Genovis har haft ett händelserikt 2017 med lansering av en handfull nya produkter och expansion på den strategiskt viktiga asiatiska marknaden. Bolaget har rapporterat ökad försäljning de senaste 12 kvartalen i rad och räknar med fortsatt tillväxt, inte minst baserat på de distributionsavtal man tecknat i Kina och Indien. Bland annat detta kommenterar Genovis vd Fredrik Olsson när han summerar året och blickar framåt mot 2018.

Genovis utvecklar smarta enzymer som kan implementeras i analysrutiner under ett läkemedels hela livscykel – från upptäckt och preklinisk utveckling, via klinisk prövning till produktionskontroll. Två viktiga affärsområden för bolagets produkter är biologiska läkemedel och antikroppsbaserade läkemedel. Det gångna året har Genovis kompletterat sin produktbas med ytterligare enzymer för analys och teknologier för bland annat antikroppsmärkning för att möta efterfrågan bland kunderna, där de flesta stora läkemedelsbolagen återfinns.

Under hösten har bolaget gjort viktiga satsningar på den asiatiska marknaden där man ingått flera distributionsavtal för att boosta försäljningen av sin produktportfölj. Genom dessa avtal har man nu etablerade ingångar på två strategiskt viktiga marknader, Kina och Indien. Enbart den kinesiska marknaden för biologiska läkemedel har vuxit med över 40 procent per år de senaste fem åren och även den indiska marknaden kännetecknas av stor tillväxt, framförallt inom generiska biologiska läkemedel, s.k. biosimilarer.

På den kinesiska marknaden inleddes avancemanget i september genom ett distributionsavtal med Beijing Zhongyuan Ltd. som snart kompletterades med ytterligare ett avtal med Shanghai Titan Scientific Ltd. Flera läkemedelsjättar har förlagt såväl R&D som tillverkning i Kina, inte minst bolag som fokuserar på biologiska läkemedel. I december slöts även distributionsavtal med indiska Allianz Bioinnovation, som har majoriteten av sin kundbas inom biologiska läkemedel där Genovis produkter har tydliga fördelar för effektiv kvalitetskontroll.

Fredrik Olsson, vd Genovis

Fredrik Olsson, vd Genovis.

Fredrik Olsson, vad anser du personligen är det viktigaste som hänt för Genovis som bolag, när du tittar tillbaka på 2017?

– Jag tycker det finns ett antal händelser som bidragit till den positiva utvecklingen för Genovis 2017. För det första har vi framgångsrikt lanserat fem nya produkter som alla mottagits väldigt väl av våra kunder och bidragit till den fortsatt goda försäljningsutvecklingen. Det är en viktig signal till omvärlden att Genovis har innovationskraft och förmåga att lösa problem för våra kunder med nya unika produkter.

– Vi har också utvecklat vår organisation och anställt nya medarbetare som ytterligare bidragit till att utveckla Genovis på ett positivt sätt. Sedan är insteget på den asiatiska marknaden och att vi sett de första kunderna använda våra produkter i klinisk produktion mycket viktiga milstolpar för Genovis.

Hur ser du på branschutvecklingen generellt inom er sektor?

– Biologiska läkemedel och antikroppar i olika format fortsätter att ta marknadsandelar jämfört med småmolekylläkemedel vilket gynnar vår affär. Det är också spännande att se att flera biosimilars, d.v.s. biologiska generikaläkemedel, blivit godkända vilket också är en viktig pusselbit i vår affärsmodell. Våra nya produkter har breddat vår marknad till att omfatta antikroppsmärkning och teknologi för ADC, s.k. antibody drug conjugates, en sort målsökande missiler främst avsedda för cancerbehandling. Andra områden som breddar vår marknad är de nya produkterna för protein och glykananalys. Det ska bli särskilt spännande att följa utvecklingen för denna produktgrupp framöver eftersom glykanområdet växer starkt och det finns tydliga behov av nya verktyg.

Vilken eller vilka är de främsta utmaningarna Genovis har att brottas med framgent?

– Det är alltid utmanande att under stark organisk tillväxt expandera både organisation och struktur, men samtidigt behålla den starka innovationskraften som vi har i Genovis. En annan utmaning jag ser fram emot är den fortsatta Asienexpansionen 2018 och arbetet med att etablera vår ADC-teknologi och våra nya produkter för protein- och glykananalys.

Om vi blickar framåt, vilka milstolpar ser du mest fram emot att bolaget ska uppnå under 2018?

– Jag hoppas få se fler kunder använda våra produkter i klinisk produktion och samtidigt se en tydlig tillväxt på de asiatiska marknaderna som vi nu börjat bearbeta mer systematiskt. Vi kommer fortsatt att lansera produkter och produktformat för nya applikationsområden inom biopharmaindustrin som bidrar till en fortsatt stark försäljningsutveckling. Med de framgångar vi har från 2017 ser jag med tillförsikt fram emot 2018 och att vi ytterligare stärker Genovis position på marknaden som en ledande teknikinnovatör till biopharmaindustrin.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser bolag som BioStock erhållit finansiering från.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev