Home Nyheter Intervju: Medfield Diagnostics tar fram nästa generations strokediagnostik

Intervju: Medfield Diagnostics tar fram nästa generations strokediagnostik

Medfield Diagnostics

Intervju: Medfield Diagnostics tar fram nästa generations strokediagnostik

28 mars, 2017

För varje minut som en strokedrabbad väntar på rätt behandling riskerar två miljoner nervceller att dö. Behovet av att snabbt få diagnos, komma till sjukhus och få behandling är därmed helt avgörande för en patients fortsatta liv. Med bolaget Medfield Diagnostics instrument Strokefinder kan livsavgörande beslut fattas redan i ambulansen. Nu öppnar bolaget upp för en företrädesemission för att få in 23 miljoner kronor som ska finansiera fortsatt teknikutveckling för nästa generations diagnostiksystem. BioStock har intervjuat Mikael Persson, grundare och styrelseordförande i Medfield Diagnostics, för att få veta mer om hur bolaget kan göra skillnad för de runt 20 miljoner människor som varje år drabbas av stroke eller traumatiska hjärnskador.

Mikael Persson, grundare och styrelseordförande Medfield Diagnostics.
Mikael Persson, grundare och styrelseordförande Medfield Diagnostics.

Mikael Persson, kan du kort berätta om bakgrunden till att Medfield Diagnostics bildades och er verksamhet?
– Medfield Diagnostics bildades ur forskning på mikrovågsutbredning och algoritmer vid Chalmers Tekniska Högskola. Bolaget utvecklar en serie instrument – Strokefinder – som potentiellt möjliggör att triagering, diagnos och behandling av hjärnskador kan flyttas från de stora sjukhusens specialistavdelningar ut i prehospitala vårdmiljöer som till exempel ambulans.
Vilka är de främsta styrkorna med Medfield Diagnostics teknologi?
– Strokefinder-serien är kompakta portabla, trådlösa, mikrovågsbaserade instrument. Övergripande kan man säga att man har utvecklat en unik teknologi, både mjukvara och hårdvara vilket leder till en unik produkt. Detta inom ett marknadssegment – ambulanssjukvården – där det idag saknas adekvata lösningar för beslutsstöd och diagnostik för både trauma- och strokepatienter.
Hur föddes idén till Strokefinder, era instrument för kliniskt beslutsstöd vid utvärdering och prioritering av misstänkta akuta hjärnskador?
– På Chalmers studerade vi i datormodeller hur mikrovågor från mobiltelefoner utbreder sig i den mänskliga hjärnan. De medicinska forskarna ville veta hur mikrovågorna påverkade hjärnan, men vi såg också i dessa studier att detaljer i hjärnan påverkade mikrovågornas utbredning. Jag insåg att detta borde betyda att blödningar i hjärnan borde kunna detekteras, vilket lade grunden till den första prototypen och även den första lyckosamma studien.
Er teknik har genomgått forskning och utveckling vid Chalmers Tekniska Högskola i runt tio år. Vad har de kliniska prövningarna visat och vad behövs för att kommersialisera produkten?
– Den grundläggande egenskapen hos Strokefinder är att kunna urskilja patienter med blödning i hjärnan som orsak till stroke eller som följd av trauma. Resultat från de kliniska studierna, som totalt hittills har inkluderat runt 400 patienter, indikerar att andelen patienter som kan få tidig diagnos kommer att flerfaldigas när Strokefinder kommer i klinisk praxis. För både stroke och trauma är det viktigt med tidig diagnos för att styra till rätt vårdprocess och sjukhus. Varje minut av förkortad tid till rätt typ av vård är av yttersta vikt för patienten, då runt 2 miljoner nervceller dör varje minut som en strokepatient väntar på rätt behandling. Bolaget säljer i dagsläget Strokefinder MD100 som en forskningsprodukt till ledande forskare. För en bredare marknadsintroduktion är CE-märkning en förutsättning. Det är nu högsta prioritet och jag förväntar mig att bolaget kommer att ha en sådan produkt på marknaden inom 24 månader.
Strokefinder
Medfields teknik möjliggör diagnos via mikrovågor.

Hur ser du på era produkters marknadspotential på några års sikt, och inom vilket segment skulle du säga att potentialen är som allra störst?
– Det finns drygt 200 000 ambulanser i världen och bara i Indien och Kina finns det omkring 85 000 sjukhus. Även en mycket begränsad penetration av dessa marknader bedömer jag skulle vara en miljardindustri. Att vi idag inte har några konkurrenter med produkter på marknaden bidrar också till min bedömning att marknadspotentialen är mycket stor. I Europa och USA bedömmer jag att det största marknadssegmentet är inom ambulanssjukvård och annan prehospital vård. Sjukhusmarknaden finns också, men jag bedömer den som något mindre. Detta eftersom tillgången på CT (undersökning med datortomografi, reds anm.) är god på sjukhusen i dessa delar av världen. I stora delar av Asien, Afrika och Sydamerika är det inte så och där fins det också stora behov inom sjukhussegmentet. Här är kostnadseffektivitet, jämfört med CT och MR, en stor fördel för Strokefinder.
– På kortare sikt skall vi fortsätta att sälja MD100. Det finns idag tolv stycken MD100 på marknaden i olika forskningsprojekt. Bolagets omsättning för 2016 uppgick till cirka 6,4 miljoner kronor och omsättningen för 2015 uppgick till cirka 7,6 miljoner kronor. Försäljningen till och samarbetet med de kliniska forskarna är viktiga. Därför kommer bolaget att noga vårda sina relationer med de världsledande forskningscenter man samarbetar med, och räknar med fortsatt försäljning av MD100 som forskningsinstrument under de kommande åren.
Ni genomför nu en nyemission som avslutas 5 april, med målet att ta in 23 miljoner kronor. Finansieringen skall bland annat användas för att ta fram nästa generations system. Vad kommer de största skillnaderna att vara jämfört med det system ni har idag?
– Vi jobbar kontinuerligt med förbättringar av både hårdvara och algoritmer. Det är viktigt för varje bolag som vill ligga i framkant. Nu är det dags att ta ett lite större steg och ta fram nästa generation i Strokefinder-serien. Den bygger naturligt vidare på det tekniska kunnande som vi skaffat oss under utvecklingen och de kliniska studierna med Strokefinder MD100. Jag bedömer att den viktigaste utvecklingen kommer att ligga inom robusthet och skalbar produktion, men jag förväntar mig också ännu bättre prestanda. Samtidigt fortskrider arbetet med MD100 i enlighet med vad som har kommunicerats tidigare.
Nu vill ni också bredda verksamheten mot sjukhus- och försvarsmarknaden genom partnerskap. Hur tänker ni gå till väga för att göra det, vilken är er partneringstrategi?
– Vi har under en tid, tillsammans med möjliga partners och konsulter, tittat på sjukhusmarknaden, framför allt i Kina. Jag gör bedömningen att marknaden är stor och intressant för bolaget – kanske främst tillsammans med en lokal partner med tillräckliga finansiella resurser. Vi har också börjat titta på försvarssegmentet. Detta främst för att vi blivit kontaktade av potentiella kunder. Jag gör bedömningen att också detta marknadssegmnent är intressant, kanske främst i USA, men att det åtminstonde på kort sikt kommer att kräva någon form av partnerskap, möjligen med en potentiell kund. Även om dessa marknader i nuläget inte är bolagets huvudfokus anser jag att de är intressanta och vi fortsätter därför dialogen med möjliga partners.
Vilka är de generellt största utmaningarna för Medfield Diagnostics som bolag under det kommande året?
– För alla bolag är det viktigt att ha tydliga mål, och planer för att nå dessa mål och det har vi i Medfield. Vi skall under det närmaste året utvidga vår kliniska forskningssamverkan med internationellt ledande kliniska forskare till fler länder och fler ledande sjukhus. Vi skall fortsätta sälja forskningsinstrument till dessa forskare så att vi kan samla klinisk evidens och utvärdera våra system. Detta ingår som en viktig del i arbetet med CE-märkningen som krävs för en bredare marknadsintroduktion. Parallellt med arbetet med MD100 skall vi också designa och börja produktifiera nästa generations system.
Vilka ser du som Medfield Diagnostics viktigaste konkurrenter?
– Medfield har idag ingen att ta rygg på då ingen konkurrent har några produkter på marknaden. Bolaget måste själva omvandla ett stort behov och ett unikt produktkoncept till en fungerande affär. Den diagnostik som görs i ett senare skede på sjukhusen, ofta via CT och MR (magnetröntgen, reds anm.), domineras av företag som Siemens, Philips och GE. Om något av dessa bolag blir en konkurrent – eller varför inte en samarbetspartner – får framtiden utvisa.
Vilka viktiga milstolpar hoppas ni att kunna uppnå de kommande två åren?
– Under de kommande två åren avser vi att ta fram nästa generations system, bredda verksamheten mot sjukhus- och försvarsmarknad, fortsätta att utvidga klinisk forskningssamverkan med internationellt ledande kliniska forskare, och fortsätta sälja MD100.
Avslutningsvis, vad anser du personligen gör Medfield Diagnostics som mest intressant ur ett investerarperspektiv?
– Jag skulle säga att det starka teamet; personalen, ledning och styrelse är mycket viktigt. Att grundarna fortsätter att engagera sig i bolaget och deltar i emissionen, när de har möjlighet,  är nog också viktigt. Att man i bolaget genom partnerskap och avtal lyckats få in betydande anslag från EU och industriella partners ser jag som positivt. Investerare uppskattar säkert speciellt de avtal som träffats med industriella samarbetspartners som Statoil Petroleum AS, som inkluderar en option på ett större antal ytterligare system under de närmaste tio åren, med MEYTEC GmbH Informationssysteme som är en ledande leverantör av telemedicinska lösningar för modern akut och prehospital sjukvård, och inte minst med Boehringer Ingelheim International GmbH om delfinansiering av kliniska studier. Viktigast är dock kanske att man lyckats med sitt utvecklingsarbete och har tagit fram ett antal prototyper som man genomfört lyckade kliniska studier med. Intressant är också att man har lyckats sälja ett antal system till de kliniska partner som genomför dessa studier.
– Sedan vet jag att de underliggande drivkrafterna är viktiga för många långsiktiga investerare. Att 20 miljoner människor varje år får en stroke eller en traumatisk hjärnskada och ofta inte får optimalt vård är nog i sig motiverande för många investerare. De flesta av oss har släktingar eller känner någon som har fått en stroke eller varit med i en bilolycka med hjärnskade som följd. Strokefinder möjliggör potentiellt att diagnos och behandling av dessa patienter kan flyttas från de stora sjukhusens specialistavdelningar ut i ambulans. För både stroke och trauma är det viktigt med tidig diagnos då varje minut av förkortad tid till rätt typ av vård är av yttersta vikt för patienten. Det är säkert extra intressant för investerare att ingen konkurrent har någon produkt på marknaden som löser detta problem. Att samhällets kostnader för att hantera dessa båda patientgrupper är närmast astronomiska är också säkert en underliggande drivkraft som många investerare noterar, då det innebär att detta är ett problem som inte kan ignoreras. Bara i Europa har den årliga kostnaden för stroke uppkattats till 64 miljarder euro, vilket är intressant med tanke på att bara runt 10 procent av världens befolkning bor i Europa. Kostnaderna för traumatiska hjärnskador är dessutom, om möjligt, ännu högre. Givet den adresserbara marknadens storlek med många hundra tusen ambulanser och sjukhus är det lätt att inse att detta potentiellt är en miljardindustri, avslutar Mikael Persson, grundare och styrelseordförande Medfield Diagnostics.
Läs mer om Medfield Diagnostics på bolagets hemsida.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev