Metastaser, eller dottertumörer, orsakar cirka 90 procent av alla dödsfall i cancer. Trots detta finns fortfarande inga tillförlitliga diagnosmetoder för att mäta den ökade cellrörlighet som föregår själva metastaseringen. Göteborgsbaserade Liv Diagnostics utvecklar dock en ny unik teknologi som ska göra det möjligt att mäta risken för att cancertumörer sprider sig.

Att kunna ställa diagnoser med hög precision gällande risk för metastaser är en avgörande del för framgångsrik behandling. Liv Diagnostics utvecklar en ny produkt – CellRACE, som möjliggör direkt kvantifiering av cellmigrering, eller enklare uttryckt möjligheten att förutspå cancercellernas benägenhet att sprida sig i kroppen i form av metastaser.

CellRACE är en s.k. lab-on-a-chip-produkt som används för att analysera levande tumörceller som hämtas från patienten genom vävnadsprov, s.k. biopsi. Genom att tidigt kunna avgöra i vilken metastaseringsfas tumörcellerna befinner sig kan man bättre anpassa och effektivisera cancerbehandlingen. CellRACE kan enligt Liv Diagnostics bidra med mycket viktig diagnostisk information i ett tidigt skede, vilket gör att produkten har potential att bli ett mycket värdefullt diagnostiskt verktyg inom onkologiområdet.

Bolaget har genomfört tester med bröstcancerceller som visat lovande resultat, och på sikt är målet att lägga till fler cancersjukdomar för diagnos med CellRACE, som man tror kommer att revolutionera cancerdiagnostiken.

Ursprungligen är Liv Diagnostics ett ”spin-off” från bioteknikbolaget Cline Scientific, vars patenterade nanogradient-teknologi CellRACE bygger på. Bakom projktet ligger också många års grundforskning vid bl.a. Karolinska Institutet och Weill Cornell Medicine i New York.

Starkt växande affärsintresse för companion diagnostics
Inom läkemedelsindustrin finns idag ett mycket stort intresse för utveckling av nya metoder och -teknologier för tidig cancerdiagnostik och marknaden är under stark tillväxt. Enligt en rapport från Grand View Research som publicerades i juni förväntas den globala marknaden för nya moderna produkter för cancerdiagnostik, där Liv Diagnostics produkt ingår, värderas till inte mindre än 33,7 miljarder dollar år 2025.

Potentialen och det stora värdet av en exaktare och mer individanpassad cancerdiagnostik uppmärksammas i allt högre grad parallellt med att det affärsmässiga intresset växer. Ett ökande antal bolag positionerar sig, antingen genom uppköp av lovade diagnostikteknologier eller genom samarbeten mellan diagnostik- och läkemedelsbolag kring nya biomarkörer och s.k. companion diagnostics.

Dessa samarbeten kan generellt delas in i tre kategorier: dels partner- eller licensavtal, där ett läkemedelsbolag ingår avtal med ett diagnostikföretag för att få använda bolagets befintliga – alternativt utveckla – companion diagnostics. Dels förvärvsmodellen, där ett diagnostikbolag helt enkelt köps upp för att lägga vantarna på nödvändig kompetens och expertis. Den tredje kategorin är en hybrid, där pharma-bolaget genom att samarbeta med ett diagnostikbolag bygger upp en egen in house-kompetens inom companion diagnostics.

Samarbetsmodellerna har beskrivits av svenska Biovica som utvecklar DiviTum, en analysteknik som genom blodprov tidigt kan utvärdera effekten av specifika cancerbehandlinga. Redan 2014 genomförde Biovica en marknadsanalys där det konstaterades att det blivit vanligare att diagnostikbolag förvärvas av s.k. icke-traditionella köpare, d.v.s. andra aktörer än läkemedelsbolag.

GE Healthcares förvärv av Clarient Inc år 2010 för 580 miljoner dollar är ett exempel på affärer där köparen snarare är ett bioteknik- eller biodiagnostikbolag, för vilket diagnostik står för mindre än hälften av bolagets totala intäkter. Men även rena diagnostikbolag gör uppköp i syfte att bredda portföljen med nya diagnostiska analysmetoder och biomarkörer. Ett par sådana exempel är Quest Diagnostics köp av Celera för 344 miljoner dollar 2011 och Quiagens förvärv av DxS för mer än 130 miljoner dollar 2009.

En betydligt större affär med svensk anknytning gjordes också 2012, när Wallenberg-ägda EQT sålde danska cancerdiagnostikbolaget Dako till amerikanska Agilent i en affär värd 12,8 miljarder danska kronor. Det svenska riskkapitalbolaget hade fem år tidigare köpt Dako för 7,3 miljarder kronor.

Liv Diagnostics hoppas på bred potential inom flera cancerformer
Initialt har Liv Diagnostics valt att fokusera på bröstcancer, men som nämndes inledningsvis bedömer man att teknologin har potential att kunna appliceras för diagnos även inom andra cancerformer. Det stora intresset för cancerdiagnostik inom industrin kan spela bolaget väl i händerna. Ett uttalat mål är att etablera ett partnerskap med en större global aktör för att vidareutveckla produkten och ta CellRACE till marknaden.

Till skillnad från traditionella läkemedelsprojekt krävs inte motsvarande tids- och kostnadskrävande regulatoriska process, med omfattande kliniska studier i olika faser, för att verifiera CellRACE och ta produkten till marknad. Den tillhör produktkategorin IVD eller In Vitro Diagnostics, vilket innebär att det räcker att dokumentera dess funktion och säkerhet i s.k. performance studies, vilket i sin tur innebär att en marknadsintroduktion inte behöver ligga många år bort i tiden, trots att Liv Diagnostics grundades så sent som förra året.

Betydande marknadspotential enbart inom bröstcancer
Liv Diagnostics hoppas att CellRACE har potential att kunna appliceras på alla solida tumörformer, men även andra typer av cancerindikationer. Lyckas man är den totala framtida marknadspotentialen naturligtvis svindlande. Men enbart potentialen inom bolagets första målindikation bröstcancer, en av de vanligaste cancerformerna, är betydande. I Europa rapporteras varje år cirka 450 000 nya fall av bröstcancer och globalt handlar det om miljontals patienter.

Möjligheten att effektivisera cancerbehandlingar genom att tidigt kunna avgöra om en tumör är godartad eller elakartad, d.v.s. om den riskerar att bilda dödliga metastaser, är något som har potential att rädda många patienters liv samtidigt som det kan bespara sjukvården enorma kostnader. CellRACE, är en engångsprodukt som är tänkt att användas vid flera olika steg i diagnos- och behandlingsprocessen, vilket givet det stora antalet patienter onekligen skapar en grund för en potentiell miljardmarknad för Liv Diagnostics.

Gynnsam konkurrenssituation
Även ur ett konkurrensperspektiv ser möjligheterna lovande ut, då Liv Diagnostics ser goda möjligheter för att bolagets produkt kan komma att användas i kombination med andra diagnostikmetoder. Det innebär att varken traditionell cancerdiagnostik eller nya biomarkörer för att upptäcka cancer ses som direkta konkurrenter till CellRACE, som snarare kan utgöra ytterligare en kostnadseffektiv pusselbit i vårdpersonalens arbete för att säkerställa en korrekt bedömning av risken för metastasering.

BioStock kontaktade Liv Diagnostics vd Johan Bjurquist för att få en uppdatering kring bolagets utveckling.

Johan Bjurquist, vd Liv Diagnostics

Johan Bjurquist, vd Liv Diagnostics.

Sist vi talade med dig höll ni på att genomföra en finansieringsrunda för att resa nytt kapital till den fortsatta produktutvecklingen av CellRACE, hur gick det och vad har hänt i bolaget sedan dess?

– Finansieringsrundan blev lyckad och har gett oss det kapitaltillskott som behövs för att fortsätta vår forskning- och produktutveckling enligt plan. En annan viktig detalj är att vi under hösten flyttat till AstraZeneca BioVentureHub i Mölndal, vilket gör att vi nu är en del av en mycket intressant miljö.

Du nämnde då att en möjlighet var att sätta bolaget på börsen under 2018, gäller de planerna fortfarande?

För att sätta bolaget i bästa möjliga position rörande finansiering håller vi för närvarande alla möjliga finansieringsalternativ öppna. Att notera Liv på en börs är definitivt en sådan möjlighet.

Hur ser du generellt på intresset för er produkt när ni talar med investerare och andra intressenter?

– Vi har sedan starten upplevt stort intresse från flera olika håll både inom vården och från industrin. Intresset från flera industriella aktörer bekräftar behovet av den produkt vi utvecklar. Den nya trenden från myndigheters sida att godkänna nya läkemedel i kombination med diagnostiska produkter ökar möjligheterna till industriellt samarbete för Liv.

Avslutningsvis, vilka milstolpar utöver en eventuell notering ser du fram emot under 2018?

– Vi planerar att under 2018 påbörja tester på kliniskt material i samarbete med utvalda kliniker. Ett annat mål är att vår tekniska utveckling skall generera minst en patentansökan som vi färdigställer under det kommande året. Samarbete med en större partner inom industrin ser vi som väldigt viktigt men inte som en milstolpe för bolaget, utan snarare något som vi kontinuerligt arbetar för.

Läs också: Nya läkemedel, tidigare diagnoser och bättre cellanalyser vapen i kampen mot dödliga cancermetastaser.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknappgoogleplayknapp

 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev