Home Nyheter Rapport: Precisionsmedicin ett paradigmskifte med utmaningar

Rapport: Precisionsmedicin ett paradigmskifte med utmaningar

Rapport: Precisionsmedicin ett paradigmskifte med utmaningar

29 maj, 2017

Det finns idag många exempel på hur så kallad precision medicine dramatiskt har förändrat prognosen för flera cancerindikationer. Skräddarsydda och individuellt anpassade behandlingar medför positiva effekter inte bara för patienterna, utan även för de behandlande klinikerna och för läkemedels- och den diagnostiska industrin i stort. Inom vårdsystemet finns dock utmaningar som måste övervinnas för att maximera de fördelar som precisionsmedicin kan medföra för morgondagens patienter. Allt enligt en ny rapport från QuintilesIMS Institute som presenterats vid Pharmaceutical Sciences World Congress 2017, PSWC2017 i Stockholm. 
Precisionsmedicin definieras som behandlingar skräddarsydda för en patientgrupp baserat på exempelvis prediktiva biomarkörer som indikerar vem som kan dra nytta av ett visst läkemedel eller en specifik behandling, eller baserat på patienternas unika genetiska profil eller status, såsom ålder och kön.

»Det finns för närvarande cirka 80 precisionsläkemedel på marknaden, över hälften inom cancerbehandling, men under de senaste fem åren har vi sett ett uppsving för denna typ av produkter« – Murray Aitken, vd på QuintilesIMS Institute och medförfattare till rapporten.

Antal precisionsläkemedel har ökat stadigt sedan 1977 enligt QuinitilesIMS

De senaste årens framsteg inom genomik, imaging och biomarkörer rör sig mot en utveckling där man i allt högre grad använder individuellt anpassade läkemedel för att målinriktat modifiera sjukdomsförlopp, i särskilda patientpopulationer. Precisionsläkemedel har visat en snabb tillväxt och acceptans inom hälso- och sjukvården och innebär generellt större patientnytta och mer effektiva behandlingar för fler patienter samt minskade biverkningar. Detta paradigmskifte inom läkemedelsutvecklingen har en tydlig inverkan på alla aspekter av hälso- och sjukvården, enligt den nya rapporten från QuintilesIMS Institute.
Av de läkemedel som ligger till grund för analysen i rapporten, var 58 procent cancerläkemedel, 69 procent hade erhållit godkännande efter 2006, och 80 procent utgjordes av småmolekylära läkemedel.
I rapporten konstateras att identifiering av patienter med prediktiva biomarkörer är det mest avgörande steget för korrekt användning av precisionsmedicin, och att detta första steg i hög grad påverkas av tillgången till diagnostik samt läkare, samt acceptansen att betala för de skräddarsydda behandlingarna.
Rapporten, Upholding the clinical promise of precision medicine: Current position and outlook, presenterades i förra veckan vid FIPs 6th Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC), i Stockholm. I rapporten lyfts även frågeställningar kopplade till kliniskt beslutsfattande, samt brister i vårdsystemet avseende diagnostik, problem med patientintegritet, global tillgänglighet, insamlande av big data samt snabbt ökande kostnader, fram som några av de stora utmaningar som vården står inför.

»Det är ingen tvekan om att vetenskapen utvecklas snabbt. Frågan är om hälsovårdssystemet utvecklas tillräckligt snabbt för att säkerställa att patienterna kommer att dra nytta av dessa nya läkemedel. Precision medicine har unika egenskaper som den nuvarande hälsovårdsramen inte stödjer tillräckligt« – Murray Aitken

En större förståelse för systembiologi har möjliggjort en ökad insikt i de processer som styr olika sjukdomar, vilket i sin tur har banat väg för precisionsmedicin där rätt patient får rätt behandling i rätt dos och med rätt respons. Rapporten från QuintilesIMS Institute presenterar ett ramverk för att förstå de unika utmaningar som är förknippade med dessa behandlingar, kostnader, kliniskt beslutsfattande och vilka roller vårdens intressenter spelar.
I Sverige arbetar innovationsprogrammet Swelife på en ny nationell standard för att öka förutsättningarna för individanpassad hälso- och sjukvård, där cancerbehandlingar i framtiden kommer att grundas på orsakerna till sjukdomen och varje patients förutsättningar. I början av maj månad erhöll man ett mångmiljonstöd från Innovationsmyndigheten Vinnova.
Läs även: Mångmiljonstöd ska vässa cell- och genterapi/onkologi och Personalised Medicine (4 maj 2017)
Ladda ned och läsa hela rapporten från QuintilesIMS Institute här

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev