Home Intervjuer Saniona hämtar ny läkemedelskandidat ur bred forskningsportfölj

Saniona hämtar ny läkemedelskandidat ur bred forskningsportfölj

Saniona hämtar ny läkemedelskandidat ur bred forskningsportfölj

5 december, 2017

Saniona meddelade igår att man har valt ut en preklinisk läkemedelskandidat kallad SAN711 för behandling av neuropatisk smärta och kronisk klåda. Kandidaten, som är en av tusentals substanser i Sanionas bibliotek, har selekterats baserat på de starka studieresultat man sett i tidiga försök i djurmodeller. SAN711 kommer nu att ingå i Sanionas interna forskningspipeline och tas vidare framåt mot klinisk utveckling och potentiellt partnerskap. BioStock kontaktade bolaget för att få en kommentar.

Thomas Feldthus, vvd & cfo Saniona.

Thomas Feldthus, vice vd Saniona, ni har valt en preklinisk kandidat, SAN711, för behandling av neuropatisk smärta och kronisk klåda. Under hur lång tid har ni arbetat med projektet och vilka är de intressantaste fynden ni har sett så här långt i utvecklingen?

– Vi har ett mycket omfattande GABA-α2/α3 forskningsprogram som vi har arbetat med under ett flertal år. SAN711 är en back-up till vår kandidat AN363 som vi lade på is våren 2016. Vi har syntetiserat tusentals substanser inom ramen för det här programmet och att vi nu har kunnat selektera ytterligare en läkemedelskandidat för fortsatt utveckling visar tydligt på bredden och djupet av vår forskningsportfölj. SAN711 har visat starka resultat i djurmodeller inom neuropatisk smärta och kronisk klåda, den tolereras väl och har eller inte någon oönskad bieffekt som vi såg hos AN363, vilket gör att vi har stora förhoppningar på den här substansen.

Detta är det tredje interna projektet i Saniona, resterande sex projekt drivs i samarbete med externa partners. Hur har ni resonerat när ni har valt att initialt driva detta i egen regi?

– Vi har nu nio aktiva utvecklingsprogram varav sex är finansierade via forskningsanslag eller partnerskap. Saniona finansierar tre program inklusive Tesomet som befinner sig i fas II för metaboliska sjukdomar och ätstörningar, SAN711 som vi förväntar oss kommer att gå in i klinisk fas I inom neuropatisk smärta och kronisk klåda första halvåret 2019 och IK-forskningsprogrammet inom IBD (inflammatory bowel disease). Utöver det driver vi två interna program som är finansierade via anslag, NS2359 inom kokainberoende samt Nicotine α6-programmet inom Parkinsons sjukdom.

– Vår målsättning är att ta SAN711 in i klinisk utveckling för att bygga ytterligare värde innan vi utlicensierar projektet till en partner. Vår bedömning är att såväl riskprofilen som de kostnader det innebär att etablera kliniskt proof-of-concept är hanterbara.

Ni menar att SAN711 har potential att bli den primära behandlingen för behandling av smärtlindring hos patienter som lider av under- eller obehandlad neuropatisk smärta. Vad grundar ni den förhoppningen på?

– Vanliga smärtstillande har liten eller obefintlig effekt på neuropatisk smärta. Narkotikaklassade preparat som opioider är förknippade med en betydande beroendeproblematik och kan därför bara användas under kortare perioder, eftersom patienterna utvecklar tolerans mot dess effekt. De används därför generellt bara t.ex. i behandling av cancerpatienter i långt framskridna stadier, som måste ges högre och högre doser för att vara smärtfria. Andra patienter får ofta läkemedel som ursprungligen utvecklats för andra indikationer, som anti-epileptika och antidepressiva. Även experimentella behandlingar förekommer, som marijuana. Generellt så fungerar de här olika behandlingarna ganska dåligt. Hälften av patienterna anses inte svara på behandlingen alls och övriga upplever bara viss symptomlindring. Både läkare och patienter tvingas därför prova alla möjliga sorters mediciner för att försöka uppnå någon form av smärtstillande effekt.

– SAN711 är specifikt designad för att behandla kronisk smärta. Den ökar aktiviteten hos en liten grupp GABA-neuroner i ryggmärgen, som i sin tur kontrollerar aktiviteten i andra nerver vars uppgift är att skicka smärtsignaler till hjärnan. Genom att öka aktiviteten hos dessa GABA-neuroner kan SAN711 eliminera, eller ”störa ut” det kontinuerliga flödet av smärtsignaler till hjärnan, och därmed ta bort patienternas smärtupplevelser. SAN711 har visat effekt i vedertagna djurmodeller vid neuropatisk smärta och det har dessutom framgått tydligt att ingen tolerans byggs upp mot dess effekt.

Klåda i samband med atopisk dermatit och psoriasis har en signifikant invalidiserande inverkan på livskvaliteten för patienter som lider av dessa sjukdomar. Hur ser konkurrenssituationen ut för utvecklingen av terapier inom detta fält?

– Trots att kliande är det vanligaste förekommande symptomet vid många hudsjukdomar har det visat sig särskilt svårt att utveckla effektiva behandlingar mot problemet och i dagsläget finns det ingen allmänt etablerad behandlingsform mot kliande. Olika salvor används ofta men med liten eller ingen egentlig effekt. Antihistaminer skrivs ofta ut men det är troligen mest för dess lugnande effekter. Steroider och till och med immunhämmande läkemedel kan ha viss effekt på den underliggande hudåkomman men måste ges med stor försiktighet. De bästa tillgängliga alternativen idag är förmodligen de som redan idag används vid neuropatisk smärta som Gabapentin och Cannabis, men med dem följer också en problematik.

– Vår bedömning är att SAN711 med sin unika verkningsmekanism och väldigt fördelaktiga säkerhetsprofil kan bli ett väldigt värdefullt behandlingsalternativ för de patienter som lider av den här typen av invalidiserande, kroniskt kliande.

Hög effektivitet och få biverkningar är ju mycket viktiga egenskaper när man tar fram nya läkemedel. Hur skiljer sig SAN711 jämfört med era övriga läkemedelskandidater ur dessa aspekter?

– SAN711 är en väldigt selektiv substans som nästa uteslutande modulerar GABA α3 neuroner. Dess höga specificitet gör att den tolereras väl och den saknar också de sedativa effekter som de produkter som går mot GABA-receptorerna, och som finns på marknaden idag, är förknippade med.

Hur ser tidshorisonten ut för utvecklingen av SAN711?

– Vi förväntar oss som sagt att initiera kliniska fas I-studier under första halvan av 2019, och att vi kommer att driva fas-I vid ett specialistcenter för neuropatisk smärta. Där har man etablerat ett batteri av prövningar som är specifikt utformade för att ge tidiga indikationer avseende substansens profil avseende smärta, kliande och liknande tillstånd. På så sätt kan vi också få indikationer om SAN711:s effekt på smärta och kliande innan vi inleder en fas II proof-of-concept-studie i en subpopulation med patienter med neuropatisk smärta eller som lider av kroniskt kliande.

Finns det några speciella utmaningar som kan kopplas till utvecklingen av GABAA a2/a3-substanser mot färdiga läkemedel?

– Vi förväntar oss inga specifika utmaningar i vårt utvecklingsprogram, men det är självklart alltid en utmaning att kunna påvisa effekt hos ett nytt koncept, i patienter.

Avslutningsvis, börsvärdet i Saniona har straffats hårt efter att ni gick ut med information om att vissa patienter valt att hoppa av er Prader Willy-studie med Tesomet. Är reaktionen rimlig i proportion till studiens betydelse för Sanionas övergripande planer med Tesomet?

– De resultat vi får i Prader Willi kommer inte att påverka den övergripande strategin för Tesomet inom metaboliska sjukdomar eller andra ätstörningsindikationer, som t.ex. hetsätning.

– Nyckelmarknaderna för Tesomet finns på det metaboliska fältet, där fetma, typ 2-diabetes och fettlever (NASH) ingår. Vårt utvecklingsprogram går nu framåt inom detta område och mognar inför kommande partnerskap, och vi ser att det finns ett stort intresse inom läkemedelsindustrin.

– Samtidigt utforskar vi möjligheterna att utveckla Tesomet inom olika ätstörningar eftersom det kan visa sig vara en snabbare och mindre kostsam väg framåt att ta Tesomet vidare inom detta område. Prade Willis syndrom är bara ett alternativ som finns inom ätstörningar. Tesomet kan mycket väl visa sig vara effektivt i Prader Willi, vilket kan bli mycket intressant. Vi planerar just nu interimsanalysen som ska ge tydliga svar om det.

Läs också: VD-intervju Saniona: »Prader-Willi-patienter är en extremt svårbehandlad patientgrupp«

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev