Home Nyheter Medfield Diagnostics tar in kapital inför viktig utvecklingsfas

Medfield Diagnostics tar in kapital inför viktig utvecklingsfas

Medfield Diagnostics tar in kapital inför viktig utvecklingsfas

30 mars, 2017

”Time is Brain” menar det svenska bolaget Medfield Diagnostics, och med det avser man det faktum att runt två miljoner nervceller dör varje minut en strokepatient väntar på rätt behandling. Medfields produkter kapar avsevärt tiden från diagnos till behandling i den akutmedicinska miljön, det vill säga redan innan patienten har kommit till sjukhuset. Behovet av att snabbt få diagnos och bli transporterad till rätt sjukhus, vårdmottagning och få behandling är helt avgörande – dels för att hålla patienten vid liv, men också för att säkerställa att skadorna minimeras även vid en lyckad behandling. Med bolagets produkt Strokefinder kan livsavgörande beslut fattas även om vårdsituationen äger rum långt från de stora sjukhusens specialistavdelningar, till och med redan i ambulansen. Nu genomför Medfield Diagnostics en företrädesemission för att ta in 23 miljoner kronor i rörelsekapital i bolaget. Emissionen, som ska finansiera en fortsatt teknikutveckling för nästa generations Strokefinder-system, bjuder även in allmänheten att teckna aktier.
Stroke som är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning, utgör ett livshotande tillstånd som gör att den drabbade behöver omedelbar vård för att minska risken för allvarliga hjärnskador. Symptomen vid stroke kommer ofta plötsligt och följden blir att hjärnans nervvävnad skadas och cellerna dör på grund av nedsatt blodtillförsel till hjärnan.
Utvecklingsfasen växlar spår till kommersialisering med globala ambitioner
Efter nästan tio år av forskning och utveckling vid Chalmers Tekniska Högskola fortgår nu Medfield Diagnostics utveckling med validering av konceptet, pågående kliniska prövningar och uppbyggnad av kunskap för kommersialisering av bolagets portabla, trådlösa och mikrovågsbaserade instrument för kliniskt beslutsstöd vid utvärdering och prioritering av misstänkta akuta hjärnskador. Med Strokefinder siktar Medfield mot prehospital vård med potential att att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppet för strokedrabbade positivt.
Den tekniska lösningen kan liknas vid en hjälm som placeras på patienters huvud för att kunna påvisa blödning eller skallskador genom att undersöka hjärnvävnaden. Strokefinder använder sig av mikrovågor och antenner som skickar och tar emot signaler för att påvisa hur en stroke orsakats, det vill säga om orsaken är en blödning eller blodpropp eller en traumatisk hjärnskada. Utöver ett bättre vårdutfall innebär detta också stora kostnadsbesparingar för samhället i form av räddade liv och minskat behov av rehabilitering.
Medfields mikrovågsteknik fungerar som komplement till konventionella bildbaserade tekniker som CT (datortomografi) och MR (magnetisk resonanstomografi) men ger också potentiellt möjlighet att ställa diagnos utan att någon bild behöver genereras. Detta eftersom vågornas utbredning i kroppen, som detekteras i Medfields system, påverkas av olika vävnadernas dielektriska egenskaper.

»Det står klart att det finns betydande affärspotential inom flera olika marknadssegment, såsom prehospital vård, sjukhusvård och försvarsmaktsrelaterad akutsjukvård« – Mikael Persson, styrelseordförande i Medfield Diagnostics i emissionsprospektet.

Stroke kan leda till fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomstillstånd, bland annat förlamning, språkstörningar, minnesstörningar och depression. Bara i Sverige drabbas årligen drygt 30 000 personer av stroke, vilket beräknas kosta uppskattningsvis 18 miljarder kronor om året. För hela EU uppgår kostnaderna till drygt 38 miljarder euro, motsvarande 361 miljarder kronor. Förklaringen till de höga kostnaderna är ofta att många strokepatienter inte får optimal behandling i tid, vilket givetvis också orsakar stort mänskligt lidande. Risken för det väntas genom Medfield Diagnostics produkter att radikalt kunna minskas och likaså vårdkostnaderna, såväl när det gäller det akuta sjukdomsskedet som rehabilitering.
–  Att tidigt kunna ställa rätt diagnos och transportera patienten till rätt sjukhus räddar både liv och funktionalitet hos patienten. Det skulle också spara stora resurser för samhället, säger Mikael Persson, bolagets grundare och styrelseordförande.
Långsiktigt bedömer bolaget att marknaden för bolagets produkt Strokefinder utgörs av världens runt 200 000 ambulanser, hundratusentals sjukhus och andra vårdinrättningar. Inledningsvis kommer fokus att ligga på Europa även om marknaden på sikt är global. Bolaget ser en potential för en mångmiljardmarknad, inte minst då prehospitalt beslutsstöd för tidig diagnostik av hjärnskador idag saknas på marknaden.

Strokefinder MD100 för kliniskt beslutsstöd vid utvärdering och prioritering av misstänkta akuta hjärnskador

Fördelar jämfört med nuvarande teknik
Strokefinders teknik har, enligt Medfield Diagnostics, framförallt två viktiga fördelar gentemot röntgen. Dels är strålningen ofarlig och dels är tekniken mobil vilket gör att den kan användas för att ställa diagnos i ambulans och på så sätt säkerställa en tidigare behandling. Bolagets produkt MD100 finns redan på marknaden och används i flera kliniska prövningar. Åtta av de tolv hittills driftsatta systemen har sålts till Sahlgrenska Akademin, två till Statoil i Norge och två till Hunter Medical Research Institute i Australien.
Klinisk forskning vid Sahlgrenska har visat att Strokefinder kan spela en viktig roll för att även studera utvecklingen av traumautiska skallskador. En nyligen publicerad studie i väl ansedda Journal of Neurotrauma visade på möjligheten att, med Strokefinder, upptäcka intrakraniella blödningar. Traumatiska hjärnskador uppstår bland annat till följd av fallolyckor i hemmet, allt vanligare i en åldrande befolkning, och trafikolyckor. Enligt världshälsoorganisationen WHO, kommer traumatiska hjärnskador att vara den vanligaste orsaken till invaliditet bland unga år 2020. I Europa drabbas varje år omkring 2,5 miljoner av någon form av trauma som leder till hjärnskada, en miljon av dem läggs in på sjukhus och 75 000 kommer att avlida. I USA beräknas den årliga kostnaden för traumatiska hjärnskador till mer än 75 miljarder dollar, eller motsvarande 660 miljarder kronor. Strokefinder skulle kunna användas för en förbättrad screening av hjärnskador redan på olycksplatser och under transport till sjukhus för att undvika onödigt lidande.
– Från ett marknadsperspektiv är givetvis detta långsiktigt ett ytterligare argument till varför ambulanser bör utrustas med Strokefinder, säger Mikael Persson.
Militärsjukvård är ett intressant område för Medfield Diagnostics
Företrädesemissionen väntas generera viktigt rörelsekapital på 23 miljoner kronor som ska användas för att fortsätta teknikutvecklingen med målsättningen att arbeta fram nästa generations system. Bolaget gör bedömningen att kapitalbehovet verksamheten står inför under närmsta tolv månaderna kommer att uppgå till runt 16 miljoner kronor. Under de närmaste två åren har man som mål att attrahera en större marknad, fokusera på den prehospitala marknaden, bredda verksamheten mot sjukhus- och försvarsmarknaden, fortsätta att utvidga forskningssamverkan och fortsätta sälja MD100 som ett forskningsinstrument.
Medfield vill satsa offensivt på att uppdatera Strokefinder för att möta marknadens krav men också för att kunna leverera till andra aktörer utanför den traditionella sjukvården, som exempelvis militärsjukvård. Medfield Diagnostics för också diskussioner med ännu fler internationella samarbetspartners för att få till stånd fler studier gällande trauma och stroke.

I augusti 2014 erhöll Medfield Diagnostics certifikatet ISO 13485, internationell standard för kvalitetsledning kopplat till utveckling, marknadsföring och försäljning från det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek. I slutet av april 2015 erhöll Medfield även certifiering för MD100 i överensstämmelse med IEC 60601 (3:e utgåvan). Certifikaten ses som viktiga steg mot att Strokefinder även får en CE-märkning.

Läs också: Intervju: Medfield Diagnostics tar fram nästa generations strokediagnostik
 

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG [/divider]

LISTA

Aktietorget

TECKNINGSPERIOD

22 mars – 5 april 2017

TECKNINGSKURS

4 SEK per aktie

TECKNINGSRÄTTER

De som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i bolaget äger företräde att teckna aktier. En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie

EMISSIONSVOLYM

23 MSEK

VÄRDERING PRE-MONEY

69 MSEK

GARANTIÅTAGANDEN

Teckningsförbindelser om 5 MSEK, motsvarande cirka 21,7 procent av emissionsbeloppet

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
prospektikon1tecknsedel-ikon1 

 [divider]ÖVRIGT[/divider]

MEDIA

Vetenskapsradion: Mikrovågshjälm övervakar traumatisk skallskada
New York Neurology Associates: Introducing Strokefinder: Microwave Helmet That Identifies Stroke Type
Strokefinder uppmärksammades den 8 mars 2017 på statlig tv i Singapore. Klippet kan ses här
 


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev