Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 16 mars

Nyhetssvepet torsdag 16 mars

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet torsdag 16 mars

16 mars, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
Välkommen på BioStock Live i Lund 29 mars där du får möjlighet att träffa A1M Pharma som med sitt unika koncept för njurskydd utforskar nya affärsmöjligheter inom cancerbehandling, och BrainCool som driver utvecklingen framåt med innovativa produkter inom medicinsk kylning. Antalet platser till eventet är begränsat så principen först till kvarn gäller! Tid och plats: 29 mars 18:00 – 20:00 Grand Hotel, Bantorget 1, Lund. Läs mer och anmäl dig här.
USA:s President Donald Trump föreslår nedskärningar med 6 miljarder USD i anslag till biomedicinsk forskning, motsvarande ungefär en femtedel av den totala budgeten till National Institutes of Health (NIH). Samtidigt planeras nedskärningar av budgeten till EPA (Environmental Protection Agency) på 30 procent, som utöver forskning rörande klimatförändringar och toxikologi, också bedriver forskning riktat mot barns hälsa. Läs mer.
BrainCool har tecknat avtal om kliniska studier och erhåller etikgodkännande för behandling av migrän i England. Totalt kommer 90 patienter rekryteras, varav 45 kommer att få aktiv behandling medan övriga 45 behandlas med placebo. Det primära målet i studien är att uppnå smärtfri status efter 2 timmars behandling. Den faktiska behandlingen utförs med BrainCools produkt RhinoChill och kommer att administreras av patienterna själva i deras hemmiljö, med stöd från ett team av forskningssjuksköterskor från brittiska statliga NHS Trust i Penrith. Behandling avser akut episodisk migrän snarast möjligt efter initiala symtom. Läs mer.
Idag inleddes handeln i det från Saniona avknoppade Initiator Pharmas aktier på AktieTorget. Inför noteringen på AktieTorget genomförde Initiator Pharma en företrädesemission om cirka 20,5 MSEK, vilken tecknades till cirka 44,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 215 procent. Bolaget ska med hjälp av likviden från företrädesemissionen inleda omfattande studier och vidareutveckling av läkemedelskandidaten IPED2015, vilken utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion, ED, det vill säga oförmågan hos en man att uppnå och bibehålla en erektion och därmed kunna genomföra ett samlag. Läs mer.
Information om företrädesemission i A1M Pharma. Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är imorgon 17 mars, 2017. Bolaget har i samband härmed uppmärksammats i en artikel: “Lundaforskare nära bot mot dödlig sjukdom“. Läs mer. Läs även bolagets senaste nyhetsbrev som utkom idag.
Med anledning av att Gabather fått meddelande om ett kommande godkännande av en patentansökan i Indien meddelar bolaget att ett slutgiltigt godkännande är försenat på grund av korrektion av ett typografiskt misstag. VD Bert Junno kommenterar: ”Patentet är i sak godkänt som kan utläsas på Indiska patentverket hemsida. För att få ett patentbrev återstår en del byråkrati kring att korrigera ett skrivfel i texten. Bolaget har därför avvaktat att meddela denna nyhet tills vi fått utfärdat ett korrekt patentbrev. Läs mer.
BioGaia tecknar exklusivt avtal i Australien med Nestlé rörande probiotiska droppar för barn upp till 3 år. BioGaia Probiotic drops, som produkten kommer att heta i Australien, är planerad att lanseras i mitten av 2017. Idag säljs dropparna i 70 länder världen över. Läs mer.
Episurfs Medicals företrädesemissionen tecknades till ca 91,5 procent, vilket innebär att bolaget tillförs ca 109,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Läs mer.
Idag, den 16 mars 2017, inleds teckningstiden i Oncology Ventures företrädesemission i vilken även allmänheten inbjuds att teckna aktier. Teckningstiden löper till och med den 30 mars 2017. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs cirka 52,9 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 18,9 MSEK, motsvarande cirka 35,7 procent av den totala emissionsvolymen. Läs mer.
Diamyd Medical avser att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, om cirka 68,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare cirka 44,7 MSEK. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra en ny, pivotal uppföljande fas II-studie där diabetesvaccinet Diamyd ges direkt i lymfkörtel. Nyemissionen är garanterad till 80 procent. Läs mer. I samband härmed kallas aktieägarna till en extra bolagsstämma den 19 april i Stockholm. Läs mer.
Medivir meddelar idag att avtal träffats med Janssen om utlicensiering av de kommersiella rättigheterna i Norden för simeprevir samt för produkter där simeprevir ingår. I gengäld erhåller Medivir royalty på all försäljning i Norden av produkter där simeprevir ingår, på motsvarande sätt som redan gäller för försäljning i övriga världen. Avtalet berättigar dessutom Medivir till ytterligare milstolpebetalningar till ett sammanlagt värde av cirka 6 MEUR baserat på vissa mål avseende försäljningsresultat i Norden för en kombinationsprodukt där simeprevir ingår. Läs mer.
B-vitaminer kan spela en avgörande roll för att minska effekterna av luftföroreningar på vårt epigenom, det visar en ny studie utförd av forskare vid Columbia University Mailman School of Public Health och Uppsala universitet. Resultaten har publicerats i tidskriften PNAS. Läs mer.
Business Academy, ett EU-finansierat projekt som drivs av European Business Network, EBN, äger rum onsdagen 29 mars i Lund på Ideon Science Park. Business Academy är ett intensivt och interaktivt endagsevenemang som syftar till att förbättra de deltagande europeiska SME (Small – Medium Enterprises) bolagens möjligheter att skaffa investering inför att skala upp till nästa nivå, med fokus på tillväxt och internationalisering. Utbildningen, som beställs av EBN, är en del i en process som leder fram till möjlighet att pitcha inför internationella investerare i Barcelona i maj 2017. Läs mer.
Inbjudan: Officiella prisföreläsningarna av årets Sjöbergpristagare, James P. Allison och Tony Hunter, den 30 mars på Karolinska institutet. Pristagarnas upptäckter har gett upphov till två helt nya klasser av läkemedel, tyrosinkinashämmare och immune checkpoint-blockerare, som visat sig effektiva i behandlingen av många typer av cancer. Sjöbergpriset är ett årligt internationellt pris inom cancerforskning som tilldelas enskilda forskare eller forskargrupper. Priset uppgår till 1 miljon US dollar, varav 100 000 US dollar är prissumma och 900 000 US dollar är anslag för framtida forskning. Läs mer.
Årets vinnare av Cullbergsstipendiet tillfaller sex läkare, vilka kommer att besöka fyra världsdelar. – Det kommer att bidra till att kunskaper om psykiatriska vårdbehov i skiftande sociala kontexter tas hem till Sverige, säger Johan Cullberg, professor i psykiatri, författare och initiativtagare till stipendiet. Läs mer.
Stockholms läns landsting väljer åter ApoEx för sin läkemedelsförsörjning. Den aktuella upphandlingen omfattar läkemedelsleveranser inklusive kliniska prövningar, läkemedelssupport, kvalitetsgranskning samt slutenvårdsdos. Ytterligare ett avtalsområde omfattar steril extemporeberedning av läkemedel inklusive cytostatika samt beredning i samband med kliniska prövningar. Läs mer.
Familjen Eklunds stiftelse för odontologisk forskning och utbildning, Eklund Foundation, kommer för andra året i rad att dela ut 1,5 miljoner SEK (ca 160 000 EUR) till utvalda forskningsprojekt inom odontologi. 1-31 maj 2017 kommer ansökningsportalen på eklundfoundation.org att hållas öppen för ansökningar från hela världen. Läs mer.
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utreder cancerläkemedlet docetaxel efter rapporterade fall av neutropen enterokolit hos patienter i Frankrike. En preliminär bedömning av EMAs säkerhetskommitté Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), tyder dock på att frekvensen av denna biverkning inte har ökat under de senaste två åren, varför EMA rekommenderar läkare att fortsätta förskriva läkemedlet under tiden som granskningen pågår. Neutropen enterokolit är ett allvarligt inflammatoriskt tillstånd av tarmen förknippad med neutropeni (låga halter av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar som bekämpar infektioner). Det är en känd och sällsynt biverkning av docetaxel (kan drabba upp till en av 1000 personer). Läs mer.
TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), landstingen och Celgene har nyligen avlutat trepartsöverläggningar gällande Revlimid (lenalidomid), med syftet att säkerställa en kostnadseffektiv användning av Revlimid samt underlätta en ändamålsenlig behandling av patienter med multipelt myelom. TLV har bedömt att Revlimid är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ inom förmånen och ett nytt nationellt avtal har slutits. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock

Annette Colin Lövgren, Annexin PharmaceuticalsAnnexin Pharmaceuticals
utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel baserat på Annexin A5, ett protein i våra kroppar med unika egenskaper som gör att det både skyddar och snabbt reparerar celler och motverkar inflammation. Med bolagets läkemedelskandidat ANXV är målet att kunna erbjuda akut behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen som idag saknar botande behandlingsalternativ – befintliga behandlingar fokuserar enbart på att lindra symptomen. Läs mer.
Läs även: Annexin Pharmaceuticals siktar på ”First-in-Class” med unik behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar
I helgens Söndagsintervju mötte vi Anders Ermén, styrelseordförande i Malmöbaserade Enorama Pharma som utvecklar läkemedelsprodukter med tuggummi som drug delivery-form. Bara ett knappt år efter börsnoteringen på Nasdaq First North är man en god bit på väg mot lansering av sin första produkt – ett nytt nikotintuggummi, tillverkat med en unik compressed gum-teknologi som ger smak- och tuggegenskaper som ska utklassa traditionella nikotintuggummin. Läs hela intervjun nedan. Läs mer.
 
Sanionas spinout Ataxion har ingått en merger med Luc Therapeutics Inc som kommer att fokusera på utveckling av precisionsmedicin för neurologiska och psykiatriska sjukdomar med tre utvecklingsprogram i pipeline. Saniona kommer att äga 7,1 procent i det sammanslagna Luc Therapeutics, som även har ett pågående samarbete med läkemedelsjätten Novartis. Saniona bibehåller tidigare avtalade rättigheter till royaltyersättningar på marknadsförda produkter som utvecklas inom ataxiprogrammet. Sanionas vice vd Thomas Feldthus kommenterar i en intervju med BioStock betydelsen av sammanslagningen av bolagen, men även den planerade flytten från Nasdaq First North Premier till Nasdaqs huvudlista. Läs mer.
Cline Scientific på Life Science-dagenGöteborgsbaserade Cline Scientific utvecklar avancerade nanoytor och nanogradienter för användning inom bl.a. stamcellsterapier och cancerdiagnostik. Bolagets vd Patrik Sundh höll nyligen en presentation under Life Science-dagen vid Sahlgrenska Akademin. Bolagets främsta intäktskällor är idag förbrukning av standardprodukter, men man ser även en stor potential i att Clines nanoytor kan bli viktiga komponenter i nya koncept för cancerdiagnostik och för storskalig produktion av stamceller för nya stamcellsbaserade terapier. Presentationen kan ses i efterhand här.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för mars, v 10 här.

Vinnare i förmiddagshandeln
: Ortivus +11,94%, Klaria Pharma +9,52%, CombiGene +6,59%, Enzymatica +5,28%, Enorama Pharma +4,51%, Mertiva +3,86%
Förlorare i förmiddagshandeln: Diamyd Medical -12,20%, Cantargia -6,50%, Real Heart -5,83%, Cline Scientific -4,95%, Nanologica -4,46%, LifeAir -3,56%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev