Home Intervjuer VD-intervju BrainCool: »Vi följer för närvarande vår plan mycket väl«

VD-intervju BrainCool: »Vi följer för närvarande vår plan mycket väl«

VD-intervju BrainCool: »Vi följer för närvarande vår plan mycket väl«

8 januari, 2018

På Medicon Village i Lund träffar BioStock Martin Waleij, vd BrainCool, som ger sin syn på året som gått och bolagets framtidsutsikter inför 2018. Man har precis stängt ett intensivt fjärde kvartal med flera viktiga händelser som ska utgöra en stabil grund för bolagets strävan mot att etablera sig som en global aktör inom medicinsk kylning. Dels har verksamheten renodlats i två strategiska fokusområden: hjärnkylning och pain management, dels har upp till 100 miljoner kronor säkrats i en långsiktig finansieringslösning. Nu inväntas resultat från flera stora internationella studier, samtidigt som en strategiskt viktig försäljningsorganisation byggs upp på nyckelmarknaden USA. 

En snabb titt i backspegeln avslöjar att BrainCool under det gångna året publicerade fler än 30 pressmeddelanden med kvalificerade nyheter om bolagets utveckling, d.v.s. oräknat delårsrapporter och annan börsformalia.

Nyhetsflödet inleddes i januari med att bolaget offentliggjorde sin satsning på behandling av migränpatienter, ett projekt som under året resulterat i både uppstart av internationella studier med stort patient- och mediaintresse och forskningsanslag om 2 MSEK från Vinnova, och som nu utgör en viktig del inom bolagets strategiska fokusområde pain management, tillsammans med bolagets projekt inom behandling av oral mukosit (OM) – en allvarlig biverkan av cancerbehandling.

I den därpå följande strida strömmen av nyheter under året sticker några ut särskilt, inte minst marknadsgodkännandet av The BrainCool System i Australien i april, samt motsvarande regulatoriska OK från läkemedelsmyndigheten FDA en månad senare för den viktiga amerikanska marknaden, där systemet kommer att marknadsföras under varumärket IQool System. En av de på sikt kanske strategiskt viktigaste nyheterna rörande BrainCools satsning på den amerikanska marknaden var beskedet att BrainCool rekryterat Bryan Nicholson, tidigare anställd på konkurrenten BARD med ett väl utbyggt kontaktnät och extremt god kännedom om hypotermimarknaden, som ny global försäljningschef tillika ansvarig för att bygga upp BrainCools dotterbolag och försäljningsorganisation i USA.

»Vi följer för närvarande vår plan mycket väl, att etablera The BrainCool/IQool System på marknaderna i Norden, Tyskland och USA är den viktigaste komponenten i vår affärsplan.« – Martin Waleij, vd BrainCool

Utöver USA och den för Asien strategiskt viktiga marknaden Japan, där bolaget under året gjort både regulatoriska och kliniska framsteg i form av designpatent och initierade studier med Cooral System inom oral mukosit, har BrainCools ledning pekat ut Tyskland som en viktig nyckelmarknad. Det bör därför ha kommit som en välkommen nyhet för aktieägarna under den tidiga hösten att bolaget knutit till sig landets viktigaste KOL (key opinion leader) inom medicinsk kylning. Dr Rainer Kollmar är Tysklands ledande forskare på området och kommer förutom att agera som klinisk rådgivare åt bolaget även att hjälpa BrainCool med ansökningar om EU-finansiering, samt leda en fallstudie vid fyra tyska kliniker där stroke- och hjärtstoppspatienter ska behandlas med The BrainCool System.

Som nämndes inledningsvis blev det avslutande kvartalet intensivt för BrainCool med amerikanska patentgodkännanden, en accepterad artikel i den vetenskapliga tidskriften Cancer Chemotherapy and Pharmacology rörande behandling av OM, samt – kanske något oväntat – både ett avtal med en ny distributör för Turkiet och fördjupade distributionssamarbeten samt därtill flera viktiga genombrottsordrar från ytterligare tre länder i Mellanöstern. Det sistnämnda kryddades dessutom strax innan jul med en vunnen upphandling och beställningar på ytterligare två system för kylbehandling av hjärtstoppspatienter i Kuwait.

På den finansiella sidan blev det ett relativt turbulent år för BrainCool. Bolaget genomförde i juni vad som får ses som en vare sig utfalls- eller aktiekursmässigt optimal företrädesemission, som dock tecknades till cirka 83 procent och tillförde bolaget ca 41 MSEK. Som plåster på såren krönte bolagsledningen sedan året med en tidig julklapp åt aktieägarna, när man i november offentliggjorde ett finansieringsavtal med institutionella investeringsfonden L1 Capital som säkerställer att BrainCool vid behov kan tillgodoräkna sig upp till 100 miljoner kronor i kapitaltillskott under en treårsperiod. Kapitaltillskottet sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner i flera steg, så kallade trancher, om 20 MSEK per steg över 36 månader.

Martin Waleij, vd BrainCool
Martin Waleij, vd BrainCool.

Martin Waleij, vd BrainCool, vad anser du personligen är det absolut viktigaste som hänt för BrainCool som bolag, när du tittar tillbaka på 2017?

– Utan tvekan att vi fått USA-godkännande av IQool System och vårt finansieringsavtal med L1 Capital.

För en lekman är finansieringsupplägget inte helt lättöverskådligt. Vad innebär det att L1 Capital kan bestämma när de vill påkalla konvertering av sina konvertibler till aktier, kan de till exempel pressa ned kursen med lånade aktier för att sedan begära konvertering till mer fördelaktiga villkor för sig – och därmed sämre villkor för befintliga aktieägare?

– Upplägget är fördelaktigt för BrainCool inte minst eftersom det ger oss stor flexibilitet, om behovet uppstår har vi tillgång till kapital mycket snabbt, men vi är inte tvingade att utnyttja möjligheten. Och som svar på din fråga om konverteringen: När L1 påkallar en konvertering så räknas det ut exakt hur många aktier de ska få. Uträkningen baseras på lägsta volymvägda snittpris (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna. L1 har därpå en konverteringsrabatt på 7,5 procent.

– Antalet aktier som beräknas fram får L1 inom 1 dag tillgång till via ett ”lånekonto” hos emissionsinstitutet. L1 har således fått snabb tillgång till aktierna och kan, om de anser det lägligt, börja sälja aktier. Den största intäktskällan för L1 är dock teckningsoptionerna. Därför har de ett incitament att hålla en stabil underliggande kurs. D.v.s. de tjänar egentligen inte på att trycka ner kursen genom vårdslös försäljning.

– När de påkallar nästa konvertering så görs beräkningen om på nytt. D.v.s. man ser återigen till lägsta VWAP senaste 15 handelsdagarna. Men, och detta är viktigt att poängtera: om de har sålt aktier under någon av dessa 15 dagarna så räknas den dagens VWAP bort. Därmed kan de som sagt inte tvinga ner kursen genom försäljning för att få fram en låg VWAP för nästa konvertering.

Hur ser du på branschutvecklingen generellt inom er sektor?

– Konkurrensen utgörs för närvarade uteslutande av bolag som är frukten av stora internationella förvärv inom hjärnkylning. Det ser jag både som en risk och en styrka/möjlighet. Risken är naturligtvis att det skapa hård konkurrens från etablerade aktörer med etablerade ramavtal med hälsovårdsaktörer. Emellertid agerar större bolag sällan genom prispress samt att det för närvarande sker en intensiv utveckling inom området och där kan BrainCool vara mer snabbfotade, t.ex. inom produktutveckling. Vi har också ett tämligen unikt erbjudande på marknaden med produkter som erbjuder både snabb kylning, kontinuerlig kontrollerad kylning samt inte minst vår patenterade anti-shivering-teknologi.

– En intressant feedback vi fått från marknaden i USA är att BD, som förvärvade BARD där vår VP Sales Bryan Nicholson tidigare arbetade, höjer priserna ytterligare på sin produkt Arctic Sun, samtidigt som man säger upp personal och indikerar att man inte vill lägga mer utvecklingsresurser på hypotermiprodukterna. Med tanke på att Bard förvärvade Arctic Sun för 2,3 miljarder (och sedan förvärvades av Becton Dickinson) anser man väl att produkten ska generera payback på nedlagda investeringar, d.v.s. att den är ”färdigutvecklad”. Och även om de vill vidareutveckla produkterna kommer det troligen att vara ineffektivt i en så stor organisation. Vi ser det som en stor möjlighet att etablera BrainCool som den framtida teknologiledaren på området.

Vilken eller vilka är de främsta utmaningarna BrainCool har att brottas med framgent?

– Vi följer för närvarande vår plan mycket väl, att etablera The BrainCool/IQool System på marknaderna i Norden, Tyskland och USA är den viktigaste komponenten i vår affärsplan.

Och om vi blickar framåt, vilka milstolpar ser du mest fram emot att bolaget ska uppnå under 2018?

– Det finns mycket att se fram emot, men de kliniska studierna med Princess inom hjärtstopp och studierna inom onkologi är naturligtvis potentiella ”game changers” inom respektive område.

Avslutningsvis, om du måste välja – vad ser du som det enskilt viktigaste målet för BrainCool just nu?

– Att etablera försäljning i USA kommer skapa en grund för lansering av andra produkter på den största marknaden för hypotermi i världen. Det är förstås svårslaget.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev