Home Nyheter Söndagsintervjun: Jan-Ingmar Flock, vd Intervacc

Söndagsintervjun: Jan-Ingmar Flock, vd Intervacc

Söndagsintervjun: Jan-Ingmar Flock, vd Intervacc

5 mars, 2017

I dagens Söndagsintervju möter vi Jan-Ingmar Flock, vd för Intervacc, ett bioteknikbolag som utvecklar nya vacciner mot den globala veterinärmarknaden med initialt fokus på hästar, grisar och kor. Intervaccs projektportfölj består idag av tre projekt, Strangvac®, ett vaccin mot kvarka på häst, INV-274, ett vaccin mot streptokockinfektion som drabbar grisar samt en vaccinkandidat mot juverinflammation hos kor. Utvecklingen av bolagets första vaccinkandidat Strangvac® har i kliniska prövningar visat god dokumenterad skyddseffekt med hög säkerhet mot en sjukdom som det hittills saknats ett vaccin med tillräcklig säkerhet och effekt mot. Dotterbolaget Nordvacc har verkat i över tre decennier och har enbart i Norden och Baltikum sålt över 150 miljoner vaccindoser. Med bakgrund i forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet, tar Intervacc nu sikte på börsen och listning på Nasdaq First North, via en emission som ska bl.a. ska finansiera de första stora batcherna av den första vaccinkandidaten.  
Jan-Ingmar Flock, vacciner bygger vanligen på försvagade eller avdödade mikroorganismer, men ert vaccin Strangvac består av rekombinanta proteiner. Kan du förklara fördelarna med er teknologiplattform?
– Konventionella vaccin med försvagade bakterier kan ge upphov till påtagliga biverkningar såsom lokal infektion, svullnad, ömhet och feber. Vacciner med helt avdödade bakterier brukar ha endast måttlig skyddseffekt. Med rekombinanta proteiner får vi ett helt säkert protein utan allvarliga bieffekter. Den goda säkerhetsprofilen gör att ett rekombinant vaccin kan användas ofta om så skulle behövas. Det finns ett konventionellt vaccin mot kvarka med försvagade bakterier på den europeiska marknaden  – dock ej i Sverige – där problem med biverkningar är påtagliga. Med Strangvac® har vi i säkerhetsstudier aldrig sett någon biverkan utöver lätt övergående feber.

Jan-Ingmar Flock
vd Intervacc, Professor Karolinska Institutet

Kvarka är en extremt smittsam och plågsam sjukdom. Vad händer när en häst insjuknar, och vilken effekt får det på verksamheten, både rent praktiskt och i form av förlorade intäkter?
En smittad häst påverkar ett helt stall. Man måste stänga för sanering eftersom risken för smittspridning är hög. En ridskola kan behöva stänga sin verksamhet under en längre tid med svåra ekonomiska konsekvenser. Kvarka är anmälningspliktigt i Sverige. Hästar kan inte transporteras mellan anläggningar vid ett kvarkautbrott.
Det borde föreligga ett stort intresse av ett nytt, effektivt och biverkningsfritt vaccin mot kvarka. I era marknadsanalyser och möten med hästnäringen, hur ser intresset ut i stall, ridskolor och inom travsporten för Strangvac?
Behovet av ett vaccin mot kvarka är mycket stort och vi möter bara positiva tongångar. Man kan jämföra med vaccination mot hästinfluensa där man inför en tävling ställer vaccination som krav för deltagande.
Inom EU och USA finns cirka 16 miljoner hästar, varav runt 30-60 procent vaccineras mot bl.a. influensa och stelkramp. Här ser ni möjligheter att ta halva den globala marknaden, motsvarande några miljoner hästar som får några doser vaccin per år. Vilket är det potentiella värdet av denna jättemarknad?
– Den teoretiska marknadsstorleken för Strangvac® är alla vaccinerbara hästar. Alla hästar vaccineras dock inte och variationen på vaccinationsfrekvensen varierar stort mellan olika länder. Vår marknad är huvudsakligen fina hästar som deltar i tävlingar och som vaccineras mot andra infektioner. Som exempel kan nämnas att i Sverige används ca 190.000 doser vaccin mot hästinfluensa på ca 360.000 hästar.
Under året avser ni att ta fram två storskaliga kommersiella satser av Strangvac® tillverkade enligt GMP, för att i samband med registeringsansökan kunna visa upp att vaccinet går att producera storskaligt. Har ni några övriga intressanta nyhetstriggers under året?
– Ja, ett antal aktiviteter under 2017: Vi kommer genomföra pilotstudier av ett vaccin (INV-274) mot en streptokockinfektion som drabbar smågrisar. Vi kommer få ytterligare kompletterande data på Strangvacs stabilitet vid kylförvaring – redan nu har vi 24-månaders data. Vi kommer under året slutföra delar av den dossier som ska inlämnas för registreringsansökan. Vi kommer att ta in ytterligare produkter till Nordvaccs produktsortiment.
Att ha en egen försäljningsorganisation som ni har i form av dotterbolaget Nordvacc är ju rätt ovanligt bland småbolag inom biotech och veterinärmedicin. Vilken roll kommer Nordvacc att spela för marknadsföring och försäljning av Strangvac® på den internationella arenan?
Nordvaccs marknader är Norden och Baltikum.  Det innebär att vi på dessa marknader säljer våra produkter i egen regi. För övriga Europa kommer vi, i varje fall på kort sikt, erbjuda Strangvac® till en distributör med en försäljningsorganisation utanför vår egen marknad. Vi överväger att på längre sikt även sälja i övriga Europa i egen regi för att komma kunden närmre. För USA kommer vi erbjuda en licens till en aktör som kan genomföra de aktiviteter som krävs för att nå denna marknad. Även på dessa marknader är behovet stort av ett vaccin.
Under moderbolagets paraply finns även dotterbolaget Mybac Vettech som genomför mikrobiologiska analyser på prover inskickade av kunder från hela Sverige. Vilken framtidsvision har du för denna verksamhetsdel?
Mybac Vettech är ackrediterat för veterinär diagnostik inom bakteriologi. Vi hoppas kunna utvidga antalet kunder genom att intensifiera marknadsföringen framöver. Kunder är veterinärkliniker.  Samverkan med andra laboratorier inom veterinärdiagnostik kan även ge logistikvinster. 
Under året påbörjas studier med ert vaccin mot allvarliga streptokockinfektioner på gris. Är detta rentav en större marknad än den för hästar, givet att det också är ett vanligt livsmedel för människor?
Vi tror denna marknad är ännu större än för Strangvac®. Globalt finns 960 miljoner grisar och denna streptokockinfektion är ett stort problem och har även gett infektion på människa. Naturligtvis måste priset för ett sådant vaccin vara mycket lägre än för häst, men det kompenseras av de större volymerna. Även här saknas för närvarande ett bra och säkert vaccin, så vi hoppas mycket på vårt kandidatvaccin INV-274.
Utvecklingen av läkemedel för människor är ju under överinseende av otaliga säkerhetsmekanismer och regulatoriska krav som gör att ett färdigt läkemedel kan ta över tio år från upptäckt till marknadsgodkännande. Hur ser situationen ut för bolag verksamma inom veterinärmedicin?
– Regelverket och regulatoriska krav inom veterinärmedicin är lika omfattande som inom humanmedicin. Den stora skillnaden är dock att vid utvecklingen av vaccin inom veterinärområdet kan man utföra experimentella infektioner direkt på måldjuret för att undersöka ett vaccins effekt, vilket minskar omfattningen och komplexiteten av de kliniska studierna.
Antibiotikaresistens har blivit ett globalt problem mot folk- och djurhälsan. Om du skulle positionera Intervacc i denna kontext, vilken roll kan ni och era produkter spela här?
– Utvecklingen av antibiotikaresistens gör att vi står inför ett framtidsscenario där vissa infektioner inte längre är behandlingsbara. Detta ställer större krav på förebyggande åtgärder. Utöver självklara hygienåtgärder kommer vaccination spela en allt mer avgörande roll inom infektionsprevention. Detta resonemang gäller både inom humanmedicin och veterinärmedicin.
Vad ser du för ytterligare tänkbara applikationsområden för er teknologiplattform i form av djur, marknader och eventuella insteg på marknaden för humana läkemedel?
– Den erfarenhet vi får genom vaccinutveckling på djursidan ger oss värdefulla insikter om verkningsmekanismer hos liknande vacciner på humansidan. Kvarka liknar till mycket stora delar halsfluss på människa; bakterierna och infektionsförloppet är mycket snarlika.
Varför gjorde ni valet att börsnoteras och vad ska emissionslikviden användas till?
– En börsnotering ökar bolagets synlighet och styrka. Det ger oss en framtida plattform för kapitalanskaffningar och är en service gentemot aktieägarna som lättare kan handla med aktien. Det kapital vi tar in nu kommer användas till tillverkning av de två satser av Strangvac® vi måste ta fram inför registreringsansökan. Det kommer dessutom användas till att föra grisvaccinprojektet vidare fram till klinisk fas, det kommer användas till att stärka upp bolaget inför framtiden samt att ta in nya produkter till dotterbolaget Nordvacc.  
Slutligen, vilka visioner har du för Intervacc inom de kommande fem åren?
– Eftersom utveckling av nya vacciner är en så viktig del av framtida djurhälsovård, ser vi ett framtida Intervacc som en viktig och ledande aktör på denna marknad med stor tillväxtpotential, avslutar Jan-Ingmar Flock, vd för noteringsaktuella Intervacc.
Not: Teckningsperioden i Intervaccs emisson pågår mellan 27 februari – 17 mars 2017.
Mer information finns att läsa här.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev