Home Nyheter Nya rön om e-cigaretter stärker Enoramas case på sikt

Nya rön om e-cigaretter stärker Enoramas case på sikt

Nya rön om e-cigaretter stärker Enoramas case på sikt

3 november, 2017

Vid European Respiratory Societys (ERS) årliga konferens i september presenterades ett antal studier om risker förknippade med e-cigarettanvändning. Två av studierna som ERS uppmärksammade var genomförda av forskare vid Umeå universitet respektive Karolinska institutet och adderar ytterligare vetenskaplig tyngd till tidigare rön som visar att e-cigaretter inte lever upp till förväntningarna som nästa generations Nicotine replacement therapy (NRT). Ökad medvetenhet om riskerna med e-cigg gynnar i förlängningen tillverkare av andra NRT-alternativ, som Malmöbaserade Enorama Pharma, vars nikotintuggummi är på väg mot marknaden.
De nya forskningsrönen stärker tidigare forskning som påtalat riskerna med e-cigaretter som, även om de utgör ett mer hälsosamt alternativ till vanliga cigaretter, nu med tillräcklig vetenskaplig underbyggnad inte längre kan anses som ofarliga. Ju fler vetenskapliga rön som framkommer om att de populära e-cigaretterna inte utgör ett lämpligt tobakssubstitut, torde på sikt  allt fler förbud och varningar införas även kring denna form av nikotinintag, vilket i sin tur gynnar övriga NRT-alternativ.
Medvetenhet om e-ciggens risker gynnar Enorama Pharma
I förlängningen bör denna utveckling även gynna Malmöbaserade Enorama Pharma, som befinner sig i slutfasen av att utveckla ett nytt nikotintuggummi. Bolaget planerar att lämna in ansökan om marknadsgodkännande i början av 2018, och kan till viss del sägas rida på en framväxande global trend där statliga informationskampanjer påtalar de uppenbara riskerna med konventionell rökning.
Den globala marknaden för NRT-produkter är enorm där enbart segmentet nikotintuggummin utgör en mångmiljardindustri, och Enorama räknar med att även en liten marknadsandel kommer att generera betydande intäkter. Nyligen undertecknade bolaget ett utvecklings- och försäljningsavtal med Dr Reddy’s, ett globalt läkemedelsbolag med verksamhet i 20 länder, rörande den viktiga nordamerikanska marknaden. Sedan tidigare har Enorama Pharma även ett avtal med en icke namngiven europeisk distributionspartner för Nordeuropa. Enligt bolagets kommunikation är enbart det sistnämnda avtalet tillräckligt för att bolaget ska nå positivt kassaflöde redan under 2019, förutsatt att produkten godkänns och når marknaden som planerat.
Svensk studie visar att e-cigg inte hjälper rökare sluta
Den ena aktuella studien presenterades vid ERS konferens av Linnéa Hedman, forskare och verksam i ett gemensamt projekt mellan Umeå universitet och Region Norrbotten samt Göteborgs universitet. Studien inkluderade 30 000 individer mellan 20-75 år i ett slumpmässigt urval från befolkningen i Norrbotten och Västra Götaland som besvarade en enkät om luftvägssymtom, rökvanor och e-cigarettanvändning. Resultaten visade att andelen som använde e-cigaretter var 2,2 procent och att användningen var vanligare bland män än kvinnor. E-cigarettanvändning var vanligast bland personer som rökte, 9,8 procent, jämfört med 1,1 procent bland ex-rökare och 0,6 procent bland icke-rökare.

»Ett argument som ofta används för e-cigaretter är att de hjälper rökare att sluta, men våra resultat stöder inte detta påstående. Om så var fallet hade e-cigarettanvändning varit vanligast bland ex-rökare« – Linnéa Hedman.

Studieresultaten visade även att personer som både rökte och använde e-cigaretter hade den högsta förekomsten av luftvägssymtom såsom långvarig hosta, slemhosta och pipande, väsande andning.

»En förklaring till detta kan vara att rökare som börjat utveckla luftvägssymtom och vill sluta röka börjar använda e-cigaretter som ett första steg till rökstopp, men har ännu inte lyckats bli helt rökfria. En annan förklaring kan vara att rökning tillsammans med e-cigarettanvändning faktiskt leder till mer luftvägssymtom än produkterna var och en för sig« – Linnéa Hedman.

Karolinska-studie visar akuta effekter på blodtryck, ökad puls och arteriell kärlstyvhet
Den andra aktuella svenska studien vid konferensen presenterades av Magnus Lundbäck, som är verksam vid Karolinska Institutet och i forskningssamarbete med Umeå universitet. I studien som undersökte obstruktion i luftvägar och effekter på hjärta och blodkärl kopplat till e-cigarettanvändning, ingick 15 unga friska män och kvinnor som fick använda e-cigaretter med och utan nikotin. Resultaten visade att personer som använt e-cigaretter med nikotin hade akuta effekter på blodtryck samt ökad puls och arteriell kärlstyvhet, som var som mest uttalade upp till 30 minuter efter exponering. Den arteriella kärlstyvheten ökade så mycket som tre gånger hos de som använde e-cigaretter innehållandes nikotin, jämfört med den nikotinfria gruppen.
Forskarna mätte blodtryck, hjärtfrekvens och artärstyvhet direkt efter att ha rökt e-cigaretterna och sedan återigen två och fyra timmar senare. Under de första 30 minuterna efter rökning av e-cigaretter innehållandes nikotin ökade blodtryck, hjärtfrekvens och artärstyvhet signifikant. Ingen sådan effekt sågs på hjärtfrekvens och artärstyvhet hos de frivilliga som hade rökt e-cigaretter utan nikotin.

»Effekterna var tillfälliga och vi kan från resultaten därför inte fastställa om upprepat bruk av e-cigarett med nikotin kan ge permanenta kärlförändringar. Men det är dock sedan länge fastställt att ökad kärlstyvhet på sikt leder till ökad risk för bland annat hjärtinfarkt och stroke. Tillfällig ökning av kärlstyvhet har också påvisats efter exponering för vanlig cigarettrök« – Magnus Lundbäck.

Magnus Lundbäck menar att det är viktigt att resultaten av denna och andra studier når allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med förebyggande vård, till exempel vid rökavvänjning. Han framhåller vidare att resultaten understryker behovet av att upprätthålla en kritisk och försiktig inställning till e-cigaretter, samt att e-cigarettanvändare bör vara medvetna om de potentiella riskerna med produkten på grundval av vetenskapliga fakta.
E-cigarettindustrins marknadsföringskampanjer riktar sig till nuvarande cigarettrökare som en alternativ produkt för rökning. Men flera studier ifrågasätter e-cigarettens lämplighet och det finns stor risk för dubbelanvändning där människor använder både e-cigaretter och konventionella cigaretter. Marknadsföringen riktar sig också till icke-rökare, med mönster och smaker som tilltalar många, även mycket unga människor.
Marknaden för e-cigaretter expanderar globalt och vissa beräkningar tyder på att e-cigarettindustrin i USA ensam kommer att överträffa den konventionella cigarettindustrin inom de närmaste åren, menar Magnus Lundbäck på Karolinska.
– Vår forskning gäller därför en mycket stor befolkning och våra resultat kan förhindra framtida hälsoproblem för ett stort antal människor. Det är av yttersta vikt att undersöka de möjliga långsiktiga effekterna av daglig e-cigarettanvändning genom studier som finansieras oberoende av e-cigarettindustrin, säger Magnus Lundbäck på Karolinska Institutet.
Resultaten av de två studierna har uppmärksammats i bland annat engelska the Guardian och indiska NDTV.
Fakta om e-cigaretter
Elektroniska cigaretter liknar vanliga cigaretter och innehåller en patron med vätska och ett batteri som hettar upp och omvandlar vätskan till ånga, så kallad vaping. E-cigaretter marknadsförs som en metod för att sluta röka men även för användning på platser och i situationer där rökning är förbjuden. E-cigaretter innefattas inte av Tobakslagen eftersom vätskan inte innehåller tobak. Den 1 juli 2017 trädde dock lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare i kraft. Lagen omfattar enbart e-cigaretter som innehåller nikotin. I korthet innefattar lagen ett förbud att sälja e-cigaretter till personer under 18 år, krav på information, innehållsförteckning, hälsovarningar och regler kring hur produkterna får marknadsföras och säljas.
Inom EU ökade användningen av e-cigaretter från 7,2 procent 2012 till 11,6 procent 2014 enligt rapporten Two-year trends and predictors of e-cigarette use in 27 European Union member states som publicerades 2016 och som kan läsas här.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev