Home Nyheter NeuroVives NASH-indikation allt hetare i läkemedelsbranschen

NeuroVives NASH-indikation allt hetare i läkemedelsbranschen

NeuroVives NASH-indikation allt hetare i läkemedelsbranschen

10 mars, 2017

Människor världen över blir allt fetare, och med detta följer en rad allvarliga komplikationer. En av dessa är NASH eller fettlever, som snabbt håller på att bli den vanligaste orsaken till levertransplantation. Trots detta saknas det idag godkända läkemedel att behandla miljoner människor. Nyligen visade läkemedelsjätten Novartis att man fortsätter att bredda sin pipeline och investera i utveckling av läkemedel mot NASH, denna gång med ett exklusivt licens- och samarbetsavtal med Conactus med 50 miljoner dollar i upfront. Det är en spännande och aktuell referens för NeuroVive som i början på november meddelade att man har kunnat påvisa positiva prekliniska resultat i experimentella modeller mot just NASH med sina nya optimerade cyklofilinhämmare. Novartis är dock bara ett i raden av storbolag som under den senaste tiden gett sig i kast med att expandera behandlingsalternativen mot NASH. Med starka prekliniska data för projektet NV556 inom NASH är NeuroVive i ett spännande läge – avsikten är att sälja eller licensiera ut projektet till en större aktör, vilket med ledning av den senaste tidens licensaffärer och uppköp på området kan medföra betydande värden för bolaget.

En femtedel av jordens befolkning lider av förstadiet till NASH
Den övergripande engelska termen för leverförfettning är Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NFLD), vilket anses föreligga när minst 5 procent av leverns totala vikt utgörs av fett. Uppskattningsvis lider 20 procent av jordens befolkning av NAFLD och cirka en tredjedel av befolkningen i USA. Det är därmed en av de vanligast förekommande åkommorna i världen, varav den enklaste formen är steatos (simple steatosis).
När leverfibros, leverinflammation eller hepatocellulär degeneration har tillkommit talar man om NASH, ett tillstånd som har potential att fortskrida till levercirros, vilket är slutstadiet av NAFLD. Det finns en stark koppling mellan NASH och flera olika metabola sjukdomar som diabetes och fetma. Cirka 3-5 procent av alla amerikaner, motsvarande cirka 15 miljoner människor, lider av NASH och det finns för närvarande inga registrerade behandlingar.
En smygande sjukdom utan godkända behandlingsmetoder
NASH är en smygande leversjukdom som ger sig till känna sent i form av tecken som liknar gulsot, trötthet och viktminskning, varför den överväldigande majoriteten av de drabbade inte inser att de har denna “tysta” sjukdom, vilket gör att den ofta upptäcks sent i sjukdomsförloppet. Den säkraste metoden att fastställa sjukdomen är dock att ta en leverbiopsi, en invasiv process som kan orsaka blödningar, kräva transfusioner eller kirurgiska ingrepp. Men sker detta i ett sent skede, vilket är vanligt, kan oåterkallelig skada redan vara skedd.
I de mest kritiska fallen orsakar sjukdomen dödlig cirros samt ökar risken att drabbas av olika cancerformer eller kranskärlssjukdomar. Amerikanska Centers for Disease Control menar att ungefär 20 000 dödsfall varje år har kopplingar till sjukdomen, och utan registrerade behandlingsmetoder på marknaden råder för närvarande ett skriande behov av nya innovativa terapier.

»NASH är nu den ledande orsaken till skrumplever och cancer, som har övertagits från hepatit C. Och just nu finns det inget läkemedel för att behandla sjukdomen«
– Dr David Nicholson, chefsanalytiker på Allergan

Johnson & Johnson, Allergan, Novartis och Gilead är några stora aktörer som satsar på NASH
I USA beräknas NASH, enligt Novartis, bli den vanligaste orsaken till levertransplantationer år 2020 och därtill beräknas den ärrbildning och irritation i levern som sjukdomen medför, påverka cirka 16 miljoner människor årligen, enbart i USA. Detta förklarar det allt större intresset hos de stora läkemedelsbolagen att utveckla läkemedel mot sjukdomen. I december 2016 ingick Novartis ett samarbets- och licensavtal där amerikanska Conatus Pharmaceuticals fick 50 miljoner dollar i upfront-betalning, plus ytterligare potentiella milstolpesbetalningar, för utveckling av läkemedelskandidaten emricasan mot NASH.
Novartis är dock inte den enda av de större aktörerna som satsar på NASH. Även Johnson & Johnson, världens största läkemedelsbolag, har gett sig in i matchen genom dotterbolaget Janssen Pharmaceuticals i form av ett samarbete och optionsavtal med Bird Rock Bio, som utvärderar en CB1-målsökande antikropp, namacizumab, i en fas I-studie. Janssen kommer att samarbeta med Bird Rock Bio under försöken och har exklusiv rätt att förvärva bolaget efter dataavläsningen.
Financial Times hade nyligen ett stort uppslag om NASH, som trots att de allra flesta nog inte har hört talas om sjukdomen, lockar allt fler läkemedelsbolag att tävla om att komma först över mållinjen och kunna erbjuda den första behandlingsmetoden. Utöver de ovan nämnda aktörerna har även Allergan och Gilead spenderat stora pengar den senaste tiden på att köpa upp, eller licensiera in läkemedel mot NASH.
Läkemedelsbolagen räknar enligt FT på att utbredningen av NASH, som är speciellt vanligt bland överviktiga, kommer att stiga dramatiskt inom de närmaste åren på grund av den globala överviktsepidemin. Enligt Hagopian Institute BioMed Extreme Value Composite Fund, vars förvaltare har slagit S&P 500 med 26 procent de senaste åren, så är NASH den hetaste delsektorn inom biotech just nu. Grundaren Todd Hagiopan förutspådde den 24 februari i Forbes att marknaden kommer vara värd mellan 160-320 miljarder dollar år 2025, förutsatt att de första godkända läkemedlen når marknad år 2019.
Enorma summor satsas på förvärv av lovande projekt
I dagsläget har dock inget läkemedel godkänts för behandling av NASH, men en rad är under utveckling och fyra kandidater är på väg in i kliniska fas III-studier. Av dessa ligger Allergan längst fram efter uppköpet av San Franciscobaserade Tobira, vars kandidat Cenicriviroc väntas gå in i fas III-studier inom ett år och leverera resultat redan 2019. Förvärvet genomfördes trots att Tobias kandidat inte uppfyllde primär endpoint i en nyligen avslutad fas IIb-studie.
Avtalet med Allergan kan ge Tobira upp till 1,7 miljarder dollar i upfront-, regulatoriska- och kommersiella milstolpesbetalningar, ett besked som när affären offentliggjordes fick Tobiras börsvärde att rusa från 89,2 miljoner till 725 miljoner dollar över en natt. Att Allergan trots missad primär endpoint valde att betala en premie motsvarande 19 ggr värdet för Tobira förklarades av amerikanska analytiker dels med att flera budgivare varit inblandade en budstrid om bolaget, dels med det stora allmänna intresset för potentiella nya behandlingar mot NASH inom läkemedelsindustrin.
Allergan har även förvärvat en annan mindre NASH-kandidatutvecklare, Arkana för i sammanhanget mer beskedliga 50 miljoner dollar. I november förra året vässade Bristol-Myers Squibb till sin växande fibrosportfölj i en affär med en rejäl förskottsbetalning på 100 miljoner dollar till japanska Nitto Denko, för en NASH-kandidat i fas Ib.
Gilead i sin tur förvärvade nyligen Nimbus för hela 1,2 miljarder dollar, medan skandinaviska läkemedelsjätten Novo Nordisk, samt Shire bägge har läkemedelskandidater i tidig fas. Financial Times poängterar dock i sin artikel att de mest lovande kandidaterna inte kommer från läkemedelsjättarnas led, utan återfinns i två mindre bolag: det New Yorkbaserade Intercept Therapeutics, och GenFit, dess franska rival. Ytterligare ett bolag som förtjänar att omnämnas är Galmed Pharmaceuticals som utvecklar aramchol som en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling för NASH.
NeuroVives läkemedelskandidat mot NASH
För cirka ett år sedan utsågs Erik Kinnman till ny vd för NeuroVive. Sedan sitt tillträde har han implementerat en ny portföljstrategi som innebär att projekt inom mindre indikationer ska drivas och utvecklas hela vägen till klinik, medan projekt inom breda sjukdomsindikationer ska utlicensieras i ett tidigt skede, efter avslutade prekliniska studier.
NeuroVives program NV556 inom NASH är ett exempel som faller under den senare projektkategorin. Utöver NV556 utvecklar NeuroVive även en ny klass av substanser med en annan verkningsmekanism som kan fungera som komplement till behandlingen av NASH.

»NV556 has demonstrated positive effects on fibrosis development in an experimental model for NASH. This indication holds huge potential commercial value, and if further preclinical development confirms these findings, we will be able to initiate out-licensing discussions by the second half of 2017. Erik Kinnman, vd NeuroVive«
– Ur BioStocks analys av NeuroVive Pharmaceutical

BioStocks analys av NeuroVive
BioStock publicerade i februari en omfattande analys som fokuserar på att utvärdera marknadspotentialen och kalkylera det kommersiella värdet av projektet NV556 inom NASH. Slutsatsen av den gjorda analysen är att om NeuroVive framgångsrikt tar NV556 genom återstående prekliniska studier under året kommer man att kunna ha en läkemedelskandidat redo för kliniska fas I-studier och utlicensiering i slutet av 2017.
Förutsatt att ett stort läkemedelsbolag gör samma basantaganden, vilka redovisas i detalj i den fullständiga analysrapporten, är BioStocks bedömning att ett riskjusterat nuvärde (rNPV = risk-adjusted Net Present Value) kan röra sig om 35 miljoner USD, eller motsvarande 312,9 miljoner SEK räknat på vid analystillfället aktuell dollarkurs (8,94 SEK) i ett skede där fas I kan inledas. Värderingen av projektet är utförd enligt praxis inom läkemedelsindustrin.
Läs hela BioStocks analys av NeuroVive här
Läs också en tidigare BioStock-intervju med Magnus Hansson om kandidaten NVP024 mot levercancer
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev