Konkurrenslandskapet inom kastrationsresistent prostatacancer öppnades upp efter att Bavarian Nordics fas III-studie inom indikationen nyligen floppade. Enligt GlobalData spås marknadsvärdet för prostatacancer på de nio största marknaderna öka från 2,6 miljarder USD till 8,3 miljarder USD mellan åren 2013 och 2023. Det är en jättemarknad som svenska DexTech Medical vill nå med sin läkemedelskandidat OsteoDex. I favör för bolaget talar hög tolererbarhet, få biverkningar jämfört med behandlingar som används idag samt, inte minst, en tydlig bromsverkan på skelettmetastaser. Samtidigt råder hög marknadsaktivitet i sektorn, vilket torde gynna DexTech som nyligen har växlat upp sina insatser för att hitta en lämplig samarbetspartner.

BioStock har tidigare skrivit om den affärsmässiga succén när tyska läkemedelsjätten Bayer 2013 förvärvade norska Algeta och dess läkemedel Xofigo mot prostatacancer för 26 miljarder kronor. Det är en drömaffär med tydliga paralleller till vad DexTech Medical hoppas uppnå med OsteoDex, som för närvarande genomgår fas IIb-studier. Mer om denna affär och dess kopplingar till Uppsalabolaget längre ned.

Det saknas heller inte mer tidsaktuella referensaffärer. Amerikanska Endocyte meddelade i oktober att man tecknat ett miljardavtal med tyska ABX GmbH gällande en behandling mot kastrationsresistent prostatacancer. ABX erhåller initialt en förskottsbetalning på 12 miljoner dollar samt upp till 6 miljoner aktier i Endocyte om alla villkor faller ut i avtalet. Till detta kommer milstolpsbetalningar på upp till 160 miljoner dollar samt tvåsiffriga royalties på framtida försäljning. I fokus för avtalet står läkemedlet Lu-PSMA-617 som till skillnad från Endocytes tidigare behandlingsfokus är utformat för att leverera en radioisotop snarare än cytostatika, mot prostataspecifika membranantigen (PSMA), som finns hos omkring 80 procent av patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med metastaser.

Vid tidigare studier har Endocyte lyckats sänka nivåerna av prostataspecifikt antigen, en nyckelbiomarkör för sjukdomsaktivitet i prostatacancer, med hälften hos 40-60 procent av patienterna.

Det finns fler exempel på affärer som involverar radioaktiva läkemedel mot prostatacancer och som visar på potentialen att ackumulera höga dealvärden inom fältet. Nyligen erhöll strålningsbaserade behandlingen Lutathera godkännande i Europa för neuroendokrina tumörer. Bolaget som utvecklat behandlingen, franska Advanced Accelerator Applications, köptes därefter helt sonika upp av läkemedelsjätten Novartis för den nätta summan 3,9 miljarder dollar, i en affär som offentliggjordes så sent som 30 oktober.

Bavarian Nordics fas III-studie floppade
Några år tidigare, närmare bestämt 2011 skrev danska Bavarian Nordic ett avtal med Bristol-Myers Squibb (BMS) kring läkemedelskandidaten Prostvac. Efter att projektet dragits med upprepade förseningar, stod det i september i år slutligen klart att utvecklingen av Prostvac läggs ned efter att behandlingen inte kunde bevisa önskad effekt i fas III. Därmed förlorade bolaget möjligheten till framtida milstolpsbetalningar på 6,4 miljarder danska kronor från partnern BMS, vilket i sin tur ledde till att Bavarian tappade över 50 procent av börsvärdet på en dag. Läs mer. Innan dess hade aktien rusat 78 procent under året i väntan på de nya resultaten, och under de senaste fem åren flerdubblats.

Misslyckandet lämnade återigen spelplanen öppen för att utveckla ett läkemedel mot den aktuella patientgruppen, och möjligen söker nu BMS efter andra lovande läkemedelskandidater som alternativ för att stärka sin portfolio inom prostatacancer. BMS hade enligt avtalet med Bavarian rätt att inlicensiera Prostvac för 80 miljoner dollar. Om medianöverlevnaden hade ökat jämfört med en tidigare fas II-studie, skulle priset dessutom stiga ytterligare, enligt avtalet. Av detta blev nu alltså intet.

DexTech Medical har lovande resultat i ryggen
OsteoDex som är DexTech Medicals ledande läkemedelskdandidat i en pipeline av fyra substanser, ger till skillnad från exempelvis andra cytostatika, väldigt få och lindriga biverkningar. Detta är mycket viktigt då den aktuella patientgruppen ofta är känslig för behandlingsbiverkningar. DexTechs prekliniska studier har även tydligt visat att OsteoDex har potential för behandling av avancerad bröstcancer med skelettmetastaser. Utöver detta har man dessutom kunnat se indikationer på en betydande aktivitet mot tumörer i mjukdelar, trots att tumörer i skelettet är det primära målet.

Radioaktiva isotoper – som Endocytes och Bayers behandlingar ovan – är av lätt insedda skäl inte helt okomplicerade att tillföra kroppen, och med tanke på att behandlingen kan ge skador på både njurar och benmärg, öppnas möjligheter för läkemedel som visar hög effektivitet samtidigt som biverkningarna är färre. En annan fördel med ett icke-radioaktivt läkemedel är den enklare logistiken, d.v.s. den praktiska hanteringen av substansen vid behandlande kliniker.

En benchmark mellan OsteoDex och Xofigo
Bayers läkemedel Xofigo har samma target som OsteoDex, det vill säga CRPC. Bägge substanserna är också s.k. mimetica, dvs att de härmar naturliga ämnens bindning till ben. Skillnaderna mellan substanserna härvidlag är små; Ra-223 binder till ben som kalcium, medan OsteoDex binder till skelettet likt Pyrofosfat, ett naturligt ämne som reglerar benmineralisering. Båda läkemedlen verkar genom att bryta eller hämma en så kallad ”vicious cycle”, d.v.s. en ond cirkel som består i att bencellerna och tumörcellerna ömsesidigt stimulerar varandra genom att utsöndra tillväxt- och stimulansfaktorer.

Likheterna avseende substansernas kliniska effekt är stora. De har bägge liten eller ingen effekt på PSA (prostataspecifikt antigen), däremot har de båda en uttalad effekt på s.k. benmarkörer, ämnen som speglar antingen bennedbrytning eller abnorm benbildning (lytisk respektive blastisk aktivitet), exempelvis alkaliskt fosfatas (ALP, ett enzym). Vetenskapen har ännu inte helt klarlagt varför prostatacancerceller ”dras” till ben. I benvävnaden finns benbyggande celler, osteoblaster och osteoklaster som bryter ned ben. Dessa signalerar och samverkar på något sätt så att de stimulerar prostatacancercellerna att växa medan cancercellerna i sin tur stimulerar osteklaster och osteoblaster att  bryta ner respektive bygga mera ben, dock med defekt struktur. Resultatet blir skelettmetastaser för vilket det idag saknas botande behandlingsalternativ.

»Skelettmetastaser ses redan tidigt i sjukdomsförloppet hos ungefär 90 procent av de patienter som utvecklat CRPC. Det är därför angeläget att vi så tidigt som möjligt effektivt ska kunna bromsa sjukdomen i skelettet. Våra prekliniska data visar att OsteoDex, till skillnad från hormonellt aktiva läkemedel, har en uttalat celldödande effekt vilket vi ser som en fördel. Samtidigt är bieffekterna, i jämförelse med gängse cytostatika, relativt få och lindriga« – Anders R Holmberg, vd DexTech Medical

OsteoDex verkliga styrka kan vara som kombinationsbehandling
Mot bakgrund av att kastrationsresistent prostatacancer med skelettmetastaser är ett obotligt tillstånd, där alla nuvarande preparat efterhand blir verkningslösa och troligen kommer Xofigo gå samma öde till mötes, så går behandlingen ut på att hitta optimala kombinationsregimer. Utifrån en befintlig palett av tillgängliga läkemedel försöker man maximera nyttan för patienten.

Det är teoretiskt möjligt att OsteoDex skulle kunna komplettera just Xofigo mycket väl, dels med tanke på de avsevärda likheterna mellan preparaten, och dels då den främsta styrkan i de bägge preparaten är att de är mimetiska. Medan Xofigo beter sig i kroppen och tas upp i skelettet precis som kalcium, binder OsteoDex som pyrofosfat samt uppfattas av tumörcellen som en poly-amine som tumörcellen behöver för att växa.

»OsteoDex kan bli ett viktigt komplement till befintliga läkemedel, och vår substans kan även visa sig ha en synergistisk effekt tillsammans med vissa av dessa befintliga behandlingsalternativ« – Anders R Holmberg i en intervju från 28 aug 2017

Algeta – en norsk triumf som DexTech Medical hoppas kunna upprepa
Ytterligare en intressant referensaffär som nyligen uppmärksammades var AstraZenecas affär på 2,8 miljarder kronor där de kommersiella rättigheterna med Zoladex för behandling av prostatacancer övergick till Tersera Therapeutics. Betydligt större var dock den transaktion, som dessutom hade indirekt koppling till DexTech, som nämndes inledningsvis när tyska Bayer 2013 köpte upp det norska prostatacancerbolaget Algeta och läkemedlet Xofigo för 26 miljarder kronor. Bland de ansvariga för de kliniska studierna vid framtagandet av Algetas Xofigo var ingen mindre än Sten Nilsson, professor i onkologi samt styrelseledamot och medgrundare av DexTech Medical.

Flera branschaktörer letar med ljus och lykta efter nästa storsäljare. Detta märks inte minst av att aktiviteten inom industrin är hög med ett flertal mergers, licensavtal och uppköp. Några ytterligare exempel utöver ovan nämnda är Bristol-Myers Squibb, bolagen Abzena, Telix, Threshold Pharma och OBI Pharma inom vilka det på senare tid kunnat noteras intressanta merger-aktiviteter och licensavtal som rör just DexTechs intresseområde. Att DexTech nu har inlett ett fokuserat arbete tillsammans med konsultfirman EY:s bioteknikexperter för att identifiera lämpliga branschaktörer för partnerskap, kan därför visa sig bli en viktig förberedande åtgärd inför kommande kliniska effektdata.

Läs även: Intervju med Anders R Holmberg: ”Det finns tydliga paralleller mellan DexTech Medical och Algeta” (januari 2017)

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknappgoogleplayknapp

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev