BioStock kan idag bjuda våra läsare på en exklusiv söndagsintervju med Fredrik Olsson, vd för Baulos Capital Belgium SA/NV, tung investerare i svensk Life Science och aktiv storägare i flera börsnoterade bolag. Baulos verksamhet är baserad i Belgien men vi träffar Fredrik på Köpenhamns flygplats, där han berättar om sina investeringar och hur han ser på några av de bolag där Baulos Capital är storägare.

Hej Fredrik, du ville träffas på Kastrup?

Fredrik Olsson, vd Baulos Capital.

– Ja, det var lämpligt. Jag är på väg hem efter några dagar med möten med ledningsteamen i några av Baulos intressebolag.

Kan du kort berätta om din bakgrund?

– Jag är uppvuxen i Stockholm där jag efter studier och examen vid Frans Schartaus Handelsgymnasium hade en del konsultuppdrag inom redovisning samt olika ekonomichefsfunktioner. Tidigt 90-tal flyttade jag till Belgien för att etablera en golf-, hotell- och konferensanläggning söder om Bryssel och sedan 2005 egen investeringsverksamhet via Baulos Capital.

Varför har du valt att gå in som tung investerare i flera svenska biotechbolag?

– Mitt intresse för biotechbolag grundlades samtidigt som investeringsverksamheten började i Baulos Capital, då jag kom i kontakt med forskarna och tillika grundarna i det som idag heter A1M Pharma AB.

– Efter den första investeringen i A1M Pharma så har Baulos Capital gått in i flera andra bolag i tidig fas, till exempel Xintela och Enorama Pharma.

Du är även ägare i NeuroVive Pharmaceutical?

– Ja, engagemanget i NeuroVive kom till i ett senare skede där vi bedömde att möjligheterna till samarbeten kring olika projekt och möjliga organisatoriska fördelar gjorde investeringen attraktiv.

Hur ser du generellt på riskerna med att investera i biotechbolag, kontra möjligheterna till avkastning på kort och lång sikt?

– Det är, beroende på var bolaget befinner sig i sin utveckling, mer eller mindre riskfyllt. T.ex. i A1M Pharmas fall så står man inför steget att gå in i klinisk fas vilket bör innebära en radikal uppvärdering av aktien och det går hand i hand med att bolagets forskningsframsteg minskar risken i produktportföljen. Men med det sagt så kommer väl alla ihåg NeuroVives negativa resultat i CIRCUS-studien i fas III vilket fick bolagsvärdet att minska rejält.

När i ett bolags utveckling vill du helst gå in som ägare, och hur lång investeringshorisont har du generellt?

– Det finns tre tillfällen som är intressanta; dels vid bolagsbildningen då forskaridéerna bolagiseras, för då kan man påverka inriktningen i en högre grad då bolaget ännu ej är börsnoterat, dels vid en notering av bolagets aktier samt som i A1M Pharmas fall när bolaget går in i klinisk fas.

Och investeringshorisonten?

– Tidshorisonten är i mångt och mycket beroende på var i tiden bolagets forskning kan valideras, d.v.s. värdesättas genom licensavtal eller försäljning och i förlängningen när en produkt kan finnas på marknaden.

»Jag vill vara delaktig så långt det går i de bolag som jag investerar i.«
– Fredrik Olsson, vd Baulos Capital

Hur viktigt är det för dig som investerare att vara direkt involverad i bolagens utveckling?

– Jag vill vara delaktig så långt det går i de bolag som jag investerar i. Jag har själv suttit i A1M Pharmas styrelse innan bolaget blev publikt och även i NeuroVives styrelse 2015-2016. Jag har samarbetat med Anders Ermén sedan lång tid tillbaka och han har varit och är Baulos Capitals representant i flera bolag, bland annat som styrelseordförande i Enorama Pharma och ledamot i A1M Pharmas styrelse, samt ett flertal valberedningar genom åren.

Kan du ge exempel på frågor som Baulos Capital driver som ägare?

– Jag och Anders Ermén har varit drivande i arbetet att omvandla NeuroVive sedan CIRCUS- studien publicerades, med ny vd samt i stora delar ny styrelse. Det är också av stor vikt att de större aktieägarna i ett bolag har en öppen dialog vad gäller bolagets väg framåt, i synnerhet underlättar det till exempel arbetet i valberedningen.

– Det är väldigt viktigt när ett bolag noteras och blir publikt att ansvarsfördelningen mellan styrelse och företagsledning är extremt tydlig, att inte sitta på för många ”stolar” samtidigt. Det visade sig nyligen i NeuroVive då det uppstod en jävssituation som resulterade i att ordföranden byttes ut.

– Generellt kan jag säga att mycket tid läggs på att löpande utvärdera organisationerna i de bolag som Baulos Capital har investerat i.

Baulos kontrollerade under en längre tid mer än 10 procent av rösterna i NeuroVive, som precis som du sade nyligen bytte styrelseordförande. Hur stor andel äger du idag, och hur ser du på ordförandebytet?

– Det stämmer att Baulos Capital under en period var största ägare i bolaget. Idag har vi drygt 6 procent, inklusive närstående. Ordförandebytet kom vid en väldigt bra tidpunkt och var egentligen bara en konsekvens av det arbete som lagts ner i bolagets omvandling. Som större aktieägare i ett bolag har man ett ansvar då man har möjlighet att påverka bl.a. styrelsens sammansättning.

»Det fanns ljuspunkter i CIRCUS-studien men bolagets tidigare ordförande och forskningschef valde då att inte gå vidare med det.«

Fredrik med Dr. Marcus Keep på NYSE 2015.

Du har varit ägare i NeuroVive under ett antal år och följt bolaget i såväl upp- som nedgång, bl.a. i samband med raset efter att hjärtstudien med CicloMulsion floppade. Många investerare hade kanske kastat in handduken efter en sådan motgång. Hur ser du på din investering i bolaget idag?

– Som jag sa tidigare så har man som större aktieägare i ett bolag ett ansvar för att så långt som möjligt medverka till att bolaget kommer tillbaka på sitt ursprungliga spår efter att ändrade strategier inte har fungerat. Det kan ske genom organisatoriska förändringar såväl som strategiska och forskningsinriktade.

– Det fanns ljuspunkter i CIRCUS-studien men bolagets tidigare ordförande och forskningschef valde då att inte gå vidare med det. Projekten KL1333 och NASH ser väldigt lovande ut och det ska bli intressant att följa utvecklingen på nära håll.

NeuroVive erhöll nyligen särläkemedelsklassificering i Europa för läkemedelskandidaten KL 1333 för behandling av genetiska mitokondriella sjukdomar, hur insatt är du i bolagets strategi för den tillgången, och för NVPs projektportfölj i stort?

– Jag har en kontinuerlig kontakt med bolaget och via mitt tdigare engagemang i styrelsen en god insikt i bolagets projektportfölj. Detta kan innebära att jag från tid till annan kan vara ”loggad” vilket innebär att jag är förhindrad att handla med bolagets aktie då jag har priviligierad information som inte är känd i marknaden.

Ett annat bolag du är involverad i är som sagt A1M Pharma, vars läkemedelskandidat ROSgard har visat mycket lovande njurskyddande egenskaper vid cancerbehandling med s.k. radiopharmaceuticals. Nyligen meddelade bolaget att patentansökan är inlämnad även avseende skydd av benmärg. Alla prekliniska förberedelser är avklarade och kliniska studier ska inledas under första kvartalet nästa år. Hur ser din strategi ut avseende investeringen i A1M Pharma?

– Detta, som jag nämnde i början, var vår första investering och vi har följt bolaget noga sedan starten. A1M, proteinet som utgör grunden till ROSgard, är väldigt intressant och som jag ser det så har vi bara sett toppen på isberget vad gäller indikationer där A1M kan spela en viktig roll för att lösa globala medicinska problem.

– Nu har bolaget det riskfyllda och tidskrävande prekliniska arbetet klart och det är väldigt glädjande att vi nu har nått den stora milstolpen och kan gå in i klinisk utveckling.

»Det faktum att bolaget har identifierat indikationer som kan nå marknaden snabbare visar på en flexibilitet som är nödvändig«

A1M Pharma har sedan bolaget grundades haft havandeskapsförgiftning som huvudfokus, vilket är en plan man fortfarande följer. Hur ser du på strategin att köra parallella spår med andra indikationer som kan nå marknaden snabbare?

– Bolagets huvudspår med havandeskapsförgiftning på menyn är komplicerad då det handlar om en väldigt komplex situation, gravida och akut sjuka kvinnor. Det har tagit många år och krävts stora resurser för att komma dit bolaget är idag och det faktum att vi står på tröskeln till att kliva in i klinisk fas är helt enastående, då detta dessutom sker i linje med den kommunicerade tidsplanen.

– Ur detta huvudspår så har ett antal sidospår identifierats som har möjlighet att komma framåt tidigare, organskydd, etc. Det här möjliggör för bolaget att accelerera sin forskning och samtidigt, om sidospåren når fram i tid, att till stor del finansiera bolagets framtida FoU.

– Det faktum att bolaget har identifierat indikationer som kan nå marknaden snabbare visar pâ en flexibilitet som är nödvändig, då det annars är lätt att bara fokusera pâ sin ursprungliga indikation. Detta är också ett bra sätt att bredda och fördjupa produktportföljen och därigenom minska risken.

Goda resultat inom njurskydd vid behandling av neuroendokrina tumörer – PRRT – möjliggör även för bredare användning av ROSgard inom strålbehandling, en marknad som är värd 8 miljarder dollar. Vad är en rimlig prislapp enligt dig vid ett eventuellt utlicensierings- eller avyttringsförfarande till något större bolag, och vid vilken del i utvecklingen är det rimligt att detta skulle kunna bli aktuellt?

– Som jag sa tidigare så är detta en av flera möjligheter att lösa finansieringen för huvudspåret om vi kan hitta en partner. En rimlig prislapp? Ja, om marknaden är värd 8 miljarder dollar så är väl frågan hur stor del vi kan ta av den …

»Det finns en stor potential då bolaget bryter ny mark både inom veterinär- och humanmedicin, men som sagt: det är nu upp till bolaget att visa att produkterna går att sälja eller licensiera ut.«

Du är också involverad i Xintela som utvecklar nya behandlingsmetoder inom regenerativ medicin och cancer, med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer. Berätta varför du valde att gå in som storägare i detta bolag?

– Jag såg samma möjlighet som jag såg i A1M Pharma, att gå in i ett tidigt skede och få möjlighet att påverka bolagets framtid. Anders Ermén har tills i år varit Baulos Capitals representant i styrelsen. Xintela är i en utvecklingsfas där man har erhållit goda forskningsresultat tidigare i år och nu är det upp till bolagets ledning att visa att dessa resultat kan omvandlas till intäkter, d.v.s. en validering av bolagets framforskade tillgångar.

– Xintelas produktportfölj är unik och fyller viktiga behov på marknaden och därför ser jag fram emot att bolaget, med den nyligen aviserade finansieringen, konkret berättar för oss aktieägare hur man ska använda dessa pengar samt när i tiden vi kan förvänta oss kommersiella avtal och licensaffärer.

Xintela har utvecklat en stamcellsbaserad produkt för behandling av skadat ledbrosk som riktar sig till patienter med traumatiska broskskador eller tidig artros. Hur ser du pâ konkurrenssituationen och marknadspotentialen inom detta segment?

– Det finns en stor potential då bolaget bryter ny mark både inom veterinär- och humanmedicin, men som sagt: det är nu upp till bolaget att visa att produkterna går att sälja eller licensiera ut.

»Enorama Pharma är högintressant som investeringsobjekt med det som har kommunicerats under hösten.«

En investering i Baulos portfölj som sticker ut lite är Enorama Pharma, som utvecklar medicinska tuggummin som drug delivery-plattform för generiska läkemedel. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som kan komma ut på marknaden redan 2018. Hur ser din exitstrategi ut för den investeringen?

– Det är nog snarare tvärtom, Enorama Pharma är högintressant som investeringsobjekt med det som har kommunicerats under hösten.

– Bolaget har en klar strategi och låg risk i produktutvecklingen. Man har en liten organisation som innebär snabba beslutsvägar, bra kommunikation och låga omkostnader. Och inte minst, bolagets första produkt kommer efter marknadsgodkännande att lanseras inom kort

Hur ser du på investeringen?

– Aktiemarknaden har sedan september börjat få upp ögonen för bolaget efter att man gick ut med en uppdatering av sin verksamhet. Till detta kom sedan avtalet med Dr Reddy’s Laboratories och besked om säkrad finansiering till utgången av mars månad 2018. Detta sammantaget ändrade marknadens syn på bolaget och dess värdering.

Och vägen framåt?

– Som jag ser det finns det idag två scenarier för Enorama Pharma, ett är att bolaget som är på god väg att bli världsledade inom sitt segment, genom kraftig tillväxt både omsättningsmässigt och resultatmässigt gör denna investering både långsiktig och extremt lönsam.

– Ett annat scenario är – i värsta fall – att bolaget blir uppköpt.

Ni är alltså långsiktiga ägare i Enorama Pharma?

– Ja absolut. Enligt senaste aktieägarlistan så har större aktieägare i bolaget, undertecknad inget undantag, förvärvat ett par hundra tusen aktier under hösten. Jag har stora förhoppningar på detta bolag och dess potential. Om möjlighet ges kommer jag att öka mitt innehav ytterligare då jag anser att aktien är fortsatt attraktiv att investera i då bolaget är i en mycket stark expansionsfas.

Världsmarknaden för nikotintuggummin domineras av två aktörer, men Enoramas affärsidé är att låta återförsäljare marknadsföra Enoramas tuggummin under eget varumärke. Som du nämnde skrev man nyligen avtal med globala läkemedelsföretaget Dr Reddy’s Laboratories gällande den stora amerikanska marknaden, och nu jobbar ledningen enligt uppgift för fullt med att få fler avtal på plats, med Asien som en högt prioriterad marknad. Hur ser du på risk/reward i Enorama Pharmas fall?

– Liten risk och hög potential och det faktum att tuggummit marknadsförs under återförsäljarens eget namn gör att bolagets marginaler bör bli högre än om det görs i eget namn.

Har Baulos några investeringar i andra svenska Life Science-bolag än de som nämnts här?

– Ja, men jag kan ej gå in på vilka, här och nu.

En stor mängd nya Life Science-bolag söker sig till den svenska börsens mindre listor. Hur noggrann koll håller du på inflödet och på vilka kriterier bedömer Baulos nya potentiella investeringscase?

– Det stämmer, det är ett väldigt stort inflöde av nya bolag och det är svårt att analysera alla. Det viktigaste är att förstå vad bolaget vill göra. Parametrar vi alltid tittar på är hur ser organisationen ut, vilken strategi har man på kort/medel/lång sikt, produktportfölj, finansiering, patentskydd, och så gör vi givetvis en generell riskbedömning, för att ta några exempel.

Har du något allmänt investeringstips att dela med dig av till BioStocks läsare?

– För de bolag som vi nu har pratat om så ser jag NeuroVive och A1M Pharma som ”turnaround”-kandidater där organisationerna, projektportföljerna nu är anpassade till bolagens kommunicerade strategier. Xintela, om man lyckas utlicensiera alternativt sälja en eller flera produkter bör bidraga till en markant uppvärdering av bolaget. Enorama Pharma som jag sa tidigare är i en mycket intressant kommersiell fas och jag ser fram emot att bolaget kommer att kommunicera nya affärer under 2018.

»Oavsett om lösenpriset ligger högre än aktuell börskurs så är det i allas intresse att teckningsgraden blir så hög som möjligt då en lyckad optionsinlösen rimligen bör höja värdet även på befintliga aktier.«

– Vad gäller A1M Pharma så pågår optionsinlösen för tillfället och jag skulle bara vilja säga till BioStocks läsare som äger A1M-aktier och optioner, att oavsett om lösenpriset ligger högre än aktuell börskurs så är det i allas intresse att teckningsgraden blir så hög som möjligt då en lyckad optionsinlösen rimligen bör höja värdet även på befintliga aktier.

Om vi ser på investeringar i denna bransch i allmänhet, vad krävs det av investeraren?

– Mer allmänt bör man givetvis noga studera de bolag man vill investera i, prata gärna med personerna bakom som vd, grundare, forskningsansvariga, etc. Och glöm inte att följa BioStock regelbundet!

 Avslutningsvis vill BioStock tacka för att du tog dig tid för den här intervjun och för att du delar med dig av dina tankar och investeringsstrategier!

– Tack själva. Jag tror att det generellt är bra om fler större investerare och ägare, kanske särskilt inom denna bransch, blev lite mindre anonyma och mer transparenta med sina investeringar och synen på de bolag de investerat i.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev