Försäljningen aktiverade ett lock-up avtal och Tipajumanica kan därigenom inte sälja fler aktier i Idogen förrän tidigast den maj 31 i år. Det kan tyckas ovanligt att en stor investerare säljer en så stor andel av sitt innehav, men försäljningen speglar inte nödvändigtvis bristande intresse för Idogen då Tipajumanica framförallt förvaltas av Cecilia Hollerup som redan representerar HCN Group i Idogens valberedning sedan bolagets senaste stämma.

Ingvar Karlsson, CFO Idogen

Klartecken för klinisk produktion i egen regi
Under 2018 har Idogen för avsikt att ta det avgörande klivet från preklinik till klinisk fas genom att påbörja sin första kliniska studie på människor. Klinisk fas ställer krav på en uppskalad produktion av bolagets tolerogena cellterapi, som huvudsakligen består av patientens egna vita blodkroppar, antigen och zebularin. För att friska upp minnet kan sägas att de vita blodkropparna behandlas med den generiska substansen zebularin i närvaro av ett specifikt antigen. Därigenom ”utbildas” de vita blodkropparna att tolerera antigenet och attack förhindras.

Produktionen av zebularin upprättades för ungefär ett år sedan genom ett samarbete med kontraktsforskningsbolaget Advinus Therapeutics. Då återstod fortfarande frågan hur man skulle lösa produktionen av Idogens tolerogena läkemedelskandidat, en komplicerad process som kräver stringent hantering av det organiska materialet som består av levande celler, specifika för varje individuell patient.

För en lyckad cellterapiproduktion med nuvarande teknik är det absolut avgörande med sterila produktionsfaciliteter. Idogen har via Medicon Village i Lund tillgång till renrumsfaciliteter för produktionsändamål. Just nu pågår kvalificering av lokalerna och när det fastställts att faciliteterna uppfyller myndigheternas krav har man i princip klartecken för klinisk produktion i egen regi. Nästa steg blir därmed att implementera en kvalitetssäkrad tillverkningsprocess som formellt ska godkännas av Läkemedelsverket.

Unik kunskapsanskaffning kan generera stora vinster på lång sikt 
Produktionen av Idogens läkemedelskandidat för kliniska studier kommer utgöra det första steget i att bolaget kan tillskriva sig den kompetens som krävs för att senare kunna skala upp produktionen vid ett eventuellt marknadsgodkännande. Det är därmed  ett viktigt första steg i den kliniska utvecklingen, och processen skapar också förutsättningar för en kostnadseffektiv produktion vid kommersialisering. Detta är särskilt nödvändigt då Idogens tolerogena behandling är en typ av autolog cellterapi där patientens egna celler hanteras individuellt.

Potentiella utmaningar blir att hantera mängden celler, standardisering av, och tid för, produktion samt dess kostnadseffektivititet. Något som talar för att det vore möjligt för Idogen att genomföra produktionen i egen regi är att bolaget i prekliniska studier i djurmodeller har visat på en långvarig effekt av behandlingen för hemofili A, i teorin med potential att likt ett vaccin vara effektiv i flera år. Denna långvariga effekt skulle öka bolagets förutsättningar att ha kapacitet att hantera prover från många olika patienter vid varje produktionsanläggning.

Vidare kan den kunskap och immateriella äganderätt som en egen produktion medför, för att inte tala om utvecklingen av ett koncept för produktionsanläggning som uppfyller myndigheternas krav, sedan paketeras som tekniköverföring eller utlicensiering av den toleranta immunterapiplattformen inom andra indikationer.

När det gäller lönsamhet har bolagsnära källor angett att Idogen skulle nå break-even med försäljningen av cellterapibehandlingen mot hemofili A och att man förväntar sig ett positivt kassaflöde när behandlingen finns på marknaden även för bolagets andra målindikation inom njurtransplantation.

BioStocks Analyskommentar

Idogens kursutveckling
Idogs aktie inledde 2017 starkt och nådde en kurstopp på 20,30 SEK. Den positiva utvecklingen kan relateras till nyheterna från den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för särläkemedel (COMP) som ställde sig positiv till Idogens ansökan om Orphan Drug Designation (ODD) i Europa i december, 2016. Dessutom meddelade Europeiska patentverket avsikt att bevilja Idogens patentansökan för bolagets vaccinteknik i januari 2017.

Efter att formellt ha tilldelats ODD under januari månad sjönk dock aktiekursen stadigt tills den stabiliserades i ett intervall runt 4,5-6 SEK under maj. Marknaden verkade reagera bra på positiva nyheter – såsom patentgodkännanden i Japan, Europa och USA, rekrytering av en CMO och tilldelning av ett bidrag på 2,9 miljoner euro från Horizon 2020 – medan den svarade negativt på nyheter som tillkännagivandet att Idogen skulle producera sin läkemedelskandidat i egen regi samt offentliggörandet av en nyemission som syftade till att finansiera bolagets offensiva utvecklingsplan.

Förväntad marknadsreaktion trots långsiktigt viktigt beslut
Marknadens reaktion på Idogens nyheter om den egna produktionen av läkemedelskandidaten för kliniska prövningar är en mycket naturlig reaktion. Beskedet skickar signalen till aktieägare att produktionen av autolog cellterapi är mycket komplex och att produktion av industriell skala är utmanande. Vad som dock kan ha förbisetts av aktieägarna är att beslutet om egen produktion på sikt kommer att ge Idogen ytterligare flexibilitet för både produktion och framtida urval av partners, eftersom de inte kommer att behöva välja en partner baserat på dess produktionskapacitet.

Vidare kommer Idogens beslut om produktion i egen regi att förse bolaget med värdefulla insikter som kan generera unik kunskap, och i förlängningen generera ytterligare patent, som kan komma att stärka bolagets utgångspunkt vid eventuella förhandlingar om framtida partnerskap eller förvärv.

Förutsättningar finns för kursuppgång under 2018
För att återgå till Idogens aktie så har kursen legat stabilt i över 6 månader, något BioStock tror kommer att förändras under 2018. Flera signifikanta katalysatorer är på ingång, huvudsakligen slutförandet av prekliniska studier och inledandet av kliniska studier i hemofili A. Det senare kommer att vara en stor och viktig milstolpe för Idogen eftersom det markerar företagets övergång från ett bolag i prekliniskt stadium till att bli en klinisk aktör inom ett attraktivt utvecklingsområde.

Kommande triggers att bevaka
Nedan listar vi de kurstriggers, eller katalysatorer, som ligger närmast för bolaget och som investerare gör klokt i att bevaka framöver.

  • Implementering av kvalitetssäkringssystem för tolerogen cellterapiproduktion. Förväntas 2018.
  • Läkemedelsverkets godkännande av utrustning och tillverkningsprocess. Förväntas 2018.
  • Slutförande av pre-kliniska studier inom hemofili A. Förväntas 2018.
  • Initiering av fas I/II-studie inom hemofili A. Förväntas 2018.
  • Initiering av fas I/II-studie vid njurtransplantation. Förväntas 2019.

Läs även: VD Idogen: Miljardaffär inom hemofili »bevis på stark framtidstro« (22 jan 2018)

 


Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock i samarbete med vår analyspartner Monocl Strategy Services. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. Analytikern äger ej aktier i Idogen. Marknadsrelaterad information i denna analys baseras på källor som bedöms som tillförlitliga men informationens riktighet kan inte garanteras. Information rörande Bolaget har granskats och godkänts för publicering av Bolaget. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av bolagets historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från Bolagets senaste finansiella rapport, prospekt, nyhetsflöde samt kompletterande intervjuer. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Värderingar av bolag, produkter och marknad har utförts av Monocl Strategy Services analytiker. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget och skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev