BrainCool meddelade idag att man har säkerställt långsiktig finanisering av bolaget om upp till 100 miljoner kronor under en treårsperiod, genom en riktad utgivning av konvertibler till en större internationell institutionell investerare. Kapitaltillskotten ska användas bland annat för att etablera försäljning och stärka produktionsprocesserna inom affärsområdet Braincooling i både USA och Europa. BioStock kontaktade bolagets vd Martin Waleij för att följa upp nyheten.

Martin Waleij, vd BrainCool

Martin Waleij, vd BrainCool.

En större internationell investerare går in i BrainCool och löser finansieringsfrågan långsiktigt, i princip samtidigt som ni nyligen har aviserat ökat fokus på USA-marknaden och dessutom inväntar resultat från en större klinisk studie, PRINCESS-studien inom hjärtstopp. Det ser inte ut som något slumpartat sammanträffande? 

– Bolaget skall nu gå in i nästa fas och då är det naturligt att vi stärker organisationen och gör en kapitalisering av bolaget. Vi har haft några olika alternativ på bordet, men ser detta som en mycket fördelaktig lösning för bolaget och våra aktieägare. En riktad emission om t.ex. 40 MSEK hade förmodligen drivits ned mot en kurs på 7–8 kronor/aktie, med en utspädning på uppemot 20 procent för befintliga ägare. Då bedömer vi att denna finansieringslösning är betydligt mer optimal för bolaget samtidigt som våra egna ägare prioriteras genom gratis teckningsoptioner. Motsvarande kapitalisering om 40 MSEK kommer med hög sannolikhet att kunna genomföras till betydligt mindre utspädning för ägarna tack vare denna lösning.

– När nu vi har en kapitalisering i ryggen, även om den inte är avropad ännu, så kommer aktien troligen att vara mer stabil och marknaden kanske även mer lyhörd för nyheter om bolagets utveckling.

Hur länge har diskussionerna pågått med den aktuella investeraren, European Select Growth Opportunities Fund, för att få den här lösningen på plats?

– Vi har under hela året haft flera olika spår öppna. Viktigt för bolaget har varit att genomföra ett bra upplägg utan dyra rådgivare, då många som bekant mera föder sina kunder än bolagen…

Med fylld kassa kan ni lägga full kraft på er aviserade satsning med ett dotterbolag i USA, där ni också har lyckats rekrytera en rutinerad branschräv som ska bygga upp direktförsäljning. Hur viktig är en nyckelperson som Bryan Nicholson för era möjligheter till snabb etablering på den amerikanska marknaden?

– Mycket viktig. Vi har ju kört ett projekt med BMTA, Boston MedTech Advisors, för marknadsplanering och demo-upplägg som förvisso avlöpt väl, men när rekryteringsprocessen med Bryan blev seriös stoppade jag det samarbetet rakt av. Detta eftersom vi med Bryan i teamet har skaffat oss en enorm insikt och ett värdefullt kontaktnät rakt in i amerikanska kliniker och hälsovårdssystem.

Bryan Nicholson har bland annat ett förflutet hos Bard, en av BrainCools viktigaste konkurrenter inom medicinsk kylning. Hur gick det till när ni knöt honom till er?

– Vi har inte använt oss av rekryterare, men jag har byggt upp ett starkt nätverk internationellt inom hypotermi och därigenom kunnat identifiera ett antal kandidater och utvärderat dem under det sista halvåret. När Bryan nu börjat har vi gemensamt besökt flera kliniker, opinionsledare och representanter från hälsovårdssystemet i USA samt träffat användare av våra produkter i både Sverige och Tyskland. Vi har redan från dag ett utmejslat en tydlig plan och Bryan Nicholson är en från dag ett en tydlig och viktig del i BrainCool-teamet.

»Vi tror på värdet av att ha en egen säljorganisation i USA med tanke på att vi planerar att komma med flera produkter. För att möta konkurensen kommer det vara effektivare med en egen organisation på plats, som bara har en agenda.« 
– Martin Waleij, vd BrainCool.

Om vi tittar närmare på marknaden för medicinsk kylning i stort, vad är det som gör att en satsning i USA har fått så hög prioritet för BrainCool nu?

– USA-marknaden kyler idag endast 4–5 procent av de nåbara patienterna, varav merparten inom SCA eller hjärtstopp – sudden cardiac arrest. Men även neurologimarkanden är på väg att öppnas upp i USA, vilket kommer att mångfaldiga marknadspotentialen. Med vår rekrytering av Bryan, vars kompetensområde ligger just inom brain cooling, gör vi en seriös satsning på att slå oss in på en betydande marknad. Hans resurser skall inriktas på det arbetet, och även på global försäljning och support inom vårt första affärsområde, d.v.s. brain cooling. Vi tror på värdet av att ha en egen säljorganisation i USA med tanke på att vi planerar att komma med flera produkter. För att möta konkurensen kommer det vara effektivare med en egen organisation på plats, som bara har en agenda.

Vilka är de största utmaningarna med att slå sig in på hypotermimarknaden i USA, givet att många kliniker kanske redan har installerat konkurrerande produkter?

– Konkurrensen i USA kommer från fyra bolag, som samtliga har etablerats genom M&A:s i miljardklassen, och vi går upp mot konkurrenter som Beckton Dickinson, Stryker, Asahi Kasei och Gentherm Incorporated. Det innebär så klart utmaningar, men vi ser även att vi har en stor fördel i och med att en vidareutveckling av kylningskoncept och -metoder kommer att ske de kommande åren, där vi kan vara mycket snabbare i att adaptera stora nyheter än de stora bolagen. Vi har redan bevittnat den trenden med marknadsledaren, Arctic Sun inom BARD, att management redan gjort en omfattande investering vid förvärvet – i deras fall över 2 miljarder – och det inte finns något egentligt utrymme för fler investeringar i förbättringar av produkten. Och den biten kommer inte att vara lättare för dem nu när Bard ligger inom Beckton Dickinson.

Under förra veckan gick ni ut med nyheten om att BrainCool etablerar en ny organisation med fokus på två affärsområden, braincooling och pain management. Berätta kort om strategin bakom beslutet, varför är det viktigt att skilja på dessa affärsområden?

– BrainCool är fortfarande ett litet bolag och måste nu fokusera på kommersialisering av de första produkterna till marknad. Det är grunden i vår affärsplan för att bygga en större bolag, att det första området vi går till marknaden med genererar affärer med en bra affärsmodell. Vår huvudmarknad är sjukhus, men inom olika kundkategorier och med olika egenskaper beroende exempelvis på om de drivs i privat eller offentlig regi, de tillhör olika hälsovårdssystem och försäkringsstrukturer för reimbursement, o.s.v.

– Med produkten RhinoChill kommer vi även att verka för att öppna upp den pre-hospitala marknaden, d.v.s. kylbehandling redan under transport till akutkliniker, som är en marknad med mycket hög potential men som idag de facto är en mycket mindre utvecklad marknad än exempelvis sjukhusmarknaden.

– Att renodla till endast två affärsområden har mycket med kontaktytor att göra, där branschen både inom pharma och offentlig finansiering har en tydlig indelning för exempelvis pain management. Tydligast slog det oss genom att vi har ett pharma-bolag som följer oss nära vad gäller våra internationella migränstudier. Inom sitt affärsområde Pain Management har de visat ett stort intresse för våra projekt både inom oral mukosit och migrän och de har även uppmuntrat oss att titta på ett nytt område där kylning skulle kunna fungera med goda synergier till våra två första projekt inom Pain Management.

En avgörande faktor för lyckad marknadsetablering, som ni ofta återkommer till, är att ha dokumenterad klinisk evidens för att era produkter har önskad effekt. Vad får en institutionell investerare att gå in i BrainCool nu, innan ni de facto har kunnat presentera sådana kliniska resultat?

– Att vi har en bra affärsplan och snabb utveckling i bolaget. Vi ser även ett stort stöd i att vi inte har valt att inrikta oss på att bli ett en-produktsbolag. Bara vi kan visa framgång med det första projektet till marknaden är det få bolag som kan ta fram projekt så snabbt till patent, klinik och stor marknadspotential som BrainCool. Exempelvis skulle våra projekt inom onkologi och migrän även enskilt kunna vara mycket intressanta bolag.

Vad vet ni om placeringshorisonten för den här investeraren, ett av villkoren i finansieringsavtalet är krav på omedelbar tillgång till aktier?

– Vi ser ett långsiktigt bra samarbete med den bakomliggande fonden L 1 Capital.

Avslutningsvis, en intressant detalj i upplägget är att era befintliga aktieägare får gratis teckningsoptioner, vilket skyddar dem från utspädning samtidigt som det kan ge ytterligare kapital in i bolaget. Vad krävs av aktieägarna för att de ska få utväxling av detta?

– Optioner kommer ges ut verderlagsfritt och upptas till handel på AktieTorget. Aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd för att erhålla optionerna. I den första tranchen tilldelas 1 teckningsoption för 47 aktier som innehas på avstämningsdagen den 13 december.

 


Fotnot: Möjlighet att lyssna på och träffa BrainCool kommer att ges under nästa BioStock Live, som arrangeras i Stockholm måndag 4 december. Medverkar på eventet gör även A1M Pharma och Cantargia.

Dessförinnan medverkar BrainCool även på Stora Aktiedagen i Göteborg 27 november.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknappgoogleplayknapp