Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 23 maj

Nyhetssvepet tisdag 23 maj

Nyhetssvepet tisdag 23 april

Nyhetssvepet tisdag 23 maj

23 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

NeuroVive Pharmaceutical tillkännagav idag positiva resultat från kliniska och prekliniska studier med läkemedelskandidaten NeuroSTAT avsedd att förebygga skadeverkningarna efter traumatisk hjärnskada (TBI). Bolaget förbereder nu för nästa kliniska studie med NeuroSTAT för TBI. Läs mer.
Kancera meddelar start av klinisk prövning av KAND567, en läkemedelskandidat som verkar genom att blockera Fractalkine-systemet och som enligt bolaget i prekliniska sjukdomsmodeller har visats effektivt kunna motverka skov i autoimmun sjukdom samt nervinflammation och smärta i samband med kemoterapi mot cancer. Läs mer.
AstraZenecas diabetesläkemedel Bydureon nådde upp till säkerhetsmålen i Exscel-studien. Topline-resultaten för Bydureon visade inte på någon ökning av väsentliga hjärt- kärlhändelser i studien i fas 3b/4 mot typ 2-diabetes. Enligt bolaget ger resultaten bevis på Bydureons säkerhetsprofil samt ger läkarna relevant data för klinisk praxis. Läs mer.
Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Stockholms Läns Landsting (SLL). Läs mer.
Hansa Medical meddelade idag att prekliniska data har publicerats i Molecular Cancer Therapeutics, vilka bekräftar potentialen för bolagets primära läkemedelskandidat IdeS inom cancerimmunterapi. De publicerade resultaten visar hur förbehandling med IdeS i tumörmodeller kan öka effekten av idag tillgängliga antikroppsbaserade cancerbehandlingar. Läs mer.
CLS meddelar att första patienten, i bolagets studie avseende avancerad bukspottskörtelcancer, har behandlats vid Portuguese Oncology Institute of Porto i Portugal. Studien ingår det projekt som CLS genomför och som finansieras genom anslag från EUs ramprogram för forskning och innovation, Horizon2020. Läs mer.
Danska Zealand Pharma rapporterar idag positiva resultat från en fas 2a studie efter administrering av multipla doser av dasiglucagon hos vuxna patienter med typ 1-diabetes. Läs mer.
Vinnova satsar på projekt som ska utveckla beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens. Fördelarna kan bland annat bli blixtsnabba och träffsäkra diagnoser med förslag på individanpassad behandling. I projekten som får finansiering samarbetar företag, offentlig verksamhet och universitet i olika konstellationer. Läs mer.
Oasmia Pharmaceutical bjuder in till kapitalmarknadsdag 15 juni i Stockholm. Läs mer.
Nu klarnar bilden av hur det klassiska diabetesläkemedlet metformin verkar i kroppen, som trots att det har använts kliniskt i 60 år inte har varit klarlagt hur det fungerar. En ny studie vid Sahlgrenska akademin och Girona universitet indikerar att den kliniska effekten – stabilare blodsocker – uppnås via påverkan på tarmfloran. Förhoppningen är att rönen i framtiden skall leda till att förändrad tarmflora kan göra att fler svarar på behandlingen, och att bieffekterna kan minska genom att man förändrar tarmfloran hos patienter som ska ställas på metformin. Resultaten har publicerats i Nature MedicineLäs mer.
Imorgon avslutas 6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017 i Stockholm, där ledande läkemedelsforskare från hela världen träffas för att diskutera framtidens läkemedel, med fokus på genombrott, fallgropar och utmaningar. Läs mer.
Idag inleddes handeln i Norinvent på Aktietorget. Bolaget utvecklar en drug delivery-plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. Inför listningen genomfördes en spridningsemission till kursen 3:50 kronor per aktie. Vid lunchtid handlades aktien till 2,60 kr, motsvarande en nedgång om cirka 25 procent jämfört med noteringskursen.
Alteco Medicals styrelseledamot och huvudägare Anders Althin har den 19 maj köpt ytterligare 100 000 aktier i bolaget. Aktierna köptes till kursen 1,20 kronor per aktie, till ett totalt pris av 120 000 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.
Forskare vid Karolinska Institutet har på syntetisk väg lyckats producera lungsurfaktant, ett läkemedel för vård av för tidigt födda barn, genom att härma tillverkningen av spindeltråd. I djurstudier visar sig denna surfaktant vara lika effektiv som de biologiska läkemedel som används kliniskt i dag. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications. Läs mer.
Kommuniké från gårdagens årsstämma i Ellen. Läs mer.
Läs söndagens nyhetsbrev från BioStock här.
Rapporter
SpectraCure  Glycorex Transplantation
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
AstraZenecas fas 3-studie Zonda, med benralizumab för behandling av svår astma, visar på möjligheten att minska användningen av orala steroider (orala kortikosteroider) som är en typ av snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel. Benralizumab minskade de totala försämringarna som krävde akutbesök med 70 procent jämfört med placebo och med 93 procent hänförligt till sjukhusvistelser. Studieresultaten publicerades samtidigt i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine. Astra Zeneca rapporterade redan i september 2016 om positiva studieresultat för benralizumab i de två fas 3-studierna under namnen Sirocco och Calima. Läs mer.
Barn som föds för tidigt löper ökad risk att utveckla hjärtsvikt under barn- och ungdomsåren. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny registerbaserad studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American College of Cardiology (JACC). Läs mer.
Vid sjukdomar som cancer, diabetes, reumatism och stroke uppstår störningar i kroppens blodkärl, något som både förvärrar sjukdomen och försvårar behandlingen. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet dels hur kärlen normalt kan anpassa sin storlek för att skapa ett fungerande cirkulationssystem men också hur kärlmissbildningar kan uppstå i sjukdom. I studien, som publiceras i Nature Cell Biology, lyckas forskarna behandla kärlmissbildning hos möss, en upptäckt som kan få betydelse för flera kärlrelaterade sjukdomar. Läs mer.
NextCell Pharma som utvecklar en läkemedelskandidat bestående av stamceller för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar samt för användning vid njurtransplantationer, offentliggjorde igår ett prospekt inför emission av units. Teckningstiden inleds den 24 maj 2017 och avslutas den 12 juni 2017. Läs mer.
Redwood Pharma: Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till tilldelning av uniträtter är den 26 maj 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 29 maj 2017. Läs mer.
Sista dag för handel i MedicPens teckningsoption, MPEN TO 3, är den 29 maj 2017. Läs mer.
MSD, känt som Merck & Co., Inc. i USA och Kanada, meddelar att EU:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, har gett ett positivt utlåtande för det antivirala läkemedlet Isentress (raltegravir) i kombination med andra antivirala läkemedel för behandling av humant immunbristvirus (HIV) hos vuxna och barn från 40 kg. Tidigare godkännande för raltegravir gäller dosering två gånger om dagen. Formellt godkännande av EU-kommissionen förväntas under sommaren. Läs mer.
NextCell Pharma: Offentliggörande av prospekt inför emission av units. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
Tidigare i vår förvärvade Sartorius bolaget Essen BioScience för 320 miljoner dollar. I likhet med det svenska bolaget Phase Holographic Imagings produkt HoloMonitor, är Essen BioSciences konkurrerande teknik IncuCyte ett instrument för cellanalys avsett att placeras i en cellinkubator för att studera levande celler under längre tidsperioder. De stora fördelarna med HoloMonitor, utöver möjligheten att göra stora tids- och kostnadsbesparingar, är dock de mycket precisa och oförvanskade resultat som erhålls med bolagets teknologiplattform jämfört med sektorkollegorna. Läs mer.
 
Xintela meddelade igår måndag att man har tecknat ett icke-bindande samförståndsavtal med det tyska cellterapibolaget CO.DON, med syftet att samarbeta för att utveckla Xintelas kvalitetsmarkörer för CO.DONs nästa cellbaserade produkt. Avtalet avser även en gemensam utveckling av Xintelas stamcellsprodukt för behandling av artros. Bakgrunden till avtalet är en tidigare positiv validering av Xintelas analytiska test av broskceller, XACT, som genomfördes tillsammans med CO.DON. Läs mer.
 
I februari 2016 inledde Saniona ett samarbete med det mexikanska bolaget Medix för utveckling och kommersialisering av Tesofensine och Tesomet i Mexiko och Argentina. I mitten av april i år erhöll Medix godkännande att utföra en fas III-studie med tesofensine hos överviktiga mexikaner. Medix har redan rapporterat att marknadsvärdet för läkemedel mot övervikt motsvarar 2,2 miljarder kronor årligen. En helt ny FN-stödd rapport från ECLAC och WFP, belyser dock att det stora patient- och samhällsbehovet i Latinamerika på grund av fetma och diabetes kommer att öka dramatiskt och få långtgående samhällsekonomiska konsekvenser, utöver läkemedelskostnader. Läs mer.
 
Nyligen aviserade danska Saniona en riktad nyemission av aktier mot en utvald grupp av svenska och internationella investerare. Syftet med kapitaltillskottet är enligt bolaget att öka bufferten och flexibiliteten inför listflytten till Nasdaq Stockholm som förväntas ske under 2017. Emissionen, som skedde med en kursrabatt om 13,6 procent, avvek från aktieägarnas företrädesrätt vilket bolaget motiverar med att man dels vill bredda ägarbasen, dels kan ta in kapitalet till lägre kostnader och med en snabbare process. Bolaget tillförs 35 miljoner SEK före emissionskostnader. Sanionas vd Jørgen Drejer svarar här på frågor om emissionen. Läs mer.
 
BioStock har analyserat Enorama Pharma, som fokuserar på utveckling av konsumentvänliga medicinska tuggummin som drug delivery-plattform. I analysen konstaterar vi att bolagets primära utvecklingsprojekt har genomförts i stort sett enligt den plan som kommunicerades när Enorama Pharma noterades på Nasdaq First North förra året, och man befinner sig nu relativt nära marknad. Bolaget har viktiga samarbetsavtal avseende produktion och utveckling på plats och man har även tecknat ett första kundavtal som kan generera försäljningsintäkter omedelbart vid ett marknadsgodkännande. Läs mer.
 
BioStock talade nyligen med Mikael Lindstam, vd i Aptahem, i en Söndagsintervju (7 maj) om bolagets uppdaterade utvecklingsplan. I intervjun var Lindstam ganska förtegen i intervjun kring hur planen förändrats för Apta-1 och vilka indikationer som ska utvärderas i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Vi har därför sökt och lyckats få till en uppföljningsintervju med Aptahems kliniska rådgivare Anders Bylock, docent och legitimerad läkare med expertis inom kardiovaskulära utvecklingsfrågor. Läs mer.
 
BioStock har genomfört en analys av BrainCool för att uppskatta marknadspotentialen specifikt för kombinationen BrainCool System och RhinoChill inom indikationerna hjärtstillestånd och stroke. Övriga produkter och målindikationer i bolagets portfölj berörs endast översiktligt då marknadspotentialen för dessa kommer att behandlas i separata analyser längre fram. Läs mer och ladda ned den fullständiga analysrapporten här.
 
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 20 här
Vinnare i lunchhandeln: NeuroVive +23,55%, Alteco Medical +11,21%, AroCell +5,31%, Phase Holographic +4,29%, Aptahem +3,98%, MedicPen +3,48%
Förlorare i lunchhandeln: Glycorex Transplantation -8,28%, SensoDetect -8,18%, Peptonic Medical -8%, Prebona -6,59%, Idogen -6,34%, Senzime -6,25%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev