Home Nyheter Söndagsintervjun: Mikael Brönnegård, vd ISR

Söndagsintervjun: Mikael Brönnegård, vd ISR

Söndagsintervjun: Mikael Brönnegård, vd ISR

26 mars, 2017

I fredags börsnoterades ISR, ett immunterapibolag med rötter i Karolinska Institutet som utvecklar ett läkemedelskoncept för behandling av primär HIV-infektion och andra virusinfektioner genom direkt reglering av immunsystemet. Sedan 90-talet behandlas HIV med bromsmediciner – dessa riskerar dock att leda till såväl lindrigare som svårare biverkningar samt läkemedelsresistens. BioStock kontaktade ISR:s vd Mikael Brönnegård för att höra mer om bolagets verksamhet och hur hans förväntningar ser ut för bolagets chanser att lyckas ta fram ett biverkningsfritt, effektivt läkemedel mot HIV.
HIV har hittills krävt mer än 35 miljoner liv. Den senast uppdaterade statistiken från världshälsoorganisationen WHO visar att 36,7 miljoner människor lever med HIV globalt. År 2015 dog mellan 940 000 – 1,3 miljoner människor av HIV-relaterade orsaker, och samma år smittades cirka 2,1 miljoner nya människor världen över. Det uppskattas att endast 60 procent av de som har HIV, är medvetna om det. Mer än 18 miljoner människor fick bromsmediciner mot HIV under 2016 enligt WHO, vilket motsvarar cirka 46 procent av alla drabbade. Av dessa fick 77 procent av alla gravida kvinnor behandling för att undvika risken att sprida smittan vidare, trots riskerna för biverkningar.
Långsiktiga biverkningar av bromsmediciner mot HIV
Vissa patienter får aldrig några allvarliga biverkningar av sina bromsmediciner, medan andra drabbas. En del biverkningar från HIV-läkemedel visar sig först efter månader eller till och med år efter att medicineringen påbörjades. US Department of Health and Human Services (HHS) listar ett antal exempel på sidoeffekter; njurproblem, njursvikt, leverskador, hjärtsjukdom, diabetes eller insulinresistens, höjda fettnivåer i blodet (hyperlipidemi), förändringar i hur kroppen använder och lagrar fett (lipodystrofi), försvagning av skelettet (osteoporos), samt skador på nervsystemet och/eller sömnlöshet, yrsel, depression och självmordstankar. Lindrigare biverkningar är också vanliga, bl.a. trötthet, illamående, huvudvärk, feber, tillfällig yrsel samt sömnlöshet.
ISR Immune System Regulation Holding AB (ISR) fokuserar på behandling av primär HIV-infektion och utveckling av läkemedel för behandling av virala sjukdomar genom reglering av immunsystemet. ISRs första läkemedelskandidat, ISR-48, har redan genomgått en klinisk prövning i en fas IIa-studie på 26 HIV smittade patienter med mycket positiva resultat. ISR planerar nu att genomföra ytterligare en klinisk prövning (fas IIb) på 150-200 HIV-smittade patienter med start under 2017. BioStock tog kontakt med bolaget för att få mer information.

Mikael Brönnegård, vd ISR.

Mikael Brönnegård, till att börja med, kan du berätta något om bakgrunden till att ISR grundades?
– Upptäckten som ligger till grund för bolagets grundande gjordes inom djurvärlden, där motsvarigheten till humant HIV virus heter FIV och framförallt drabbar katter. FIV-smittade katter överlever inte länge medan FIV-smittade katter som kastrerats överlever infektionen. Skillnaden i överlevnad mellan kastrerade och icke kastrerade FIV-smittade katter föranledde studier av hur könshormoner påverkar immunsystemet. Konceptet med en interaktion mellan det hormonella systemet och immunsystemet blev startpunkten för bildandet av ISR.
Kan du säga något om din egen bakgrund inom Life Science och läkemedelsutveckling?
– Jag har en bakgrund som barnläkare och forskare framför allt inom experimentell endokrinologi. Efter min akademiska karriär på Karolinska Institutet sökte jag mig till läkemedelsindustrin där jag var delaktig i olika faser av läkemedelsutveckling från upptäcktsfas till klinisk prövningsfas samt marknadsintroduktioner och marknadsföring av framtagna läkemedel. Sedan har jag arbetat med investeringar och utveckling av life science-bolag i tidiga faser samt gjort ett antal kapitalresningar och börsintroduktioner inom sektorn.
Vilka faktorer anser du talar för att ISR kan sitta på lösningen till HIV-gåtan?
– Det är framför allt två nyckelfaktorer som jag vill lyfta fram. För det första är ISRs vetenskapliga koncept unikt så till vida att detta är första gången som ett läkemedel utvecklas som specifikt reglerar vissa delar av immunsystemet. För det andra var resultaten från den första kliniska studien med bolagets första produkt ISR-48 mycket övertygande på en så pass liten patientgrupp som ingick i studien. Effekterna på såväl virusnivåer som på specifika celler inom immunsystemet av betydelse för att bekämpa själva HIV infektionen var signifikanta, vilket bekräftade prekliniska studier på celler och vävnader. Vi har således en tydlig brygga av bevis, från celler och vävnader till människa, för att konceptet kan vara lösningen på HIV-gåtan.
Den verksamma substansen i er läkemedelskandidat ISR-48 är ett sedan länge beprövat och godkänt läkemedel som ni har hittat ett nytt användningsområde för. Vilken sjukdomsindikation har substansen tidigare använts mot, och vilka konkreta fördelar har ni av att det rör sig om en redan godkänd substans?
– Substansen är GnRH som har använts för behandling av prostatacancer och av endometrios, samt för behandling av tidig pubertet hos barn. Det faktum att GnRH har använts under decennier på miljontals patienter och även på barn gör att läkare och läkemedelsmyndigheter är väl förtrogna med säkerhetsaspekterna vid användandet av GnRH. Således kan – vid positiva resultat och tydliga kliniska effekter på HIV-infektion – vägen till marknad för ISR:s produkter bli betydligt kortare än vid traditionell läkemedelsutveckling, med nya substanser.
Hur ser konkurrenssituationen ut vad gäller den specifika verksamma substansen i ISR-48, jämfört med övriga behandlingsalternativ mot HIV?
– Vi anser att ISR:s konkurrenssituation är gynnsam för bolaget. Läkemedelsutveckling vid HIV är fortfarande fokuserad på viruspartikeln i sig och hur t.ex. virusets förmåga att leva vidare i kroppens celler ska förhindras. De så kallade bromsmedicinerna bygger på att stoppa HIV-virusets framfart just genom att förhindra dess spridning och integration i arvsmassan. ISR:s substanser har en helt annan verkningsmekanism och angriper inte viruset direkt. Genom ISR:s substanser regleras kroppens immunsystem på ett sådant sätt att specifika vita blodkroppar börjar känna igen celler som är HIV infekterade och på så sätt potentiellt eliminerar viruset från kroppen.
Hur ser patentsituationen ut – d.v.s. vem äger originalpatentet, och hur skyddar ni det nya användningsområdet?
– Bolagets patentsituation har förstärkts betydligt det senaste året. Samtliga patent inklusive originalpatentet som är ett användarpatent ägs idag av ISR Holding AB. Det nya användningsområdet, d.v.s. HIV-infektion och andra virusinfektioner, skyddas först och främst genom användarpatentet samt nya patent som har skickats in kring detta användarpatent och som baseras på kliniska data från den första kliniska prövningen och uppföljningen av denna. Patentskyddet förstärks ytterligare med sju nya substanspatent där läkemedelskandidater har tagits fram som är helt skilda rent kemiskt från GnRH. Syftet är att genom en helt ny kemi ta fram läkemedelskandidater som är mer specifika än GnRH, vilka ger ett mycket starkt framtida skydd för bolagets olika applikationsområden inom olika indikationer.
Kan du berätta något om bolagets övriga pipeline och era kandidater ISR-49 och ISR-50?
– I dagsläget har ISR en patentsituation som kräver en viss restriktivitet när det gäller att kommunicera kemiska strukturer, effekter eller specifika applikationer. Man kan kortfattat säga att ISR baserat på den molekylära strukturen av GnRH (ISR-49) samt baserat på helt nya och unika kemiska strukturer (ISR-50) har som målsättning att utveckla läkemedelskandidater med liten eller ingen effekt på hormonella system, men med specifika effekter på immunsystemet så att virusinfektioner såsom HIV effektivt kan behandlas.
Hur ser er affärsmodell ut när det gäller intjäningsförmåga pre-market, eventuell utlicensiering och/eller kommersialisering av era läkemedelskandidater?
– ISR:s affärsmodell bygger på finansiering av nyckelprojekt genom utlicensieringsaffärer. Således är bolagets huvudfokus läkemedelsutveckling för behandling av virusinfektioner. Genom forsknings- och utvecklingsarbetet har det emellertid framkommit att bolagets olika läkemedelskandidater t.ex. kan ha effekter även på vissa typer av cancer, vilket då blir en naturlig applikation för en potentiell utlicensiering. Bolaget har i dagsläget inte för avsikt att själv genomföra större kliniska prövningar typ fas-III, eller att självt ta produkter hela vägen till marknad.
Ni utvecklar en ny och som ni menar unik kemi och läkemedelsplattform, för behandling med nästa generations immunreglerande läkemedel. På vilket sätt är ert koncept unikt?
– Upptäckten att en substans tagen från kroppens hormonsystem har effekt på immunologiska funktioner och i förlängningen behandling av virusinfektioner har inte tidigare beskrivits. Det är första gången som läkemedel utvecklas med en direkt och specifikt reglerande effekt på immunsystemet.
Vilka är de största kliniska utmaningarna när det gäller virusinfektioner?
– De virustyper som har förmågan att ”gömma” sig för immunsystemet, t.ex. HIV, utgör också det största hotet mot vår hälsa. Även om bromsmedicinerna har revolutionerat behandlingen av HIV så kommer dessa mediciner inte åt reservoarerna, d.v.s. de gömmor i kroppen där HIV vilar. Samma problem ser vi när det gäller virus ur herpesgruppen där bältros kan ge mycket svåra infektioner som i en del fall kan kräva sjukhusvård. Utmaningen ligger således i att genom mer effektiva läkemedel komma åt och ”tömma” reservoarerna på virus och på så sätt bota virusinfektionen.
Att biverkningar kan vara en svår och komplicerande omständighet vid behandling av HIV är välkänt. Hur ser biverkningsprofilen ut för de läkemedel ni utvecklar?
– ISR:s första produkt GnRH ger upphov till en så kallad kemisk kastrering där testosteron- hos män och östrogenproduktionen hos kvinnor upphör. Mot bakgrund av detta kombineras GnRH med testosteron i bolagets kliniska prövningsprogram. Könssteroiderna återgår till normala nivåer 2-3 veckor efter utsatt GnRH behandling. Det bör påpekas att målsättningen med ISR:s produkter är att behandlingstiden ska vara kort, vilket minimerar risken för biverkningar som kan uppstå efter en längre tids behandling. Som nämnts tidigare så har GnRH använts under decennier och de rapporterade biverkningarna är få och i de flesta fall lindriga, så även hos barn. I jämförelse med de nuvarande bromsmedicinerna har ISR:s produkter således en klar konkurrensfördel med hänsyn till biverkningssidan. Även de nya läkemedelskandidaterna ISR-49 och ISR-50 förväntas ha en mycket låg biverkningsfrekvens.
Nyligen släppte American Society of Clinical Oncology (ASCO) – världens ledande onkologiorganisation – sin rapport ”2017 Advance of the Year”, och den allra största potentialen ser man inom immunterapin. Finns det fog för denna optimism, anser du?
– Absolut. Immunterapi och cancer är det område inom medicinsk vetenskap och läkemedelsutveckling som har rört sig snabbast de senaste 5-10 åren. Man börjar alltmer få upp ögonen för immunsystemets betydelse vid olika sjukdomar och sjukdomsutveckling och jag tror att vi bara ser början på en era inom den medicinska vetenskapen som kommer att tillföra mänskligheten helt nya och mer effektiva framtida behandlingsformer.
Sedan bromsmedicinerna kom för snart 20 år sedan har mycket hänt vad gäller biverkningar av marknadsförda läkemedel. Finns det fortfarande en adresserbar marknad för nya terapier med låga eller inga biverkningar, och i så fall hur stor del av denna marknad är det rimligt att ni kan ta?
– Det finns absolut en marknad för nya terapier inom HIV-området. Viruset finns ju fortfarande kvar i kroppen trots mycket effektiva bromsmediciner. Hur tömmer vi reservoarerna på virus? Dessutom flaggas det för att resistensutveckling mot olika sorter och kombinationer av bromsmediciner kan komma att bli ett stort framtida problem. Utöver dessa två kliniska problem har vi biverkningssidan. Hur stor del av dessa marknader kan ISR ta? – Omöjlig fråga, men kan bolaget adressera reservoarerna och resistensproblematiken blir den framtida marknadspotentialen mycket stor.
Avslutningsvis, ni har precis gått in på börsen, vad var avsikten med detta steg och vilket kommande nyhetsflöde kan vi vänta oss från ISR under året?
– Avsikten för ISR:s del är att på ett tydligare sätt positionera bolaget inom immunoterapi och virussjukdomar med hjälp av synligheten på en reglerad marknad. ISR hoppas kunna fånga många nya aktieägares intresse och bjuda in till en spännande resa inom life science. När det gäller nyhetsflödet kommer ISR att under det första halvåret fokusera på att tydliggöra grundkonceptet för bolagets utveckling av unika läkemedelskandidater. Detta kommer att ske genom rapporter från såväl det prekliniska som det kliniska utvecklingsarbetet.
Läs mer om ISR på bolagets hemsida.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev