När A1M Pharma inom kort går in i kliniska studier gläntar man på dörren till en marknad som kan vara på väg att explodera. Valet av inriktning mot njurskydd vid cancerbehandling validerades inte minst av ett nyligen uppmärksammat mångmiljardförvärv av läkemedelsjätten Novartis. Under hösten har A1M Pharma levererat tidiga julklappar i form av lyckade prekliniska studieresultat och dessutom en oväntad bonus – att läkemedelskandidaten ROSgard utöver njurskydd även skyddar benmärgen vid strålbehandling. BioStock bedömer att detta stärker såväl marknadspotentialen som projektets attraktionskraft ytterligare inför kommande licensavtalsförhandlingar. Samtidigt som bolagets utgångsläge aldrig sett starkare ut på pappret har farhågor om kommande finansieringsbehov resulterat i att aktien nu är starkt nedpressad, vilket är intressant ur ett investerarperspektiv.

A1M Pharma befinner sig i en utvecklingsmässigt fördelaktig position utan tydliga konkurrenter inför den historiskt viktiga milstolpe som väntar när bolaget under första kvartalet 2018 inleder kliniska studier med läkemedelskandidaten ROSgard. BioStock ser därmed flera faktorer som, förutsatt att allt faller väl ut, talar för att A1M ROSgard kan bli nyckeln till bolagets första licensavtal.

ROSgard kan ge licenstagare värdefulla konkurrensfördelar
De starka prekliniska studieresultat bolaget hittills har kunnat uppvisa leder till slutsatsen att ROSgard har goda förutsättningar att bli ett viktigt komplement till den lovande cancerbehandlingen PRRT. Peptide Receptor Radionuclid Therapy är en effektiv behandling för patienter med neuroendokrina tumörer (NET), som saktar ned sjukdomsprogression och förbättrar patientens överlevnad, men som samtidigt riskerar att leda till allvarliga biverkningar som allvarligt nedsatt njurfunktion, benmärgsfunktion eller till och med leukemi. ROSgard utvecklas för att skydda mot dessa biverkningar, och skulle mycket väl kunna ge en potentiell köpare eller licenstagare en värdefull konkurrensfördel som kombinationsbehandling vid PRRT.

Effektivare cancerbehandling är målet
ROSgards skyddande egenskaper ska motverka de dosbegränsande faktorer som hindrar patienter med NET från att dra full nytta av den potentiellt livräddande strålningsterapin och kan därmed göra att patienterna klarar av högre behandlingsdoser. Dessutom kan tiden som behöver passera mellan patientens behandlingstillfällen potentiellt förkortas, vilket också kan bidra till en totalt sett effektivare cancerbehandling, något som givetvis är mycket eftersträvansvärt.

Skyddar mot två av de allvarligaste biverkningarna
I samband med intern strålbehandling, såsom vid PRRT mot neuroendokrina tumörer, är det primärt njurarna som riskerar att skadas. Vid extern strålbehandling, som är mer vanligt förekommande, är det däremot framförallt risken för skador på benmärg och blodcellerna som begränsar maximal strålningsdos och behandlingsfrekvens. Benmärgssuppression betraktas som en av de allvarligaste biverkningarna av PRRT-behandling eftersom produktionen av vitala blodkroppar störs vid strålningen. Att ROSgard visar tydlig benmärgsskyddande effekt vid strålbehandling, i kombination med dess njurskyddande effekt, indikerar därför att ROSgard har potential att ta itu med två av de mest allvarliga biverkningarna av strålningsterapi.

Upptäckten öppnar för nya potentiella indikationer
De nya fynden stärker den kommersiella potentialen för ROSgard som en tilläggsbehandling för NET och upptäckten att ROSgard skyddar benmärgen öppnar även för att på sikt addera ytterligare marknadsmöjligheter inom behandlingsfältet radiopharmaceuticals. Strålning utgör en risk för skador på benmärgen vid behandling av en rad andra cancerformer och en substans som kan minska biverkningarna borde vara ett välkommet tillskott till behandlingsarsenalen. Med anledning av detta lämnade A1M Pharma nyligen in en patentansökan rörande benmärgsskydd, vilket bäddar för fler framtida licensieringsmöjligheter.

Justerad studiedesign genererar ytterligare värdefull data
Bolaget har meddelat att man ska inkludera biomarkörer för att utvärdera den skyddande effekten av benmärgen i det planerade kliniska programmet med ROSgard för att därigenom samla in ytterligare värdefull data. Även om det är för tidigt att spekulera kring exakt vilken roll ROSgard kommer att spela i cancervården är det ett rimligt antagande att möjligheten att leverera högre behandlingsdoser oftare vid PRRT – och därmed uppnå förbättrade behandlingsresultat – kommer att göra det möjligt för A1M Pharma att sälja in ROSgard som en mer attraktiv produkt till strategiska partners, baserat på den data man genererar i de kliniska studier som nu väntar.

»Det fanns ett stort intresse för ROSgards potential i samband med strålbehandling redan innan våra senaste uppnådda prekliniska milstolpar, och jag kan försäkra att det knappast har minskat sedan dess« – A1M Pharmas vd Tomas Eriksson ur kvartalsrapporten Q3 2017

Big Pharmas intresse ökar i takt med att fler indikationer för PRRT introduceras 
Utöver behandling mot NETs används PRRT allt oftare vid behandling av patienter med avancerad prostatacancer. Här levererar PSMA-molekylen strålningen till den specifika plats där tumören är lokaliserad. Denna metod har visat positiva resultat i tidiga kliniska studier där en signifikant andel av patienterna med metastatisk prostatacancer svarade på behandlingen efter att tidigare behandlingar misslyckats.

Ett bolag som rider på vågen av ökat intresse för PRRT vid behandling av flera cancerformer, är det franska bioteknikföretaget Advanced Accelerator Applications (AAA) som utvecklar Lutathera (Lutetium Lu 177). Denna produkt har nyligen beviljats marknadstillstånd i Europa för behandling av en undergrupp av neuroendokrina tumörer, GEP-NET, i alla 28 EU-medlemsländer.

Beslutet baserades på resultaten från en fas III-studie kallad NETTER-1, där risken att sjukdomen skulle utvecklas vidare eller leda till patientens död minskade med 79 procent jämfört med referensläkemedlet. Baserat på dessa imponerande resultat och det stora medicinska behovet förutspår de mest optimistiska internationella analytikerna att Lutathera skulle kunna nå en toppförsäljning på 650 miljoner dollar per år. AAA utvärderar nu vidare detta framgångsrika koncept i prostatacancer, gastrointestinala stromala tumörer samt bröstcancer.

Läkemedelsjätte slog till efter marknadsgodkännande
När denna nya typ av strålningsbehandling nu vinner allt större erkännande är det inte förvånande att de stora läkemedelsbolagen vill ha en bit av kakan. Även insatta branschanalytiker överraskades dock av det snabba förloppet när AAA förvärvades för 3,9 miljarder dollar av läkemedelsjätten Novartis, endast två månader efter att Lutathera erhöll marknadsgodkännande.

Det är nu rimligt att förvänta sig att det schweiziska bolaget kommer att ägna stor kraft åt att marknadsföra produkten i Europa och sprida användningen av PRRT, huvudsakligen inom NET, men andra indikationer lär följa. Men som tidigare nämnts är PRRT, trots dess effektivitet, kopplat till negativa biverkningar och detta gäller EU-godkännandet till trots även Lutathera. Visserligen kunde ingen njurtoxicitet påvisas i NETTER-1-studien, däremot kunde inte de negativa effekterna av myelodysplastiskt syndrom, en cancerform i benmärgen som påverkar utvecklingen av blodceller, uteslutas. Tidigare har denna livshotande negativa biverkan rapporterats hos cirka 2 procent av patienterna.

Kliniska framgångar inom PRRT talar till A1M Pharmas fördel
Det är uppenbart att framgångarna inom PRRT, både kliniskt och kommersiellt, kommer att förbättra livet för patienter som drabbats av NET, prostatacancer och andra former av cancer så länge som de negativa biverkningarna av behandlingarna kan hanteras. A1M Pharma har tidigare meddelat att man undersöker möjligheten att adressera fler sjukdomsindikationer och baserat på den nuvarande kunskapen verkar det inte osannolikt att ROSgard på sikt kan bli ett naturligt komplement till några av dessa nya PRRT-terapier, med en helt ny typ av skydd mot såväl njurar som benmärg.

Novartis kommer tveklöst att bygga upp en effektiv försäljningsorganisation för att säkra god avkastning på sin investering i Lutathera och en parallell marknadsföring av ROSgard av samma försäljningsrepresentanter skulle mycket väl kunna möjliggöra stordriftsfördelar, om det schweiziska bolaget gör sin hemläxa. Ett typiskt scenario när jätteaffärer tillkännages, är emellertid att också andra sektorkollegor av liknande storlek gräver djupare i fickorna för att positionera sig med sina egna läkemedelskandidater. Detta talar också till A1M Pharmas fördel.

Starka prekliniska resultat banar väg för A1M Pharma mot klinik

A1M Pharmas PRRT-strategi kortar vägen till marknad. Klicka för att förstora

När det gäller bolagsutveckling är A1M Pharma som konstaterats på god väg att nå sin största milstolpe hittills, nämligen den viktiga övergången från ett prekliniskt bolag till ett fullvärdigt kliniskt dito. I och med den nyligen offentliggjorda framgångsrika GLP-toxikologistudien har företaget nu genererat de prekliniska data som behövs för att slutföra ansökan om att initiera kliniska studier med sin ledande läkemedelskandidat, och många aktieägare väntar nu på nästa steg i bolagets utveckling.

Storskalig produktion imponerar
Nu sammanställs all data från det prekliniska programmet till en ansökan som skall utvärderas av myndigheterna. När det gäller ROSgards säkerhet har företaget meddelat att resultaten från de toxikologiska studierna är mycket uppmuntrande och att en dos för fas I/II-studien har bestämts. Denna dokumentation kommer att ligga till grund för att få ett godkännande för inledandet av den första säkerhetsstudien i människa. Det är rimligt att förvänta sig att A1M Pharma kommer att lämna in ansökan i början av nästa år och att kliniska prövningar kan initieras under det första kvartalet 2018 som planerat.

Denna kliniska milstolpe skulle emellertid vara intet värd om bolaget inte hade kunnat tillhandahålla själva läkemedelskandidaten till de kliniska studierna. Det var därför ett högst avgörande styrkebesked när A1M Pharma meddelade marknaden att ROSgard tillsammans med en storskalig batch av den aktiva ingrediensen i läkemedelskandidaten redan har kunnat tillverkats i stor skala. En GLP-kompatibel batch är klar att steriliseras och förpackas vilket gör att produkten är redo inför de kliniska studierna. Detta är en betydande prestation eftersom biologiska läkemedel, till skillnad från småmolekylära läkemedel, är mycket utmanande att tillverka i stor skala p.g.a. dess komplexa strukturer.

CRO-avtal på plats – stärkt intern kompetens
Det är positivt att A1M Pharma har visat att man besitter den kompetens som krävs för att tillverka ROSgard för klinisk utveckling och även för eventuell kommersialisering. Dessutom har bolaget ett CRO-avtal på plats med Clinical Trials Consultants (CTC) och de två kommer att arbeta samfällt med att genomföra bolagets planerade fas I/II-studie. Detta arbete innefattar utformningen av tre delstudier inkluderandes en säkerhetsstudie av friska frivilliga personer, studien av njurskydd i samband med PRRT-strålterapi och en grund för den kliniska utvecklingen av behandling av preeklampsi.

Utöver detta faktum har AlM Pharma utvidgat sin interna kompetens inom klinisk utveckling genom att rekrytera Marie Wallén Öhman som projektledare för den klinisk utvecklingen. Att dessa enskilda pusselbitar fallit på plats inför de kliniska studierna, gör att vi förväntar oss att nästa steg är ”tummen upp” från de regulatoriska myndigheterna och att A1M Pharma erhåller godkännande för studier i människa.

Finansiell status innan kliniska prövningar påbörjas

A1M Pharma har gjort mycket viktiga vetenskapliga framsteg och det borde inte komma som en överraskning för någon att läkemedelsutveckling är en kostsam process. Bolaget är mycket nära att initiera kliniska studier men kommer, vilket man tidigare kommunicerat, att behöva säkra ytterligare finansiering för att slutföra detta värdeökande steg. I april 2017 meddelade bolaget resultatet av en företrädesemission som syftade till att fylla bolagets krigskassa med 122,9 MSEK. Dessvärre uppnåddes inte målet till fullo och finansieringsrundan genererade därmed cirka 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid tidpunkten var 65 procent av emissionen garanterad i förväg enligt A1M Pharmas prospekt, vilket gör utfallet till ett misslyckande i många aktieägares ögon.

Teckningsoptioner kan ge ytterligare kapitaltillskott
Trots emissionsutfallet har bolaget lyckats uppnå många av de målsättningar som kommunicerades i emissionsprospektet. Möjligheten finns också att ytterligare kapital, cirka 26 MSEK, kan tillföras bolaget genom de utestående teckningsoptioner som emitterades i samband med nyemissionen, vars teckningsperiod löper mellan 27 november – 8 december. Som följd av den senaste tidens kurspress handlas aktien just nu under optionens teckningskurs som är satt till 15 SEK. Många av de redan planerade och finansierade aktiviteterna är genomförda eller närmar sig sitt slutförande: GLP preklinik, förberedelse och design av fas I/II, byte av handelsplats till Nasdaq First North, samt ett fortsatt utvärderande av fler nya indikationer, och det synes troligt att A1M Pharma har en utarbetad finansieringsplan för att genomföra de kommande kliniska studierna oavsett utfallet av den stundande optionsinlösen.

Kassa och kapitalbehov inför kliniska studier
Enligt halvårsrapporten 2017 hade A1M Pharma 61,89 MSEK på banken i slutet av juni 2017 efter att ha spenderat 34,3 MSEK under de senaste sex månaderna. Om vi antar samma burn-rate om 5,7 MSEK per månad, skulle bolaget ha slut pengar under andra kvartalet 2018 – d.v.s. strax efter att de kliniska studierna förväntas initieras. Enligt emissionsprospektet från i mars 2017 uppskattade A1M Pharma kostnaderna för att bedriva en fas I/II-studie inom njurskada vid PRRT till 43 MSEK. I prospektet noterades att ytterligare kapitalbehov för genomförandet av den kliniska studien skulle bli aktuellt vid ej fulltecknad emission och fullt utnyttjade teckningsoptioner. Med facit i hand är det således rimligt att en finansieringsrunda som riktar sig mot nuvarande aktieägare eller externa samarbetspartners med sikte på att säkerställa detta belopp kan förväntas ske innan dess.

BioStocks analyskommentar

I dagsläget anser vi att A1M Pharmas börsvärde är omotiverat nedpressat, sannolikt delvis med anledning av den överhängande finansieringssituationen. Den senaste månadens kursreaktion, ett ras med cirka 25 procent vid publiceringen av denna analysuppdatering, framstår som frikopplad från den positiva utveckling bolaget visat upp under perioden. I skrivande stund handlas aktien under optionsinlösennivån 15 kronor vilket kan te sig avskräckande, men det kommande kapitalbehovet var väntat och BioStock förutsätter att bolaget har en utarbetad finansieringsplan som säkerställer den fortsatta kliniska utvecklingen av ROSgard – även i händelse av att optionsinlösen skulle brinna inne. Det går heller inte att helt utesluta möjligheten att ledningen, baserat på de utvecklingsframgångar man uppnått, får möjlighet att presentera oväntade ess i rockärmen som kan ge bränsle åt en rejäl rekyl uppåt när finansieringsfrågan får sitt svar.

Vår bedömning är att nuvarande och potentiella investerare bör kunna känna sig mer säkra på A1M Pharma nu än någonsin tidigare av flera anledningar. Först och främst har resultaten från den prekliniska utvecklingen varit mycket positiva och bolaget har visat sig följa sin kommunicerade utvecklingsplan till punkt och pricka – något som inte tillhör vanligheterna inom bioteknikindustrin. A1M Pharma är nu väl positionerat för att ta det generellt värdehöjande steget från prekliniskt bolag till ett bolag i klinisk läkemedelsutveckling. Denna slutsats verkar delas av bolagets ledande befattningshavare, som enligt dagsfärskt besked avser att delta fullt ut i den förestående optionsinlösen. 

För det andra, med de kommersiella och kliniska vindarna som blåser i positiv riktning för PRRT, har sannolikt marknadspotentialen för ROSgard expanderat betänkligt. Utsikterna att kunna attrahera en lämplig samarbetspartner eller licenstagare bör ha stärkts ytterligare och möjligheterna att på sikt positionera ROSgard för fler indikationer inom strålbehandling av tumörer har förbättrats i och med upptäckten att substansen även har benmärgsskyddande egenskaper.

Slutligen kan A1M Pharma, jämfört med inför den senast genomförda emissionen, mycket väl ha utökat sin bas av potentiella internationella investerare, vilket kan visa sig i en eventuell kommande finansieringsrunda. Tidigare i år bytte A1M Pharma handelsplats från AktieTorget till Nasdaq First North just i syfte att kunna öka sin bas av internationella investerare och nästa finansieringsrunda kommer att vara ett bra mått på huruvida det var ett korrekt val. Vi utesluter inte att listbytet, tillsammans med den uppmärksamhet A1M Pharma under hösten fick i tv-programmet Innovations med Ed Begley Jr på kanalen Fox Business i USA (se nedan), kan ha stimulerat ett öka internationellt intresse, i synnerhet som inslaget sågs av hundratusentals människor i USA och runt om i världen. 

Kommande triggers att bevaka

BioStock fortsätter att bevaka A1M Pharma noga, och här följer en sammanfattning av de viktigaste katalysatorerna för investerare att närmare bevaka:

  • Besked om långsiktig finansieringslösning
  • Inlämning av ansökan för att utföra en första klinisk studie i människa (Q1 2018)
  • Initiering av kliniska studier (Q1 2018-Q2 2019)
  • Topline-resultat från kliniska studier (Q3-Q4 2018)

Tv-inslaget med A1M Pharma från Innovations med Ed Begley Jr på kanalen Fox Business kan ses här.

Läs även: Novartis jätteaffär bekräftar A1M Pharmas satsning (8 nov 2017)

Tidigare i veckan inleddes teckningsperioden i A1M TO av serie 2017
Genom de teckningsoptioner serie 2017 som emitterades i samband med emissionen i mars 2017 kan aktier tecknas under perioden 27 november till och med 8 december 2017. Tjugo (20) teckningsoptioner av serie 2017 berättigar till teckning av en aktie för femton (15) SEK. Läs mer.

 


Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock i samarbete med vår analyspartner Monocl Strategy Services. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. Analytikern äger ej aktier i A1M Pharma. Marknadsrelaterad information i denna analys baseras på källor som bedöms som tillförlitliga men informationens riktighet kan inte garanteras. Information rörande Bolaget har granskats och godkänts för publicering av Bolaget. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av bolagets historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från Bolagets senaste finansiella rapport, prospekt, nyhetsflöde samt kompletterande intervjuer. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Värderingar av bolag, produkter och marknad har utförts av Monocl Strategy Services analytiker. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget och skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev