Home Nyheter Intervju: Saniona om den positiva utvecklingen efter listbytet

Intervju: Saniona om den positiva utvecklingen efter listbytet

Intervju: Saniona om den positiva utvecklingen efter listbytet

21 juni, 2017

Danska Saniona klargjorde förra året sina ambitioner om att byta handelsplats från First North Premier till Stockholmsbörsens huvudlista. Efter att man i slutet på maj erhöll godkännande för listbytet, har aktiekursen stigit cirka 20 procent. Ökade förväntningar inför listbyten är inget ovanligt, men det finns heller ingen naturlag som säger att kursen fortsätter stiga efter genomfört byte. I Sanionas fall har aktiekursen stigit ytterligare cirka 10 procent sedan bolaget avnoterades från First North Premier, samtidigt som omsättningen i aktien har ökat. Från det att Saniona noterades på Aktietorget i mars 2014, framstår Saniona som en lyckad investering för den som behållt sina aktier, med en uppgång på cirka 850 procent. Bolagets vice vd Thomas Feldthus kommenterar här listbytet och ger sin syn på de bakomliggande orsakerna till Sanionas framgångar.

Thomas Feldthus, VVD & CFO Saniona
Thomas Feldthus är vice vd och CFO i danska Saniona.

Thomas Feldthus, vice vd i Saniona, den främsta orsaken för listbytet till Nasdaq Small Cap var att attrahera större utländska och svenska investerare och göra det enklare för fonder etc att investera i bolaget. Hur ser du på utvecklingen sedan listbytet och vilka konkreta effekter utöver detta hoppas ni att det kommer leda till på sikt?
– Vi är nöjda med den ökande likviditeten i vår aktie sedan bolaget noterades på börsens huvudlista. Ökad likviditet är ett steg i rätt riktning, och vi ser generellt ett intensifierat intresse från större investerare och de analytiker som förser institutionella investerare med investeringsunderlag och potentiella investeringscase. Detta är dock en process som sker över tid – många institutionella aktörer föredrar att följa ett bolag under en period innan man väljer att gå in med en investering. Analyshusen måste först fatta ett formellt beslut om att ta upp ett bolag till bevakning och därefter göra en djupgående analys av bolaget innan de kan ge sina rekommendationer till investerarna. Detta händer inte över en dag – vi är bara i början av en intressant resa som noterat bolag på en reglerad marknad.
Stora delar av Sanionas pipeline, substansbibliotek och patent bygger ju på förvärv som har resulterat i en bred och diversifierad läkemedelspipeline. Om ytterligare förvärv blir aktuella framöver, är det då sannolikt att ni väljer ”nya” sjukdomsindikationer med stor värdepotential eller siktar ni snarare mot nära angränsande indikationsområden som lätt kan adderas till och komplettera er befintliga portfolio?
– Vi har inga specifika planer på att förvärva ytterligare projekt i nuläget, helt enkelt för att vi har händerna fulla. Vi sitter redan med tillgångar i portföljen som vi i dagsläget inte utnyttjar.
Det finns ju en tydlig koppling mellan fetma och typ 2-diabetes, där ni har positionerat er med två läkemedelskandidater, tesofensine och tesomet. Steget från dessa indikationer till den glödheta sjukdomsindikationen NASH/fettlever är inte heller långt. Ni har tidigare också talat om denna marknad, hur ser planerna ut i dagsläget?
– Nästa steg med Tesomet inom fetma, diabetes typ 2 och övriga relevanta indikationer vore att genomföra en sex månaders fas IIb-studie för att definiera de mest effektiva doskombinationerna. Vi håller för närvarande på att ta fram datapaketet för Tesomet i förberedelse för en sådan sexmånadersstudie i människa. Parallellt med detta genomför vi en kortare tre månaders explorativ studie i Prader-Willis syndrom för att utvärdera våra möjligheter i denna indikation.

»Vi har flera långt gångna forskningsprogram där nästa steg är att välja en läkemedelskandidat för preklinisk och klinisk utveckling.«

Tesomet och tesofensine har av naturliga skäl fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Men vilket eller vilka av era läkemedelsprojekt är minst omtalande, i förhållande till den potential ni ser i det/dem?
– Vi har flera långt gångna forskningsprogram där nästa steg är att välja en läkemedelskandidat för preklinisk och klinisk utveckling. Vår målsättning är att välja en kandidat antingen från vårt GABA-program eller vårt IK-program under året. Bägge adresserar viktiga marknader. Sedan ser vi även en positiv utveckling i våra partnerprogram, så vi hoppas kunna se tydliga framsteg i vår tidiga pipeline under de närmaste 12 månaderna.
Vilken betydelse har innovation och entreprenörsanda när man bygger upp ett framgångsrikt läkemedelsbolag, och kan du kort beskriva hur ni konkret har agerat för att nå dit ni är med Saniona idag?
– Först och främst har vi verkligt innovativa forskningsprogram. Ledningen är också erfaren, både när det gäller att driva biotechbolag och när det gäller att skapa förutsättningar för samarbete med läkemedelsbolag. Samtidigt har vi fördelen att förfoga över både en mycket bred projektpipeline och -teknologiplattform. Sanionas framgång, och vårt nyhetsflöde baseras på kombinationen av en bred pipeline med innovativa program och ledningens förmåga att skapa affärer. 
Nyligen medverkade Saniona i bildandet av Scandion Oncology A/S, ett företag som fokuserar på att utveckla läkemedel för behandling av cancer. Dessförinnan skedde samma sak med Initiator Pharma inom erektil dysfunktion. Vilka är fördelarna med denna avknoppningsstrategi jämfört med att bara sälja av tillgångarna och låta likviden jobba i bolaget?
– Spin-out-modellen med utdelning av aktier i enlighet med Lex ASEA säkerställer att Sanionas aktieägare erhåller ett maximerat värde av tillgångar som ligger så att säga utanför bolagets kärnområden. Dessutom ges investerare möjligheten att delta och finansiera den vidare utvecklingen av dessa tillgångar. Grundarna av Initiator Pharma och Scandion Oncology bidrar med viktig kunskap och arbetsinsatser för att utveckla de avknoppade resurserna. Avgörande var förstås också att grundarna hade både lusten och förmågan att etablera ett nytt bioteknikföretag. Detta talar också för spin-out-modellen. Sverige är en unik plats för att driva denna modell, med sin dynamiska aktieägarkultur och dess etablerade handelsplattformar för mindre bolag, AktieTorget och First North.

»Initiator Pharma har förvisso haft en tuff start på AktieTorget. Detta kan delvis bero på förändrade marknadsförhållanden under de senaste 6-12 månaderna.«

– Initiator Pharma har förvisso haft en tuff start på AktieTorget. Detta kan delvis bero på förändrade marknadsförhållanden under de senaste 6-12 månaderna. Men jag är fortfarande optimistisk. Fundamenta finns fortfarande på plats i bolaget och det är enligt vår uppfattning ett intressant business case med en kunnig och erfaren ledning som absolut kan leverera. Så, låt oss se vad framtiden ger!
– Scandion Oncology är en annan typ av bolag. Vi har utvecklat deras program tillsammans med forskare vid Köpenhamns universitet, och bolaget har nu ett avancerat program som är klart för att starta fas II-studier i cancer, vilket är en mycket populär indikation bland investerare. Programmet kan potentiellt både öka effekten och bidra till att övervinna resistens mot standardkemoterapi, vilket kommer att utgöra en hörnsten inom cancerbehandling under många år framöver. Dessutom har Scandion Oncology en bred plattform som kan leverera ytterligare produktmöjligheter över tiden. Så, de är i några avseenden ett mycket mer avancerat bolag än många av sina branschkollegor som är noterade på t.ex. Aktietorget. Ledningen i Scandion Oncology utvärderar nu olika möjligheter att finansiera sina viktiga innovationer i processen att ta bolaget vidare framåt.
För att avsluta med en klassisk fråga: vad kan vi förvänta oss i nyhetsväg under de kommande månaderna – vad ser ni själva som mest aktuellt att uppdatera kring härnäst?
– Initiering och rekrytering av de första patienterna för fas III-studien med läkemedelskandidaten tesofensine mot fetma i Mexiko utgör en mycket viktig milstolpe för Saniona. Denna studie kan bana väg för ett godkännande för försäljning och royaltyintäkter till Saniona inom bara några år. När det kommer till kritan är det detta allt handlar om: att generera avkastning genom att introducera nya och effektiva läkemedel till marknaden, till gagn för både patienter och samhället.
– Vad gäller Tesomet så får vi en säkerhetsavläsning för Prader Willi-studien, vilket kan leda till en förlängning av studien genom att även inkludera tonåringar. Vi ser då fram emot att få top line-data från denna lilla explorativa studie under våren. Prader Willi representerar en intressant möjlighet för oss. Hos dessa patienter är övervikt den viktigaste riskfaktorn, och det ständiga begäret efter mat är en betydande stressfaktor för deras familjer. Tesomet kan därmed visa sig föra med sig stora hälsofördelar, så det skulle vara ett enormt steg framåt om Tesomet kan ge patienterna med denna svåra sjukdom en varaktig viktminskning och ändrade matvanor.

»Vi siktar på att välja ut en ny klinisk kandidat för intern utveckling under det andra halvåret av 2017.«

– Parallellt med detta utökar vi datapaketet för 6 månaders studier och utforskar olika alternativ för en fas 2b-studie. Tesomet är en central värdedrivare för bolaget, och därför utgör själva genomförandet och guidningen av framtida utvecklingsplaner viktig information för aktieägarna.
– Vad gäller NS2359 för behandling av kokainberoende har Treatment Research Center (TRC) vid University of Pennsylvania informerat att de förväntar sig att göra en interimanalys efter att ha behandlat cirka 40 stycken kokainmissbrukare. Vi förväntar oss att detta kommer att ske i slutet av 2017 eller början av 2018. Det skulle innebära ett genombrott inom kokainmissbruksterapin om den här placebokontrollerade studien indikerar att användningen av NS2359 minskar antalet patienter som upplever kokainabstinens vid slutet av behandlingsperioden.
– Utöver detta så siktar vi på att välja ut en ny klinisk kandidat för intern utveckling under det andra halvåret av 2017. Detta kommer att bli Sanionas fjärde kliniska program och därigenom utgöra en ny och viktig värdedrivare för företaget. Jag ser även ett potentiellt nyhetsflöde från våra partnerprogram under den kommande tolvmånadersperioden, vilket kan leda till milstolpsbetalningar till Saniona. Den exakta tidpunkten för när detta inträffar är av naturliga skäl behäftad med viss osäkerhet.
– Slutligen har vi en forskargrupp i absolut världsklass och flera program för partnersamarbete eller spin-outs. Vi ser goda möjligheter att etablera nya partnerskap under den kommande perioden, avslutar Thomas Feldthus, vice vd och CFO Saniona.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev